Pesti Napló, 1914. december (65. évfolyam, 303–332. szám)

1914-12-22 / 324. szám

Budapest, 1914. 65-ík évfolyam. 324. szám ELŐFIZETÉSI ARAK: Sgéas évrs 82 kor. — IUI. Fii irre 1« „ — „ Negyedén. 8 „ — M Egy lóra 2 „ 80 „ Egyes síim éra: Budapesten, vidéken és pályandraroken 12 flUér STI NAPL APRÓ HIRDETÉSEK AKAI Egyes szó 6 fillér, vastagabb betűvel 12 fillér Hirdetések milliméter seá mi lás­sál, díjszabás szeriht Megjelenik liétfő kivételével naponkint Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI. ker., Vilmos császár ut 55. Uj harc a zegész északi fronton Támadjuk a szembefordult orosz sereget EOv&alos jelenlés. (Kiadatott december 21-én délben. Érkezett este 6 óra 15 perckor.) Jt Kárpátokban támadásunk a Latorca felső területén fői halad előre, A lupkovi szorostól északkeletre, Kroszno-Tuchovtól északra és a Dunajec alsó részén kevesen tovább folyik a karc. Dél-Lengyelországban a helyzet nem változott. Höf er, altábornagy a vezérkar főnökének helyettese X öfe-eí nágyvezlricar jelenti: Rcdi n' december 21. Kelet- és Nyugat-Poroszország^ass a helyzet változatlan. Lengyel­országban támadásunk előrehalad azok ellen az állások ellen, amelyekben az ellenség szembefordult velünk. Legfelső hadvezetőség Összeomlott a franciák minden támadása i Joffre hadparancsa l Berlin, december 21, A népiét nagyvezérkar jelenti december 21-ái délelőtt: A francia támadásokat Nieuportnál tegnap is vis&uutasitöttuk. Riché­bovug l'Aooué és a d'Aire a Labassé csatorna között megtámadtuk az angol és huRai csapatokat. Az ellenséges lövészárkokat rohammal elfoglaltuk, az ellen­séget állásaiból súlyos veszteségeket okozva, visszavertük. Egy ágyút,. öt gép­fegyvert, két aknavetőt zsákmányoltunk és 270 angolt és indust, köztük tiz tisz­tet, elfogtunk. A Notre Dame de Lorette mellett az ellenség által december 16-án elfoglalt lövés zár kunkat visszavettük. Souain-Massiges környékén (Chalonstól északkeletre) a franciák tegnap hevesen támadtak és egy helyen egészen elő­árknnkba hatoltak, tüzelésünk hatása alatt azonban valamennyi támadásuk összeomlott. A franciák négy tisztet és 310 főnyi legénységet hagytak kezeink közt. Állásaink előtt nagyszámú elesett francia hever. Az Argonneokban egy fontos erdei magaslatot elfoglaltunk. Le Four de Paris mellett három gépfegyvert, egy revolverágyút zsákmányoltunk és 275 franciát foglyul ejtettünk. A Verduntól északnyugatra ellenünk nagy hevesség­gel indított francia támadások teljesen meghiúsultak. A franciáknak egész arcvonalunk előtt tapasztalható élénk tevékenysé­gét megmagyarázza Joffre tábornok 1914 december 17-érői keltezett hadipa­rancsa, amelyet egy elesett francia tisztnél találtunk: „Hadseregparancs, kelt 1914 decem­ber 17-én. Három hónap alatt számtalan heves támadással sem voltak képesek sorainkat áttörni. Mindenütt győzelmesen ellenálot­tunk. Elérkezett a pillanat, hogy mutat­kozó gyöngeségüket kihasználjuk, mi­után emberben és anyagban megerősöd­tünk. Ütött a támadás órája! Miután a né­met erőket sakkban tartottuk, most már arra kerül a sor, hogy megtörjük őket és hogy az országot a betolakodóktól végleg megszabadítsuk. Katonák! Franciaország ma inkább mint valaha, számit bátorságotokra, eré­lyetekre és alkokéit akaratotokra, hogy mindenáron győzni fogtok. Győztetek már Marne mellett, az Yser mentén, Lotharin­giában és a Vogézekben, tudtok majd győzni a végső diadalig! Joffre." Legfelső hadvezetőség Ellenséges repülőgép Brüsszel fölött Brüsszel, december 21. A reggeli lapok jelentése szerint tegnap délután egy ellenséges repülőgép jelent meg az Etterbeck külváros mellett levő repülőtér fölött és bombákat akart ledobni. Katonáink tüzelése azonban hamarosan elűzte. A császár — katonái között A német császár a flandriai harctérre uta­zott a csapatok frontjára. A császár, mint em­lékezetes, legutóbb beteg volt és hetekkel ez­előtt ezért tért vissza a fővárosba a harctérről, ahol a háboru kezdete óta több hónapon át szakadatlanul tartózkodott. Vilmos császár most utazott a nyugati német csapatokhoz, ka­rácsony előtt néhány nappal, amiből nyilván az következik, hogy a császár a karácsonyi ünnepeket is a harctéren fogja tölteni. A sze­retet, a béke, a család ünnepén harcosok kö­zött van a császár, aki pedig magas hivatásá­nál, kivételes helyzeténél fogva is bizonyára megengedhetne magának néhány szünnapot. De családjától távol — családjától, amelynek minden egyes férfitagja a harctéren küzd — a harcosok között tábori lelkész imájára ájtatos­kodik a megszületett Jézus előtt és a család ünnepén az ő családja az a hadsereg, amely életet és vért áldoz most a császárért és hazáért. Távol eljövendő idők perspektívájába he­lyezzük magunkat és elgondoljuk, hogy évszá­zadok múlva minő nagyszerű tableau, minő regényes történelmi kép lesz: II. Vilmos, a leg­nagyobb német császár a karácsonyt a tábor­ban tölti. Hó borítja az oltárt, amely előtt tá­bori egyenruhában. levett sisakkal térdel a csá­szár Isten előtt, ki nálánál is hatalmasabb hi­szen. az udvari teftiplom ünnepélyes hajóit hosszú csatárláncok helyettesitik, orgona ájta­tos szava helyett a hazát védelmező negyven­kettős zug és az éjféli szent mise világosságát a kigyúló lőpor zöld-piros fénye szolgáltatja, amelyben mintha elesett harcosok eltávozó lelkei röpködnének a menyek felé. Egy nap, egy jelenet is megmutatja, hogy milyen rendkívüli, a végtelennel is határos idő­ket élünk. És ez időkben mily végtelen stílu­sosan illeszkedik bele az Imperator Rex alakja. Mint a nagy ellenségverő vezérek Hannibáltól Napoleonig, ugy ő is katonái között él. Meg­osztja az ő életüket, vállalja szenvedéseiket és méltóvá teszi örömeiket. Katonái között keve­sebb a közjogi császárnál, de több is annál: harcos társak legelsője, legkitűnőbb az egyen­lők között. Ez a fejedelmi személy, e karácsonyi csá­szár az, akiről unokáinknak fogunk beszélni és akiről, mint Bérenger mondta annak idején Napoleonról, sokáig fognak beszélni a viskók fedelei alatt is. „On pariéra longtemps de sa gloire!" Sokáig fognak beszélni dicsőségéről és az idők nyers ércanyagából örökkévaló szob­rát most faragja a történelem. Minden elmúlt fényt, minden legendát, a történelemnek min­den adomáját magára ölti ez a császár, aki ve­zére népének, réme ellenségeinek és megbecsült .szcvetség es tick nekünk. A december hó fó-én Se­lárt előfizetéseket kérjük sür­gősen megújítani, hogy a kiadó­hivatal szétküldési munkájában ne legyen fennakadás.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék