Pesti Napló, 1914. november (65. évfolyam, 273–302. szám)

1914-11-25 / 297. szám

Ändapesf, szerä* PESTI NAPLÓ 1914. november 25. (297. szám.) H — A fehér kenyér. Poroszországi ven­déglőkben, még a tizpfenniges büffékben is a tisztára súrolt asztal közepén ott állott eddig a középen levágott, hosszúkás friss fehér zsemle és mindenki annyit evett belőle, amennyi jól esett. És bizony mindenkinek jól esett, már csak azért is. mert nem kellett érte fizetni semmit; az ember megivott tiz pfen- ningért egy pohár sört és senki sem törődött vele, ha közben jól is lakott ingyen. Sok sze­gény embernek volt áldás ez a jó szokás, szá­zakat mentett meg az éhezéstől, az éhenhalás- tól is. Most azután, hogy belejövünk a háborús télbe és takarékoskodni az élelmiszerrel, külö­nösen a liszttel, a porosz kormány rendeletet adott ki, amelylyel alighanem véget vet az ingyen zsömle-evés szép napjainak. A kor­mány rendelete hivatkozik a hadseregnek és * nép kenyérszükségletére. Nem gazdaságos «— úgymond — hogy napjában többször süt­nek fehér kenyeret egyes helyeken, úgy hogy sok megszárad és élvezhetetlenné válik. Nagy pazarlás az is, hogy a fehér kenyeret a ven­déglőkben korlátlanul bocsátják a vendégek rendelkezésére. A rendelet szerint pékmühe- lyekben fehér süteményt csak délután két óráig süthetnek; a következő napra szánt fe­hér sütemény este nyolc óra előtt nem ková­csolható. Vendéglőkben a kenyér nem bo­csátható korlátlanul a vendégek rendelkezé­sére. A rendelet december elsején lép életbe. A porosz vendéglősök — a nagy kenyérdrága­ság folytán — bizonyára örülnek a helyes rendeletnek, de sok szegény ember Porosz- országban ezentúl jobban fogja érezni, hogy háború van. — A pflseni ágyn-árverés. Pilsenből távira- Eozzák: Mint már jelentettük, szombaton a Skoda- gyár lövöterén egy ágyuütegnek és négyezer srapnelnek elárverezéséit tartották meg, amelye­ket annak idején Felcinelli olasz gróf rendelt volt még. Az elárverezésen csak a Skoda-gyár jogi képviselője jelent meg és a lövegeket a lövedé­kekkel egvüt* 20.000 koronáért vette meg. — Hősi halál. A debreceni 3. honvéd gyalogezred tisztikara tudatja, hogy Appeltauer Anasztáz honvéd­hadnagy a komarnői ütközetben hős halált halt. Niczkg József, a 12. gyalogezred tartalékos zászlósa a Sansi mellett vívott csatában súlyosan megsebesült s Bécsben elhunyt. Tóth Pál szarvasi tanító, a es. és kir. 101. gyalogez­redbeli póttartalékos, életének huszonnegyedik, műkö­désének ötödik évében az északi harctéren Beleznica mellett súlyos sebet kapott és Sátoraljaújhelyen hősi .halált halt. — Választmányi ülés az Újságírók Egyesüle­tében. A Budapesti Újságírók Egyesületének vá­lasztmánya kedden délután Márkus Miksa udvari tanácsos elnöklésével ülést tartott, melyen az el­nökség jelentést tett néhai Ruttkai-Rothauser Miksa síremlékének leleplezéséről és részvéttel em­lékezett meg áriról a súlyos csapásról, amely Rákosi Viktort érte, kinek 19 éves fia az északi harctéren hősi halált halt. Molnár Ferenc áttette az egyesülcihez Kolaroff Ivánnak, a szófiai ujság- íróegyesület elnökének levelét, melyben tudtára adja a magyar íróknak és újságíróknak azon kar- társi és testvéri érzelmeket, melyeket bolgár kol­légáink irántunk éreznek. A választmány őrömmel fogadta a testvéries érzelmeket, melyeket hasonlók­nál viszonoz. Majd Kálnoki Henrik ellenőr beje­lentette, hogy az egyesület vagyonából 50.000 ko­ronát jegyzett a nemzeti kölcsönre, dr. Szegő Elemér pénztárnok jelentést tett a háborús alapról és a választmány végül a vasárnapi munkaszünet kérdésével foglalkozott — A kolera.' A belügyminiszterhez hétfőn ér- lezett jelentések szerint Izsnyétén (Beregmegye), Jánosiban (Gömörmegye), Zsolnán (Trencsén- megye), Rédelben (Zólyommegye) és Aradon egy- egy koleraesetet állapítottak meg. A katonai betegmegfigyelő állomások közül a munkácsiban nyolc, az ungváriban három, a budapestiben egy kolerabeteg katonát helyeztek el. — Halálra gázolt kis fin. A kelenföldi pálya­udvari polgári iskola mellett a közúti villamos vasút egyik kocsija elgázolta Kiss Mihály cipész három éves János nevű fiát. A szerencsétlen gyermek a kerekek alatt meghalt. Holttestét a törvényszéki or­vostani intézetbe vitték. — Uj terv a hadifoglyok érdekében. Hágából jelentik: Hollandiában bizottság alakult, amely fel­adatául tűzte ki, hogy az illető kormányok enge- delmével a különböző országokban internált hadi­foglyokat meglátogatják, hogy megállapíthassák a felük szemben való bánásmódot és mindeu uton- módon igyekezni fognak az internáltak sorsán könnyíteni. — Biblia helyett kard. A református és lute- ránus teológusok — mint tudjuk — már elmen­tek a harctérre. Követik most őket a budapesti Országos Rabbiképző Intézet növendékei is. Le­tették a régi, zsidó betűs könyveket, becsukták az öreg bibliát és kardot kérnek helyette. Nem élnek törvényben biztosított jogukkal, amelyet megalázó tehernek éreznek ma. Ha nem hívják őket, önként mennek. Ma már talán nehéz bakkancsban gyakorolják a kemény katonalépé­seket, reggeltől estig szorgalmasan tanulják a katonamesterséget, a fegyverforgatást, a rajvona­lat. Szobalevegőhöz szokott sápadt arcuk kipirul a hidegben, vagy talán a nagy igyekezettől és tanulnak keményen, hogy jó katonái legyenek a hazának, méltó módon kivehessék részüket a jövendő diadalokból. — A rangjukról lemondott tisztek sorsa. Ma ismét levelet kaptunk, amelyben rangjáról lemon­dott tiszt panaszkodik azért, hogy most majd közlegényként kell bevonulnia. A volt tiszt azt ajánlja, ámítsanak föl becsületbiróságot, amely a polgári életben kifogástalan magaviseletét tanú­sított és polgári büntetendő cselekményt el nem követett volt tisztek ügyét revízió alá vegye. —■ A sajtó Otthon hadikórháza. A legújabb hadikórház, a sajtó Otthon hadikórháza, amelyet vasárnap nyitottak meg, már is megtelt sebesülteik­kel. A keddi nap folyamán három ágyalapitványt jelentették be az Otthon elnökénél: egyet özv. Ráth Györgyné, egyet-egyet Bródy József és felesége. Ha ez a szép példa megfelelő követőkre talál, az eredetileg húsz ágyra tervezett kórház ágyadnak szánna tetemesen ki fog bővülni. — A Vöröskereszt tiszteletjelvénye. Ferenc Szal- ▼átor főherceg ö császári és apostoli királyi felségétől reáruházott hatáskörében, Boronkás Aladárnak, m. kir. honvéd hadnagy, Budapest, dr. Farkas Lászlónak, ud­vari tanácsos. Vöröskereszt-egyesületi főtitkár Budapest, gróf Hadik Jánosnak, b. t. t. sz. k. főhadnagy, Buda­pest, dr. Hindy Zoltánnak, kir. pénzügyi segédtitkár, Budapest, dr. Imrédy Kálmánnak, udvari tanácsos, a Kisbirtokosok Országos Hitelintézetének alelnöke és vezérigazgatója, Budapest, Koziol Henriknek, nyugal­mazott m. kir. honvédhuszár főhadnagy, Wien, Schö­berl Rőbertnek, takarékpénztári főtisztviselő, Budapest, Szemere Jánosnak, okleveles mérnök, Budapest, Ull- mann Andornak, Budapest, Wellisch Gyulának, Buda­pest, Zsemberg Istvánnak, ügyvéd, Sáros vármegye tb. t. főügyésze, a magyar szent korona országai Vörös- Kereset Egyesületének megbízottja, Budapest, Zsivojnoo Árkádiának, földmives, Ilonc, a Vöröskereszt körüli ér­demek elismeréséül a II. osztályú tiszteletjelvényét ado­mányozta. — A Nöegyesületek Szövetségének közgyű­lése. A Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége tegnap tartolta közgyűlését számos delegátus és vendég jelenlétében. A közgyűlésen gróf Apponyi Aíbertné elnökölt. Rosenberg Auguszta allenöknő beszéde mély, ünnepies meghatottságot idézett elő, mikor a kórházi ápolás tapasztalataiból merítve, magyar népünk romlatlan lelki tisztaságáról, haza­szeretetéről és királyhüségéről emlékezett meg. A jelentésekből érdekesen bontakozott ki a magyar nők tevékenységének képe, amelyben a legkisebb egyesület is kivette részét kórházak felszerelésével és a segítés ezer más formájában. Maga a szövetség a szervezés és irányítás nehéz munkáját végezte. Az évi jelentés súlypontja volt a szövetség módosí­tási indítványa, melyet a tavaszszal a polgári tör­vénykönyv tervezetéhez benyújtott és melynek kö­vetkeztében az igazságügyminiszter részéről meg­hívást is kapott a szerkesztő-bizottságban a módo­sításokat megvitatni. Az ülés kimagasló pontja volt az elnök, gróf Apponyi Alberlnének indítványa, hogy a vasúti fogadtatásoknál és ajándékadásnál teljesen mellőzzék a szeszes italokat és iparkodjanak a katonákat a szesz gyöngítő hatásáról, az ellent- állást csökkentő tulajdonságáról felvilágosítani. — A segitö-akció. Az Auguszta Ggorssegélu-alap által rendezett babakiállilás és mesedélutánok bérlet­jegyeit december 1-én lehet megváltani Mérv Béla, Har­mónia, Rózsavölgyi és Társa, Bárd Ferenc és Testvére zenemükiadócégeknél, továbbá a kiállítás rendező-bi­zottságánál, Mária Valéria-ulca 12. szám alatt. — A budai Chevra Kadisa hat hónapi időtartamra üdülő- otthont rendez be harminc lábbadozó sebesült katona részére. — A Budai Izraelita Nőegyesület ötszáz koro­nát adományozott a Vöröskeresztnek és négyezerötszáz koronáért meleg rnhanemüeket szerzett be katonáink számára. A nőegyesület tagjai körében rengeteg sok ruhaneműt, hósapkát, cipőket, könyveket stb. gyűjtött össze. — a Vöröskereszt igazgatósága felhívja a közön­séget, hogy hős katonáinknak szánt adományait a Vö­röskereszt Papnövelde-utcai gyüjtö-raktárába küldje; a továbbitásról az egyesület fog gondoskodni. A csoma­gok ezúttal csak szivart, cigarettát és csokoládét tar­talmazhatnak. — Az Országos Anya- és Csccsemővédő- Egyesület e hónap 26-ikán, csütörtökön délelőtt 9—11 óráig a hozzá beérkezett gyermekruhákat és csecsemő­kelengyéket szétosztja amaz anyák között, kik igazol­ják, hogy férjük hadiszolgálatot teljesít és akik az előbbi kiosztáson nem kaptak. — A jótékony hármas- szövetség karácsony első napján gyermek-előadást, az ünnep második napján pedig tombolával egybekötött gyermek-szépségversenyt rendez. — Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület eddig már több mint százezer koronát fordított a segitö-akció céljaira. — Viseljük a jótékonyságot szolgáló szövetségi hűség jelvényét. A jelvények egy koronáépt kaphatók a képviselőházban és az előkelőbb kereskedőknél, akik az árusítást díjta­lanul vállalták. — Franciaországi internáltak itthon. A Francia- országból elbocsátott magyar internáltak közül Rúcz Istyánné egy gyermekkel, Szigniosz Olga és Ilona, Langsfeld Rezsőné és Várady Nándor kedden reggel Budapestre érkeztek. Langheim Lajos Bécsbe, Marton Ilona pedig Genfbe utazott. A Bregenzbe kiküldött dr. Ghyczy Jenő miniszteri tanácsos ismét újabb menekülő­csoportot fogadott. Ezek közül Weisz Marci, Goldmann Béri, Fodor Róza unokaöccsével, Binder Mártonná leá­nyával, Lukics Istvánná, Désy Mária, Medanics Zvoni- mir, Gombkötő Juliska. Bertik Vilma, Árva Erzsébet, ,Elek Jánosné leányával és Barabás Péterné két gyer­mekkel szerdán reggel 6 óra 25 perckor érkeznek meg a keleti pályaudvaron Budapestre, Weisz Zsigmondné, Gelinger Matild, Szolchányi Károlyné egy gyermekkel és dr. Ottmann Jánosné Bécsbe utaztak. — Német lovasok hőstette. Amsterdamból jelentik: Az itteni lapok sokat Írnak a német lovas­katonák hősi tetteiről. Ezek közül való az alábbi eset is. Az egyik dragonyosezred, amely gyalogos­ezredet támogatott, bármennyire változtatta helyét napközben, estére mégis az ellenséges tüzérség grá- náttüzébe jutott. Egy kapitány, aki harminc drago- nyossal indult el földerítő szolgálatra, végül meg­találta az egész ellenséges üteget, amint a tüzérek nyugodtan táboroztak egy cserjés mögölt Senkisem vette őket észre és nyugodtan haladtak előre, mig végül közvetlen közelből kémlelhették ki a had­állást. A kapitány összegyűjtötte maroknyi csapa­tát és beszédet intézett hozzá: — Gyerekek. — mondta — minek fárasszuk a gyalogságot, mi magunk is elvégezhetjük a dolgot. Zugó „hurrá“ kiáltásokkal rohanta meg a har­minc ember a meglepett ellenséget, amelyet rövid kézitusában teljesen lefegyverezett és harcképte­lenné tett. Mire az ellenséges segitőcsapatok meg­érkeztek, a harminc lovas az ágyuk leszerelt záró- készülékeivel már megjelent a gyalogsági hadállás biztos körében. — Erzsébet-ünnepség. E hónap 21-ikéu keltezett számunkban megemlékeztünk az Andrássv-uti felsőbb leányiskolában tartott Erzsébet-ünnepségről is. Most azt közlik velünk, hogy tudósításunkba hiba tévedt bele s az ünnepségen nem Bőssel Alice szavalt, hanem Altő Ilona szavalt, még pedig nem Révy Fercncné alkalmi ódáját. Az ünnepi beszédet sem Révy Ferenc igazgató tartotta, hanem Valkovszky Erzsébet rendes tanítónő. — Munkás-előadások. A vasárnapi muTukásképző országos bizottság ipari munkások és családtagjaik szá­mára november 29-ikén és a következő vasárnapokon szórakoztató előadásokat rendez. — Adomány. Cservenka Henrikné (Budapest) hat koronát küldött hozzánk Auguszta-dobozra. A nemfes célú adományt rendeltetési helyére juttatjuk. — Adomány mii'ábra. Igazán megható az az áldozatkészség, amelylyel az ország közönsége társadalmi különbség nélkül segítségére siet a háborúban nyomorékká vált hőseinknek. Kedden Schwartz Izidorné uradalmi főgépész neje (Hosszu- hát) 43 korona 90 fillért küldött hozzánk, ame­lyet a pusztán gyűjtött mülábra; igen sok konven- ciós cseléd is jószivüen adott erre a célra és nem volt ház, amelynek ajtaja kérő szavára becsukó­dott volna. Ezenkívül Cservenka Henrikné (Bu­dapest) 10 koronát és Bokor Józsefné (Budapest) 5 koronát küldött. A nemescélu adományokat ren­deltetésük megjelölésével továbbítottuk a Vörös Keresztnek. — Rendőrségi hirek. Életuntak. A Kelenhegyi-ut 12—14. számú házban szerelmi bánat miatt mellbelőtte magát Nagy Eszter húszéves leány. A Rókus-ltórházba vitték. — A Ranolder-utca 26. számú házban Chomura József tizenhétéves lakatos mellbelőtte magát és meg­halt. Holttestét a örvényszéki orvostani intézetbe vit­ték. — Villamos és bérkocsi. A Kecskeméti-utcában a Városi villamos vasút egyik kocsija összeütközött egy egyfogatu bérkocsival, amelyet Gráz Károly hajtott. Az egyfogatu összetört és a kocsiban ülő Bíbor Liszka könnyebben megsérült. — Házasság. Perényi Alfréd eljegyezte Erős Lenkét, Erős Antal fővárosi iskolaigazgató leányát — Gyászrovat. Dr. Adler Lipót bajai főrabbi het- vennégyéves korában elhunyt. Felekezetének egyik legkiválóbb talmud tudósa tizenhárom éven át a paksi ortodox hitközség lelkésze, harmincöt évig a bajai egy- ház köztisztelt lelkipásztora, az igazi papi lélek példa­képe volt. Utolsó pásztorkodása fegyvereink győzel­méért való imaszózat volt Amberboj J. Béládé, született Veress Láura Tor­dán elhunyt élete harmincnyolcadik, boldog házassága tizenhetedik évében. Freund Lajos, Freund Izsónak, az Operaház fő­könyvelőjének fia, tizenötéves korában meghalt. _ „Vilmos osászár keverék" néven forgalomba hozott tea óriási kelendőségnek örvend, mert a leg­kellemesebb zamatn teákból van összeálltva, ü kilón- kint 8 koronás árban szállítja a „Karaván“ Teabehoza­tali Társaság Budapest, VII., Király-utca 13. Telefon 63—06.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék