Pesti Napló, 1914. november (65. évfolyam, 273–302. szám)

1914-11-07 / 279. szám

PESTI NAPEÓ !Ut4< nwemfier % 12 Dudspffll,' ttomittt FŐVÁROS * Á kórházak JSvS éri költésvetésé. 7 C tanács legutóbbi ülésén tárgyalta a székesfővárosi közkór­házak 19/5. évi költségelőirányzatát, amelyhez hozzájárult. A költségvetést további tárgyalás cél­jából a pénzügyi bizottságnak adta ki. A pénzügyi bizottság a költségelőirányzatot szintén elfogadta és magáévá tette az ápolási dijra vonatkozó javaslatot is, amelyet ismét 3 korona 84 fillérben állapított meg. A tanács a költségvetést a legközelebbi köz­gyűlés elé terjeszti. * A Sebesültek ingyenfürdője. A hadvezetőség azzal a kérelemmel fordult a tanácshoz, hogy a se­besült katonák ingyen használhassák a főváros für­dőit A főváros a kérelemhez képest a Rudas-fürdő uszodáját és népfürdőjét engedte át e célra és in­gyen jegyeket adott ki a Széchenyi-fürdőben- Mint­hogy azonban a Széchenyi fürdőt ilymódon igen sok katona keresi föl, a tanács legutóbb tartott ülé­sében elhatározta, hogy a lábbadozó katonák ré­szére a régi Artézi-fürdőben levő társasfürdőt hely- reáüittatja s ingyenes használatra átengedi. A für­dés beosztása iránt a Széchenyi-fürdő igazgatóságá­hoz kell majd fordulni. * Adófizetés októberben. A főváros kerületi pénztárainál ez év októberében 1,562.577 korona 26 fillér folyt be adóban. A fizető felek száma 10.143 volt. Ez év január 1-től október végéig 206-733 fél 54;550.773 korona 72 fillért fizetett A múlt évnek ugyanebben az időszakában 240.056 fél 53,852.497 korona 44 fillért fizetett be, vagyis amig a fizető fe­lek száma 33.323-mal csökkent, a befizetett összeg 698.276 korona 28 fillérrel emelekedett. vwwvi^Aíwwwwwwwwwwwww KÖZOKTATÁS (Kereskedelmi tanfolyam.) Továbbképző ke­reskedelmi tanfolyamok nyitnak meg most a Nőtiszt- viselök Országos Egyesületében (V., Vigadó-tér 3). E tanfolyamokon továbbképzést nyerhetnek egy-egy szaktárgyból aktív tisztviselőnők, kereskedelmi vagy ennek megfelelő iskolát végzett nők, A tanítás gyors­írásból, könyvvitelből, gépírásból, német nyelvből külön-külön hallgatható tanfolyamokon történik az esti órákban, hogy állásban lévő nőtisztviselők is részt- vehessenek. ,, \ (Diákcst.) Nyilvános diák estét rendez a Bu­dapesti Evangélikus Diákegyesület november 8-ikán délután 5 órakor a Lónyay-utcai főgimnázium dísz­termében. Szilágyi Dezső sebesült tanárjelölt harctéri naplója és Gombos Ferenc előadása: „A háború er­kölcsi egyenértéke“ a kiemelkedőbb pontjai a pro­gramúinak. Belépődíj nincs. (Tandíjmentes helyek betöltése.) A Magyar Tanügyi Intézet hájrom hónapon át tartó kereske­delmi tanfolyamának nappali és esti csoportjába huszonöt egész és ugyanannyi féltandijmentes je­lentkezőt vesz fel. A folyamodványok a Magyar Tanügyi Intézethez (Budapest, VIII.. Aggteleki­utca 17) beküldendők. Tandíjmentességben fér­fiak és nők egyaránt részesülhetnek. A tanfolyam « hónap közepén kezdődik. (Áthelyezett jogakadómjai tanár.) A király áthelyezte dr. Oberschall Pált, a volt pozsonyi kir. jogakademia büntetőjog és a jogbölcsészet nyil­vános rendes tanárát, a kassai kir. jogakadémiá­hoz ugyané tanszék nyilvános rendes tanárául. TUDOMÁNY, IRODALOM NYILTTÉR Ezen rovai alatt közlőitekért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. BACHRUCH A. ezüstárugyára, cs és lilr. u <1 v a rí ős Kamarai szállító Budapest, IV., Királyi Pál-utca 13. sz. A gjárl épület földszinti dlszhelylséfjelben miaudé eladds nagyban és Kicsinyben legolcsóbban szabott eredeti gyári áron. 40811 Mérhetetlen fájdalommal jelentjük barátaink­nak és ismerőseinknek, hogy sokat szenvedett drága jó fiunk, szeretett gyermekünk, a leg­jobb testvér, sógor unoka és rokon Ptatsdnk László a főgimnázium Vll-ik osztályának tanulója ifjú életének 17-ik évében elhunyt. A korán elköltözött drága jó gyermekünk porhüvelyét e hó 8-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a rákoskeresztúri izr. temető ravatalos házából adjuk át az anyaföldnek. NyngodjéU bő&ességben I Plats^heb Vilmos és neje szül. OrGmrald Cecília szülei. Dr. Kracsa Jenőiké szül. Plaíschcb Gizella, Platschek Andor, Platscbeb Imre, PlatsclaelE Ernő testvérei. Dr, Krousz Jenő sógora. Özv. PlatscheK KAíhánué. GrQnwald József nagyszülei. VI. ker„ Vilmos császár-ut 55. szám, aj Festi Napló házában, a 999. emeleten:! 2 utcai szoba, egyik alkóvval, 2 udvari | szoba, fürdőszobából álló lakás — föld­szintén : 2 szép világos udvari szoba I azonnal kiadó. Bővebbet a Pesti Napló [ kiadóhivatalában. * (A Földtani Társulat) szakülést tartott szombaton a Földtani Intézetben. Kormos Tivadar egyetemi magántanár a dunaalmási diluviális korú ’teknősökről értekezett, dr. Vigh Gyula állami geoló­gus az Északnyugati Kárpátok geológiai viszonyai­ból, Wachner Henrik segesvári tanár pedig a jfogarasi persányi hegység kapcsolódásáról tartott ;felöadfet, A szakülés után választmányi ülés volt. (amelyen a Társulat vezetősége ezer korona ado­mányt szavazott meg a hadbavonultak hátrama- jtadottjai javára. * (Az Akadémia rendkívüli nagygyűlése.) A 'Magyar Tudományos Akalémia e hónap 9-ikén, hél- •főn délután rendkívüli nagygyűlést tart, melynek egyetlen tárgya: a II. osztály titkárának megválasz­tása. Ugyancsak ülést tart hétfőn e tárgyban az :!A'kadémia II. osztálya is. * (Az ember helye a természetben.) Európai hirü anatómusunk, dr. Lcnhossék Mihály egyetemi ■tanár rendkívül érdekes könyvet irt e cimnui. ’Összefoglalja benne az ember szervezetére és tör lé­tétére vonatkozó összes ismereteket. A szöveget néhány kép is szemléletesebbé teszi. A mü a „Kultúra és tudomány“ cimü könyvsorozatban je­lent meg: áTa 1 korona 60 fillér. VWWVWWWWSA/WWWWWWWWW EGYESÜLETEK ** Vendéglősök gyűlése. A Szállodások, Ven­déglősök, Kávésok, Pincérek és Kávéssegédek Or­szágos Nyugdíj egyesülete pénteken tartotta meg rendes évi közgyűléséi Bokros Károly elnöklésével. Az igazgatóság évi jelentése szerint az egyesület vagyona már megközelíti az egymillió koronát. Életfogytiglani nyugdíjban tizenhárom tag részesül, végkielégitést pedig tizenegy esetben adtak. A zár­számadások és a költségvetés jóváhagyása, vala­mint a felügyelő-bizottság jelentésének meghallga­tása után a í'elmenlvényeket megadják. Dökker Fe­renc szállodás indítványt terjesztett elő, amely sze­rint mondja ki a közgyűlés, hogy a nyugdíjintézet belép a Vörös Kereszt Egyesület tagjai sorába, a tagokat pedig felkéri, hogy a kitett ivén szintén je­lentkezzenek tagokul. A közgyűlés az indítványt magáévá téve, az elnök javaslatára 200 koronát szavazott meg a Vörös Kereszt Egyesületnek. El­határozták, hogy az egyesület a leghumánusabban fog gondoskodni az egyesület ama tagjairól, akiket a háborúban baj ér. de az intézetnek még nem nvugdiiképes tasiai TÖRVÉNYSZÉK (§) Vádirat az Izvolszky-pár ellen. BécsböJ jelentik: A volt párisi orosz nagykövet Izvolszkg Sándor nejével évek óta a Tegerni-íló mellett, Rőt- tachban nyaralt, anyósánál. Tavaly villát is véső* rolt Rottachbgn s az idén is ott töltötte a nyári hó« napokat. A háború kitörésekor azonban hirtelen eltűnt Rottachbó! Izvolszky és ismeretlen helyre költözött. Eltűnésének hirére azok a kereskedők éa iparosok, akiknek kisebb-nagyobb összegekkel tar­tozott, panaszt emeltek ellene a törvényszéknél. Most a legernseei királyi törvényszék hivgtaloa lapja „nyilvános kézbesítést“ közöl, amelyben aa „ismeretlen helyen tartózkodó“ Izvolszky-párt de­cember 17-ére megidézi a tárgyalásra a tegernseei törvényszék 5. üléstermébe. A tizenegy hitelező ősz- szesen mintegy 1070 márka adósságért pörli íz- volszkynét: a törvényszék azonkívül a perköltségek viselésére is kötelezi őket. A hitelezők bizonyára megkapják a pénzüket, mert a volt nagykövet nya­ralója pompásán van berendezve s árverés utján föltétien megtérül az ezerhetven márka. (§) A házmesterek kauciói. Waldmann Sá­muel magánzó ellen húsz rendbeli csalás büntette miatt telt az ügyészség vádat. Waldmann a vád­irat szerint megkárosította Szabó Margit kispesti háztulajdonosnőt; ezenkívül két leánya segítségévei tizennyolc házmesteri állásra pályázó egyéntől vett át 400—3000 korona óvadékot, azzal a hitegetéssel, hogy házmesterül fogja őket a tulajdonát képező fővárosi bérházakban alkalmazni. A törvényszék két napom keresztül tárgyalta Waldmann ügyét egész sereg károsultat és tanút hallgatott ki a bíró­ság s ezeknek terhelő vallomásai alapján Wald­mann Sámuelt négy évi fegyházra, Gizella leányát egy évi börtönre és Anna leányát pedig négy hónapi fogházra és 100 korona pénzbüntetésre ítélte. (§) Karambol a keleti pályaudvaron. A' ke­leti pályaudvaron a múlt év junius 9-ikén tolatás közben két szerelvény összeütközött. Az összeütkö­zés folytán Sillye Mihály Máv. alkalmazott súlyos sérüléseket szenvedett. A szerencsétlenségért aa ügyészség Vitárius Mihály és Bernárius Lajos Máv. alkalmazottakat tette felelőssé, akik ellen közve- szélyii cselekmény vétsége miatt tett vádat. Pénte­ken tárgyalta ezt az ügyet a törvényszék. A tárgya­láson a vádlottak tagadták bűnösségüket. A bíró­ság több tanú kihallgatása lilán Vitáriust kétheti, Bernáriust pedig egyheti fogházra Ítélte. A kisza­bott büntetések végrehajtását azonban a bíróság a novella 1- §-a alapján felfüggesztette. (WVW\AVVVV\AVVVWWWWWVVW\A/W térképek Közép Európa háborús térképe K 2.20 A szerb háború térképe .. .. 99 —.55 Nyugat-Oroszország térképe.. 99 —.85 Oroszország térképe .. .. - .. 97 '-.40 Franciaország térképe ........ V —. 40 Európa kézitérképe ........ .. 99 —.40 Páris környéke .................. 99 — .55 Megcendeliiels a pénz eBőze­ías baSsSfiídése meSBeSS a PES7J biatióhivaSattában, VI., Vittmos császár-ui SS. WWVWVVVW(/VVVVWVVVVWWVWVWVV> K ÍZ6AZDASÁ6I TÁVIRATOK Bécs, november G. (Gabonatőzsde.) Búza. rozs és árpa tartóit, tengeri szilárd, magyar tengeri 11.10—11.35 korona, cinquantín 14.25—14.75 korona, zab nyugodt. Az időjárás szép. Berlin, november 6. (Gabonatőzsde.) Búza és rozsban nagy vásárlási megrendelések voltak, de nem voltak eladók. A beszélgetés főtémája a zab legmaga­sabb árának megállapítása volt. Búza, rozs és tengeri nem volt jegyezve. Zab helyben 217—218 m. (12.80— 12.86 K), búzaliszt helyben 33—39.50 m. (19.47—23.31 K), rozsliszt helyben 29.00—30.50 ni. (17.47-—18.— K). Borcszlő, november 6. (Gabonatőzsde.) Búza helyben 25.50 m. (15.05 K), rozs helyben 21.20 ni. (12.51 K), zab helyben 21 20 m. (12.51 K), repce helv- -ben 38.— m. (22.42 K)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék