Pesti Napló, 1898. augusztus (49. évfolyam, 211-240. szám)

1898-08-01 / 211. szám

Budapest, hétfőn FISiä'ri NAPLÓ 1898. augusztus 1. $!! szám, Budapest, hétfőn, 1898. augusztus 1-én : Nemzeti Színház, M. Kir. Operaház, Népszínház, Vígszínház és Magyar Színház a nyári szünet miatt f. é. augusztus 16-ig zárva vannak Városligeti Színkör. Fővárosi Nyári Színház a Krisztinavárosban.: Lili. Operette 3 felvonásban. Kezdete 7 órakor. Kisfaludy-szinház O-Budán. Zárva. Háromláb kapitány. Személyek: Énekes bohózat 3 felvo­násban. Háromláb A. Sziklai K. Lucy második neje Erdei B. Frida, leánya Joskó A. Veres K. Giréth Guszti Kövessyné Potyond Lejtényi Vondrácsiek Lenkeli Vondrácsekné Szónási J. Kezdete 7 órakor. Magyar üvegbiztositó-íársaság íeois Biztosit tükör-üvegtáblákat portáléiban, üvegértékeket egész építményeknél, legolcsóbb dijak és a legpontosabb leszámítolás mellett. Több évre szóló biztosításnál tetemes kedvezmények. Elvállal szállítási biztosításokat is. Ügyes ügynökök kerestetnek. Stájerországi országos gyógyintézet Bttí! Neuhaus bei Cilii, rég ismert hegyi hömérséke29.2')R. (37°C.) és acélfor­rás Hydropat intézet, égaljics földövi gyógyhely, leg­alkalmasabb átmeneti állomás úgy dél felől, mint dél felé, 8V2 óra Bécstől, 6V2 óra Trieszttől, 8 óra Budapesttől, 397. m. a. t f. terjedelmes fenyőerdők közepén, alpesalatti éghajlat, tiszta teljesen por­mentes levegő, különösen védett hely,, csaknem ál­landó szélcsend. GYÓGYSEGÍTSÉGEK: meleg fürdők (medencék különb, hömérsékkel) díszes külön fürdők, hideg fürdő, viz- és hőgyógyászat, massage és svéd gyógytornázás (Brand Th-féle gyógymód női betegségeknél.) Étgyógymód (hizási gyógymód tetszés szerint), villanyozás, ivógyógymód és u. t. Több százados tapasztalat. Kitűnő gyógysiker női- és idegbetegségekben, aniimia, sápkor, gyöngesógi álla­pot, a légző és emésztö-szervek hurutjánál, a ke­ringési-szervek betegségeiben, köszvény, iz- és izom- csuzoknál, traumát, izzadásoknál, Mord. Based., húgyszervi bántalmaknál. Díszes liget és hozzátar­tozó ős fenyves (50. J. gr.) Gyógyzenekar, díszes gyógyterem és éttermek, olvasó- és biliárdszoba. Lawn-Tennis-tér, nagyon jó vendéglők, társasjáté­kok, hangversenyek, bálák, tekepálya, halászat, va­dászat, gyógyszertár, posta- és távirda-állomás, zenekara gyógyházban, szép lakások egyes nyaralók és lakások is konyhával; (nagyon mérsékelt árak). Tartományi gyógyász és igazgató Dr. F. KTJMF, ez­előtt Operateur Billroth tanár és Chrobak tanár udvari tanácsosok kórodáinn. - Tudakozódások a gyógy­intézet igazgatóságához Neuhaus bei Cilii. Árjegyzékek díjtalanul és bérmentve. —Idény májusl-töl októberig. m *n< n iii„iíi m :! 111 iiiiüi:!ii:ii;i.<ii:!Hiuii!i!!i:;iriiiininiiiii!i!!i 1111111111 Í képes budapesti S Ssadkáesiköxiy'ir I tanít, melyet £ s Sz. Jozefa E ^és más hires magyar s külföldi szakácsmüvésznök ? ("nyomán 1 Zempléni Szabó Antónia E ^szerkesztett. Függelék: A magyar gazdasszony házi“ g kincstára. Hatodik, négy színezett képpel, 53 fa- £ P metszettel és számos kiváló magyar étellel bővített fj x kiadás. Tartalmaz: 82-féle levest, 6S-félo receptg P marhahús, főzelék és mártásról, 134-féle recept be-1 fc csináltakról, halakról, szárnyasakról, 238 recept tész- fj Etákról, 59 recept pecsenyékről, befőttekről, saláták- g Erői, 122 recept cukrász-süteményekről, 179 receptg £ gyúmölcábcfőzésről stb.-röl, 96 recept tulajdonképeni * £ magyar ételek stb.- stb. § E Közel 800 oldalra terjedő vaskos könyv, a legele- r E gánsabb kiállításban, bámulatos olcsó árban. Fűzve g § csak 1 írt SO kr., kartonkötésben 2 frt, diszkötés-^' ben 3 frt. Megrendelhető: § *n Pesti Napló kiadóhivatalában­I Budapest, Teréz körút 23. £ " I ■: M M i n i M I IMI I l l i l i : i IáJ ?il!atelkek eladása. A pilis-csabai főlier' cégi uradalom koz" vetlen az ottani vas" úti állomás mellett’ 200 kát. holduyi er­dőterületet viilatel- keknek elád. Háttér­ben iOÖO k. szálas erdő, 10—20 méter mélységben bárhol a legjobb ivóvíz. Bő­vebb értesítést ad Dr. Oallovits Zoltán el­adással megbízott ügyvéd Budapesten, VII. Király-utca 19. vagy az uradalmi in- tézőség Pilis-Csabán. 15830 B útorok, még teljesjókarban^háló-, ebédlő- és szalonbe- rendezés, varrógép, Író­asztal, hintaszék, ingaóra, igen jutányos áron eladat­nak darabonkint is. Cim a kiadóban. 15609 8 TA N DAR D életbiztosító ­Edinburghban (Angolhon). Alapittatott 1825-ben. Magyarországi Hók; Budapest, ¥., Fürdő-utcza 4. , Korona Évi bevétel — — — 27,500.000 Kiutalt nyeremónyrészek _ 150,000.000 Va gyon — — — — 220,000.000 Halálesetek folytán kifizetve__ 450,000.000 ßi Standard kötvényeinek nevezetesebb előnyei: Kétségtelen biztonság. Alacsony dijak. Szabad világköt­vények. Kötvények érvényben tartása díjfizetések elmúlás»’ fáséinál. Tőkésítés és előre megállapított visszaváltási érték. Megtámadhatatlanság. Feltétlen fizetés öngyilkosság eseté­ben egy évi fennállás után. Szabad háború biztos i tás nép­felkelők részére. Díjtáblázatok t&I'V’á.r&a.'fcx»» küldetnek. részletfizetésre 1 e grj utányosabb áron íre Budapests Teréz-köruf 3.-..-........ .......—rSj 23 82. szám. Faeladási «*■ hirdetmény. A máramaros-szigeti m. kir. erdö- igazgatósághoz tartozó rónaszéki erdo- gondnokság (B. ü. oszt. 1. vgs. 5 t. 26, 27, 29, 30 és 31. oszt.) 100-5 kát. holdnyi vágás területéről 1898. és 1899. évben kihasználandó mintegy 5354- darab, különféle vastagságú és hosszúságú, mintegy 114-93 m3 épületi és müfára, 1822 m8 hasábfára és 910 m3 dorong és galyfára becsült tölgyfa készletnek tövön való eladása iránt 110376 frt kikiáltási ár mellett 1898. évi augusztus hó 22-én délelőtt 10 órakor az alulírott erdöigazgatóságnál írás­beli zárt ajánlatok utján versenytárgyalás fog tartatni. Az 50 krnyi bélyeggel, valamint a megajánlott vételár 10 %-ának meg­felelő bánatpénzzel ellátott Írásbeli zárt ajánlatban, a megajánlott vételár szá­mokkal és hetükkel tisztán kiírandó, valamint az is határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő az árverési és szerző­dési feltételeket ismeri és azoknak ma­gát feltétlenül aláveti. Az árverési és szerződési feltételek ezen erdöigazgatóságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Utóajánlatok nem fognak tekintetbe j vétetni. M.-Sziget 1898. julius iO-én. iöoss M. kir, erdoigazpatóság. (Utánnyomás nem dijaztatik.) Déli vasút. Közvetlen kocsik Budapest déli vasútról A nyári menetrendben, azaz 1898. évi má­jus hó 1 -töl 1898. évi szeptember hó 30-ig Budapest déli vasúti pályaudvarról és viszont, naponta a következő I. és II. osztályú közvetlen személykocsik közlekednek a gyorsvonatoknál. Budapest, d. v.München Centralbahnhof és viszont. Fragerhof-Marburg-Franzensfesten-Kufsteinon át ind. Budapest d. v. S óra este. érb. München- Centralbbf. 9 óra 57 p. este. Menettartam 26 óra. Ind. München Centralbhf. 11 óra 23 p. d. e. érk. Budapest d. v. 9 ó. 50 p. d. e. Menet­tartam 22 és félóra. Bpest d.v. Velence (Venezia) és viszont Pragerhof-Nabresina-Cormonson át. Indul Buda- pestd. v. 8 óra este, érk. Velence 2 óra 15 p. d. u. Menettartam: IS V* óra. Indul Velence 2 óra 10 p. d. u., érk. Budapest d. v. 9 óra 50 p. d. e. Menettartam 19 és félóra. Ezeu közvetlen kocsik minden gyorsvonat­ra érvényes I. és II, oszt. menetigazolvánnyal használhatók. Budapest d.v. pályaudvaron Velencébe köz­vetlen menetjegyek adatnak ki. Az utazás Ausztria-Magvarországbau egy szer megszakítható. Budapest déli vasút Fiume és viszont Pragerbof-Szt.-Pétereu át. a) ind. Budapest d. v. Sóra reggel, érk. Fiume 9 óra 15 p. este. Me­nettartam 13 s egynegyed óra. b) ind. Bpest d. v. 8 óra este, érk. Fiume 9 óra 38 p. ti. e. Me­nettartam: 13 és félóra, a) ind. Fiume 7 óra 4ö p. reggel, érk. Budapest d. v. 9 óra 20 p. este. Menettartam: 13 és félóra. b) indul Fiume 7 ó. 55 p. este, érk. Budapest d. v. 9 ó. 50 p. d. e. Menettartam: 14 óra. Budapest déli vasút Villach és viszont, Pragerhof-Marburgon át. Ind. Budapest d. v. S óra reggel, érk. Villach 8 óra 12 p. este. Menet­tartam 12 és egynegyed óra. Ind. Villach 6 óra 12p,reggel, érk. Budapest d. v. 9 óra 20 p. este. Menettartam 15 óra. Budapest d. v. Pakrác-Lípik és viszont, Kanizsa-Barcson át Ind. Budapest á. v. 9 óra 25 p. este, érk. Pakrác-Lipik 1 óra 20 p. d. u. Menettartam 10 óra. Ind. Pakrác-Lipik 2 óra 50 p. d. u. érk. Budapest, d. v. 6 óra 29 p. reggel. Menettartam 15 és félóra. 'Nyomatott a Kosmos > müintézet kő- cs könyvnyomda részvénytársaság körforgógépén, Budapest, VI., Aradi-utca 8. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék