Pesti Izé, 1947 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1947-01-12 / 2. szám

Mussolini titkos kincse Ffnye, szólni kellene az öregnek. Erős a gyanűm, Hogy iff több, mint egy bolha van Világos magyarázat Amikor a gyorsvonat , elindul a Keleti pály-ud. varról, a két ablak mel­lett ü 3 utas beszélgetni kezd. — öa hová utazik, ^ uram? — kérdezi az j^j egyik. — Meri én Győrbe megyek. — Én meg Miskolcra. — Csodálatos, hogy * technika hogy fejlődik ... — lelkendezik az első. — Egy voraton ülünk, e* en. kező irányba készülünk, és mégis mind n ketten meg fogunk érkezni ren­deltetési helyünkre, hol­ott Miskolc keletre, Győr pedig nyugatra fekszik«. Hogy lehet ez? — A dolog egyszerű — adja meg a Idvi'ágosÉást a Miskolc felé Igvekvő nts3. — Először is én menetirányban ü'-űk, ön ped’g szemben a menet­iránnyal. Ezenkívül én jő vonatra szálltam fel, ön pedig rosszra? iahten irta: SPórios Jenő. Úgy, mint otthon 'A barátom volt a feloujtó! Ö adta a tippel, hugi] Szilveszter­kor öltözzek be kémén]; se prjr. ele Nem kell egye­bet invesztálni v- mondotta —, csak a jel- mezkölcsönzöböl kell egy ru­ha, egy cirokseprő a hónod alá, az arcodat, kezedet be­kormozod és végigjárod az összes kávéházakat. Minden asztalhoz odamész, aisz egy kis cirokágat, fíUÉK-ot kí­vánsz, elteszed a borravalót, ha megkínálnak egy kis bo­rocskával, megiszod. Mérleget csináltunk: a kéményseprő-ruha kői sön- zése 15 forint, belét a ru­háért 200 forint — de azt visszakapom — a ciroksep­rőt elcsenem a I ázbó’, mert az új seprő nem hoz szeren­csét. A barátom 300—W0 forintra taksálta a borra­valót és a tippért mindössze ICO forintot kért, tehát a vállalkozás rentabilisnck ígérkezett. Este már elkezdtem a kályhámból kotorni a kor­mot. Nem voll könnyű do­bog, mert idén még keveset fűtöttem. Másfél óra alatt Sikerült annyit kiket r. i, hogy teljes illúziót k lisek és éjfél előtt útnak indul­tam. Nem is hittem volna, hogy ilyen szerencsém lesz. .4 urokseprőért közel arcot vívtak, minden asztalnál megkíná'tak egy kis itó­kával, nem győztem a forin­tokat zseb:evágni, éhez még plusz is jött, amit a barátom meg sem említett: a nők ösz- szevissza öleltek-csákoltakt Hajnalban teljesen elásva bolyongtam az utcán. Két gyanús férfi toppant elém és arokseprőt keit kabalának „Nincs már seprőm — mon­dottam —, az egészet fosz­togattam!“ — IIa nincs sep­rő, ad jón valami mást ami 1szerencsét hoz A .. . Uraim, itt a mai keresetem ... I — Az nem kell — ordítottak rám —, azt mástól kapta, az nem hoz szerencsét... de itt van a ruha ... na egy- kettő, levelnil Az egyik vet­kőz! eteti, u má ik a .pénzt öntő’te a kalapomba, nyil­ván azért, hogy azt vissza­adja, de úgylátszik, meg­lepte az ö:szcg nagysága és megtartotta magának. Menten kijózanodtam, se­gítségért kiabáltam, egy va­gyonőr kísért haza pokróc­ba bugyolálva, 30 forintul adtam neki. Reggel jött a barátom u százaséi t. Mérleget c- indí­tunk: 15 forint a kölcsönzés, 200 forint a betét, 30 forint a vagyonőrnek és egy alapos nátha — ezt mind a te tip- pednek köszönhetem, te csi­bészt Mondd csak — kérdezte a barátom —, leléptél ma­gadnak a ciroksepröbol egy ágacskái1?... Nem! — felel tem. Na látod, ezért vall peches a ■ Szilvesztered! Marha, nem tud csöngetni? Csöngetni tudok, de kerékpározni nem! POLITIKUSOK! iGYELEM - AKIKET ILLET! A jómódú Popovies magához hivatja a házasflág- közvetítőt és azzal b.zza meg, hogy lányának meg letelő férj jelöltet keressen. Tájékoztatásul megjegyzi? — Nem szükséges, hogy a vőlegény gazdag legyea, elég gazdag az én leányom, nem szükséges, hogy fiatal legyen, elég fiatal *s éffl leányom, nen; szükséges, hogy szép legyen, elég a*ép m éa leányom, . uem szükséges, hogy Intelligens legye®, elég Intelli­gens az én leányom. Cs. k legyen tisztességes. L ÉVFOLYAM, 6. SZÁM. A SZERETŐ SZIVEKRŐL? A szeretó szivek olyanok, mint a iskarékperselyek. Az igazi értékü­ket, akkor ismerjük, ha összeiür- iük. KARÁCSONY ÉJSZAKÁJÁN? Kis házikók és nagy paloták fe­leit közös angyal virrasszon; sze­retet. TANÁR OR KÉREM: t. A böszéneriiök növényeinek Filődése idején. kb. 303 millió év előtt. 2. Midiére „F>'svény“-é- nek. 3. írásokat sokszorosító ké­szülék. 4. Kr. előtti 3. századtól Kr. utáni S. századig. .5. Dévay Biró Mátyás „Ortogrr.pkta Unaari- ea“-.ia. 6. A csimpánz és a Kori la. 7. William Shakespeare. 8. A ko­zákok I n ti ostorát. 9. H?Ér?g->{- ;i. 10. Bányai Elemér írónak. 11. Egy festi i-é Uh. annyion k nT.t v Ina. 12. Dé’ibáh. 13. A Habsburgok ura tna mege-ésöJött. 14. Grisa .őr­mester. 15. Hél Usn. 16. Kép-, lsei 5- házkon a minisztcre.Uhez Intézett kérdés. 17. Terentiusnái. 18. Ca ira A $ g ÍT M I' tu te U lázi AB Ér A A tt'M kp E'íM Mr. Mam acc és Ruth közt a Helyzet elmérgesedett: S3 Elégtété;t követel a Sértett uől becsület. /gfSfo ötezer jó, zsíros do'lárt Teljes joggal követel iilaB Attól a Miss,'aki véle Erőszakol követ cl. HaÜga csak ha nem kapom meg A pénzt édes angy alom, Zajt ütök s a szabakuícSOS Kidohom az ablakon! Mr. Mamlsee nem sző! semmit, Nem izgul, nem menekül, <8 Miközben a szobakulcs as Ablakoa át kirepül. A nagy zajra jön s háznép És az ajtós betörik, Megtelik s- szoba néppel; — As Istenért, mi van Üt? Mr. Mamlace ártafan volt, E! ?s hiííc mind a nép — Találják ki önök is. hogy Mi veit a bizonyíték!? (menni fog!). 19. Székit) Gynüs, Magyarország moszkvai követe. 2®, Steían Zweig. MI TÖRTÉNT?: Visszakaptuk duns! ftottránkaa. *— Visszaliivtak négyezer bélistásti 1—1 Header gyártmányú piperecsoniagoi nyerlek: Tarján Oszkár Bp. Andrássy-áí 97. \Yeisz Zsuzsa Szolnok, Tör­vényszék. Varga Jáno ne Bp. Kos­suth Lujos-tér 1—3. Fürst Miklósai Bp- Hákóczi-út 8. llj. Márkus Sán­dor Bp. Andrássy-út 4! Dr F.ank Gyula Bp. Csáky-u. 4ti. Zsoldos Be­nőné Bp. Mester-u. 1L Svéd Lajos ■ Újpest, Viola-u. 27. Biedermann Olga Kisvárda. Deák Eerenc-u. 15» Földes János Bp. Bükk Szilárd-u. 8. 1—1 tábla csokoládéi nyer cks Fisch.gr Ágnes Bp. Bartók Bela- ulca 28. Garai Lili Bp. Rákóczi-út 47. Kádár Éva Bp. Tátra-u. 12/a. Szabó László Újpest, Baross-u. 94. Vogel Ágnes Bp. Akác.a-u. 13. He­vesi An rás Bp. Gizel.a-u. 31. Bauer Tipli Bp. Cs:iná!i-u. 6/b. Koznia Győző Kispest. Vörösmartv-u. 29. Bedö Béláné Bp. Honvéd-u. 3. Ha­lász Tamás Rákospalota, Pázmány« utca 38. 1—1 könyvet nyertek? Szepessv György Bp. V orosilov-s, 11/c. Szöllösy Imre Rákospalota. Mobot Fercnc-u. 3. Györgyi Gyula Pestszenterzsébet. Klapka-u. 12, Lőwy József Szeged, Leng. ei-u. fi. Kardos Imre Pécs. Csorouika-u. 5. Schveitzcr Józselné Peri, Bajcsy- Zs.-u. 141 Bárdos Éva Szeged. Fe­kete Sas-u. lő., Neumann Margit Debrecen. Somogyi Bacsó-u. 3ó. Pártos Béla Szeged. Kossuth Lajos súg.-út 70/a. Dr Fromm László Kiskörös. Kossuth Lajos-u 24. 2—2 mozijegyet nyeltek: Nemes József Bp. Teréz-krt 24/».- Löwinaer Frlgyesné Bp. Józscf-u. ft. Irányi Ferenc Bp. Akadémia-u. 3. Weiz Zsuzsa Bp. Wcsselényi-u. 4. Szegő Géza Bp. Rózsa-utca 95. Keichncr Ágnes Bp. Eölvö-u. 24. Kovács Robert Bt). Semmclweis-u. 17. Eisler Ilona Bp. Dob-u. 108. Weisz Agnes Bp. Nagymező-u. 28. Kálmán Sándor Bp. Kőbányai-tit 30i 1—1 üveg HÖDÉ-ürmöst nyer ek; Dr Polgár Elemér Bp. Bajcsy­í Zs.-út 63. Stark Dezsóné Bp. Gcl- i iértbegy-u. 31. Kiinger Zsigmond ! Bp. gröí Teleki Pál-u. 24. Braun, j Sándor Bp. Dob-u. 72. K rekes Szi- j bírd Bp. Visegrádi-u. 10. Steiner ■ Ernő Bp. Erzsébet-krt 38. Braun i Zol.ánné Bp. Kálmán-u. 22. Tauber i István Bp. Csáky-u. 44/b. Kitti Mi- } hályné Bp. Coníi-u. 21. Krauss j Aladár Bp. Dalszínház-u. 22 b. i A n; ereméngek átvehetők; j kiadóhivata dákban, Bp. V., Pajcsy Zs-út 3-í. hétköznapon^ I k iit 10 és 2 o a köött. Ff- dék-re postán kü.ijük é. 7ldé éátkdia s—. Idefigyeljen, Jean!.,. Délután ötig senki ne za­varjon. t MestefKések, nyertesek Csah szívja o cigarettát. Nyugodtan üj és lesi, ^ g Amint Miss Ruth a ruháját Sikoltozva tépdesi. Nem hozza hí a sodrából A jelenet semmikép, SS Mialatt a Miss sikerrel Jáiszss el a szerepét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék