Pesti Napló, 1914. július (65. évfolyam, 153–180. szám)

1914-07-10 / 161. szám

10 ^Budapest, pónteY r í - —— J-A' \- v-.r PESTI NAPLÓ Julius 10. V v» . szám.) i őrt <S/?nt nagyszerb propagandát feftettek ki és fh°gy egyesületük is van, mrfr összeköttetésben a belgrádi Omladinával. A rendőrség sok szerb diákot megidézett, akik azt állították a rendőrsé­gen, hogy az ő egyesületük csak társadalmi cé­lokat követett. Az egyesület alapszabályait még nem fordították le. Hivatalos helyen megerősítik a ,.Berliner Ta­lgeblatt“ híradását, mely szerint itt lakó diákoknál házkutatások történtek. Berlin, július 9. pry'. ” A Lokalanzeiger jelentése szerint a berlini .rendőrség által a Jedinstvo nevű h orv át-szí övén- szerb egyesület elnökségének tagjainál lefoglalt propaganda-iratokat ezidöszerint még fordítják. Mivel ezt a munkát hétfő előtt el nem végzik, egyelőre nem várható semmiféle rendőrségi intéz­kedés a szerb diákok dolgában. Amennyiben be 'vannak iratkozva az egyetemre, az egyetemi tanács alározata mértékadó rájuk nézve. A rendőrség 'már értesítette az egyetemi tanácsot. Tekintettel !arra, hogy a külföldi diákok német egyetemekre Setaló özönlésének kérdése már ismételten alkalmat Iadott kellemetlen vitákra, rendőri beavatkozás iszüksége esetén a szerb diákok aligha számithat- Ijiai az egyetem védelmére. t th: í; i - t .. -ZV- m w A hamis halálhír * donost és 2746 korona kártérítést követel érte. Ennyire taksálja azt a fájdalmat, ijedtséget és költ­séget, amelyet férje halálának Ilire neki okozott. Harthauser egy fityinget sem akar fizetni. Alkal­masint azon az állásponton van, hogy az élve ta­lált férj akkora örömet szerezhetett egv jó feleség­nek, hogy bőven kárpótolva van azért a kis ije­delemért Pósa Lajos halála Szomhaton délelőtt temetik (Saját tudósítónktól.) Egy hónap előtt történt. Az öreg poétára élete őszén kisütött a tavaszi ve­rőfény. Pósa Lajost a negyvenéves jubileuma al­kalmából a fővárosi gyermekek ezrei ünnepelték, elárasztották virággal, rázendítettek a Pósa-dalokra és a sok ezer mosolygó szem sugarával övezték körül. A gyönyörű tavaszi hódolat — senki sem gondolta akkor —- Pósa Lajos életének utolsó nap­fénye volt. Az ünneplő gyermekek lelkében még friss színekkel él ennek a napnak emléke és a köl­tőnek már a temetésére mehetnek el. A gyermekvilággal együtt a magyar irodalom is gyászolja Pósát. A gyermekirodalomban az 6 neve volt hossza időn át a legnépszerűbb. A tipegő apróságok naiv versikéjétől kezdve a serdült ifjú­ságnak való hazafias költeményekig számtalan szárnyaló poéma hajtott ki az ő bőséggel termelő Akárhányszor megesik, hogy valakinek halála hírét költik és a valótlan hír az újságokban is megjelenik. Minthogy az újságírók még ragaszkod­nak a régi közmondáshoz, hogy holtakról vagy jót, vagy semmit, az elparentált élő nem igen ol­vashat magáról kellemetlen dolgokai — s éppen ezért mindig jókedvűen cáfolja meg halálának hí­rét. Még szépen meg is köszöni, hogy oly kedves és persze tárgyilagos ! — nekrológot írtak róla. l'Az ösmerósök mindenfelől üdvözlik a föltámadt (halottat és sűrűn citálják a példaszót, akinek pe­leiig halálát hiresztelik. hosszú élete lészen annak la földön. Talán most került elő először, hogy ilyen (hamis halálhír nem örömmel, hanem pörrel vég­ződött : Még tavaly történt, hogy Rosenbaum Sándor (nagyszombati szabó Bécsbe utazott Ott, mint ren­desen. Harthauser szállodájában vett lakást, A császárvárosban elvégezte a dolgát, onnan Po­zsonyba alázott, ahol szintén volt elintéznivalója. IMikör azzal is végzett, nyugodt Mkiösmerettel in­dult Nagyszombatba, ahol felesége már bizonyára türelmetlenül várja. Legalább Rosenbaum ezt igy (gondolta. Ahogy haza ért, feleségét nem találta a (Családi tűzhelynél. Rosenbaunmé távollélének igen alapos oka le­lhetett. Mig férje távol volt, egyik dunaszerdahelvi Ösmcrösélöl levelet kapott, aki leveléhez egy bécsi újságból kinyírt hirt mellékelt. A hir arról szólt, hogy Rosenbaum Sándor nagyszombati szabó a Hartliauser-sxáílóban hirte­len rosszul lelt és pár percnyi kínlódás után meg­halt. Az aszony agyán villámgyorsan futottak ke­resztül az adatok ; Rosenbaum. szabó, Nagyszom­bat, Harthauser (férje mindig itt szokott meg­szállni) — semmi kétség nem lehet, ez Ő, a férje. Jajgatva, kezeit tördelve ült föl a vonatra és ment ÍBécsbe. Itt megmutatták neki a halottról fölvett fényképet, majd azután magát a halottat. Az asszony busultan állapította meg, hogy a halott nem az ő férje. Lótott-futott, tudakozódott ; (végül megtudta, hogy amikor a mentők eljöttek a Harlhauser-szállóba, hogy onnan egy hullát el­szállítsanak. Harthauser szállós azt mondotta, hogy la holttest Rosenbaum Sándor nagyszombati szabó holtteste. így került Rosenbaum halálának híre a bécsi lapokba. Rosenbaumné sietett haza, ahol csakugyan friss egészségben megtalálta az urát. Eleinte kétség­kívül örült a találkozásnak, hanem azután boszan- kodni is kezdett. Miért állotta ki ő hiába ezt az ijedelmet? Miért kellett neki lóhalálba fölszaladni :Bécsbe, ott pedig a lelkét járta ki, mig megtudta az ligazságot. Mindezt annak a Harthausernek köszönheti, aki félrevezette a mentőket és azután a lapokat. PA szftbó felesége ermétíc&VA be»őr.öite a szállótokj-. Sp­------------.JSt- •• ---------- -. Pósa Lajos lantján. Mindenfelé szavalták a verseit, kétszáznál többet pedig megnezésitetfek közülük. Ezek közül legnépszerűbbek lettek a Dankó-nóták. A gyermek- irodalom művelésén kívül szép sikerei voltak a köl­tőnek a hazafias és népies lírában is. Itt is köz­vetlen, őszinte és meleg volt s éppen ezért könnyen belopta magát a szivekbe. Az országraszóló népsze­rűség mellett költői értékének elismerését jelen­tette, hogy a Petőfi-lársaság tagjává választotta. A tipikusan magyar arcú Pósa valamikor test­ben is duzzadó erő mintaképe volt. Az utóbbi időben azonban meglátszott rajta az idők sora, megfakult, megnehezült a járása s gyakran vezető­vel járt az utcán. Természetesen senki sem gondolt még a közelgő végre. A jubileumi ünnepség után azonban hirtelen ágynak esett, régi vesebajához tüdőgyulladás járult, s két hét előtt szanatóriumba kellett szállítani. A Liget-szanatóriumban halt meg csütörtökre virradó éjjel fél kettőkor, amint ezt már közöltük is. Elhunytét legközelebbről felesége és nevelt leánya, Sárika gyászolják. Pósa 1850-ben Radnóton született. A nyolcva­nas évek elején Szegeden tűnt föl, ahol újságíró volt, majd a színház titkára lett. Már akkor íro­gatta gyermekverseit, de érdemes munkásságának igazi terét a fővárosban találta meg. Itt irta költe­ményeinek végtelen sorát és szerkesztette a nevéhez fíuődü gyerjü^klapat, az „Én Újságomat, . N A költő holttestét a kerepesi temető halottas- házában ravatalozták fel. Innen temetik szombatom délelőtt fél tizenegy órakor a főváros díszsírhe­lyére. Herczeg Ferenc búcsúztatja a Petőfi Társaság nevében, amely gyászjelentést is adott ki, „a ki­váló költőt és a magyar gyermekirodalom meg teremtőjét“” siratva. A temetés impozánsnak készül Meg fognak azon jelenni a többi irodalmi társasá­gok küldöttei is. Lerója kegyeletét Szeged városa is, ahol Pósa bácsi pályáját kezdte. A sze­gedi Dugonits-Társnság nevében Móra Ferenc, mond búcsúbeszédet. A budapesti cigányprí­mások elhatározták, bogv temetésére id. Rácz Pali vezetése alatt száznál több tagú bandá­val vonulnak ki s a gyászmenetben, valamint a sír­nál Dankó-nótákat fognak játszani. EegnjaBí? (Táviratok ás telefonjelentések) Az aj olasz vezérkari főnök Róma. julius 9. Az elhunyt Pollionak utóda a vezérkari főnökségben Cadorna tábornok lesz. Orosz zsidók telepítése Palesztinában Kiew, julius 9. j fírodsky cukorgyáros és többszörös mil-j Hornos Palesztinában ezer deszjatina földet vásárolt, hogy ott orosz zsidókat telepítsen le, j most pedig Kievben társulatot alapított, mely: minél több földet akar ugyanerre a célra vásárolni. Az utóbbi időben tetemesen meg-i növekedett a Palesztinába vándorló orosz zsi­dók száma. Páris erkölcsös lesz Paris, julius 9. A rendőrfőnök magához hivatta a Moulim Rouge és az Olympia varieték igazgatóit és ki­jelentette előttük, hogy a rendőrség nem tűri lovább a rendkívül szemérmetlen, meztelen Láncokat. Kéri tehát, hogy azokat vegyék le a műsorról. Az igazgatók ragaszkodtak a pro- grammszámokhöz. mire ellenük és két tán­cosnő, Eelles és Glassy kisasszonyok ellen el­járást indítottak. A produkciók most szüne­telnek. MEGYÉK ÉS VÁROSOK — (Pestinegye közigazgatása.) Pest vármegye közigazgatási bizottsága csütörtökön tartotta meg rendes havi ülését Ráday Gedeon főispán elnök- j lete alatt. A jegyzői előterjesztések után dr. Petri Mór királyi tanácsos, tanfelügyelő jelentette, hogy a pályázat alá bocsátott harmincöt tanítói állásra; 750 kérvény érkezett be. Dr. Kűnstler kecskeméti tanfelügyelő pedig jelentette, hogy tárgyalt Abony község elöljáróságával és Cegléd város tanácsával ai ott létesítendő önálló szaktanitós gazdasági is­métlő iskolák elhelyezése ügyében. Berecz Gyula királyi tanácsos, Újpest tanfelügyelője jelentette, j hogy a megüresedett tizennégy tanítói, illetve ta- j nitónöi állásra 840 pályázati kérvény érkezett be. A pénzügyigazgató beszámolt a múlt hónap fo­lyamán beérkezett adókról. — (Kétmilliós hiteltullépés Nagyváradon.) Nagyváradról írják: Most bocsátották n3Ülvános­ságra a város 1913. évi zárszámadását, amelyből kiderül, hogy a város az elmúlt évben 2,109.719 koronával lépte túl az előirányzott kiadásokat Nagyfokú volt a jövedelemelmaradás a követzet- vámoknál; meghaladta a hatvankétezer koronát. A 45 százalékos községi pótadónál 79.992 koronával folyt be kevesebb az előirányzott összegnél. A jég- j gyárra nyolcezer, a tejközpontra hatezer koronánál | többet fizetett rá a város. A zárszámadás szerint a j város tiszta vagyona 1913-ban mindössze csak 19.742 korona 10 fillérrel gyarapodott. — (Az adóbehajtás és a debreceni pénzügy­igazgató.) Debrecenből jelentik: Nagy József I debreceni pénzügyigazgató már másodízben fordul a közigazgatási bizottság elé azzal a panaszszal, hogy a városi adóhivatal szembehelyezkedik a pénzügyigazgatóság intézkedéseivel s az adók be­hajtása körül nem jár el erélyesen. A jelentés a városi adóügyosztályban nagy megütközést keltett s az ügyosztály erélyes tiltakozásra készül. Csóka Sámuel főjegyző, a hivatal főnöke igy nyilatko­ntt a CéniugyifiazKató yádjakóh ■)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék