Pesti Napló, 1914. december (65. évfolyam, 303–332. szám)

1914-12-29 / 330. szám

Budapest, 1914. 65-ik évfolyam. 330. szám Keda, december 2ö Negyrié™ I I I •• ^L • • B • H fl& I lm fi B B fl B vastagabb betűvel » fin«, ... Lf U ^ • • |%| fm KL^ I fl D ^ ^ Egye» Ksiat in: Budapesten, • • fi fl fl ^ H MgJBk H B >1 B dijssabis sterilt ^ JSLJIL/Jk A JLiaJLÉL JJU ^"irír^ Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI. ker., Vilmos császár ut 55. A föld sebei Galíciában visszavertük az oroszok heves támadását A Dukla-szorosnál csapataink kitértek az orosz támadás elől A szerbek ismét fölrobbantották a zlmonyi hidat 4 Hivatalos jelentés. (Kiadatott december 28-ikán délben, érkezett este 7 órakor./ M Dukla°szorostól északra csapataink az oroszok tárna­dása elől a kárpáti kegy taraihoz közelebb fekvő állásokba tértek ki, A Biala és a Dunajec között a Zaklicyntől és _ kkeíeíre fekvő területen az ellenségnek igen heves támadásait visszavertük. Az északkeleti harctéren arcvonalunkon egyéb jelentősebb esemény nem történt. Délen, egyes határszéli csatározásoktól eltekintve, teljes nyuga­lom uralkodott. M szerbek a zimonyi hidat ismét felrobbantották. Höfer, altábo iagy a vezérkar főnökéne< ilyettese A lengyelországi harcok A nagy főhadiszállás jdenti: Berii n' ' deCemBer 2 8" Kelet-Poroszországból és Lengyelországból, valamint a jVisztulától északra fekvő területen nincs semmi újság. A Visztula balpartján támadásaink a ked­vezőflen időjárás ellenére is tovább fejlődnek. Legfels ő hadvezetőség fA" Daily Mail pétervári levelezője jelenti, hogy az orosz vezérkar legutóbbi jelentése itt meglehetősen kellemetlenül hatott. A nagyher­ceg meg sem kísérli a németek előrehaladását elhallgatni. Az oroszok különösen a Bznra, Ravfcä, Püica és Nida kis folyókat védik. Egyes kerületekben arcvonaluk támogatására szol­gálnak a mocsarak, amelyek megnehezítik a németek előrenyomulását. Krakótól az oroszok most harminc mértföldnyivei messzebbre van­nak, mint a mult heten. De ha az oroszok csak veszélyeztetni is tudják Krakót, magának Var­Amsterdam, december 28. sónak eleste sem volna fontos, kivéve termé­szetesen az erkölcsi benyomást. A németek erőfeszítése, hogy a lengyel fővárost elfoglal­ják, nem csökken. rA németeknek Shacsevnál az orosz centrumra való nyomása egyre erő­sebb lesz, az a kísérlet pedig, hogy az orosz szárnyat hátrahajlítsa, már egészen a Pilicáig sikerült. Shacsev öt nap óta tartó ágyúzása következtében a lakosság legnagyobb része Varsóba menekült, ahová szinte beszámíthatat­lan állapotban 'érkeztek meg és az érdeklődők­nek mitsem tudtak mondani. Flandria ... Lengyelország... a Kárpá­tok széle... a Drina völgye. Ezekről a he­lyekről 1 hallunk, olvasunk állandóan. Ezek a földterületek gyújtópontjai a háborúnak, a küzdelem minden heve itt központosul. A föld sebei e helyek: Flandria, Lengyelország, a Kár­pátok széle, a Drina völgye. Nagy területek ezek is, hiszen tre nemzet sorsa méretik ott most meg. Nagy területek ezek is, hiszen óriási seregek, megmérhetetlen tüzérségi parkok, végtelen vonatoszlopok he­lyeződnek el harcban rajtuk, ám mégis mik ezek ama földfelületekhez képest, me­kiknek sorsáról itt most szó van. Nem keli mást Összemérni, csak az orosz világbirodalom területét és Lengyelországét, hogy érzékelhető képet alkossunk magunknak arról: milyen nagy területek sorsa dől el milyen kicsiny te­rületeken. Világosabban szólva, a haTC közvet­len területének nagysága nem kicsiny, ä han­nibáli, a wallensteini és a napoleoni háborúk nem játszódtak le nagyobb helyeken, csak az arány növekedett meg, a harcterek és áz ér­dekelt területek közötti arány. És nagy vívmány — amelynek érdeme Sz összes hadviselőkre hárul — hogy a.szenve­dés területét világok küzdelme közepette is ilyen aránylag (csak aránylag) csekély helyre tudták szorítani. Az egész fold szenved, ámde csak kevés helyen üszkösödnek á főid sebei, igaz, hogy e sebes területekre folyik min­den vér drága életnedve, a gyönyörű em­berfolyamok, melyek legtávolabbi helyek* tői is szabályos-pontosan odaérkeznek, oda­torkolnak, hol S küzdelem, mint valami meg­beszélt párbaj kijelölt helyén folyik. A hábo­rús felek érdeme ez, vagy csak talán a háboru teknikájáé, a háborúé, mely sokakat szeß­vedtet, ámde valami végtelen nagy természeti bölcseséggel kevés helyre szorítja a szenvedés területét. A legszebb, a legnagyobb, a legfontosabb' városokban az emberek polgári dolgaikat lát­ják el, a műhelyek is a békeidők áldásos buz­galmával munkálkodnak és estére kigyúlnak a lámpák. A városok, amelyekre szüksége lesz a háborútól megváltott emberiségnek — eddig legalább — megkíméltettek és gyönyörű öröm látni, hogy vannak helyek, amelyeket mintha egy örök rendeltetés óvna meg a béke, a fejlő­dés és a munka számára. Rettenetes sokat pusztított ez a báboni, Szép * <aos(.; dőltek rombá, olyan nagy föld­te*. Sietek mint Orosz-Lengyelország, teljesen 1 vannak élve, de a közvetlen nyomor vi­szonyt g kevés helyet sújtott. A vér szinte ki­számitottan kevés földet permetezett, igaz hogy sok vér, nagyon sok vér az, mely e h». lyeken elfolyt és minden országok, minden vidékek embereiből való vér. A fellobbanó láng sok házát tett üszkös pernyévé — mind­egyik házért egyformán sirunk kőnyűt és mindegyik házban egyformán laktak embe­rek — ámde mily nagyon nagy azoknak aj házaknak a száma, amelyekről noha" szintén szó van, mégsem váltak gomolygó kövér ffisfrt oszlopokká e háborúban. A francia és angol támadások állandóan sikertelenek ... - . . Berlin, december 28. A nagy föhadiszáHás jdenii. Nieuportnál az ellenség támadási kiserleteit minden siker nélkül isme­telte meg. Közben a tenger felől tüzeléssel támogatták, amely nekünk kárt nem okozott, de Westende néhány lakosát megölte és megsebesítette. Meghiusult az ellenségnek St. Georges major ellen intézett egy támadása is, amelyet hivatalos jelentéseiben birtokában levőnek tüntetett fel. Yperntől délre elfoglaltunk egy ellenséges lővészárkot, mely alkalommal néhány tucat fogoly jutott kezünkre. Arrastól északnyugatra az ellenségnek több erősebb támadását visszavertük. Verduntől délkeletre szintén minden eredmény nélkül ismételte meg támadá­sait az ellenség. Éppoly kevés eredményt ért el abban a törekvésében, hogy a Sennheimtól nyugatra fekvő azt a magaslatot, amelyért tegnap küzdelem folyt, visszahódítsa. Legfelső hadvezetőség

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék