Pesti Napló, 1913. augusztus (64. évfolyam, 181–206. szám)

1913-08-09 / 188. szám

PESTI NAPLÓ 18 Budapest, szombat >'f (§) Egy Angyal bűnei. Pár héttel ezelőtt az egyik Baross-oitcai villamoskocsin feltűnt a detekti- veknek egy ember, akinek ujjal tele voltak arany- 1 gyűrűkkel. Igazolásra szólították föl az idegent. A rendőrség megállapította, hogy az illető Angyal lAmbrus nagykőrösi származású, negyven éves gyári munkás, aki egyike a vidék leghirhedtebb besur­ranó tolvajainak. Ez év elején Aradon két ízben is követett el lopást, Bicskén is bemászott egy la­kásba s onnan több értéktárgyat lopott el. Júniusban Kiskőrösön- vendégszerepeit és két aranygyűrűt lo­pott. Másnap már Fülöpszálláson, Horváth Pe­temétől lopott el két arany kövesgyiirüt, egy arany karikagyűrűt és egy arany karszoritót. Megállapítot­ták végűi, hogy a Garay-téren is követett el zseb­tolvajlást. 'Az ügyészség hat rendbeli lopás bün­tette miatt tett vádat Angyal ellen, akit ma a tör­vényszék elitéit egy évi börtönre. (§) Szerzői jog és mozi. A Zigomár-filmeket a francia Éclair cimü filmgyár állítja elő. Ennek a gyárnak a 'gyártmányait egy bécsi cég vette meg Ausztria-Magyarország számára kizárólagossági jog­gal. A eégnek tudomására jutott, hogy több olyan magyar mozi van, amelyik Zigomár-darabot játszik, anélkül, hogy ,a filmet tőle venné. Most a cég szer­zői jogbitorlás cimén följelentést tett a mozik ellen. Többek között egy aradi mozivállalat is ott van a följelentettek sorában. Az inkriminált filmet a biróság lefoglalta és Zigomár, a népszerű gonosz­tevő gondosan becsomagolva ott pihen már a járás­bíróság poros aktái között. A járásbiróság el­rendelte a helyszíni szemlét és azt jövő hó­nap tizenegyedikére tűzte ki. Azon a rapon délután három órakor kiszáll az aradi járásbiróság a mo­ziba és hivatalosan lejátszatja maga előtt az inkriminált Zigomár-képet. Ott az előadás köz­vetlen hatása alatt fogja ugyanis megállapítani, váj­jon szerzői jog bitorlásának fogalma alá vonható-e az a cselekmény, ha valaki egy mozi-filmet enge­dély nélkül lejátszat. Az aradi döntést szakkörök­ben nagy érdeklődéssel várják, mert sok hasonló port vonhat maga után a járásbiró Ítélete. (§) Királysértö — önkéntest ruhában. Szegedről jelentik: Még az elmúlt év december hónapjában tör­ténj JTörökkanizsán egy korcsmában összejöve­telt tartottak a szerbek. Amikor már mélyen a fe­nékéire néztek a pohárnak, Szuvajdzsity Cse- darriir orvosnövendék, a szerb pópa fia, harsányan elkiáltotta magát: > — Éljen Petár cár, a mi királyunk! Féktelen zsiviózásban törtek ki az egybegyűltek. Valaki közibekiáltotta: —- Éljen Ferenc József! Az orvosaiövendék erre megismételte: —f. Éljen Petár cár, a mi királyunk. Á pópa fiát letartóztatták és bekísérték a szegedi ügyészség fogházába. Az ügyészség izgatás és ki­rálysértés vétsége miatt vádat tett ellene, a tör­vényszék azonban csak királysértésben ta­lálta bűnösnek és száz korona pénzbüntetésre ítélte. A pénzbüntetést a vizsgálati fogsággal kitöl­töttnek mondta ki a biróság. A szegedi tábla jóvá­hagyta a törvényszék Ítéletét. A tárgyaláson az orvoánövendék is megjelent, még pedig közös had­seregbéli ö n k é n t e s i egyenruhában. Ittas­ságával védekezett s az eset részleteire — mint mondotta — egyáltalán nem emlékezik. Az ügyész semmiségi panaszt jelentett be, mivel az izgatásban való bűnösséget nem állapították meg és mert az Ítéletet túlságosan enyhének találja. (§) Á városi képviselő támadása. Öbecséről je­lentik: A városi közgyűlésen Tihanyi Gyula vá­rosi képviselő erős hangon támadott a képviselő- testületekben ülő ügyvédekre. A támadásnak az volt az oka, hogy a községi főjegyző egész sereg községi por eredménytelenségéről tett jelentést és mégis tizezer korona perköltség kiutalását kérte. Erre kö­vetkezett Tihanyi Gyula támadása, amely a városi képviselőtestületben iilö ügyvédek ellen hangzott el, akik a város pőréit vezetik, sorra elvesztik őket és mégis hallatlanul magas kötlségszámlát nyúj­tanak be és aránytalan honoráriumokat követelnek. Az elítélő szavak után a közgyűlés néma csöndben szavazta meg az ügyvédek pördiját. (§) (§) (§) Kétféle becsület. Temesvárról jelentik: Ez évi februárban a temesvári szociáldemokraták ma­gyar, német és román nyelven brosúrát adtak ki, amelyben a resicai munkásokat az általános sztrájk­hoz való csatlakozásra» szólították föl. A brosúrában, amelyet tizezer példányban terjesztettek el, a mun­kapártot és annak vezetőit, sópanamistáknak, m u ngóc s o r d ának nevezték. A resicai hatóság lefoglalta, a nyomtatványt és a temesvári ügyészség megindiíqtta az eljárást a fölhívás szerzője, W e 11- ner Ármin munkásbiztositó tisztviselő ellen. A bűn­ügyi vizsgálat azonban gyorsan véget ért, mert dr. Rázel István vizsgálóbiró megszüntette az eljá­rást Weltner ellen. Á végzés a megokolásban minde­nekelőtt kifejti, hogy a sztrájkra való föl­hívás nem büntetendő cselekmény, mert a sztrájk elemi joga a munkásosztály­nak, a sértő kifejezésekért pedig nem lehet felelős­ségre vonni a szerzőt, mert az ilyen szavak na­ponkint százával hangzanak el a politikai harcokban, anélkül, hogy azok a közélet terén küzdő férfiak egyéni értékét és méltóságát sértené. (§) Az „Elisabeth" matróza. Á Dunagőzhajózási Társaság „Elisabeth“ személyszállító hajóján Buda­pest és Titel között Lamsakovics Markó löki lakos poűgyászát T emer István matróz útközben íölbontotta és abból ruhanemiieket lopott el. A ká­rosult följelentésére az ügyészség lopás bűntettével vádolta meg Temer Istvánt, akit ma a törvényszék egy hónapi fogházra Ítélt el. (§) Tolvaj vőlegény. Hardi Zoltán maros­vásárhelyi származású foglalkozás nélküli egyén be­járatos volt Maschak Antalné házához. Egy al­kalommal Makaschné észrevette, hogy valaki szek­rényét fölfeszitette és hatvan korona készpénzét ki­vette. A gyanú Hardi Zoltánná irányult és Ma­schakné meg 19 tette a följelentést, de Hardi taga­dásával szemben a rendőrség nem tudta a bűnt rá­bizonyítani. Hardi az eset után továbbra is eljáro- gatott Maschakné házához, mert erősen udvarolt Maschakné leányának, Eszternek, akit időközben el is jegyzett. Egy alkalommal elveszett a menyasz- szonynak, Maschak Eszternek az aranylánca. A gyanú most is Hardi Zoltánra irányult, mert a lopás elkövetése idején egyedül ő volt a lakásban. A nyo­mozó detektívek ez alkalommal szerencsésebbek voltak, meri házkutatást tartottak Hardi hónapos­szobájában és ott elrejtve megtalálták a menyasz- szony aranyláncát. Az ügyészség lopás büntette miatt tett vádat Hardi ellen, akit ma a törvényszék egy hónapi fogházra ítélt el. fl „Pesti llaplá" ez éoi I Karácsonyi I • ajándéka! g H isii szépség a mfiugszetben GyBnyBrlS dlszkBtésQ eiSsissra temérdek képpel a legfinomabb mü nyomópapíron. — Karácsonyra a „Pesti Napló“ minden előfizetője a szokásos feltételek mellett • Ingyen megkapja' ÜZENETEK. — Kéziratokat nem adunk vissza. Névtelen leve. lekre nem válaszolunk, -i 1678. sz. előfizető. 1. Az államnál nincs. 2. A pos­taigazgatósághoz. 3. A pénzügyminiszter adja. — F. S. Temesvár. Ismételten megüzentük már, hogy le­vélben nem válaszolunk, ne tessék tehát sem bélye­get, sem válasz-levelezőlapot küldeni. Ami kérdéseit illeti: 1. A biztositó-társaság VI., Andrássy-ut 16. sz. alatt van. 2. A „Lelki klinika“ rovatban megjelent leveleket természetesen a közönség irja nekünk. — Ribizkebor. A ribizkebor, úgy készül, hogy az érett ribizke-lé egy liter mennyiségéhez veszünk két liter vizet, mely folyadék mennyiséget 1—2 kilo cukorral — aszerint milyen minőséget akarunk elérni — hoz­zuk össze. Az így erjesztett bort_ igen élvezhetőnek tartják. — Farkas. Pesten adták először. — Vasutas. A Luxemburg grófjában. — Szegény beteg. Tudtunk- kal még nem utalványoztak. Mindennemű felvilágosí­tásért szíveskedjék a hercegprimás titkári hivatalá­hoz fordulni Esztergomba. — E. L. Apostag. Levelé­ből nem értjük tisztán hogy miről van szó, de amúgy is legjobban teszi, ha szóbelileg részletesen adja elő a dolgot egy ügyvédnek. — Özv. T. S.-né Bszent- mihály. Bizony, ebben a dologban semmit sem lehet tenni, ha a kérvényt már elutasították. Talán prö­/1913. augusztus 9. . 188. szfi|ű.\ bálja meg még egyszer a miniszíerhez fordulni, bogyj kegyelemből utalják ki a segélyt, de eredménynyer igy sem igen biztathatjuk. — 7462. számú előfizető.1 A <mi véleményünk szerint jogos a követelése s »' polgári port meg is nyerné, ez a vélemény azonban nem számit, mert a bíró úgy itél, ahogy ő tartja he­lyesnek. De — úgy véljük — úgy kell helyesnek tar­tania, ha a tényállás pontosan úgy van, ahogy; ön nekünk megírta. — P. Gy. Kiskunfélegyháza. Levél­ben' nem válaszolunk senkinek. Ami kérdését illeti, forduljon a következő címekre: Országos kisdedóvó egyesület árvaháza (Budapest, Szegényház-tér 7.). A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének árvaháza (Cinkota). Próbálja meg a szegedi és kecs­keméti állami gyermekmenhelyek igazgatóságánál is. _ 37051. sz. előfizető. 1. A budapesti szerb konzu­látus V. ,Honvéd-utca 14/b. szám alatt van. 2. Az Obon régi sulymérték, egyenlő 35 gramm sulylyal. — Kérdezősködő. 1. El lehet venni a birtokát éppen úgy, mint mástól^ 2. Nem lehet, de nem is szokás. — 35542. sz. előfizető. 1. Szegedi Napló, Bácskai Hír­lap. 2. Az illetőről csak úgy tudjuk megmondani, hogy hol lakik, ha a nevét megirja s ha az illető állandó budapesti lakos. A rendőrség sem tud felvilágosítást adni név nélkül. 33600. 1. Fennáll. Á cime: VIII., 'József-körnt 45. 2. VIII., Baross-utca 21. Nem tudjuk, hogy most Pes­ten van-e. 3. Naponta 70.000 példányban. A másik kérdést nem tudjuk pontosan megállapítani, mert 64 esztendő alatt közben külön estilap is jelent meg, de körübelül, az estilapot is beleszámítva a 25.000-ik. felé haladunk. — Bácskai. VIII., Karpfenstein-utca 18. — Gyámhatóság. Az esetről információt fogunk be- szerzni s majd értesítjük önt az üzenetek között. Le-, hét, hogy ez egy-két hétig is el fog tartani mert az,1 akitől pontos információt. szerezhetnénk :be, most nincs Pesten. " A-1 r,^ Sorsjegyekről: II I. Erzséb’etfalva. 7185/74. sz.; Jósziv sorsjegye 4 koronát nyert F. S. Ada. Nem, tudjuk. Forduljon a sárospataki elöljárósághoz, “yj Nem nyertek a következők sorsjegyei: E. I. Gyu­lafehérvár, Fr. T. Ózd, W. A. Csabrendek, S. I. N.- Gorica, D. P. előfizető Kecskemét, Kr. K. Pécsvárad, Sch. A. Törökkanizsa, L. I. Szarvas, F. L. Balf, T. L.Í Büdszentmihály, Sz. A. Bród, A. A. Rozsnyó, Sz. M. Arad, M. B. Városlök, F. 1000, B. G. Sóslak, B. F.j Ludaspuszta, L. I. Diósgyőri .vasgyár, A. A. Kisvárd?,: G. I. Horgos. *• . { & T ' K ■«. jT"“ ti-----.......................................T—-------- _ * • T ESTEDZŐ SPORT; Lan-iennlsz. A pöiíyéni lan-tennisz .verseny.-a következői eredményekkel végződött: íj 1 Férfi egyes bajnokság. Göncz 'Lajosi győz a döntőben Kelemen Aurél (védő) ellen 6:4, 4:6, 7:5. E versenynek az a szenzációja, hogy Rickj Ödön az elömérkőzések folyamán megverte Zsig- mondy Jenőt. Női egyes verseny: Daisy Gandon győzött Krencsey Ada ellen 6:3, 6:1, feladta. Férfi páros: Zsigmondy és báró Hauptstmnmer! —Schmid és Kortsák 6:2, 6:4. Vegyes páros/: Krencsey Ada és Rick Ödön—Pétery és Péteryné 6:1, 6:1. Férfi egyes handikap: Gandonj (—15) győz Kortsák (—■*/c) ellen,6:4, 6:3. Nő'ij egyes ha n d i k ap : Daisy Gandon (—30) " győz! Molnár Etelka (—’/•). ellen 6:4, 2:6, 6:2. Atlétika. A Rákospalota-Ujpesti KE versenyét e hónap, 10-én rendezi az Újpesti Torna-Egyesület pályáján.; A versenyre összesen 180 nevezés érkezett, ezek között képviselve van a BEÁK, OTE, UTE, BAK,; Spárta, MÁK, RUKE, FTK, Kassai AK, a Szolnoki MÁV és a Gyöngyösi AK. Hölgy versenyzők fognak bemutatkozni a Rákos-, palóta-Ujpesti KE versenye után. Az UTE hölgy-' tagjai közül meglehetős nagy számmal treníroznak, atlétikára és ezek közül négyen egy negyed ango-' los versenyben fognak indulni. Az újpesti hölgyver- senyzők közül az egyik, aki hosszabb ideig tartóz­kodott Angliában, 63 mp. alatt futja a távot. A Zsingor-dijat az idén minden valószínűség szerint a BTK fogja megrendezni. A MASz—MOTESz egyezményből kifolyólag a MOTESz átiratot intézett a MASz-ho? és neliézmé- nyezte, hogy a szabályreviziót közbejötté nélkül ej-j tette meg a MASz. A MASz átiratában azt vála­szolta, hogy a szabályegyeztetésre vonatkozó egyez-! meny csak egy esetre szólt s ennek annak ideáén, a MASz eleget is tett. A folytatólagos szabályegyez-! tetősre további alapot nem lát. Csothy Kálmán csütörtökön tréningben 343 cm.-tí ugrott rudmagasugrásban. A BEÁK atlétái, akik Berlinben versenyeztek", mind haza érkeztek s részt fognak venni a KAOE* vasárnapi versenyén.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék