Pesti Napló, 1909. szeptember (60. évfolyam, 206-231. szám)

1909-09-05 / 210. szám

14 Budapest, vasárira 1909 szeptember 5. 1 — Egy konzul családjának szerencsétlensége. Pétcrvárról jelentik: Smith liebaui amerikai kon­zult és családját tegnap sétakocsizás közben nagy szerencsétlenség érte. A konzul fogatának lovai egy automobiltól megvadultak és elragadták a kocsit. ; A kocsi fölborult és a benne ülök kiestek belőle. Smith egyik leánya azonnal meghalt, ő maga, a felesége és másik leánya súlyosan megsebesültek. — Gyújtogató asszony. Szombathelyről jelentik, hogy egy Molnár Istvánná nevű szerencsétlen pirománikus asszony, aki már április óta folytonosan rettegésben tartotta Nagytilaj község lakóit, most az őrültek házába került. Legutóbbi gyújtogatása alkal­mával leleplezték és át is adták a csendörségnek. Augusztus 20-án éjjel Molnár János szalmakazala gyűlt ki, mig később, félóra múlva, a falu derekán lakó Holies János elmunkálatlan gabonaterménye lett a tűz martalékává. Másnap éjjel, azaz augusztus 22-én Római János 250 keresztje égett meg, amikor a falu lakói nagyobbrészt az oltásnál foglalatoskod­tak. Kosi István azonban ezalatt a szérüskertjében vigyázott s egyszerre zörejt hallott a kertje alatti kukoricásban és onnét egy asszonyi alakot látott előjönni. Kósi kérdésére azt felelte az asszony, hogy a malomból jön. De olyan zavartnak látszott, hogy Kósi gyanakodni kezdett rá és átadta a tűznél jelenlevő csendőröknek. Molnárné azután vallotta, hogy a tavasz óta a tüzeseteket mind ő okozta, sőt a saját lakóházát is felperzselte. Arra a kérdésre, hogy mit keresett a Kósi kertje alatt, beismerte, hogy Kósi terményét is fel akarta gyújtani. Egész egykedvűen mondogatta, hogy neki gyönyörűséget okoz a tűz és azért gyújtogat. A szerencsétlen piro- manikust a csendőrök beszáilitották Vasvárra, ahoi a járásorvos megvizsgálta az asszonyt és konsta­tálta, hogy közveszélyes elmebeteg. — Késelö tenorista. Fiúméból jelentik: A Fenice- szinház tegnap esti előadása után szóváltás támadt F a 11 o r i n i tenorista s A n g e 1 i n i komikus között. A vita hevében Fattorini kést, rántott és össze­szurkálta AngeMnit. A merénylet után a tenorista elmenekült, de a rendőrök hosszas keresés után meg­találták és letartóztatták. Kihallgatása alkalmával azt vallotta, hogy Angélái egyik megjegyzése izgatta fel annyira, hogy kést ragadott dühében. Angelini az arcán egy és hátán két szúrt sebet kapott. A lakásán ápolják. — A „basa“ cim eredete. Az újságolvasó kö­zönség, amely a tavaly lezajlott török forradalom óta napról-napra olvas basáról, bégekről, Valikról és egyéb török méltóságokról, bizonyára nem igen tudja, hogyan keletkeztek ezek a rangosztályok és címek. Legérdekesebb a basa szó eredete. Ba­sáik a törököknek csak 1340 óta vannak. Oszmán szultán, aki akkortájt elsőnek igyekezett lábát európai földön is megvetni, kezdeményező volt a basa cim adományozásában is. Aarifbillah, Osz­mán kedves embere és fia Asik, voltak az első basák. Az elsőt Muhlisz basa (az őszinte basa), az utóbbit pedig Asik basa (a szerető basa) néven ismeri a történelem. Asik basa onnan kapta nevét, mert az isteni szeretetről hosszabb misztikus köl­teményt irt. Magát a basa szót a perzsa nyelvből vette át Oszmán szultán. Eredetileg nem is basá­nak, hanem pai-sah-nak hangzott a szó, ami ma­gyarul _ annyit jelent, mint a „sah lába“. A perzsa alkotmány, mint ez Xenophonban olvasható, több eféle méltóságot ismert. Az ország belügyeivel foglalkozó hivatalnokok voltak a „sah szemei“, a kémeket és titkos tudósokat a „sah fii!ei“-nek nevezték, az adóbehajtóknak a „sah keze“ cim. végül a harcosoknak a „sah lába“ cim járt. így te­hát a basa szóban még fenmaradt egy kis maradvá­j nya annak a régi képletes kifejezésmódnak, amely a keleti népeket még ma is jellemzi. A törökök leg­nagyobb hatalma idején a basa címben három rang­fokozat volt. Volt három lófarku basa, például a mu- 1 sir (hadsereget parancsnokoló tábornok), két ló­farku basa, amilyen a férik (hadosztály parancsnoka volt és egy lófarku basa, a hadsereg rendfokoza­tában a liva (dandárparancsnok). II. Mahmud szultán, aki a török hadsereget európai mintára megrefor­málta, véget vetett a basák kehijében fennálló rang­különbségnek, úgy hogy azóta valamennyi basa egyenlőrangu. Manapság a basa címet kapja minden tábornok és minden tengernagy. Polgári hivatalno­kok is megkaphatják a basa rangot, ha erre a kitün­tetésre a szultán méltóknak találja. A nagyvezér többnyire basarangban van, de azért megesik, hogy valamelyik hivatalban az alantas basa, a feljebb­való pedig csak bég. Az ilyen látszólagos ferde álla­potoknak nagyobbára a török államférfiaknak és ma- gasrangu hivatalnokoknak sajátszerü pályafutása az oka. így például egyházi méltóságot viselő ember, még ha a hadsereg élére kerül is, nem viselheti a basa címet. — Szökevény diákok. Békés-Csabáról távlratoz- zúk: Az itteni rendőrség ma letartóztatta S z t e n e a 1 Kálmán és Vendel Károly budapesti diákokat, kik szüleiktől megszöktek és Ázsiába akartak kijutni. A két szökevényt a rendőrség szüleikhez szállítja, y \ PESTI NAPLÓ — Csaló ápoló. Békéscsabáról táviratozzák: A gyulai közkórház egyik ápolója, Tóth Lajos, ki vala­mikor járásbirósági betétszerkesztö volt, az ápolására bízott betegekkel elhitette, hogy az igazgatóság meg­bízta öt pénzük és értéktárgyaik megőrzésével. Tóth minden betegtől elszedtc a náluk levő pénzt, valamint értéktárgyaikat cs egyéb holmijukat, amiken azután túladott. A megkárosítottak feljelentésére ma a rend­őrség Tóthot letartóztatta. — Meggyilkolt kereskedők. Szigetvárról jelen­tik: Simon Gábor cs Vida János oszrói sertés- kereskedődet, akik Kaposvárról jöttek, útközben Boldogasszonyfalva és Szcntlászló között éjjel az országúton ismeretlen tettesek megtámadták, le­lőtték cs kirabolták. A csendőrség széles körben nyomoz. Három gyanús egyént letartóztattak. — Zsebtolvajlás az Osztrák-Magyar Bankban. Újlaki Mária hivatalnoknö ma délelőtt elment az Osztrák-Magyar Bankba, hogy ott egy 1200 koroná­ról szóló csekket beválts- \ pénzt már megkapta és a tárcájába tette, am or érezte, hogy valaki a zsebében kotorász. Gyors. -i megragadta a kotorászó kezét, s látva, hogy tolvajt fogott, rendőr után kiál­tott. A tolvajt lefülelték és bevitték a főkapitány­ságra, ahol azt mondta, hogy Kirs Minski a neve és oroszországi kereskedő. Letartóztatták és átvit­ték az ügyészség fogházába. — Letartóztatott leánykereskedönök. Fiúméból jelentik: A fiumei rendőrség már régóta gyanúsítja M a I i n i c s Magda korcsmárosnőt és Schulz Bertát, Fiume egyik mulatóhelyének üzletvezető­jét, hogy leánykereskedéssel foglalkoznak. Ma tel­jes bizonyosságot szerzett a rendőrség a két nő üzelmeiről és mindkettőjüket letartóztatta. Malinics Magda korcsmárosi iparengedélyét a rendőrség megvonta. — Megbékülés. Nagy társaság ül együtt s lelke­sedéssel beszél Feszty Árpád körképéről. Köztük van Lengyel Antal budapesti bankhivatahiok is, aki az­zal a kijelentéssel lepte meg a többieket: — Hej, de gyűlöltem én ezt a képet hosszú ideit:. Társai csodálkozva kérdezik, hogyan lehet ilyen képet gyűlölni? — Mert ezért a képért kaptam az első verést apámtól. — Hogy-hogy? — Úgy történt a dolog, hogy érettségizni jöttem a fővárosba, atyám külön egy forintot adott, hogy a Magyarok bejövetelét megnézzem. En azonban el­költöttem a pénzt anélkül, hogy a körképet láttam volna. Hazatérve, szóba jött a Magyarok bejövetele. Elmondtam mindazt, amit csak róla hallottam s ipar­kodtam úgy feltűnni, mintha láttam volna. Atyám nagy hévvel beszélt a vitézi rohamról, a nőrablás, a szláv kunyhók eredetéről, mikor pedig a csobogd patakot is felhozta, megfeledkeztem magamról, kér­deztem: Hát az is van? Kisült a turpjság és atyám jól elvert. Volt tehát okom haragudni a képre. Most azonban, hogy a képet végre megláttam, igazat adok atyámnak, mert ezt csakugyan meg kell nézni minden magyar embernek. — Vernissage egy műteremben. A fotóművészet terén itthon és a külföldön sok dicsőséget szerzett Labori Mészöly Miklós, a jeles tehetségű fotóművész, aki már tiz évvel ezelőtt jutott elismerő kitüntetések­hez, most az Erzsébet-tér 18. számú palotában ar- tisztikus felszerelésben ritka modern fotográfiái mű­termet nyitott, amelynek ma volt a sajtó vernissageja. A művészi fotográfiák bemutatója a legszélesebb ta­núsága Labori talentumának, amely kétségkívül meg­hódítja Budapest közönségét. — Hölgyek figyelmébe! Magyar Miklós buda­pesti kereskedő (VI.. Andrásy-ut 33.) kiadásában megjelent a „Női divattudósitó“. amelyet a cég a di­vat iránt érdeklődő hölgyeknek, kik címüket közük, ingyen küldi meg. — Kígyók a táncművészében. A Parisiana mu­latóban szenzációs sikereket arat szeptember elseje óta M a b e 1 May J o n g. a világhirii kigyőtáncosnő, aki a kontinens legelőkelőbb színpadain csodahatást keltett Igazi művészettel leitett táncprodukcióival. Egész Budapest csodájára jár ennek az utólérhetet- len művésznőnek, aki eleven kígyókkal végezi tánc­produkcióit, amelyek az exotikus kelet és a müveit nyugat táncainak mesés keverékei. Minden este zsú­folt ház előtt játszik Mabel May Jong s különösen indiai kigyótánca és francia gavotte-ja kelt óriási hatást. Tánca maga a megtestesült művészet s messze túlszárnyalja Saharet, Izidora Duncant, a világ leg­első táncosnőit. Mabei May Jong csak rövid vendég- szereplésre jött Budapestre. — Felhívás a közönséghez. Northon B. Smith, a hires lóidomitó, ki jelenleg a Beketow-cjrkuszban produkálja művészetét, következő sorok közlésére kért bennünket: „Bármily nagyságú fogadást tar­tok és bármely összegnek jótékony célra fizetésére kötelezem magamat, ha akárminö rossz tulajdonság­gal birő, vad, féktelen, harapós, rágós, nyakas, ágas­kodó vagy ideges lovat néhány perc alatt meg nem szelídítek. Akinek van ilyen lova és ingyen kezessé akarja szeliclittetni, hozza el hozzám a Beketow- cirkuszba. Tisztelettel Northon B. Smith.“ —■ A Beketow-cirkusz szeptemberi műsora minden ed­digit felülmúl, eleiétől végig, szenzációs számokból áll. Valamennyi látható a vasárnap délutáni előadás­ban is, melyben Northon Smith és Fred Rythlow Is fellép. S10. szám.---------------------------------■ ■ —T .............. = Tévedés, ha valaki azt mondja, hogy osztrák cég jobb kávét adhat vagy olcsóbban számit mint Frateüi Deisinger fiumei cég Budapesten, a királyi bérpalotában. — Uj előírásit őnkéntcsi egyenruhákat legelőnyö­sebben szállít Hirsch egyenruházat, Budapest Do- rottya-u. 11. = Ki akar egyéves önkéntes lenni? Olvassa el Járossy százados mai hirdetését — Falud! László bluzáruháza, Budapest V!., Ándrássy-ut 48. (Oktogon-tér.) Tisztelettel tudatja az egész hölgyvilággal, hogy az előrehaladott idény miatt az összes raktáron levő blúzok, úgymint hím­zett batiszt- (madeira), selyem-, különféle csipke- es a legdivatosabb tiillbluzok tetemesen leszállított ár­ban adatnak el. Egész ruhák, aljak, pongyolák és princesszek mesés kivitelben készülnek a cégnél ren­delés szerint, a raktáron levőket szinten áron alul adja a cég. Divatlap vidékre ingyen. Teleion 162—72. — Spitz Herman általánosan ismert belvárosi selyem-, kelme-, szalag-, csipke- és női divatáruháza (IV.. Deák Ferenc-utca 13. sz.) mai hirdetésében már az őszi újdonságokat közli vevöközönségével. Kivételes olcsó árai ezúttal is figyelemreméltók. = A Modern és Kertész (Deák Ferenc-utcai), az urhölgyek előtt ismert szolid cég lapunk mai szá­mában megjelent hirdetésére felhívja az olvasóközön­ség szives figyelmét. = A carbid-acetylen-világitás mindig nagyobb és több tért hódit magának, nemcsak azért, mert a világítás gyönyörű fényű és olcsó, hanem sikerült e téren a Kellner és Schanzer budapesti cégnek (V., Aulich-utca 4.) egy olyan világítási készüléket for­galomba hozni, melynek kezelése tiszta, egyszerű, fénye gyönyörű és ami a fő, teljesen veszélytelen, miért is a párisi kiállításon aranyéremmel lett ki­tüntetve. T. olvasóink figyelmét felhívjuk Angyal Ig­nác köszénnagykereskedő mai hirdetésére. = Az orvoskongresszus sikere. Kétségtelen, hogy az^ orvoskongresszus legfőbb sikerét azok a tudo­mányos előadások képezik, amelyeket a müveit vi­lág orvosi kapacitásai tartottak azokról az elterejdt betegségekről, melyeknek mélyére még nem hatolt a tudomány. Ez előadások legtöbbje a vakbélgyula- dás. a gümőkór, a rák és az idegbajok körül forgott. Különösen az utóbbiak érdeklik az orvosvilágot, mi­után manapság a mértani haladvánv arányában ter­jed az idegbeteg emberek száma. Aki népszerűén tu­dományos előadásban kivárna ismerni a különféle idegbajok természetrajzát, az kérje egy levelezőlapon a Pesti Naplóra való hivatkozással az „Értekezés a villamos gyógymódról“ cimii könyvet, melyet ingyen és bérmentve küld meg bárkinek az Elektró Vitalizer Orv. Rend. Intézet Budapest, Károly-körut 2., fél* emelet 5. sz. — Az osztáiysorsjáték mai húzásán ötezer koronát nyert: 92776: — ezer koronát nyert: 68474 S6998; — ötszáz koronát nvert: 2033 7984 8644 16326 17616 25897 61691 63198 72300 91821 107ö37. — Azonkívül kihúztak 486 sorsjegyet 200 koronás nyc- rcincnynyel. ~ :-------i P ESTI ERKÖLCSÖK. Cirkusz. Újabban a cirkusz gyönyörű mutatványokat hir* det. Egy titokzatos férfiú lép fel a porondon s ámu­latba ejti a közönséget. ( Megpróbálom röviden leírni a mutatványát | I TOjj Vad lovat vezetnek be. Fékezhetett ennek látszó vad paripát, aki egyszerű érintésre is akkorákat ng- rjk, hogy az ijedtség moraja fut végig a közönségen. És jön a titokzatos férfiú. Frakkban, lakkban, klakkban. És se szó, se beszéd, megfékezi a lovat, óriási taps. A titokzatos férfiú hajlong. Senkise tudja, kicsoda ő. Ki az, akj igy tud szeliditeni, fé­kezni és fékentartani? Én tudom. ö az. Nem lehet más. Álruhában van, de a gyakorlott szem ráismer délceg alakjára és a finom mosolyra, mely ajkai kö­rül leng. Az egyszerű daróeírakk alatt egy nagy állam­férfin nemesen érző szive dobog. Wekerle ő. n. A titokzatos férfiú meghajol és most zsákot hoz­nak be. Szolgák bujtatják be a zsákba a titokzatos férfiút s a zsákot fenn, a nyílásánál kötéllel bekötik. A férfiú benn van a zsákban, mindenki látta. Még látni is a formáit, amelyeket elárul a zsák Szövete. Most izgalmas pillanat következik. Szolgák jönnek. Húszán vezetik be a vad lovat, huszaa is alig bírnak vele.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék