Pesti Napló, 1913. szeptember (64. évfolyam, 207–231. szám)

1913-09-18 / 221. szám

Budapest, csütörtök vigye fel a lakására, megkapja a kétszáz koronát és a kamatokat is. A kofa a felhívás szerint cselekedett. És a taka­rékkönyvet át is vállalta egy bank hivatalnok, aki fenn tartózkodott a kisaszony lakásán. A taka­rékkönyv ekkor, a bankhivatalnokon keresztül úgy látszik, vándorútra indult, mert iunius' ötödikén már Porzaski Vladimírnak volt a birtokában. A kereskedő azonban már gyanúsnak találta a dolgot és ezzel a hamis könyv karrierje véget is ért, mert Por­zaski felvitte Kőszeghy Ferenc postabonokhoz, aki konstatálta az okirathamisiiást. A szabadkai törvényszék a védő indítványára elrendelte az elzüllött urileány elmeállapotának meg­vizsgálását, mire a tárgyalást elnapolták. \§) A nagyváradi tábla elnöke. A minap bírói körökben olyan hirek terjedtek el, hogy a nagyváradi tábla elnökévé Sólyom Andor miniszteri tanácsost fogják kinevezni. Újabban azt jelentik, hogy Sólyom­nak felajánlották ugyan ezt a méltóságot, de nem fogadta el. A miniszter választása ennek folytán dr. Sebes Dénes budapesti táblai tanácselnökre esett. A kinevezéséről szóló királyi kézirat legköze­lebb megjelenik a hivatalos lapban. (§) A titkos iratok. A rendőrség ezelőtt félesz­tendővel letartóztatta Bravoura Miklós orosz alattvalót s nem sokkal később V e 1 ő s s i Ödön ma- gánhivatalnokot is. A letartóztatás nagy feltűnést kel­tett és a két emberben- veszedelmes kémeket láttak. Átszállították őket az ügyészség fogházába, megin­dult a vizsgálat és egyszer már be is fejezték, hogy most újra folytassák. A félesztendős vizsgálat alatt a védők a£ iratokat nem t e k i n t he 11 c k meg. Egyik-másik fórum megengedte ugyan nekik, hogy bizonyos kijelölt iratokat megnézhessenek, de a vizsgálóbiró, — aki pár héttel ezelőtt érkezeit haza szabadságáról — ismételten kijelentette, hogy ebebn az ügyben semmiféle iratot nem enged meg­szemlélni. Van egy külön lepcsételt iratcsomó, azt pedig hét lakat alatt őrzik, mert ebebn oly iratok vannak, amelyek „a monarkia katonai és diplomáciai titkait tartalmazzák“. Bravoura hivatalból kirendelt védője vizsgálóbiró intézkedése ellen most fordult harmadszor panaszszal a vádtanácshoz. (§) A három Steinmann. A különböző tőzsdei ma­nipulációk és csalások miatt letartóztatott Stein- m a n n Bódog, Ottó cs Pál ügyében, a védők föl- folyamodast jelentettek be a vádtanácshoz, a letar­tóztatást elrendelő végzés ellen. Azzal érvelnek, hogy a testvérek ellen voltaképp három feljelentés érkezett, de kettőből kifolyólag csak Steinmann Pá! vonható felelősségre, mert az összes manipulációkat egyedül ö . intézte. A harmadik följelentés — a Szlá- vik Leó-féie — nem szolgálhat bűnvádi eljárás alap­jául, mert itt egyszerű elszámolásról van szó, ami polgári por utján intézhető él. A két idősebb testvér ellen tehát legfeljebb bünsegédség, vagy biinpalás- tolás címén lehetne eljárni, de az adatokból kiderül, hogy Steinmann Bódog és Ottó csak utólag szerez­tek tudomást ccscsiik viselt dolgairól s igy ennek bűnsegédei nem lehetnek. A bünpalástolás kritériuma is elesik! Steinmami Bódog és Ottó cselekedeteiket csak öcscsük megmentése érdekében követték el, ennélfogva részükre a törvény büntetlenséget biztosit. Végül a védők szerint, a három terhelt nem volt. szökésben sem. .Az első idézésre azért nem je- : ientek meg, mert Becsben tartózkodtak azért, hogy rokonaiktól segítséget kérjenek a károsultak kielégí­tésére. A vádtanács előreláthatólag holnap határoz a szabadldbrahelyezés kérdésében. (§) A törvényszéki jegyzők sérelmes. Megírtuk, hogy a büntetőtörvényszék jegyzői tegnap felkeres­ték dr. Bal o g h y György törvényszéki elnököt és arra kérték, hogy szólaljon fel állandó mellöztetésiik miatt. A jegyzők ezután elhatározták, hogy sérelmei­ket memorandumba foglalják és azt felterjesz­tik az igazságügyminiszterhez, esetleg küldöttség utján. (§) A rossz társaság. A nyáron egy jól szerve­zett, tizenhat-tizenhétéves suhancokból áiló betörő- banda garázdálkodott a fővárosban. A fiatal gonosz­tevők őrizet nélkül hagyott lakásokat fosztottak ki. A rendőrség csakhamar kézrekeritette a banda tagjait Molnár Jenő. Arit a lek József, Schmalkő La­jos, Z u b r i k István és Bittner József csavargók személyében, akik ellen az ügyészség lopás büntette miatt tett vadat. Most tárgyalta ezt az ügyet a tör­vényszék. A tárgyaláson kiderült, hogy a vádlottak egyike, Bittner József, jó családból származó fiatal­ember, aki egynéhány gimnáziumi osztályt is vég­zett s akit a rossz társaság sodort a bűn útjára. A biróság Molnár Jenőt egy évi, Antalek Józsefet • r' ■ - , -* ■» PESTI NAPLÓ 1913. szeptember IS. 22Í. szám. 17 0 hat havi börtönre, Schnialkót másfél évi fog­házra és Bittner Józsefet javitónevelésre Ítélte. Zubrik Istvánt bizonyítékok hiányában fölmentették. (§) Egy Pallós-ügy a táblán. A tábla ma foglal­kozott Pallós Jenő és Rónai Gyula bűnügyei­vel. A biinpör egyik vádlottja, Pallos Jenő régente Pallos Ármin vasútépítő vállalkozó alkalmazottja volt, majd amikor Pallos Ármin csődbe jutott, Budapestre jött, ahol Rónai Gyulával társulva, gépügynökségét létesített. A két társ kis készpénztőkével fogott az üzlethez, de ennek ellenére az első évben háromszáz ezer koronás forgalmat értek el. Fantasztikus vállal­kozásuknak az lett az eredménye, hogy alig másfél évi vegetálás után csalárd bukás, csalás, okirat- harnisitás és sikkasztás miatt a vádlottak padjára kerültek. A két ember körülbelül hatvanezer koro­nával károsította meg üzletfeleit. Pallos és Rónai körmönfont, bonyodalmas vallomásaikkal, majdnem holtpontra juttatták ügyüket, amelyben ma a tábla a legszélesebb bizonyítást rendelte el. í§) Éjjel a Csepregi-utcában. Júniusban, késő éj­szaka. hazafelé tartott Torzsa Demeter és amikor a Csepregi-utca második számú házának kapujához ért, becsengetett. Ebben a pillanatban Balog Antal és Kelemen János nevű rovottmultu csavargók megtámadták, fojtogatni kezdték, majd leszurással fe­nyegették meg, végül elrabolták összes pénzét — hetven fillért. Az esküdtek ma vétkesnek mondották ki mind a két utonállót a rablás bűntettében és a biróság elítélte mindkettőt kilenc hónapi bör­tönre. mm © I. iész. 1. A száj tisztogatása. 2. Az összes baczillusok kiirtása. 3. A nyálkahártyák és a szájpadlás felüditése. erősítése. II. tész. 1. Az összes fogak alapos megtiszíitása. 2. A fogak erösnése (megszabad-tása minden ártalmas anyagtól.) 3. A fogak niegszépiíésc (Végszám az előadás fénypontja) Előadja a világhírű „OSQU1! Kezdete minél korábban. Ára: egész üveg K 2.- íél üveg ... K 5.20 TESTEDZŐ SPORT. Football. Az osztrák bajnokcsapat Budapesten ♦ A football-sportban a Rapid, Ausztria bajnokcsa­patának jövő vasárnapi budapesti szereplése áll homloktérben. Azt a szerepet, amit Becsben valami­kor a VVAC, maid a WAF töltött be, azt ma 'elvitat- lanul a S.C Rapid birtokolja. Bécs kedvence, legnép­szerűbb csapata. Erre esküszik Bécs footbali-sport közönsége. Ha valamely osztrák csapatot egy. ma­gyar csapat jól elver, a jó bécsiek ezzel vigasztalják magukat: „m a i d a R a p i d“. A bécsiek legjobb csapata a Ferencvárosi' TK-nak ad revansot jövő vasárnap. Ez év junius 8-án a FTK volt Becsben s mérkőzött a Rapiddal. A bécsiek biztosra vevén az osztrák bajnok csapat győzelmét, valósággal nem­zeti kérdést csináltak a mérkőzésből, k bécsi napi­lap, a Morg.en, ezüst serleget tűzött ki a mérkő­zésre. A várva-várt osztrák győzelem azonban el­maradt. Az összecsapás 1:1 arányban eldöntetlenül végződött. A Morgen serlege tehát gazdátlanul maradt. A serlegért most vasárnap lesz itt Buda­pesten a döntő ütközet a Rapid és FIK között. Nagy csata lesz, mert az osztrák csapat fenomenális for­mában van. A legutolsó bécsi football-tornán 5:2 arányban győzte le a WAC-ot, amely előzőleg a WAF felett aratott győzelmet. A magyar bajnok csa­pat már összészedelözködött, embere: együtt várinak s a hétén rendkívül erős tréninget csinál. A végső eredményre ez idő szerint még következtetni sem lehet, mert a Rapid nagyon jól állja a magyar sa­rat is, tavaly őszszel itt Budapesten is 2:0 arányban győzött a FTK ellen. A mérkőzés az Üllöi-uti pályán lesz. A iVÍLSz adminisztrációja. Bocsássunk előre egy tényt. A Magyar Labdarugók Szövetségének admi­nisztrációja a főtitkár, titkár tiszteletdiiával, egy irodavezető és három írnok illetményeivel évente közel hatezer koronába kerül. Mindenki azt hinné, hogy ezek szerint a MLSz adminisztrációja minta­szerű, amely például szolgálhatna bármely nagy- kereskedő cégnek. Ehelyett az adminisztráció olyan lanyha, hogy az adminisztrációs hibákból az érde­kelteket a kellemetlenségek egész sora sújtja. Egy,, gyönyörű példa! A MLSz fegyelmi bizottsága felfüg­gesztette Bodnár Sándort, a MÁK csatárját, mert mint a hivatalos indokolás mondja, kétszeri idézés dacára sem jelent meg a fegyelmi bizottság színe előtt. Tudni kell azt is, hogy ha a MLSz beidézi X-et vagy Y-t, akkor a meghívót nem X-hez vagy, Y-hoz küldi, hanem a football-intézőhöz. A football- intéző dolga azután, hogy a delikvenst előállítsa. Ha a megidézés már ilyen nyakatekert módon megy, a józan ész hozza magával, hogy a football-intézöt, aki szerény magánéletében éppen oly kenyérkeresö polgár, mint millió más és akinek saját dolga is akad bőven, idejekorán értesítsék. Nálunk azonban ez az értesítés a következőképpen megy: A delikvens szombatra beidézendő! A MLSz adminisztrációs iro­dája előző csütörtökön éjjel 10 órakor feladja a meg­hívót a postára. Ennélfogva a levelet pénteken dél­után kézbesítik ki, amikor a football-intéző már nincs otthon. A levél kézhez jut szombaton reggel. S most a football-intéző nem tudja megtalálni aznap a beidézett bűnöst, tehát szombatra nem tudja elő­állítani. Egy mulasztás! Hétfőn délben kapja a má­sik idézést, amely szerint a delikvenst még aznap este állítsa elő. A szegény football-intéző azonban néni tudja előállítani a delikvenst s ekkor jön a fel­függesztés.. Történik pedig ez egy évi hatezer koro­nát felemésztő adminisztrációs hivatal lázas tevé­kenységéből kifolyólag. Uj kikötések az átigazolásoknál. Ez ideig az volt szokásban, hogy Budapestről vidékre, vagy fordítva egy játékos azonnal igazolható volt Ez számos abn- zusra vezetett, úgy hogy ez most változást fog szen­vedni. Az intéző-bizottság oly irányú javaslatot ter­jeszt a MLSz tanácsa elé. hogy valamely játékos városcsere alkalmával csak akkor igazoltassák uj egyesület részére, ha a játékos igazolni tudja, hogy legalább hat hónapja, nem játszott régi egyesületé­ben, s hogy uj lakhelyén legalább két hete tartóz­kodik. Kivételt képez e szabály alól, ha a régi egye­sület bele egyezik az azonnali átigazolásba. Football évkönyv. Iij. Földessy János által szer­kesztett football évkönyv Vl-ik évfolyama megje­lent. A könyv rendkívül gazdag tartalomban és az összes tudnivalókat magában foglalja. A MTK vasárnap Bécsben játszik a Wiener Atlilcíik-Sport Klub ellen. Ezt a mérkőzést váratla­nul kötötte le a MTK. A magyar csapat a BAK ellen olyan jó iorrnát mutatott, hogy győzelme több, mint valószínű. A babérokkal hazatért „33“ FK-nak oroszországi nagysikerű túrája után első ellenfele a nagy formá­ban lévő MÁK lesz. A küzdelem a bajnoki pontokért megy. A mérkőzés a FTK—Rapid előtt bonyolitta- lik le. Atlétika A Zsíugor-dij köpeti a MÁK és BEAK újabb összecsapásának tárgyát. Az értékes vándordijat a MÁK három egymásra következő esztendőben már megnyerte, úgy hogy negyedik győzelmével a dij véglegesen birtokába menne. A küzdelem rendkívül elkeseredett lesz. s a két küzdő csapatot csak egy­két pont iogja elválasztani egymástól. A győzelem kérdése teljesen nyílt. A versenyre, amely jövő va­sárnap kerül döntésre a Millenárison, úgy a MÁK, mint a BEAK minden épkézlábu atlétáját benevezte s indítja. A verseny tehát jóformán a két rivális egye.sület páros mérkőzése lesz. Pontversenyt irt ki vasárnapra a Kolozsvári EAK, amelyért a FTK és MTK fognak küzdeni. .Stockholmban vendégszerepeit a Charlottenbur­ger SK atléta gárdája, de már nem volt olyan bő az aratás, mint előző években. Hagen megnyerte 10.3 rop. alatt a 100 méteres jutást és 682 cm.-rel a távolugrást. Ezzel ki is merültek a nénietek győzel­mei. M i c k 1 e r újból vereséget szenvedett Z a n- dertöl 1500 méteren. 100 méterrel a cél előtt még a német vezetett, de a finisben 4 p. 13.1 mp. alatt 7 méterrel verte a svéd. A 4-szer 100 méteres sta­fétában óriási küzdelem volt. A német staféta azon­ban itt is a harmadik helyre szorult a győztes 44.9 rr.p.-es ideje mellett. A gerelyvetésben Lemming vereséget szenvedett a svéd H ä c k v e r t ö 1, aki a jobb- és balkezes versenyben 102.33 méteres ered­ményével uj svéd rekordot állított fel. A diszkosz- dobás is uj svéd rekordot eredményezett Ander­son revén, aki 43.86 m.-es dobásával győzött. A verseny legértékesebb eredményét kétségtelenül Gille érte el, aki 385 cm.-rel nyervén a rúd­ugrást, szintén uj svéd rekordot kreált. •$ 7 Lan-tennisz. A Visegrádi Tennisz Klub a hölgy versenyek lebonyolítása után most rendezte férfi egyes verse­nyét a klub bajnokságáért. A jól sikerül: versenyt Grosschmid István nyerte meg. Részletes ered­mény a következő: Grosschmidt István győz Hochenburger Géza ellen (6:1, 6:2) és Horváth László ellen (6:2, 6:1). Nagy Bódog győz Szent- györgyi Albert ellen (6:1, 7:5). Grosschmid-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék