Pesti Napló, 1914. október (65. évfolyam, 242–272. szám)

1914-10-28 / 269. szám

Budapest, szerda PESTI NAPLÓ 1914. október 28. (269. szám.) ==3 — Párbaj a vizben. A háború olyan indula­tokat kelt fel az emberi lelkekben, olyan rettene­tesen felizgatja az ember idegrendszerét, hogy emiatt olyan események játszódnak most le a való­ságban, amilyeneket idáig a legcsapongóbb fantá­zia, a legraffináltabb regényíró sem tudott kita­lálni. Az emberi indulatok embertelenül kegyetlen kirohanásáról érkezett hir most is Madridból. A valenciai kikötőben a háború kitörése óta egy­más mellett vesztegel egy német és egy belga hajó. Nem futhatott ki egyik sem a nyilt tengerre, féltek az ellenséges hadihajóktól' A legények csöndeseD végezték a kevés munkát, ami a veszteglő hajókon akadt Néha-néha áthallatszott a másik hajóról egy énekhang, a belga király-himnusz, vagy a Wacht am Rhein töredékei. A matrózok gyűlöl­ködve álltak meg a korlátnál, átkiáltottak egy csufszót, mig a tisztek arra jöttek. Azután érkez­tek a hirek a harctérről, hivatalos francia „diadal­hirek'" és a német főhadiszállás jelentései. A legé­nyek ingerkedni kezdtek egymással. A szárazon ökölre ment egy német matróz egy belgával, az­után egy korcsmában egy mulató német összeve­rekedett a belgákkal. Lassanként gyűlt az indulat, a keserűség az ellenséges szivekben. Mindennapo­sak lettek a szóharcok, a verekedések. Munka köz­ben csikorgó foggal néztek a szomszéd hajóra, a szomszéd hajó árbócán lengő ellenséges lobogóra Egv napon kirobbant a düh, az elkeseredés; a belga hajó kapitánya provokálta az egyik némel matrózt. A német elfogadta a kihívást, a két ellen­fél tőrt ragadott és beugrottak a tengerbe. Uszoa közelitették meg egymást és elkeseredett dühvel, tajtékzó szájjal rontottak egymásnak. Lihegve, fújva, de némán birkóztak. Tépték, harapták, ütöt­ték, szúrták egymást. A viz piroslott körülöttük, a két ember őrülten marcangolta egymást. Mind a kettő vérzett, már-már ugy látszott, hogy a néme­tet és a belgát egyaránt elnyelik a tenger hullámai. Az utolsó pillanatban azonban csónakon spanyol tengerészek érkeztek oda és szétválasztották a fél­. halott ellenfeleket. . — Cionisták, hadikórháza. A Magyarországi Cionista Szervezet helyiségében berendezett Vörös Kereszt kisegitő-kórház e hónap 22-én megkezdte működését. A kórházban egyelőre tiz sebesült ré­szesül ápolásban. A kórház fentartásához ugy a Cionista Szervezet, mint az egyes cionisták nagy­lelkű áldozatkészséggel járultak hozzá. A bizottság körirattal fordult az országos összes cionista szer­vezeteihez. hogy a kórház fentartására szánt ado­mányaikat a Cionista Szervezet központi irodájá­hoz (VI., Király-utca 36. sz.) küldjék- A kórház vezető orvosa dr. Jordán Viktor. — Fölgyógyultak a Buxton-flvérek. Buka­restből jelentik: A Buxfon-testvérek fölgyógyulva elhagyták a szanatóriumot és legközelebb Angliába utaznak. — A garibaldisták alkonya. Valaha a Garibaldi név zászló volt, sőt kis hadsereget is jelentett. Legendák fonódtak körülötte és ezekre a legendákra ezren és ezren esküdtek. Az olasz egységet meghozó harcok idején ra­gyogott legfényesebben. De negyvennégy év előtt a francia-német háború idején is volt még annyi varázsereje, hogy tekintélyes cso­port sorakozott köréje és ez a garibaldista csoport a franciák oldalán küzdötte végig a háborúi. Később lassanként halaványulni kez­dett Itáliában a garibaldisták csillaga. Ha va­lahol sikra kellett szállani a „szabadságért", mind kevesebb garibaldista jelentkezett. A je­lentkezők jórésze pedig nem annyira a sza­badságért, mint a szabad zsákmányolásért lelkesedett. Az Albánia körül támadt zavarok alkalmával szintén megmozdultak a vörös­ingesek, de ez a megmozdulás teljes kudarc­cal végződött. A mostani háború alatt megint életjelt adtak magukról. Természetesen, a franciáknak ajánlották föl szolgálataikat. A franciák azonban nem kaptak rajtuk lelken­dezve. Inkább hűvösen fogadták őket. A nagy Garibaldi unokáját, Peppino Garibaldit alig méltatták figyelemre, amikor megérkezett Pá­risba. A „tábornok" ide-oda lézengett és a cica sem törődött vele. A hadvezetőség alig­ilig akart vele szóba állani. Hosszas utánjárás ttán annyit keresztülvitt, hogy a garibaldis­tskat fölvegyék az idegen légióba. Külön gari­bildista csapat alakításáról azonban hallani sen akartak. Az idegen légióba csak immel­ámnal léptek be a vörösingesek és akik be­lépek, nagyon rosszul erezik ott jnagukaiv Exotikus kalandokról, portyázásokról, dus zsákmányolásról álmodoztak; ahelyett a leg­szigorúbb laktanyai fegyelem roskadt a nya­kukba. Rendes katonai életre kényszeritik őket; fegyverfogást tanulnak és állandóan a kaszárnyában kell lakniok. A zsold is átko­zottul kevés: napi öt fillér. S ami a legbor­zasztóbb, romantikának hire-hamva nincseD — csak fegyelmet, fegyelmet lehellnek a fa­lak. A garibaldisták roppant csalódottan mor­zsolják le az egyhangú napokat és átkozzák a prózai franciákat. Ma_ga Garibaldi „tábor­nok" is igen elkeseredett hangulatban van > állítólag azzal a tervvel foglalkozik, hogy meg­vonja támogatását a francia hadser égtől. — Földrengés. Bécsből jelentik; A cs. kir. •meteorológiai és geodynamikai intézet szeiz­mografikus készülékei ma 10 óra 23 perc 42 má­sodperckor délelőtt meglehetős erős földrengést jeleztek körülbelül 470 kilométer távolságból. A rengés fészke alkalmasint Nyugat-Tirolban vagy Vorarlbergben volt. A legnagyobb földmozgás Bécs­ben 0.1 milliméter volt — Rómából jelentik: Flo­rencből, Pistoiaból, Livorhóból, Luccaból éc Mas­saból érkezett táviratok szerint ma délelőtt 10 óra 20 perc táján földlökést észleltek, mely a lakosság körében nagy riadalmat keltett, de kárt nem oko­zott. Csak Massából és Luccából jelentenek kisebb károkat A földlökést Elba szigetén, Bolognában, Velencében, Turinban, Genuában, Milanóban, An­conában, Forliban, Cesenában, Paenzában és Ve­ronában is érezték. — Triesztből jelentik: A jpai földrengést az egész városban érezték. A lakások­ban meginogtak a berendezési tárgyak, a lakosság mindazonáltal nyugodtan maradt. Anyagi kár sehol sem történt — Pólából jelentik: A hydrográfiai intézet közlése szerint a seizmografikus készülékek ma délelőtt 10 óra 23 perc 55 másodperckor kö­zeli földrengést jeleztek. A legerősebb földlökést 10 óra 23 perc 18 másodperckor észlelték, amikor Pólában a tényleges kilengés 0-2 millimétert tett ki A földrengés fészke 160 km.-nyi távolságban volt A földrengést Pólában is érezték. — A miskolci polgármester a iráztulajdoro­sokhoz. Miskolcról jelentik: A polgármester fel­hívást bocsátott ki a város háztulajdonosaihoz, aki­ket arra kér, hogy azokat a lakóikat, akik esedékes lakbérüket saját hibájukon kivül kifizetni nem tud­ják, méltányos és jóindulali elbánásban részesít­sék és megokolt esetben fogadják el a részletfize­tést is. Viszont igéri, hogy ily eseteket a köztartozá­sok behajtásánál a legméltányosabban fognak figyelembe venni. Hangsúlyozza, hogy a cél nem a könnyelműség vagy a hanyagság védelme, hanem azokon való segítség, akik önhibájukon kivül ju­tottak olyan helyzetbe, hogy a lakbért nem tudják határidőre avagy egy összegben megfizetni. — Az amerikaiak budapesti hadikórháza. Megirtuk, hogy az amerikai Vörös Kereszt Egyesü­letnek nagyobb különítménye Budapestre érkezett hogy itt a Vörös Kereszt tevékenységében résztve­gyen. Az amerikai társaság tagjai eddig bejárták az összes budapesti kórházakat, megtekintették egészségügyi" intézményeinket és az egyes kórházak­ban kisebb csoportokként vállaltak állásokat A különitmény vezetői azonban ugy láttáik, hogy mű­ködésük sokkal eredményesebb, ha önállóan dol­goznak. Ezért elhatározták, hogy a Hungária-körut egyik palotájában kisegítő hadikórházat fognak felállítani. A hadikórház berendezése^ most folyik és kétszáz beteg, illetve sebesült részére lesz benne hely. A kórházban a szolgálatot nagyobbrészt az amerikai különitmény tagjai fogják teljesíteni és csak néhány magyar ápolónőt alkalmaznak. — Az önkéntesek tiszti kinevezése. (Levél a szerkesztőhöz.) A Pesti Napló október 15-iki számában közölte, hogy a király a honvédségbe belépő akadé­mikusokat a tényleges állományban hadnagyokká ne­vezte ki, továbbá, hogy a honvédelmi miniszter a had­apródiskolák negyedik évfolyamát végzett növendéke­ket ugyanazon a napon zászlósokká nevezte ki. A „Pesti Napló" egyik előfizetője azt a kérdést vetette fel, vájjon miért nem nevezik ki tisztekké azokat az ön­kénteseket is, akik a mult évben a tiszti vizsgát letették és a háború kezdete óta a harcvonalban küzdenek. An­nál a nagy súlynál fogva, amelyet az intéző katonai körök a kinevezéseknél a rangsor szigorú betartására helyeznek, kétségtelennek tartjuk, hogy a közös had­figvi és a magyar honvédelmi miniszter a néhány nap múlva történő novemberi kinevezéseknél figyelemmel lesz arra, hogy a tartalékos zászlósok és hadapródok, akik tiszti vizsgát tettek s a mait évi december 31-ike vagg még régebb idő óta birják rangjukat és e rangban már három hónapja a harcvonalban küzdenek, semmi tekintetben sérelmet ne szenvedjenek. Hadseregünk sű­rűn aratott győzelmeit nem csekély részben köszönheti •"inak, hogy hivatásos és tartalékos tisztjeink, zászló­saink és hadapródjaink testvéri egyetértéssel és lelkesedéssel harcolnak és hevítik hősi csatára kato-f náinkat. Méltán bizhatunk abban, hogy a katonai fel­sőbbség, amely a kötelesség kiosztásában a hivatásos« és tartalékos tisztek, zászlósok és hadapródok közötti nem tesz különbséget, azt a kinevezésdinéi sem fogja tenni. Régi előfizetője. — Reif él. Bfünnből táviratozzák Egy mährisch-schönbergi újság azt jelenti, hogy? Reif Gyula őrmester nem esett eL Súlyosan meg*: sebesült és orosz hadifogságba került — Németek a piacon. Gyakran tirnnels fel német katonák Budapest utcáin. Lóvásárt lás és hasonló beszerzési célok hozzák ide németeket, akik csoportosan sétálnak a vá3 rosban, amig sétálhatnak, mert minduntalan, megállítják őkft a barátságos érdeklődőké Mindenféle kérdést intéznek a katonákhoz, & beszéd közben sűrűn harsog fel a kacagás* Mert a németek a háborús időben sem tagadJ ják meg magukat s valósággal szimbolizálják* a kedélyességet ezek a szőke harcosok. Szintes! el sem tudja képzelni az ember, hogy mikép­pen tudnak olvan keményen elbánni az ellenJ séggel. Az érdeklődők azután gyakran kaland zokul szegődnek a németek mellé s mutogafc-r ják nekik, ami Budapesten látnivaló. Máskor* nem ilyen kedves idegenvezető a budapesti ember, ellentétben a némettel, aki béke ide­jén is barátságos azzal, aki otthon felkeresi, Ennek az idegenvezetésnek kedves jelenetei játszódott le a Lehel-téri piacon. Több német katonát vittek el a piacra, még pedig azért, hogy megmutassák nekik a — paprikát. Nem a pirosai, amelyet összeőrölt állapotban többé­kevésbé ismernek a németek is, hanem a zöld paprikát, amelyből az erős piros valami ké­szül. 42-ős ágyút már láttak a németek, de ezt a csodát még nem. Nagy érdeklődéssel nézték a bolgár kertészek sátrai előtt felhali mozott paprika-halmokat, de ezzel még néni volt vége. A vezetőjük biztatta őket:. — Kóstolják meg. A németek olyan készülődéssé! csináftáS végig a dolgot, mintha legalább is egy srap* nellbe kellene beléharapniok. Végre mégia megtörtént. — Hiszen ez édes — mondták, — Persze, hogy éd^s. Itt van még egy, e® a hegyes paprika még édesebb. Abba is beleharaptak, de most már neas mondták, hogy édes. Egy igazi, magyar pap^ rikát kóstoltak meg. Krákogtak, köpködtek és fejcsóválva mondták: — Furcsa élvezet, hogy itt füzet észnél az emberek, amikor nem is muszáj nekik. — Sebesültek a Vigadóban. A jő öreg Vigadj is kapott sebesülteket A hangversenyek és mrilat» ságok máskor ilyenkor zengő palotájában szintéi] kisegítő-üdülő kórházat létesített a budapesti tár­sadalom minden nemesért hevülő jó szive. Két nagy teremben 26 ágyra berendezett kórház kőttsét geit dr. Bódg Tivadar alpolgármester és dr. Márkai Jenő tanácsnok néhány nemesszivü emberbarát áb dozalkészségéből teremtették elő. Az ebben a kór* házban üdülő magyar, horvát és német katonák* nak természetesen állandóan pompás dolguk vau, mindamellett feltűnt nekik, hogy hétfőn, szerdáx^ pénteken és minden második vasárnap, amely nan pokon dr. Bódy Tivadarné és dr. Márkus Jenőné tartanak inspekciót még a szokottnál is pompásain ban látják el őket minden jóval. Ennek az a magya­rázata, Kaltler Bemát, Pick Ede és Szilágyi Lajoi urak, akik ezeken a napiokon mint látogatót jelen« nek meg ott, felkérték dr. Bódy Tivadarné és de, Márkus Jenőné úrnőket hogy az ő költségűkre a szokottnál is bővebben lássák el vitéz katonáinkat^ Ennek a kívánságuknak természetesen a legnagyobb készséggel tesznek elegei és fáradságot nem ismerő buzgalommal valóságos ünnepnappá varázsolj® katonáink e napjait Különös elismerés illeti díj Bódg Tivadarné és dr. Márkus Jenőné úrnőiket^ kik kezdettől fogva fáradhatatlan buzgalommal tők tik be követésre méltó nemes hivatásukat a minta» szerűen berendezett kórházban, melynek berendo, zése, egyszerűsége és célszerűsége mellett Haláxs József fővárosi igazgató-gondnok tevőkenységől dicséri. — Ezer felszólamlás a választási névjegysQc ellen. Fiuméből jelentik: Az uj választói törvény) alapján összeállított jövő évi választói névjegyzék ellen mintegy 1000 felszólalás érkezett a városi tanác 'ioz. Ezek (közül mintegy hétszázat városi hivatalnokok nyújtottak be. Az uj névjegyzékből 3600 választó van felvéve, tehát ezerháromszázzal több, mint az idei lajstromban. A jegyzék nagyon' hiányos, mert a háború miatt sokan nem jetenft' kezhettak,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék