Pesti Napló, 1914. december (65. évfolyam, 303–332. szám)

1914-12-16 / 318. szám

ßWtPapesr, sreríia ipari területei kétharmad részben elpusztultak. A lakossáli nyomora leírhatatlan. A gyárak három­negyed része a szénhiány miatt be van zárva. Nincs petróleum, a lakosság nem tud világítani, mert a Szövetséges csapatok minden petróleumot és ben­zint elvittek. A galiciai harcok Bécs, december 15. A Neue Freie Presse haditudósítója jelenti: Az oroszokat Nyugat-Galíciában két ol­dalról fogtuk meg. Csapataink a Kárpátokban a hó és fagy ellenére, gyors menetelésben mennek előre. Sok a fogoly, melyből kétezret már tovább szállítottak. Lovasságunk több kárpáti szorost foglalt el és az ellenség nyo­mában van. Beteg orosz főparancsnok Basel, december 15. A Baseler Nachrichten olasz forrásból jelenti, hogy a Visztula partján operáló seregek főparancs­noka, Ftuszkij tábornok, vérhasban megbetegedett, öt hadseregnek volt parancsnoka Thorn és Krakó között, A déli harcfér Szerb foglyok szállítása Arad, december 15. Szerbiából tegnap 3000 szerb hadifoglyot szál­lítottak az aradi várba. A foglyok túlnyomóan »épfölkclők és polgári ruhás komitács ik voltak. Bandaharc Macedóniában Konstantinápoly, december 15. Ideérkezett jelentések szerint a macedóniai tö­rökök bandákat alakítottak, hogy a bolgár ban­dákkal együttesen tervszerűen támadják a görö­göket és a szerbeket. A Szerbia ellen irányuló had­műveletek centruma Strumice, ahová Petrov bol­gár százados háromszáz emberrel megérkezett. Gö­rögországgal szemben Petrich a támasztópont, ahol Szandanszki működik. Orosz jelentés a kelet-poroszországi harcokról Pétervár, december 15. (Rómán át.) Az orosz lapok a kelet-poroszországi Mlava táján történt csatáknak nem tulajdonítanak na­gyobb jelentőséget és maga az orosz jelentés is ugy emlékezik meg ezekről, liogy hevességükből vesz­tettek. A németek az éj sötétségének oltalma alatt sürfi oszlopokban heves Kim-vlá-;' ir' orosz arcvonal ellen Ilov és Glowno közölt. Ezt kö­vetőleg a németek fokozott erővel megújították ke­mény támadásukat az ilov-—lowici fronton. csatáját St. Quentin mellett. A század kora hajnalban indul el. Előtte, ötszáz méternyire tőle", vasúti töltés fekszik. Ezt kell elérnie. Ne­héz tüzérüteg tüzelése alatt kell a területet át­lépniük. Az utolsó ötven méter mocsaras rét. Amikor a töltésre felérnek, turkokkal állnak szemközt, akik a töltés túlsó szélét szállották meg. A derék németek lebuknak a földre, — az ellenségeket csak a vasúti vágány választja el egymástól. A századparancsnok (gróf Finkenstein) elesik és elesik a többi tiszt is. A fiatal zászlós az egyetlen, aki életben ma­radt. A helyzet kezd tarthatatlanná válni. Tehát előre! Szuronyroham! A zászlós súlyos fejsebet kap. Ugy érzi magát, mintha maga­sabb erők felfelé, égfelé röpítenék. Amikor magához tér, első kérdése, mi van a győzelem­mel és mi van a bajtársakkal. De már ott he­ver ágyán a hadnagyi kinevezés és a vas­kereszt. Boldogságában csak egy vágy vezérli: „Mennél hamarabb vissza az ezredhez". Ebből is láthatni, mennyire tudja fojtani a pszichikai pillanat az ideggyenííeséget. Érdemrend, jó hirek hazulról, győzelmi hirek. kedves ajándékok, vagy meglepetések a csa­ládtól, — mindezek nagyban hozzájárulnak az erkölcsi ellentállási erő fokozásához. A kor­bácscsal és géppuskával előre kergetelt orosz katonaság, vagy a megfizetett angol zsoldos — minden morális erő hián, — csakhamar meg fog roppani idegrendszerében. A lelkes és ha­zafias katona sohasem lesz hisztérikus. Ezérl fogunk mi győzni. PESTI NAPLÓ A német-francia­angol háború Kisebb harcok az egész harcvonalon Páris, december 15. (Genfen át.) A francia harctérről nem sok jelenteni való van. Legutóbb egy erősebb német támadás volt Traccy le Válnál, s francia részről Parvillersnél. Belgiumban meglehetős nyugalom uralkodik mosta­nában, épp igy Arras környékén is. Kisebb jelentő­ségű harc folyt Quesnoy Andechynél. Az Aisne men­tén és a Champagneban még mindig semmi válto­zást nem lehet feljegyezni egyik oldalon se, csak a német nehé- tüzérség volt megint elevenebb. Rheims környékén megint tovább folyt a heves tü­zérségi párbaj. Perthesnél német támadások vol­tak, az Argonncokban pedig egymással váltakoztak a támadások és ellentámadások. A Meusc magas­latain állandóan dörögnek a francia ágyuk. Egész a svájci határig semmi különösebb esemény nem volt. Viszály Joffre és French közt Brüsszel, december 15. Meghízható értesülések szerint egy idő óta Joffre és French között nincs egyetértés. Joffre a legutóbb Dünkirchenben tartott hadi­tanácsban utalt arra, hogy az angol újoncozás vontatottan halad, ami az Yser mentén lehe­tetlenné teszi az offenzívát. Azt is kiemelte, hogy nagy francia haderő van ott főképpen Anglia védelme céljából lekötve. Belgium kára hatodfél milliárd Kopenhága, december 15. Párisi lávirat szerint Belgium eddigi kára a háború következtében 5.í milliárdra rug. Balgaság nagy épületek elpusztításáról panaszkodni... London, december 15. A „Times"-ben egy' tüzér tiszt a következőket irja: Templomtornyok és általában magas épüle­tek bombázása elkerülhetetlen. Balgaság nagy épü­letek elpusztításáról panaszkodni, legyenek azok városházak, templomok, vagy gyárak. Mi épp ugy bombázzuk ezeket, mint a németek. A tisztek mind­két részen megfigyelő célokra használják fel ezeket a magas épületeket. Most Franciaországban törté­nik ez. később azonban a kölni dómmal is meg­eshetik. Inkább kerüljük el most a hangos pana­tzokat, semhogy később álszenteskedőknek lát­szassunk Éhségsztrájk az angol fogolytáborban Berlin, december 15. A „Tagblatt" levelet kapott egy orvostól, aki két hónapja már a Man-szigetén lévő angol fogoly­táborban tartózkodik, ahol tudvalevőleg november közepén éhségsztrájk tört ki. A levélből kitűnik, hogy az éhségsztrájkra az adott okot, hogy a táborban, mely egy magánvállalkozóé, az embe­reknek ebédre valami barna lével leöntött rohadt krumplit adtak és húsdarabokat, melyekben ku­kacok voltak. Az éhségsztrájknak eredménye is lett, mert az ebéd azóta erősen megjavuld. A francia miniszterelnök Campiegneben Páris, december 15. Viviani miniszterelnök Bourgeois miniszterrel Compiegneben, Amiensben és St. Polban volt. Dél­előtt megtekintették a brouayi bányamüveket. ,4c utazás összefügg az élelmiszer-szállítás kérdésével. Az elzászi harcok Berlin, december 15. A B. 7.. am Mittag jeleni Baselből: Szombaton délelőtt tizenegy órától késő délutánig hatalmas ágyúdörgés halatszott Elzászból. Itt azt beszélték, hogy a franciák Altkirch környékén támadásba mentek át. Nyilván ezsel függött össze, hogy az utolsó napokban a francia aviatikusok felderítő uta­kat tettek egész Sundban. I 191-f. decentDer *•> "fSlS, 1 Repülőgépek csatáfa Berlin, december flí, Vasárnap délután három órakor két eliatségea, repülőgép jelent meg Fregbarg városa fölött ét tok bombát hajított a város középpontjára s a külváro­sokra. Az egyik bomba a katonai kórház közegében esett le és egy leányt súlyosan megsebesített. A! Colombico-téren pedig sok polgár solyosan meg­sebesült a robbanástól. Az anyagi kár is nagy. Aj francia repülőgépek nyngat felé szállottak eL Páris, december 15. (Rómán át) Bitler francia aviatikus az „Echo de Pa­ris" cimü lapban cikket irt, amelyben arról számol be, hogy a németek az ujabb időben sokkal több kárt tesznek a francia repülőgé­pekben, mint azelőtt — A németek — irja cikkében — ujrend­szerü ágyukat állítanak fel a francia repülő­gépek ellen, amelyekkel 2300 méter magas­ságba tudnak gránátokat kilőni. A német ágyuk maximális hordképessége eddig csak 1800 méter volt. Ez a körülmény arra kény­szeríti a francia aviatikusokat, hogy 2300. mé­ternél nagyobb magasságba repüljenek, ami természetesen nagyon megnehezíti a repülő­gépek szolgálatát. A francia aviatikus tisztek azt hitték, hogy 2300 méter magasságban tel­jes biztonságban repülhetnek. Egy alkalom­mal én is 2000 méter magasságban repültem és amikor leszállottam, meglepetve konstatál­fam, hogy a gépemet öt, hat helyen néme» golyók érték. Amsterdam, december 15. A Handelsblad jelenti Terneuzeből: A flamand halár közelében egy angol biplán gépromlás kö­vetkeztében kénytelen volt leszállni. A biplánon egy bombát találtak. Az aviatikust elfogták. Uj véderőtörvény Franciaországban Kopenhága, december 15. A „Politiken" jelenti Párisból, hogy a had­ügyminiszter törvényjavaslatot akar benyújtani, hogy minden fegyverképes francia 18 és 52 éo között szolgálatköteles. Törökország Az jzSáíTs szabadságharca Török győzelmek a perzsa határon Konstantinápoly, december 15. A főhadiszállás a következő kommünikét teszi közzé: Van határán a mi csapataink és az orosz csapatok közölt tovább tartanak az összeütközések, miközben mi előnyben va­gyunk. Az orosz lovasság Sarainál a perzsa haláron megtámadta a mi lovasságunkat, de lovasságunk ellentámadása sikerrel járt. Az oroszokat visszavertük és szétszórtuk. Van az ázsiai Törökország egyik tartománya, mely keleten határos Peftsiával. A határ mellett fekszik Sarai község, ahová nyilván az Asser­bejdsan perzsa tartományban levő oroszok tör­tek be. A török parlament megnyitása Konstantinápoly, december 15. Ma délelőtt fél 12 órakor nagy ünnepséggel nyitották meg a parlament ülésszakát. A szultán, valamint Jusszuf Izzedin, Vahid Eddin, Abdul Medjid és Szalaheddin hercegek díszkocsin hajtat­tak a parlament épülete elé. Az utcán egybegyűlt tömeg lelkesen eltette a szultánt. Egy gárdacsapat adta meg a katonai kíséretet. A császári páholyban az előbb említett hercegek, az egyiptomi marsalli egyenruhában megjelent khedive és von der Goltz pasa foglaltak helyet a szultán első szárnysegédjé­vel egyetemben. Az ii'ésen továbbá megjelentek az összes miniszterek, a diplomáciai karnak Konstan­tinápolyban tartózkodó tagjai, továbbá a város számos előkelő polgára és sok német tiszt. A trón-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék