Pesti Napló, 1908. június (59. évfolyam, 132–156. szám)

1908-06-13 / 142. szám

lyeknél nagyobb nincs a világon. Éjjel egy, fél- keíiö körül kezdenek el működni a gépkolosszu- eok, akkorra készen van a lap: a reggeli első ki­adás. A The New-York Herald palotája előcsar­nokában van a legfontosabb helyiség: a hirdeté­sek feladása. Vagy harminc, negyven ablak, ame­lyeknél a késő éjjeli órákig adnak fel hirdetést. Szombat este olyan életveszedelmes a tolongás, hogy rendőrséget kell hívni és sokan nem is tud­ják már elhelyezni hirdetésüket. Pedig ez a mu­latság nem olcsó öröm'. Egy hirdetési oldal ára kétezer dollár, ami a pénzünk szerint tízezer korona. Ünnepnapokon pedig negyven, ötven hir­detési oldala is' van a Héráidnak. Tessék ezekből s számadatokból összeadni, szorozni és kivonni a tulajdonos Mr. Bennet hasznát. Az előcsarnokból az emeletre lehet jutni az editorhoz, — nálunk szerkesztő. Ha valaki az utcán valami érdekes eseményt lát vagy valami fontos dolgot tud meg. fölkeresi egy újság edito­rát s elmondja neki, hogy tud valamit. Ez kihivat egy riportert, az illető jelentkező elmednja titkát, megkapja tiszteletdiját, — minimum’ négy, öt dol­lárt — s az újságíró hemegy és megírja a hirt. Egy hatalmas teremben talán harmincán dolgoznak. Mindenkinek Íróasztalába erősített írógépe van, minden asztalon külön telefon és) az írógépek sza­kadatlanul kopognak, a telefon szünetlenül csön­get. A folyosókról nyilnak a rajzolók szobái, vagy hat-hét, azontúl pedig az expedíció és könyvtár Nincs segédkönyv a világon, amely itt ne volna •meg; mindenkiről és mindenről mindent egy pil­lanat alatt megmondanak és két hatalmas szek­rény kiváló emberek előre kiszedett életrajzával van tele. Aznap este Leopold belga királyról vol­tak éppen aggodalmas hírek, hát előkeresték az ő nekrológját. Osak hetven, nyolcvan sor. Ennyire taksálja a New-York Herald. Kérésemre megmu­tatták Ferenc József kiszedett élettörténetét. Há­rom hatalmas boríték telistele. Legalább négy, öt óriási Herald-oldal lesz. Fölötte nagy betűkkel: a New-York Herald külön kábeljelentése. Az élet­rajz maga így kezdődik: The late imperator of Austria, and King of Hungary was born , . , „ Később, mikor áttér a trónörökösre, Ferenc FerdináOdra, a következőket írja: — Ferenc Ferdinánd trónralépésével egész Európa képe meg fog változni. Hogy mennyiben, ezt egyelőre nem tudhattam meg, mert a nyomtatványt vissza kellett adlíom. Az igy kiszedett cikkek szedőanyaga két vaggont töltene meg. Különös nesz fogadott a legközelebbi teremben. Mintha hatalmas acélpókok futnának acélpókhálókon. A távirógépek. Vagy ötven táviró* gép egy szobában, híreit se állam, se rendőrség nem ellenőrizheti; itt fut össze az egész világ minden érdekessége. Mr. Bennett, e mérhetetlen hatalom ura Párisban él és külön kábelen min­den éjjel megtelegrafálják neki a Herald minden egyes sorát. Nélküle egyetlen betű sem jelenhetik meg. Nagy, külön termük van a sporttudósitók- nai, majd külön időjelző szoba, ahol a Herald szakembere ül gépei között, külön termük a színházi referenseknek és gyönyörű külön kony­hája a nyomdai személyzetnek. A nyomdában hét. százhetven szedőgép van s kilencszáz az alkalma­zottak száma. Külön látványosság a tipográfia, ahol hatalmas fényképezőkkel veszik le a képek­ről. rajzokról azokat a színes mókákat, amelyek láttára mi olyan exotikus mulatságot érzünk téli estéken a budapesti New-York-kávéházban, Milliókat érő vagyon, még többet érő hata­lom ez a lap, amelynek első példánya —■ a könyv­tárban láttam — 1835-ben jelent meg. Százezer dollárt ígért már érte egy amatőr. Nem eladó, Ési mikor mindenünnen beérkeztek a hírek, megindulnak a gépek. A kapuk előtt vagy negy­ven, ötven kocsi vár. A vállalkozók kocsijai, akik a rikkancsoknak adják át a lapokat. Még sötétek az utcák, mikor a kocsik már szétfutnak NewyoTk minden részébe s a nap még föl sem kelt, már tudják Brooklyn legtávolabbi részében is„ hogy Goün nem tört le. hanem fényes stílusban nyerte ■next a Belmont-handicapet, 8 Budapest, szombat Ami az amerikai ujságirói fizetéseket illeti, az az ur, aki a New-York Herald cikkeinek a cí­meit adja — más dolga nincs is — ötszáz dollárt kap havonkint, vagyis kétezerötszáz koronát. A V-' orld szerkesztőjének évi fizetése 75.000 dollár, Ennek ellenében azonban az amerikai újságíró­nak nem szabad elfogadnia se szabad vasúti, se szabad színházi jegyet. Pásztor Árpád. _________PESTI NAPLÓ._______ A prágai sakkverseuy vége. — Maróczy hatodik. — l Budapest, junius 12. Hosszas küzdelem után ma véget ért a prágai sakkverseny, amelynek eredménye az utolsó fordu­lók után nem Í3 hatott váratlanul. Az egyes eredmények közül a legnagyobb ér­dekessége természetesen Maróczy Gézáénak van. A' magyar mester ugyanis úgy indult a versenyre, hegy méltán elvárhatta tőle mindenki, hogy az első díjra komoly konkurresnek fog mutatkozni. A magyar mestert azonban már a verseny elején olyan, sajnálatos balsikerek üldözték, hogy már eleve ki­zártnak látszott, hogy az első helyek egyikére fog beérkezni. Nagyon valószínű, hogy ezek az első fordulókon ért balsikerek deprimálólag hatottak Maróczyra ós megakadályozták abban, hogy energiáját és játék­erejét teljes mértékben kifejtse. A magyar mester­nek ezen a versenyen való szereplése kétségtelenül annak a jele, hogy a szervezete már nem bírja ki olyan mértékben !a versenynyel járó fáradalmakat, mint azelőtt. A magyar ‘mester játékereje azonban — mint egyes játszmáiban beigazolta — még min­dig a irégi energiával nyilvánul meg, aminek! leg­szebb bizonysága, hogy sikerült legyőznie a legko­molyabb ellenfeleket, akikkel szemben pedig más versenyeken eldöntetlenné tette <a játszmáit. Remél­hető, hogy egy más versenyen, amelyen pihent erő­vel és kellő diszpozícióval fog részt venni, ismét olyan eredményt fog produkálni, amely az ő hímévé- bez méltó lesz. Nagyon érdekes Schlechter és Duras szerepr lése, akik ezen a versenyen újból beigazolták, hogy a legjava sakkmesterek közül valók. Schlechter szívóssága roppant érdekes, mert rövid időn belül ez már a második verseny, amelyen meglepő biz­tossággal haladt az első fordulótól kezdve a mes­terek élén. Duras pedig újból beigazolta, hogy nagykvalitásu sakkmester, akiről el lehet mondani, hogy a fiatal gárdának körülbelül ő a legjelentő­sebb tagja. Rubinstein esz. alkalommal megint elkerült a vezető sakkmesterek mellől, ami annak a bizony­sága, hogy ez a fiatal mester korántsem olyan nagy kvalitású, mint amilyennek első szereplései alkalmával mutatkozott. Janovszki ós Marshall megint beigazolták, hogy a legmegbizhatatlanabb sakkmesterek; mind a ketten olyan eredményt produkáltak, amely nem az ő pozíciójukhoz méltó és addig is, mig ehez a végeredményhez jutottak, az egyes fordulókon a lehető legváltozatosabb eredményeket érték el. A verseny utolsó fordulójáról a következő tu­dósítás számol be: A nemzetközi mesterverseny tizenkilencedik, utolsó fordulójáról tudósítónk a következőket táv- iratozza: Duras és Schlechter között a francia játék remisvei végződött, Teichmann nyert Trey- bal ellen, Salve legyőzte Janovskit, Spielmann nyert Leonhardt ellen. 'Alapin győzött Bardeleben ellen és Prokes is nyert Dús. Chotimirski ellen. Leontjeff nyert egységet kapott, mert Kvicala nem jelent meg. Alapin és Teichmann között a függő­játszma remisvei végződött. Maróczy ellen az olasz játszmában Mieses remist csikart ki örökös sakkal. Marshall és Vidmar közt vezórgyalogjáték végző­dött remisvei. Rubinstein szántén csak remist ért el Süchting ellen. A verseny végállása & a dijak elosztása a következő: Az első és második dijat — 4000 és 3000 korona — megosztják Duras és Schlechter között, miután egyformán 1314 egységet értek el. Á har­madik dijat — 2000 korona — nyerte Vidmar 13 j ; egységgel. A negyedik dijat — 1500 korona —? I Rubinstein nyerte 1214 egységgel. Az ötödik dijat nyerte Teichmann 12, a hatodikat Maróczy 1114 egységgel. A hetedik, nyolcadik és kilencedik díjon Leonhardt, Marshall és Salve osztozkodnak 11 egy­séggel. A tizedik, utolsó dijat Janovski kapta 1014. egységgel. Utána következnek: Dus-Choti' mirski 914, Alapin 9, Micses és Süchting 814!, Spielmann 714, Prokes 614, Bardeleben 6, Kvicala 514, Leontjeff 5, Treybal 414. egységgel. TÁVIRATOK. A revfilt találkozó ut-'n. London, junius 12. Sztolipin ás Izvolszki orosz miniszterek Révaiban fogadták a Times tudósítóját. Izvol- szki azt mondta az angol újságírónak, hogy az angol-orosz megegyezés máris gyümölcsöt, hozott Közép-Ázsióban. Ez a megegyezés lebe-, tövé tette Angliának és Oroszországnak, hogy; Perzsia dolgában egyöntetűen járjanak; el, Mind a két nagyhatalomnak módjában áll s hajlandók is Perzsiáinak segítséget nyújtani, ha a perzsa kormány őket erre megkéri, de ez a segítség semmi esetre sem lesz olyan, hogy akár az egyik, akár a másik nagyhatalmasság beavatkozzék Perzsia belső dolgaiba. A mi-! niszter nagy megelégedéssel nyilatkozott a). Macedónia dolgában folyó tárgyalás gyors elő-, rehaladáeáról s végül azt mondta, hogy a Fran-, ciaországgal való szövetség lesz ezentúl i? Oroszország külső politikájának alapja.. / Berlin, juniua 12. V * Révaiból jelentik, hogy a két uralkodó találkozásának elsősorban a macedóniai kérdés teljes megoldása lett az eredménye. Az orosz kormány elvben hozzájárult az angol kormány-, nak a pénzügyi ellenőrzés dolgában támasztott követeléséhez, Reval, junius 12. \ Í)'élelő'tf 10 óra 25 perckor a Standard Miklós cárral és a cári családdal fedélzetén tengerre ment. Ugyanezen időben a Sarkcsillag az anyacárnév&l, Olga nagyhercegnővel és fér­jével fedélzetén, valamint a révben horgonyzó orosz hajóraj szintén elhagyták Revált. Páris, juniua 12, •; (Sáját tudósítónktól.)’ ’A Matin kiküldött tudósítójának is alkalma volt Révaiban Izvolr szki külügyiminiszterrel és Sztolipin minisz-, terelnökkel beszélnie. A miniszterelnök a kö­vetkezőket mondta: „Külügyi politikánknak továbbra is a francia szövetség marad a bár' zisa. Az Angolországgal való barátság jól meg­fér az orosz-francia szövetség keretében. De emellett fentartjuk a tradicionális barátságot a német birodalommal is, melyet az Angliával létrejött megegyezés slemmi tekintetben nem sért és nem károsít.“ Izvolszki külügyminiszter,’ ezeket mondta a francia hírlapírónak: „Az Angolországgal kötött egyezség végleg elsírni-, tóttá a két állam között támadt ellentéteket. A szövetség máris érezteti jótékony hatását a perzsiai zavargások következtében. Az Angol-, országgal létrejött megállapodás és a Francia- országgal fönmálló barátság erős biztosítéka a világbéke föntartásának. Mindéhez hozzájárul Falliéres elnök küszöbön álló látogatása, amely­nek a kormány már most örül.“ n Berlin, juniua 12. '!| Ä Nordd. Alig. Ztg. írja: Az orosz sajtó, tapintatosan nem foglalkozott azzal a sére­lemmel, amelyet egy sajtóvállalat követett el Edvárd királyijai szemben; ma a Der Tag szatirikus költemény alakjában támadja a cári párt. A jelenségek a teljes felelőtlenség érzetét bizonyítják még saját hazánkkal szemben is. Az újságírói szabadsággal idegen uralkodókkal szemben elkövetett visszaélések csak a német sajtó tekintélyét alacsonyitják le a külföldön; és egyben az ország politikai érdekeinek is ár-: talmára vannak. Pétervár, junius 12. (Saját tudósitónktól.) Az októbrista párt nem tulajdonit fontosságot a revali találkozás­nak, ami pedig az udvari és parlamenti kö­röket illeti, éppenséggel nem olyan a hangulat, hogy Németország barátságát az angol biroda-, lommal való jóviezouy íeiében ki akarnák cse*‘ rélni. 1908. junius 13. Í42. száim

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék