Pesti Napló, 1911. november (62. évfolyam, 259–284. szám)

1911-11-10 / 267. szám

12 Budapest, péntek PE5TI NAPLÓ 191! november To. 267. szám. low-York, nov. 9. Cukor- és kdvéniac. Cukor, fair rafining Muscovadó 5.15. Cukor finomítva 1. sz. 6.30. Kávé. Rió 7. sz. helyben 15.tye, nov.-re 14.51, ian.-ra 14.10 New-York, nov. 9. Terménytőzsde. Gyapot. New- Vorkban 9.45, nov.-re 9.13, jan.-ra 9.04, New-Orle- ansban 9.i Petróleum, stand withe, New-Yorkban 7.35, Filadelfiában 7.35, rafined in cases 8.85. Credit balances of oil City Í3Q.—. Zs,r. Vestern Steam 9.55. Rohe Testvérek 9.85. On. 41.80-42.20. Réz. 12.15— 12.35. Csikáed, nov. 9. Terménytőzsde. Zsír dec.-e 9.20, ian.*ra 9.32. Szalonna short clear 8.10. Sertéshús jan.-ra 15.15. New-York, nov. 9. Gabonatőzsde. Zárlat. Búza szilárd, helyben 98.— (9.05), dec.-re 99.50 (9.19), máj.-ra 105.— (9.70), jul.-ra —.— (—.—), szept--re —.— (—.—). Tengeri állandó, dec.-re —.— (—.—), máj.-ra —.— (—.—). Liszt helyben 4.15. Gabona szállítási dija Liverpoolba 3.— (1.Ö8 K). Csikágá, nov. 9. Gabonatőzsde. Zdilat. Búza szilárd, dec.-re 94.V< (8.69), máj.-ra 100.50 (9.29). Tengeri állandó dec.-re 63.25 (6.25). i--------------------- .. — . ----------: n apihírek. Az uj repülőgép. — Motor nélkül. Körülbelül négy esztendeje, hogy a repülőgépek megjelentek a levegőben. Évezredes vágyódás, mely­nek megvalósulása négy éves múltra tekinthet vissza. Azonban csakugyan beszélhetünk-e már megvalósu­lásról és különösen: négy esztendővel ezelőttről kel­tezett megvalósulásról? Másként mondva: az, hogy vannak aviatikusok, akik repülnek, távolsági és ma­gassági rekordokkal csodálkoztatnak, csakugyan annyit jelent-e, hogy a repülés problémája meg van oldva és az ember birtokába veszi a levegőt? Az aviatika minden bizonynyal nagyszerű diadalokat ért el; de nem menthetetlen azoknak a vélekedése se. kik azt tartják, hogy a mai repülőteknika, minden fejlődésképesség mellett is oly utakonjár, melyek nem vezethetnek célhoz. A repülés, ahogy ma az ember büszkélkedik vele. tudvalevőleg a motor erejétől függ. A repülőgépnek a motor a lelke. Ez emeli és ez hajtja. A motor mes­terséges légáramot kavar, mely kellő erősség mellett fölemeli a repülőgép szárnyait és ugyanez a levegő- kavarás viszi aztán tovább is, a kormányzókésziilék- től kijelölt irányba. Ez az uralkodó elmélet, mely mellett vannak szószólói egy másik magyarázatnak is, annak, amely szerint nem a szárnyak alá tolódó légáramlat emeli és viszi a repülőgépet, hanem a gép azért emelkedik föl és száll tovább, mert a mo­tor mintegy elsáivattyuzza a szárnyak fölül a reájuk nehezedő légoszlopot; de akár így, akár úgy: a lé­nyeges mindig a motor. Ebből aztán, ha még oly gyönyörű is a motor munkája, egy csomó hátrány származik. Nemcsak annyiban, hogy a repülőgép ki van szolgáltatva a motor szerkesztésbelileg rövidre limitált képességeinek, a feladatok növekedése sze rint fokozódó megbízhatatlanságnak, a teherviselés elégtelenségének, hanem annviban is, hogy a motoros repülőgép, ha már a levegőbe jutott, kénytelen foly tonos mozgásban lenni. A repülőgép nem képes meg- állani a levegőben, A madár tud lebegni; a repül" ember nem képes reá. Ha megakarna állani, lezu hanna. A repülésben bizonyára a repülés a fontos; de a j mozdulatlan lebegés problémája is beletartozik a dia dalmas megoldásba. Annvira, hogy éppen ez indította a Wright-fivéreket, a mai aviatika első mestere»1 azokra a kísérletekre, melyekről meg lehet jósolni, hogy az eddigitől egészen eltérő irányt jelölnek ki I a renfilés teknikáiánnk. A két Wright szerkeszted ! az első motoros repülőgépet és most, hogy a levegő­ben való mozdulatlanság kérdésének a megoldásé’ tűzték maguk elé, ugyanők lepik meg a Világot az első motortalan repülőgéppel. A repülésben a madár az ideális példakép és a Wright-fivérek legújabb pró bálkozásaikban visszatérték ennek a követésére. Az amerikai Kitty-Hawk-ban olyan repülőgépen szálltak föl. melyből kihagyták az expiozios motort és amely képes volt mozdulatlanul állani a magasságban. Mint az annak ide'ién erről szóló távirat jelentette, a mo- tortaL.i gép tiz percig tartó repülést végzett és ebből őt percig lebegett mózdulatlanul egy héiybért. Tíz perc és őt perc, ezek a számok vajmi kicsi­nyek a motoros repülőgépek munkájának óraszámai­hoz viszonyítva; de azért a legkevésbbé sem cse- kéiylendők. Ne feledjük el, hogy a motoros repülő­gépek is igy kezdték a tökéletesedés processzusát, ellenben nem lehet eléggé fontosságot tulajdonítani a kísérletek elvi eredményének. Sikerült módot találni a repülőgépnek a motortól való mentesítésére, vagyis sikerült reátalálni az útra, mely a repülést megsza­badítja a motorhoz való hozzákötöttségből eredt hátrányoktól és akadályoktól. Hogy a két Wright miként érte ezt ei, ma még az ő titkuk. A világ­nak egyelőre be kell érnie vele, hogy tanúja a si­kernek és hogy közelebbit csak annyit tud róla, amennyit a gép formája, a két Wright nyilatkozata elárul. Ami az előbbit illeti: az uj repülőgép biplán- formáju, elöl, az ülőhely előtt egy készülékkel, mely, a szárnyak igazgatására szolgál, az ülőhely mögött pedig az egyensulyozó-készülékkel. Ez adatokat ki­egészíti, amit a két Wright szavai tesznek hozzájuk, nevezetesen, hogy ma még lehetőleg magas helyről és lefelé irányitóan kezdik a repülést, továbbá, hogy erős széláramra van szükségük. Minél nagyobb a szél, annál biztosabban repülnek. Mindkét feltétel is­mét a madarak repülésére emlékeztet, amennyiben a sasok és más nagy madarak is rendszerint a szól- járta magasságot keresik a lebegésre. NAPIREND. Naptár: Péntek, november 10-én. — Római kát.: Av. András. — Protestáns: Luther Márton. — Görög-orosz: Október 28-áii. Neonilla. — Zsidó: Markhesvan 19. — A nap kél reggel 6 óra 56 perckor, nyugszik délután 4 óra 29 perckor. — A hold kél este 7 óra 29 perckor, nyugszik délelőtt 11 óra 44 perckor. — A kéreskeaelemiigyi miniszter fogad délután 4 órakor. — A föidmivclésügvi miniszter fogad délelőtt 11 órakor. — Molnár i iktor és aárny-Szabó Sándor közoktatás­ügyi államtitkárok fogadnak délután 4 órakor. — Balogh fenő közoktatásügyi államtitkár fogad délután 5 órakor. Liszt-kiállítás a Nemzeti Múzeumban nyitva délelőtt 9— 12 óráig és délután 4—7 óráig. Belépődíj nincsen. — Petöfi-Ház (Bajza-utca 21-ik szám) nyitva délelőtt 10— 2 óráig. Belépődíj kedd kivételével 1 korona. — Háziipari Szövetség kiállítása (Kigyó-tér 1-ső szám) nyitva egész nap. Belépődíj nincsen. — Múzeumok: Nemzeti Muzeum régi képtára" nyitva délelőtt 9—2 óráig. — Acqumcumt Muzeum nyitva délelőtt 9—4 óráig. — Erzsébet Muzeum nyitva délelőtt 9-től délután 4 óráig. — tóvárosi Muzeum nyitva délelőtt 9-től d. u. 2 óráig. — Gyermektanulmányi Muzeum (Mária Valéria-u. 12.) nyitva délelőtt 9-től délután 2 óráig és este 6—8 óráig. — Iparművészeti Muzeum nyitva délelőtt 9—1 óráig. — közlekedési Muzeum nyitva 9—12-ig és 2—6 óráig. — Mezősazdasagt Muzetim nyitva délelőtt 9—1 óráig. — Társadalmi Muzeum (Mária Valéria-utca 12. szám) nvilva délelőtt 9-től 12 óráig és este 6—8 óráig. — Könyvtárak: Akadémiai Könyvtár nyitva d, u. 3—7-ig. — Egyetemi Könyvtár nyitva délelőtt 9-től este 6 óráig. — Fővárost Könyvtár nyitva délelőtt 9—2 óráig. — Iparművészeit Muzeum Könyvtára nyitva 9—12 és 6—8-ig. — kereskedelmi Muzeum könyvtára nyitva 9—2 óráig. — Statisztikái Könyvtár nyitva délelőtt 10—1 óráig. — Képtárak: Angol művésznők kiáiiitása a emzeti Szál n- ban nyitva délelőtt 9—6 óráig. Belépődíj 1 korona. — Kóber Leó gyűjteményes kiállítása a Könyves Kálmán művészeti szalonjában (Nagymező-utca 37—39. szám) nyitva délelőtt 9—7 óráig. Be'épödij hatvan fillér. — Szépművészeti Muzeum modem képtára nyitva 10—2-ig. — 1 örténelmi Képiár nyitva délelőtt 10-tol d. u. 2 óráig. — Adományok. N. N. Szorribatságról (Bihar- megye) 5 koronát a Szent Antal-kenyerének. özvegy Molnár Józsefhé pedig 3 koronát a Szent An*al- kápnlnájának számára beküldött hozzánk. Az ado­mányokat rende’tetésiik helyére juttattuk. — Bánffy szobra. Ma a következő újabb adományokat kaptuk báró Bánffy Dezső bu- dapc~‘" szobrára: Marga Kálmán (Felsővisó) gyűjtése Marga Kálmán 4 K, Bedin Gyula 1 K, dr. Dorngh Kálmán 2 K dr. Kun 1 K. Sibrik István 1 , dr Lat Simu 1 K, dr. Komán János 2 K, Aczéi Ödön 1 K, Kertész Béla 1 K. Szongo Tivadar 1 K, dr. Ortody K-Mmán 5 K, ifj. Somán Gyula 1 K Cseh Nándor 2 K, Pondon Miklós 1 K. Fonósy Béla 1 K, Föl- desi Ferenc 1 K. Bahrn Sándor 2 K, Börör Károly 1 K. Moltó Pál 3 K, dr. Komán János 1 K ......................... ö sszesen Dr. Ff á v a s Gyula (Budapest) adománya Dr. Óvári Ferenc (Veszprém) adom. Sfátis\Véttér Ottó (Szeged) adom. Vencel JŐVse? (Nagyvárad) adománya Kocsis György (Brassó) adománya 33 K 10 „ 50 „ 20 „ 2 „ 2 „ A mai gyűjtés 117 K — 1 Ezelőtt begyült 4322 ,t 15 ., \ Összesen 4439 K 15 i .— A király állapota. Bécsből jelentik:) ö felsége állapota most már majdnem egészen rendes. A nátha és az általa okozott kis köhö­gés egészen megszűntnek tekinthető. Legköze­lebb a király ki fog sétálni. Bécsből jelenti tudósítónk: ö felsége ma délelőtt meghalgatta Paar és Bolfras főhadsegé­dek jelentéseit, majd gróf Aehrenthal közös külügyminisztert fogadta külön kihallgatáson. A kül­ügyminiszter után báró H o e n n i n g argentínai osztrák-magyar követ jelent meg kihallgatáson. Egy órától fél kettőig a felség sétát tett a nagy folyosón, melynek ablakai nyitva voltak, délután öt órakor pedig Mária Valéria főhercegasszony társasá­gában megebédelt. — A jövendőbeli trónörökös-pár nászutja. Merán- bői jelentik, hogy Károly Ferenc József fő­herceg nejével, Zita főhercegnővel együtt odaér­kezett. <— A görög király utazása. Párisból jelentik: I z v o 1 s z k i orosz nagykövet az itt időző görög király tiszteletére tegnap ebédet adott. György ki­rály a jövő hét eleién hazautaztában Bécsben talál­kozni fog Ferenc Józseffel. — Uj csiilagkeresztes hölgyek. Mária Jozefa főhercegnő Eörményesi báró F i á t h Pálné. született Pribéri, Vuchini és Dunaszekcsői Jankovicta- Bésán Matildnak a csillagkereszt-rendet adomá­nyozta. — A trónörökös és felesége Berlinben. Bécsből jelentik, hogy Ferenc Ferdinánd trónörökös nejével együtt hétfőn este teljes inkognitóban Ber­linbe érkezett és a „Hotel Esplanade“-ban szállt meg. Másnap együtt Schwerinbe utaztak a nagyher­cegi pár látogatására és még az est folyamán visz- szatértek Berlinbe. Este a Residenztheaterben jelen voltak egy francia bohózat előadásán, mely után a rendes gyorsvonattal visszautaztak Bécsbe. — Maeterlinck az Irodalmi Nobel-dij nyer­tese. Stockholmból táviratozzak: A svéd tudományos akadémia elhatározta, hogy az idei irodalmi Nobel-dijat a hires belga írónak, M a e t e r 1 i n ck-nek ítéli oda. Maeterlinckberi, aki hajdan ügyvéd volt, Oktave Mirbeau fe­dezte fel az irói talentumot. A költő, aki később olyan népszerű és hires lett, kezdetben igen szűk olvasókör, úgyszólván csupán irótársai számára dolgozott. „Monna Vanna“ cimü da­rabjával azonban egy csapásra ismertté tette a nevét és meghóditotta az olvasóközönség leg­szélesebb rétégéit is. Darabjai közül a „Monna Vanna“-t és a „Peleas és Mélisande“-ot Buda­pesten is előadták és a világ csaknem minden színpadát heiárta már a költő leguiabb szimbo­likus szinjátéka, a „Kék madár“. Darabjain kí­vül irt egy tudományos munkát is a „Méhek é'ete“ címen. Fz a gyönyörű nyelven, szinte szépirodalmi stílusban irt munka volt az első tudományos mü, amely ezzel a témával foglal­kozik és ennek az érdekes, páratlanul álló mű­nek. a szerző egyetlen tudományos munkájának bizonyára oroszlánrésze van abban, hogy a svéd akadémia Maeterlincknek Ítélte oda a szépirodalmi Nobel-diint. — A szerb király Párisban. Belgrádból te­lefonozzák nekünk: Péter királynak a jövő hét négy napián való párisi látogatására vég'egesen megállapí­tották a hivatalos programmot. amelyen a szokásos fogadások, diszebédek és ünnepi színházi előadások szerepelnek. Szerb körökben remélték, hogy Péter király tiszteletére, aki mint önkéntes részt vett a német-francia háborúban, díszszemlét is rendeznek A katonai ünnepség elmaradása itt látható csalódást okozott. — A hadsereg és a honvédség köréből A király elréndélté, hogy Sehsehhorsti T arbuk János, a 8. hadfes'öarancsnoksághoz beosztott altábornagy, egészség1 okokból előterjesztett kérelmére, ettől a. szolgálati alka'maztatásától felmentessék; Daler Hugó vezérőrnagy a 8. hadtestparancspóksávhoz ösztassék be; lovag Urban Nándor vezérőrnagy, a. hadügyminisztérium elnöki irodájának főnöke, egye­lőre, tjjás szolgálati alkalmaztatásáig, ettől az állásá­tól felmentessék; kinevezte Boog Adolf vezérkari testületben ezredest a hadügyminisztérium elnöki iro­dája főnökévé, Metz Rezső ezredest, a 23 számú iábori vadászzászióalj parancsnokát a 19. számú gya­logezred parancsnokává, Althnff Tivadar 5. számú gyalogezredben őrnagyot a 23. számú tábori vadász­zászlóalj paancsiiOkáVá. — A kiály dr. P a p p Osz­kár I. osztályú főtörzsorvösnak, a szegedi honvéd csapatkórhá? parancsnokának, mini: egészségi tekia-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék