Pesti Napló, 1909. május (60. évfolyam, 103-127. szám)

1909-05-16 / 115. szám

1909. május rö 24 Budapest, vasárnap PESTI NAPLÓ • JI5. szám A Magyar Tcáaííaiódó Egyesület tegnap tar­totta rendes évi közgyűlését. Az évi jelentés felem­líti, hogy 1908-ban 97.269 volt a leadott tudósítások száma, ami az alapítási év (1894.) 6642 tudósításához képest élénken illusztrálja a tudósítások megbízható voltát és az ennek révén folyton növekedett bizalom alapján fellendült igénybevételt. Végül az igazgató­ság egy részének uj választása következett. Meg­választattak mint elnök: Tschögl Henrik, alelnöki Breitner Zsigmond L., igazgatósági tagok: Engl Hugó, Fürst László, Friedmann Lipót, Pauncz Sán­dor, Róna Zsigmond, Schulz Manó, Surányi Béla, Simon Jakab. A Hazai Bank uj épülete. Hir szerint a Hazai Bank igazgatósága azzal a gondolattal foglalkozik,, hogy a Dorottya-utca 3. szám alatt levő épületet, melyben most az intézet helyiségei vannak és amely a Pesti Hazai Első Takarékpénztár tulajdona, meg­vásárolja és díszes palotává alakíttatja át. A Hazai Bank igazgatóságát e gondolat megvalósítására az serkenti, hogy a Dorottya-utcában fog kialakulni a budapesti banknegyed. Országos gazdagyülés Budapesten. A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége a nemzetközi tej- gazdasági kongresszus és országos állatki állítással egyidejűleg Budapesten, folyó évi június 6-án orszá­gok gazdagyülést fog tartani. Az országos gazdagyü­lés Budapesten, a Royal-szálloda nagvtermében, jú­nius 6-án, vasárnap délelőtt 10 órakor veszi kezdetét. Nyugdijldő leszállítása a Kereskedelmi Banknál. Talán egyetlen egy Intézetnél, vagy vállalatnál sem oly lehetetlen nagy a nyugdijidő, mint a Kereske­delmi Banknál. Nem kevesebbet, mint negyven esz­tendőt kell szolgálniok a Kereskedelmi Bank tiszt­viselőinek, hogy a teljes nyugdíjhoz jussanak. En­nek a lehetetlen és avult intézkedésnek a megvál­toztatását már esztendők óta kérik a bank derék tisztviselői, mig végre az intézet igazgatósága leg­utóbb megígérte a kérés teljesitését. Az ígéret végre­hajtására — hir szerint — nem sokára sor kerül, ngy, hogy a tisztviselők ezután harmincöt évi szol­gálat után vonulhatnak nyugalomba. Mit csinálnak Eislerék? Roger Pál fátreres- kédö írja nekünk a következőket: Az illetékes Hi­vatalos intéző körök keretében a bükkfák kérdése kezd a természetes megoldáshoz jutni. Az e téren kifejlődött széles mederben folytatott vitatkozás fo­lyamán oly kijelentések történtek a Máv. és ke­reskedelmi minisztérium sugalmazása következtében a bükktalpfának tartósságáról, amelyek a mi éghaj­lati, telítési és használati viszonyunk között a való­ságot meg sem közelítették. Az igazság napját azon­ban csak pillanatokra képes a valótlanságnak egy- egy felhőcskéje eltakarni. így rájöttek a miniszté­riumban is, amit a Máv. pályafentartási és anyag- beszerzési osztályának sok évi gyakorlattal biró emberei, már nagyon régen és igen jó! tudtak, hogy a bükktalpfának a tartóssága a rendes használatban átlag véve, 4 évnél tovább nem terjed. Rájöttek azonban arra is, hogy a bükktalpfák termelési, szál­lítási és átvételi viszonyai hazánkban eddig a lehető legziláltabbak voltak és hogy a Máv. teljesítési mód­szerei, a telepek csekély száma sem engedi a tar­tósságnak fokozását. Ezeknek a mizériáknak együtt­hatásukban szomorú következménye volt, hogy a bükktalpfának Jelentékeny hányada már fiilledésnek indult, mielőtt a telitőbe került volna. Ennek orvo- solhatását a minisztérium két irányban véli elérhetni és pedig adminisztratív utón, az átvételnél gyakor­latidé szigorúbb felülvizsgálattal, teknikai utón pe­dig a telítési módszerek megváltoztatására irányuló -törekvéssel. Jól esik látnunk, hogy a Máv. ezek­ének az átvételi feltételeknek betartása körül nagyobb szigorral jár el, ezeknek teljesítéséhez mereven kezd ragaszkodni. Ez az eljárás pedig alkalmas lesz arra, hogy okot és m.ódbt találjanak az Eislerékkel kötött tíz évre szóló káros szerződés felbontására, ami azt jelenti, hogy 20 millió értékű talpfa szállítása és ennek megfelelő több milliónyi haszonrészesedés a magyar talpfakereskedök és szállítókra háramol­hat vissza. Ugyanis Eisleréknek 10 éven át eszten­dőkként 4—500 ezer talpfát kell átadniok. Egy vál­lalkozó sem képes egyedül ennek teljesítésére, kü­lönösen 12 havi egyenlő részletben. A szállító ugyan­is- bizonyítani köteles, hogy hol és mikor döntetett a bükk, kell hogy egyenes növésű, tömött rostu Fagus sylvatica legyen. Már most az említett vál­lalkozók szerződésük birtokában és bízva az átadás körüli ellenőrzés lanyhaságában, nyakra-före vásá­rolták az erdőket és a kisebb termelőknek bükk- talpfa készletét potom áron és már áprilisban be­jelentettek 180.000 darabot átadásra. A kiküldött mérnök ragaszkodván a feltételek betartásához, e mennyiségnek csak egy tizedrészét vehette át, mert különben nem lehetne kilátás arra, hogy a bükk­talpfák négy évnél tovább tartsanak. Az eljárásnak e módja nemcsak a szerződés felbontására, hanem arra is fog .vezetni, henry, a Máv. az Eisler-féle talpfáknál sokkal olcsóbb áron jut majd a bükk-talp- fákhoz. « A gabonavámok Ideiglenes felfüggesztése. Az osztrák képviselőház közgazdasági bizottsága — mint ismeretes — elfogadta a gabonavámok ideigle­nes felfüggesztésére vonatkozó indítványt. Miután valószínű, hogy a parlament szintén erre az állás­pontra helyezkedik és igy a magyar kormány szin­tén foglalkozik ezzel a kérdéssel, a magyar mező­gazdasági körök vélekedését a következőkben fog­laljuk össze: „Nem szenved kétséget, hogy a vonat­kozó Javaslat egyenesen Magyarország eilen irányul s annak a hagyományos osztrák politikának újabb megnyilvánulása. Éppen ezért a gabonavámok fel­függesztése, mint megokolatlan és a magyar érde­kekre egyenesen kárhozatos intézkedés ellen hazai mezőgazdaságunk nevében a legerélyesebben tilta­kozunk és felhívjuk a magyar gazdaközönséget ga­bonakészleteinek fokozatos piacrahozatalára. A mos­tani gabonaárak további tartós emelkedésére amúgy sem számíthatni, de egyébként is a jelenlegi árak teljesen megfelelnek az áru belértékének. Másrészt a meglévő s a szükséglet fedezésére éppen csak hogy elegendő készletek további visszatartása ürügyül szolgálhatna az osztrák kormánynak arra, hogy a gabonavámok ideiglenes felfüggesztése érdekében nyomást gyakoroljon a magyar kormányra is, amit pedig lehetőleg igyekezni kell kikerülni. Ha a ma­gyar kormány tenni akar valamit a termelők és fo­gyasztók együttes érdekében, melegen ajánlható fi­gyelmébe a káros árhullámzásokat felidéző fedezetlen határidőjáték eltiltása s általában a várvavárt tőzsde- reform keresztülvitele, de a gabonavámok felfüg­gesztésének áruló terve ellen teljes erélylyel tiltako­zunk!“ Egy sertéskereskedelmi részvénytársaság felosz­lása. A valamikor hires és gazdag kőbányai sertés­kereskedelem az utóbbi években egyre veszít az értékéből és a jelentőségéből. Ennek a szomorú igaz­ságnak kiáltó igazolását kapjuk egy különben gazdag és tisztességes seríéskcreskedelmi vállalatnak a fel­oszlásában. Ez a vállalat: az Első Magyar Sertés­hizlaló Részvénytársaság. Hir szerint a vállalat főrészvényesei megállapodtak abban, hogy a társa­ságot feloszlatják és a hamarosan értékesíthető kész­letekből minden 400 korona névértékű részvény után visszafizetnek egyelőre 350 koronát. Az ingat­lanok értékesítése után a további visszafizetésekre is rákerül a sor. A társaságot 1869-ben alapították s most egy millió korona a részvénytőkéje, mely 2500 darab 400 korona névértékű részvényből áll. A vállalatnak az egy millió korona részvénytőkén kívül van még 821.142 korona tartaléktőkéje és 530.000 korona értékcsökkenési tartalék-alapja. A vállalat részvényeinek most 555 korona a tőzsdei árfolyama. Úgy halljuk, hogy a társaság feloszlása körüli teendőket a Műnk és Davidsohn bankcég fogja ellátni. Városok takarékpénztára. A városok mostoha helyzete mindinkább előtérbe lép s már legfőbb ideje, hogy a városokat a rájuk nehezedő feladatok teljesí­tésére az állam kellő erkölcsi és anyagi támogatás­ban részesítse. A városokkal ezideig a különböző kormányok csak incident'aliter foglalkoztak, akkor ugyanis, amikor egy-egy kérdés a szakminisztérium elé került. Az államfeladatok teljesítéséért, az állam kulturális és szociális munkájának elvégzéséért azon­ban nem kaptak kárpótlást. A városok azonban nem is akarnak az állam karjaiba dőlni, hanem május 21-én kongresszust tartanak Budapesten. E kon­gresszus meg akarja állapítani a városok mai hely­zetét. erőforrásait s a további fejlődés anyagi eszkö­zeinek megszerzésére tanácskozást tart. A polgár- mesterek kongresszusán a mai helyzettel számolva, keresni fogják a jövő biztosítékait. Az az egy bizo­nyos, hogy a városok kölcsönkötvényeinek külföldön való elhelyezésével operálni nem sokáig lehet, mert e tekintetben az elhelyezés megnehezedett, az ott­honi bankok pedig a városokkal szemben packázó modort tanúsítanak. Az árfolyamhullámzás is a köz­ségi kötvények mobil volta miatt gyakori és nagy. A városok szükségletei pedig váratlanul megszapo­rodtak, lakosságuk növekedett, a kulturális szükség­letek emelkedtek s ezzel szemben a hitelt megszorí­tották a nagy pénzintézetek. A törvényhatósági és rendezett tanácsú városok hitelügyleteinek és hitel­igényeinek kielégítését most úgy tervezik, hogy a kormány támogatása és ellenőrzése mellett, amely az állami pénzkészletekből és fölöslegből betéteket von maga után, Budapesten a „Városok Országos Takarékpénztárát“ akarják megalapítani, tizmilló ko­rona alaptőkével. Ebből 5.000.000 koronát a városok és ugyanannyit egy pénzcsoport szerezne. A részvé­nyek száma 10.000 darab 1000 koronás névértékű részvény lenne. A részvényjegyzés a városok évi költségvetését vagy házi pénztárát nem terhelné, mert a törzsvagyonban levő értékpapírok egy részét 1 cserélnék be a takarékpénztár részvényeivel. Az in­tézet az 1897. XXXII. f.-cikk alapján községi kötvé­nyeket bocsátana ki. Az intézet irányítása a városoki kezében lenne s a polgármesterek megfelelő arány­ban foglalnának helyet a vezetőségben. A terv nem érinti a községi takarékpénztárak létesítését.. A vá­rosok ügyeivel foglalkozó belügyminiszteri osztály teljes rokonszenvét fejezte kí e terv fölött. Szatmár város törvényhatósága pedig már 200.000 korona ér­tékű részvényt jegyzett s utasította a tanácsot, hogy a fedezetül szolgáló alapokat jelölje meg. A Magyar Általános Hitelbank uj palotája. Kö­zöltük, hogy a Magyar Általános Hitelbank igaz­gatósága megvásárolta a Dorottya-utca és József- tér sarkán levő, több házból álló hatalmas telek­tömböt. Úgy tudjuk, hogy a bank igazgatósága a palota építésével már is megbízta A1 p á r Ignác műépítészt. Az uj palota főhomlokzata a József-térre fog nézni, mert a Dorottya-utcai rész földszintjét és félemeletét üzleti helyiségek céljaira fogják felhasz­nálni. A József-tér 2. számú házat a hitelbank igaz­gatósága — egyelőre — nem fogja felépittetni, mert abban fogja elhelyezni ideiglenesen a Magyar Fo­lyam- és Tengerhajózási Társaságot. Az uj palota­telek építési és berendezési költségeire közel hét millió koronát irányzott elő a hitelbank igazgató­sága. Ennek a nagy összegnek a megfelelő kama­toztatása már is biztosítva van. Fizetésképtelenségek. A bécsi hitelezői védegye-* sülét újabban a következő fizetésképtelenségeket je­lenti: Szukop Adolf üvegkereskedő Nagyszombat, Schuld Péter gyarmatáru-nagykereskedő Nagyki- kinda, Fiuk Ferenc kereskedő Csáktornya, Vollmann József kereskedő Radafalva és Birnstiel Mina di­vatkereskedő Resica. — Itt említjük meg, hogy Ro­se n b 1 ü h Ignác és fia gyapjunagykereskedő Bécs- ben 800.000 korona tartozással beszüntette a fizeté­seit Munkanélküliek. A budapesti ipari és kereske­delmi munkpközvetitő- intézet e hónap 14-iki kimu­tatása szerint 3669 munkás keres foglalkozást, kitói közt majdnem minden iparág képviselve van. Sorsolás. Az 1870. évi m. kir. nyereménykölcson kisorsolása ma délelőtt volt a lottojövedéki igaz-, gatóság helyiségében. Kihúzták á következő sorozat-1 számokat: 3627, 286, 2792, 1269, 4487, 5971, 5663, 3473, 4298, 3913, 5420, 4409, 2397, 1700, 2899, 3828, 170, 1016. 334, 5052, 3596, 2486, 5689, 3846, 2496. 4912, 3429, 1927, 5753, 2918, 4374, 2091, 5822, 3559.,, 5924, 5844, 354, 4516, 5492, 3678, 5946, 1569, 467, 5418, 1335, 5784 és 4247. A 200.000 koronás főnyere­ményt nyerte: 1335 sorozatszám és 31 nyerőszám,', 20.000 koronát nyert 5971—13. Tizezer koronát nyert 2091—4. Két-kétezer koronát nyertek: 24S6— 42, 5822—28, 5971—7 és 3846—35. Ezer-ezer koronát nyertek: 3559—49, 5784—11, 286—27, 3559—24, 3596— 23, 2899—22, 2473—21, 352—2, 2918—10, 467—32, 5052—44, 354—35. 5784—8, 4247—13, 3429—23,, 3473—8, 2486—41 és 5663—35. A sorozatszámokban; foglalt összes többi nyerőszám egyenkint 352 ko­ronát nyert. Kőbányai sertéspiac. Május 15-én. Magyar első­rendű: Fiatal nehéz (páronkint 320 kilogrammon felüli! súlyban) 144—146 fillér. Fiatal közép (páronkint 251—< 320 kilogrammig terjedő súlyban) 145—146 fillér^ Könnyű (páronkint 250 kilogrammig) 145—146 fillér. Magyar szedett: Közép (páronkint 240—280 kilogram-i mig) 145—148 fillér. Könnyű (páronkint 240 kilogram­mig) 145—148 fillér. Sertéskonzumvásári jelentés. (A székesfővárosi állatvásár és közvágóhíd igazgatósága.) Május 15-én. Előző napi eladatlan maradvány 175 darab sertés, 1 darab süldő. Mai felhajtás 164 darab sertés, össze­sen 339 darab sertés, 1 darab süldő. Eladatott 183 darab sertés. Mai maradvány 156 darab sertés, 1 da,- rab süldő. Következő árak jegyeztettek: Zsirsertés: fiatal nehéz 300 kilogrammon felüli élősúlyban 110— 114 fillér, életsulylevonással 148 fillér, fiatal közép 220—300 kilogrammig életsulylevonással 136—152 fillér, fiatal könnyű 120 kilogrammig életsulylevonás­sal 136—154 fillér. Hússertés belföldi süldő 96 fillér, külföldi süldő 112 fillér. Árak minden levonás nélkül kilogrammonkint, élősúlyban értendők. A vásár irány­zata lanyha. Az árak változatlanok. *5" 1 ...........' ni................... A kiváló bá> éa Utbiumoa gj«jgyforráa M ▼oá«- «m UóiyagbajokzUtl, ktiiftajnil, osnbotf» (katocaégnál it hurutoa bOatulmaknáJ kllOjiO SmuS«®. POrttittl* anA»p««to»i ÉDBSKUTT L.-zM. OCMHIIV/-W íVB Kivonat a hivatalos lapból. — Május 15. — Kinevezések. A belügyminiszter a budapest—R pótmezei elmegyógyintézetben megüresedett másod* orvosi állásra dr. Háromy Ferenc gyanaíalvi orvost, a budapest—angyalföldi állami elmegyógyintézetnél megüresedett másodorvosi állásra dr. Lamberger Ja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék