Pesti Napló, 1899. július (50. évfolyam, 180-210. szám)

1899-07-02 / 181. szám

20 Budapest, vasárnap 1899. Julius 2. 181. szám, Ingatlanok forgalma a fővárosban. A fővárosban a múlt héten a következő ingat­lanok kerültek átiratás alá: A pesti oldalon: Weinberger Izidor és nejének VII. kerület Akácfa-utca 11. szám alatt levő 4877. helyrajzi számú háza 20.500 forintért Illavay Györgyre. Albrecht Ferenc VI. kerület Angyalföldön levő 1529—30—32—1539. helyrajzi számú telke 35.500 forintért Roessemann és Kühnemann cégre. Pirch Károly VII. kerület István-ut 41. szám alatt levő 2834. helyrajzi számú háza 45.000 forintért Deutsch Alajosra. Suták János Ár- pádnénak IX. kerület Ferenc-körut 29. szám alatt levő háza 1688 forintért dr. Springer Ferencre; Lipp Tódor és nejének IX. kerület Ferenc-körut 29. szám alatt levő háza 9787 forint­ért dr. Springer Ferencre; Stenicska Herminának VII. kerület Kis-Zuglóban levő 2358—2360/9 hely­rajzi számú telke árverésen 24.010 forintért Toltnár Gizellára ; dr. Ullmann Sándornak VI. kerület Szondy- utca 13. szám alatt levő 3389 helyrajzi számú háza örökség utján özvegy Ullmann Sándornéra és fiára; Baranyay Mihálynak X. kerület Szigligeti-utca 16/a sz. a. levő háza 2148—2149/8 hrsz. a. örökség utján özv. Baranyay Mihálynéra. A vízvezeték, világítás és fiitésberendező részvénytársaságnak VI. kerület Rózsa-utca 51153. szám alatt levő háza 104,000 forint Janisch Jánosra és nejére. Podoletz Mihály és társainak X. kerület kőbányai O-hegyen levő 8291—8282/a. helyrajzi számú telke 104,000 forin­tért Horváth A. Jánosra és nejére. Horváth A. János és társainak X. kerület kőbányai O-hegyen levő 8291—8292/a/b/c. helyrajzi számú telke 108.000 forintért Podoletz Mihály és nej éré. Trümmer József és neje VII. kerület Dohány-utca 106. száiira háza 22.500 forintért Mihályik István és nejére. Kopp Jánosné VIII. kerület Rock Szilárd-utca 3, számú háza Márkusz Idára (örökség). Braunberger Sándor VIII. kerület Kálvária-utca 22. számú háza 22.000 írtért Hirschbein Miksa és Fannyra. Pick Ignác és neje VI. kerület Lendvay-utca 10. számú háza 10Ö.000 forintért Goldberger Bertalan és nejére. Özvegy Tremmel Mihálvné V. kerület Vizafogón fekvő 1440. 41. 1443/2/4. helyrajzi számú telke 15.000 forintért Huber Ignác és nejére. Kaiser Alfréd VII. kér. Bibor-utca 14. sz. házának egyharmad része 4000 forintért Kaiser Alajos és Jenőre. Schwarz Jakab VII. Elemér-utca 29. számú háza 26.000 fo­rintért Kiinger Józsefre. Hirsch Lipót és neje VII. kerület Murányi-utca 37. számú háza 50.000 forin­tért Schiffler Károly és nejére. Ehrenfeld Ignác IX. kerület Ferenc-körut 11. számú háza 105.726 fo­rintért Budapest székes-főváros közönségére. Hor­ny ák Ferenc és neje VII. kerület Kőris-utca 3/a. számú háza 16.200 forintért Zeidl Ferenc és nejére. Winkelhoffer Mátyás és neje VII. kerület Alsó-Ráko­son fekvő 1978—79/a., 80—82—849. számú hely­rajzi számú telke 5400 forintért Nyernik Mátyás és nejére. Schintrel Károlyné X. kerület Halom- utcá 16. számú háza 14.000 forintért Rajt- sevits Zvetkóra. Tangl Sándor VIII. kerület Salétrom-utca 9. számú házának felerésze dr. Tangl Ferenc és Károlynéra. (Ajándék). Schnitzer!/ és Weisz cég VI. kerület Gsengeri-utca 53. számú háza 50.000 forintért Pápai Manó és nejére. Márkus Géza VII. kerület Óvóda-utca 19. számú háza 130.000 forintért Porzsolt Ernőre. Kiskorú Tóth István VIII. kerület Gólya-utca 9. számú házának felerésze kis­korú Tóth Margitra (örökség.) Racskó-testvérek Vili. kerület Dobozy-utca 53. számú háza 21.000 forintért Friediger Lipót és nejére. Rosenfeld Ármin és neje VI. kerület Alsó-Rákoson fekvő 1993—1995 a./25. helyrajzi számú telke 6000 forintért Kály Jánosra. Gellért Emil IX. kerület Remete­utca 3. számú háza 44.000 forintért Braunberger Sándor és nejére. Gróf Szapáry Géza IV. kerület Reáltanoda-utca 8. számú háza gróf Szapáry Lászlóra (örökség). Bachruch Károly és társa VII. kerület Damjanich-utcában fekvő 4270—73/a/3. helyrajzi számú telke 42,200 forintért Gutwillig Gusztáv és társaira. M. kir. kincstár V. kerület Új­épület telekből 924/3/5. helyrajzi szám._ 166,504 fo­rintért Baumgarten Nándor és társára. Özv. Hanzély Lászlóné és gyermekei V. kerület JózseLtér 14. Számú háza 440,000 forintért Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársaságra. Cséry Lajos és Szeréna VII. kerület István-mezőn fekvő 2810/a/5. helyrajzi számú telke 11,529 írtért Schwarcz Jenő és nejére. Rónai Jolán X. kér. Család-utca 20. sz. háza 14,250 írtért ifjabb Bokor Józsefnére. Fischer Janka VII. kerület Wesselénvi-utca 30. szánni házának része ifj. Fischer János és testvéreire (örökség). Kiss Ferenc és neje VII. kerület Szövetség-utca 16. számú háza 33.000 forintért Budapesti Poliklinikai Egyesületre. Deutsch Manó VII. kei-ület Rottenbiller- utca 17. számú házának része 5800 forintért Hel­fer Adolf és testv. cégre. A budai oldalon. Wichnalek Józsefnének III. kerületi Lőpormalomban levő 7864. és 3126. hely­rajzi számú telke ajándékozás utján Wichnalek Jó­zsefre. Lindmayer Ferencnének és társainak III. ke­rület óbudai kelteiken levő 1050—1051. helyrajzi PESTI NAPLÓ. számú telke 2083 forintért Wichnalek Józsefre és nejére. Goldinger Károlynak III. kerület Pacsirta­utca 56, helyrajzi számú háza 3300 forintért Knotz Bélára és nejére. Franki Melániának III. kerület Remetehegyen levő 1879. és 1881. 1880. és 1881. helyrajzi számú telke 900 forintért Rónai Mórra, idősb Krén Istvánnak III. kerület Aranyhegyen levő 5724. helyrajzi*számú telke 1800 forintért dr. Stem Józsefre és nejére. Szantner Ferencnének III. kerület Filátori-dülőben levő 6186/1—2. hely­rajzi számú telke 13,000 forintért Budapest székes- főváros közönségére. Szanter Józsefnek III. kerület Filatori-dülőben levő 6187. helyrajzi számú telke 13,000 forintért ugyanarra. Wagner Károly és nejé­nek III. kerület. Táborhegyen levő 2361. helyrajzi számú telke kisajátítás utján 2350 forintért ugyan­arra. Kämeter Autalnénak III. kerület Táborhegyen levő 2367—2368. helyrajzi számú telke kisajátítás utján 1900 forintért ugyanarra, özv. Giegler Péter- nének III: kerület Táborhegyen levő 2358—2360. helyrajzi számu_telke kisajátítás utján 6300 forin­tért ugyanarra. Özv. Giegler Mártonnénak III. kerület Táborhegyen levő 2362—2363. helyrajzi szánra telke kisajátítás utján 4400 írtért ugyanarra. Diamant Mórnak II. kerület Vízivárosban levő 3251—3252. helyrajzi számú telke 4400 forintért ifj. Schwarcz Dávidra. Devecis Gyula I. kerület Istenhegyen levő 9358/4—7. és 30. helyrajzi szánra részei örökség utján kiskorú Devecis testvérekre. Welsen testvé­reknek I. kerület Gellérthegyen levő 13.115. hely­rajzi számú telke örökség utján Mészáros Sándor és Józsefre. Friedmann Adolfnak II. kerület Kelenföldi dűlőn levő 13.725 helyrajzi, szánra telke 4504 fo­rintért dr. Dobozy Istvánra. Özvegy Mayer Józsefné és társának I., Istenhegyen levő 9731. helyrajzi számú telke 2200 forintért Csikós Gusztávra és nejére. Vögerl Alajos és neje I. kerület Alsóhegy­utcában fekvő 400. helyrajzi számú telke 3675 fo­rintért Vimmer József és nejére. Özv. Rössler Mórné I. kerület Várban fekvő 2355—56. helyrajzi számú telke 11,636 forintért Stoffer Józsefnére. Stoffer Jó­zsefné I. kerület Várban fekvő 2110. helyrajzi számú telke 19,136 forintért Madarassy Pálnéra. Seeger Antal III. kerület Szépvölgyben fekvő 5174—76/1. helyrajzi számú telke 200 írtért. Weixlgärtner Vin- céné és testvére. Brestyánszky Ödön I. kerület Vi­rányos dűlőben fekvő 8606—8608. helyrajzi szánra telkének egy nyolc ad része 5025 forintért Kilián Janka és Emíliára. Mayer Mihály I. kerület Sasadi- dülőben fekvő 12373. helyraj ziszámu telke 2476 forintért Rolieim Samunéra. Hang János I. kerület Németvölgyben fekvő 12158. helyrajzi számú telke 3200 forintért Pika Sándornéra. Özvegy Wagner Józsefné I. kerület Krisztinavárosban fekvő 1576— 77. helyrajzi számú telkének felerésze 13.010 fo­rintért Euíer Adolfra. Rosenthal Alfréd és neje II. kerület Országúton fekvő 3793/4/a. helyrajzi számú telke 14.000 forintért báró Bánffy De­zsőre. Seereiner Nándor I. kerület Virányos-dűlőn fekvő 8729. helyrajzi számú telke 22.000 forintért Beliczay Béla és nejére. Özvegy Sponner Ferencné I. kerület Attila-utca 9. szánra háza 77,534 forint 60 krajcárért a fővárosi közmunkák tanácsára. Sucin Helén 1. kerület Lipótmezőn fekvő 7170/b, 7172. helyrajzi számú telke 16,500 forintért Bacher Emilre. Obermann Lipót és neje I. kerület Attila- köruton fekvő 630. helyrajzi számú telke 7000 fo­rintért Emmer Antal és nejére. Neidert Kristóf I. kerület Ökörmezőn fekvő 14.118. helyrajzi számú telke özvegy Neidert Kristófné és gyermekeire (örök­ség). Herczog Teréz I. kerület Kőérberek-dülőn fekvő 15,319—21. helyrajzi szánra telkének Vl* része 229 forint 27 krajcárért özvegy Saxlehner Andrásnéra. Klupp Antalné III. kerület Újlakon fekvő 4083—84. helyrajzi szánra telke 27,500 forintért Kiss Jenőre. Mindler Jánosné I. kerület Magasuti-dülőn fekvő 16899. helyrajzi számú telke Mindler testvérekre, (örökség.) Renelt Terézia III. kerület Zsigmond- utcában fekvő 4521. helyrajzi számú telke 2500 fo­rintért Merkhold Imrére. Steiger Mária és Anna I. kerület Viránvos-dülőn fekvő 8393—94. helyrajzi szánra telke 740 forintért Báder Simon és nejére. Jagoschitz Antal III. kerület Lajos-utcában fekvő 4187—88. helyrajzi számú telke 3900 forintért özvegy Riesz Sámuelnére. Stroiny József I. kerület Orbánliegyen fekvő 10122—25/1. és 2. helyrajzi számú telke Stroiny Rózára (örökség.) Elek Pál I. kerület Tabánban fekvő 38/1. helyrajzi számú telke 51639 forintért Müller Ignác Lajos és nejére. Saehinis D. Szilárd I. kerület Istenhegyen fekvő 9446/6—7 helyrajzi számú telke 18000 forintért Wellis Sámuel és nejére. Wimmer István és neje III. k. Filatóri-dülőn fekvő 6668. helyrajzi számú telke 2800 forintért Lindmayer Antalné és társára. Weisz Miksa III. kerület Testvérhegyen fekvő 2679. és 2685. helyrajzi szánra telke 200 forintért Budapesti Tégla- és Mészégetőgy. Részvénytársaságra. Özv. Irtzl Józsefné III. kerület Táborhegyen fekvő 2390. hely­rajzi számú telke 480 forintért Zibser Henrik és nejére. Lutz József Filatóri-dülőn fekvő 6656. hely­rajzi szánra telke 500 forintért Wimmer István és nejére. Lutz János III. kerület Táborhegyen fekvő 2465—2466. helyrajzi számú telkének háromegyed- része 600 forintért Csik János és nejére. Időjárás. magy. kir. meteorológiai központi intézet távirat jelentése 1899. Julius 1-án reggel 7 órakor. m *cő lé A Szél­-bä Hőmérséklet Állomások hőmér­iránva N a a 3 s éklet Celsius szerint és ereje 11 3 max. min. Arváralja _______ Selmecbánya ____ eo 15.4 DN y 2 4 21 23 10 Nagyszombat... ... 60 17.0 K 1 4 24 27 16 Magyar-Ovár____ 62 1 5 8 K 2 4 3 27 14 O-Gyaila____... 61 1 6.6 K 1 4 3 29 16 Budapest ... .„ 63 16 1 ÉK 1 s 3 25 15 Sopron«. _ _ 61 15 .6 DK 3 4 6 29 8 Keszthely___. 60 1 8.2 DK S i _ 27 1 6 Csáktornya _. __ 60 17.4 DNy 3 3 4 31 15 Zágráb«. ............. til 17 .6 D 1 4 7 28 17 Károlyvárcm _. ._ 61 16.2 4 17 23 12 Fiume _________ 59 1 7.9 DK 4 7 25 16 Pancsova ____ 60 21 .6 ÉNy 1 1 _ 30 1 6 Drenkova _______ 59 2 0 0 6 _ 27 15 Z sombolya ... _ 69 18.3 DK 4 2 28 15 Arad «. — ____ 60 1 7 7 D 2 2 26 17 Szeged _ —_ «« _ Sz olnok —.« __ 60 20.4 DK 2 3 — 26 16 F.ger ------------­62 IBS _ 3 6 32 15 Debrecen ___... 61 1 8 8 D 2 3 25 12 Késmárk — ” — 60 16.8 K 1 4 — — — Un avar ._ «_ 62 15.7 ÉK 1 i — 23 13 Akna-Szlatina 62 16.0 K a 0 — — — Szatmár ... 62 15-6 D 2 0 — 24 14 Nayy-Várad ____ Ko lozsvár____... 59 2 1.C K t V — 25 15 62 14.7 Ék 2 ö — 32 8 Nagy-Szeben _ 62 19.0 ÉNy 1 0 — 25 9 Bécs 62 15 6 DK 1 » 2 25 15 11 1 ! ! ! 1 I Cl 6 0 16.0 18.4 4 4 . 25 24 14 15 Bregenz _______ Sa lzburg____... 62 :3 8 DNY 1 1 10 16 9 62 14.1 ÉNy 1 4 40 23 12 Klagenfurt_______ 60 1 4.6 Ék 1 ® 13 26 13 A szélirányok jelölése: É = észak, K — kelet. D = dél, Ny = nyugat —Felhőzet: 0 == egészen derült, 1 —.többnyire derűit, ? 2 részben felhős. 3 = többnyiro borús, 4 — egészen borult, a = eső Ü = hó, ~ — köd, z — zivatar. Megjegyzés : Az időjárási helyzet bonyolódott, amennyiben dél­nyugati és északkeleti magas légnyomás mellett az ala­csony nyomású területek egész serege ismerhető fel, igy egy-egy depresszió van Skócia és Hollandia fölött, valamint több kisebb depresszió déli-délkeleti Eu­rópában. E helyzetnek megfelelően az idő csupán keleti Eu­rópában derült, mig egyebütt túlnyomóan borult és he- lyenkint esős. Különösen bő esők voltak Közép- és Felső-Olaszországban, valamint az Alpesek vidékén; az utóbbi helyen a hőmérséklet is sülyedt. Hazánk nyugoti felében — helyenkint igen bö — zivataros esők voltak (Selmehbánya, N.-Szombat, Zom- bor, Eszék és Pécs jelent zivatart), keleten az idő még derült. A hőmérséklet az évszaknak megfelelő. Kilátás : Meleg idő várható helyenkint zivataros esőkkel. Vízállás július í-én. Eddi; éuleü legkisebb vízállás legnagyobb vízállás óve magas­sága éve magas­sága cm. cm. Folyó Rába Vág Dráva Száva T ernes Béga Szamos Kraszna Tisza Vízmérce m |lg ^ N •© áradt jepadl .atorca nd.-Xapoly n Bodrog Berettyó Sebes 1 fekete I t*’ehér J íettos I darin as J Vlaros Inn Scharding Duna Nassau Linz Bécs Pozsony Komárom Budapest D.-Földvár Mohács Gombos Újvidék Zimony Pancsova Drenkova Orsóvá Sárvár Győr Zsolna T roncsén Szered Zákány Barcs Kszék Sziszek Mitrovicz Kis-Kostély Kisszotó Temesvár N.-Becskerek . Deés Szatmár N.-Máj tény M.-Sziget Lekebáza Tisza-Ujlak Vás. Namény . Záhony Csap. Tokaj Tisza-Fürsd Szolnok (Jsongrád Szeged Torok-Becse Titel Munkács Bártfa Sztropkó Hoór Zemplén B.-Ujíalu Nagyvárad Tenke Boros-Jeno Békés Gyom a Branyicska (Déva) Arad 9 Makó ., - - ­{jegyzések: ügy a m%i mpcóí, míat is el isi Uírit között víz [sok a je lem égi o pontra vonUkozaak, h:>gy azok egymássá közvetlenül összehasonlíthatók Iegy3i3k, jeges viz, -4- — null főidet, — = íill alatt. Felelős szerkesztő : Balta Mihály,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék