Pesti Napló, 1911. november (62. évfolyam, 259–284. szám)

1911-11-10 / 267. szám

Budapest, péntek tétből szabadságoltalak, Jelenlegi szolgálat! állása alól való felmentését elrendete, továbbá dr. Réti József Székesfehérvári V. honvédkerületi parancsnoksághoz beosztott 2. sz. osztályú főtörzsorvost a szegedi hon­véd csapatkórház parancsnokává kinevezte; végül dr. K á d o s s Jenő törzsorvosnak, a kassai 5. honvéd huszárezred orvosfőnökének a székesfehérvári V. honvédkerületi parancsnoksághoz vaió áthelyezését elrendelte. — U] magyar bárók. Zágrábból táviratozzak: Ä király Turkovics Péter Károly és Turkovics Emil kuthevói nagybirtokosoknak és törvényes utó­daiknak a közügyek és a közgazdaság terén való mű­ködésűk elismeréseképpen a magyar bárósá- got adományozta díjmentesen, Turkovics Károly, akinek legidősebb fia, Vladimir — mint horvát kép­viselő tagja a magyar országgyűlésnek — régebben Zágrábmegye főispánja volt. _ Castro meggyilkolásának híre. Párisból Jelentik: A Venezuelából Bordeauxba érkezett „Heros“ nevű francia hajó utasai azt a hirt hoz­ták, hogy Kastro elnököt a saját hivei megölték, A gyilkosság oka a hir szerint az lett volna, hogy elnök, akinek nagy va­gyona van, sajnálta a pénzét pártcélokra ki­adni. A pártja legutóbb ülést tart, amelyen is­mét kértek tőle pénzt s mivel megtagadta a kérést, egy fiatalember hozzálépett és szó nélkül leszúrta. Castro meghalt. >— Prohászka és a katolikus nagygyűlés. A kato­likus nagygyűlés rendezősége hetekkel ezelőtt meg­kérte Prohászka Ottokár, székesfehérvári püs­pököt, hogy a most tartandó nagygyűlésen beszédet mondjon, úgy amint azt a múltban is tenni szokta. Prohászka akkor őrömmel vállalta ezt a föladatot és értesítette a gyűlés elnökségét, hogy eleget tesz fölhívásuknak. Amikor a közönség körében elterjedt az a hir, hogy Prohászka beszélni fog, a székesfehér­vári püspök néhány rajongója elhatározta, hogy a katoükusság körében annyira népszerű püspök mellett tüntetést rendez abból az alkalomból, hogy a szent­szék Prohászka egyik müvét indexre tette. Amikor a püspöki kar néhány olyan tagja — aki nem min­denben gondolkodik úgy, mint a székesfehérvári püs­pök — értesült a tüntetni akarók szándékáról, ezek a püspökök állítólag elhatározták, hogy meg fogják íakadályozni, hogy Prohászka beszéljen a gyűlésen. A katolikus egyház más előkelő vezető embereinek is kellemetlen lett volna, ha a közönség ovációt rendez Prohászka mellett, azáltal tüntetve a szent­szék ellen. Az egri érsek állítólag levélben értesítette Prohászkát, hogy nem tartja helyesnek, ha elmondja beszédét. A más oldalról jövő kifogások is a fülébe iutottak Prohászkának, aki megtudta azt is, hogy sok püspök társa attól tette függővé megjelenését a gyűlésen, ha ő ott nem beszél. Mi az igaz ezek közül a hírek közül, kissé bajos megállapítani, de annyi bizonyos, hogy Prohászka püspök lemon­dott arról, hogy beszélni foga gyűlésen és ezt az elhatározását a következő levélben adta iudtára a nagygyűlés rendezőségének: Nagyméltóságu Elnök Ur! Örömmel jelentettem Nagyméltóságodnak, hogy részt veszek és beszédet tartok az idei katolikus nagygyűlésen; most azonban arról kell értesíteni Nagyméltóságodat, hogy orvosom gégebántalmamra való tekintettel eltiltott az ilyen beszédek tartásától és jó ideig nem szolgálhatok e tekintetben a jó ügynek. Prohászka tehát betegséget hozott föl okul, hogy nem beszélhet a katolikus nagygyűlésen. A beava­tottak azonban tudni vélik, hogy e visszalépés oka az a mély vélemény-különbség, amely közte és a magyar püspöki kar néhány tagja között fönáll. — Nemzetközi párbajellenes konferencia. B é c s­ből jelentik: Bourbon Alfonz osztrák estei herceg spanyol infáns, a Nemzetközi Párbajellenes Szövetség védnöke ma fogadta bécsi palotájában Gergely Edét, a Budapesten székelő nemzetközi párbajellenes szövetség főtitkárát, aki terjedelmes jelentésben szá­molt be a párbajellenes mozgalom főbb mozzanatairól. A jelentésből a védnök megelégedéssel vette tudomá­sul, hogy a párbajellenes akció napról-napra nagyobb tért hódit, újabban Oroszország is csatlakozott a moz­galomhoz, Jáva fővárosában, Batáviában pedig a ka­tonai kormányzó kezdeményezésére szövetség ala­kult, amelynek tagjai leginkább az ottani németalföldi gamizon tisztjeiből került ki. A tanácskozás folyamán megállapodtak abban, hogy a jövő évi nemzetközi konferenciát junim hónap első hetében Münchenben fogják megtartani. Az .előkészítő munkálatokat a bajor PESTI NAPLÓ 1911 novemoer lö. 2(fr. szám. 13 párbajellenes szövetséggel egyetértőleg a budapesti nemzetközi központi iroda végzi. Hogy a konferen­cián minél többen résztvehessenek, elhatározták, hogy nemcsak a nemzetközi szövetség tanácstagjai, hanem az egyes európai ligák delegáltjai is résztvehetnek tagállományuk arányában. — A bécsi lóversenyévad meghosszabbítása. A bécsi kereskedők és iparosok nemrég azt indítványoz­ták a Jockey Klubnak, hogy hosszabbítsák meg a kereskedővilág érdekében a bécsi lóverseny-évadot. A Jockey Klub hajlandónak is mutatkozott a mee- tingek meghosszabbítására, de most ezt a tervet ■— mint Bécsből jelentik — komoly veszedelem fenye­geti. Az osztrák kormány ugyanis nemrég törvény- javaslatot nyújtott be, amelyben a bookmaker, fogadások megadóztatását és a tota- lizatőr-adó emelését célozzák. Ha ez a Ja­vaslat törvénynyé lesz, úgy ez nemcsak megakadá­lyozza a meghosszabbítási tervet, de a verseny-sze­zon megkurtítását fogja eredményezni. Ezért nemrég a szezonmeghosszabbitás előmunkálatait végző bizott­ság ülést tartott, amelyben megbeszélték, miképpepn foglalhatnak hathatósan állást a törvényjavaslat el­len, mely azt eredményezné, hogy a Jockey Klub a hatvanöt napos szezont negyven versenynapra re­dukálná. *- Egyházi kinevezések. Á király Jászai Géza szeged-belvárosi apátplébánost V á r a d y L. Árpád győri megyés püspök helyébe sebenicoi címzetes püs­pökké. R o s o s István murakereszturi apátplébánost a veszprémi székesegyházi káptalanban veszprémi kanonokká, dr. R é d e y Gyula pápai prelátust pedig veszprémi nagypréposttá nevezte ki. — A legvitézebb huszár sírja. Aradról Jelentik: Simonyi József óbester, a hires Mária Terézia- korabeli huszár a vadászi uradalom kápolnájában van eltemetve. Ott nyugszik fia is, báró S1 m o n y i Lajos, aki a hetvenes évek végén kereskedelmi mi­niszter volt. A hires halott sírját most meg akarják bolygatni. A vadászi birtokot eladták és parcellázva került a kisbirtokosok kezébe. A jövő évben veszik a kisgazdák az uradalmat birtokukba és a kápoJna, ahol a halottak pihennek, előreláthatólag a pusztu­lásnak fog indulni. Ez indította Verier Péterné, született Preczner Karolinát, báró S i m o n y i Lajos örökösét arra, hogy Budapest székesfőváros tanácsához kérést intézzen aziránt, hogy engedé­lyezzen Simonyi óbester és báró Simonyi Lajos földi maradványainak örök díszsírhelyet a kerepesi temetőben. Az örökösnö a székesfővárosi tanácshoz intézett kérvényében kötelezettséget vállal nemcsak arra, hogy a földi maradványokat a vadászi kas­télyból Budapestre a kerepesi temetőbe szállítja, de kijelenti, hogy a fővárosi tanács által fölajánlott, lehetőleg az árkádok átellenében jelölendő sírhelyek fölé diszes síremléket állíttat úgy Si­monyi óbesternek, mint Simonyi Lajosnak. Nem hozza ugyan kapcsolatba ezzel a kéréssel a vég- rendeleti örökös, de fölemlíti, hogy 1898-ban a Nem­I zeti Muzeum számára adományozta Simonyi óbester a lipcsei csata után I. Ferenc császár és királytól kapott diszkardot, két pisztolyt, tarsolyát és azt a piros bugyellárist, amely a lipcsei csata alkalmával felfogta az ellenség golyóját, mely neki volt szánva. Az örökösnö kérvényében még fölemlíti azt is, hogy báró Simonyi Lajos elhalálozása al­kalmával a székesfőváros közönsége díszsírhelyet ajánlott fel az elhunyt államférfinak, azonban még életében végrendeletben kikötötte, hogy megdicsöült édesatyja hamvai mellett akar nyugodni. — Házasságok. Koritsánszky József kir. járásbiró eljegyezte Kubass Aranka felső leány­iskolái tanárnőt Besztercebányán. Gessler János, a Gessler Siegfried Budapest— Jägerndorfi cég tá/sfőnöke, folyó hónap 9-én házas­ságot kötött Elek Böske kisasszonynyal Nyitrán. — Az adóhivatal betörői. Kaposvárról Írják, hogy a város közelében levő Igái községben szom­batról vasárnapra virradó éjjelen, — ismeretlen tettesek, — betörtek az adóhivatalba és az ugyan­abban az épületben levő föszolgabiróság helyiségébe. A tettesek előbb az adóhivatalba vezető erős ajtót törték be és eljutottak a pénztárszoba ajtajához, mely vaspántokkal és erős vaslemezzel van boritva, úgy. hogy ezzel nem boldogulhattak. Ekkor a vasajtó melletti falat ásták ki és annak nyilásán hatoltak a pénztárszobába, ahol azonban a hatalmas Wertheim- szekrényt nem tudták feltörni. A kisebb fiókokat fel­törték, de pénzt nem találtak, átmentek tehát a fő­szolgabírói hivatalba, ahol egy kis szekrényt feltöri­tek és abból 80 koronát, egy takarékpénztári köny­vet és több okmányt elloptak. A nyomok szerint négyen lehettek és sokáig dolgozhattak, ipert tizen­két gyertyát égettek a betörés alatt. A csendőrség rögtön megindította a nyomozást és erős a gyanú, hogy a tettesek környékbeliek és az igali viszonyokkal ismerősök lehettek. — Vécsey parancsörtisztjének halála. Aradon — mint onnan jelentik — meghalt tegnap nyolcvanhét éves korában Simon Gábor 48-as honvédhadnagy, a legrégibb aradi ügyvéd. Mint Vécsey tábornok pa- rancsőrtisztje hősiesen végigküzdötte a szabadság- harcot s a világosi fegyverletétel után mint hadi­fogoly orosz kézre került. Fogságából egy orosz főtiszt segítségével megszökött, azután hosszú ideig bujdosott. A hatvanas években visszatért hazájába és mint ügyvéd előbb Borosjenőn, maid később Aradon telepedett le. Az öreg ur az utolsó pillanatig friss, eleven volt, szemüveg nélkül olvasott és élénk részt vett a politikai eseményekben. — A zsebtolvaj esküvője. Odesszából Jelentik: Néhány nappal ezelőtt bizalmas értesítést kapott az odesszai rendőrség arról, hogy egy Z u d k a György nevű veszedelmes tolvaj nagy lakomát fog csapni az esküvője alkalmából a Koswenna-utca 39. szám alatt levő házban. A besúgó azt is elmondotta, hogy a la­komára hivatalosak Odessza összes zsebtolva- jaiésbetörői, akik közül nagyon sokat már hosz- szabb idő óta keres a rendőrség. A titkos rendőrség ügynökei szigorú parancsot kaptak, hogy a lakoda­lom idején lepjék el az utcát és figyeljék meg a ki­tűnő vendégeket, Hatvan rendőrügynök vegyült el az utcán járókelők között, várva a felvonulás kez­detét. A vőlegény száznál több embert hivott meg esküvőjére és a vendégsereget az udvaron helyezte, el. Itt álltak az asztalok Is, amelyek dúsan meg vol­tak rakva minden jóval. A vőlegény és menyasszony helye mögött rezesbanda állt fel, amely vig zeneszó­val fogadta az érkező vendégeket, akik részben gya­log, részben kocsikon érkeztek a ház elé. Egymásután szálltak ki a veszedelmesebbnél veszedelmesebb tol­vajok és betörők. Nagy örömmel látták őket viszont a rendörügynökök, akik azonban még nem fedezték' fel magukat, hanem szabad folyást engedtek a mu­latságnak. A vendégek között olyan is akadt, aki au­tomobilon robogott a ház elé. Kiderült róla, hogy egy közismert pénzhamisitó. Este nyolc óráig hetven vendég gyűlt öusze az udvarban és megkezdődött a mulatság, de az óvatos vőlegény előbb a társaság biztonságáról gondoskodott és a ház minden bejáratá­hoz őröket állított, akik csak azokat bocsátották be, akik ismerték a jelszót: — Egy snapsz és húsz kopek cigarettáért! ! A rendőrügynökök azonban kilesték ezt a jel­mondatot, de azt is észrevették, hogy ennek elmon­dásakor a vendégek valami utánozhatatlan gesztussal kisérik mondókájukat. így tehát a rendőröknek nem sikerült a házba bejufniok. Segítségükre jött azonban a véletlen. A vendégek berúgtak és két részeg tolvaj hajbakapott. Először csak szóval sértegették egy­mást, de később már sörös üvegekkel kezdettek ar­gumentálni és végül az egész társaság parázs vere­kedést rendezett. — Tolvajok! Gazember tolvajok! — kiáltották egymásnak'. 4 A rendörügynökök felhasználták az alkalmat és benyomultak a házba. Természetesen nagy rémület támadt a vendégek között, akik százfelé szaladtak. Pince, kamrák és más félreeső helyek megteltek a leleplezett tolvajokkal, de a detektívek utánuk men­tek és tizenegy hurokra került tolvajjal és betörővel vonultak be a rendörparancsnokságra. Á vőlegény azonban nyomtalanul eltűnt. — Az első nöl szerkesztő. A „Südungarische Re­form“ szerkesztését ma vette át Römer Emilie, aki Magyarországon az első nő-szerkesztő politikai napi­lap élén. A lap tizenöt éve ál! fenn függetlenségi pro­grammal és főszerkesztője Steiner Ferenc volt képviselő. | <— Szerencsétlenség a gyakorlótéren. Székesfe­hérvárról táviratozzák: Tegnap délelőtt a katonai gyakorlótéren a honvédek éles töltéssel lőttek célba. Pap Julia maroshegyi leány a mezőőr figyelmez­tetése dacára az elzárt területre lépett, mire egy golyó találta és balkarját szétroncsolta. A leány se­beit a jelenvolt ezredorvos kötözte be. — A jogászbál rendezősége. Az 1912. évi január 11-én tartandó jogászbál rendezőségének tisztikara megalakult. Elnökké Imié dl Bélát .választották, *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék