Pesti Napló, 1917. október (68. évfolyam, 244–269. szám)

1917-10-31 / 269. szám

1 SSzswfc* PESTI NAPLÓ 1917, október 31 J J vagy törvény megalkotása előli aa ügyvédi kar kifa­rolt kép-viselői meghallgattassanak. — Az üzleti záróra. A Kereskedelmi Alkalma­zottak Országos Egyesülete a főváros. főnöki_ testu-_ .teteit értekezletre hivta ösaza, hogy az egyhuzamban, való munkaidő kérdésében egységes állásfoglalásra birja -Sket. ^ in unkaadó szervezetek valamennyi • kép­vTseVij.» % délutáni 5-ig tyaló folytonos munkaidőnek iueír,--:i:ositását, valamint az üzleti nyitás idejének -:orlátozását nem tartja ez idő szerint megvaJósit­ÍL3tónak, ellenben az üzleteknek este 6 órakor való "bez$ráaát,-iaár 'a- iütési ós világítási, anyagokban való takarékosság szempontjából is szükségesnek tartja. Ebben a tárgyban tagjaik meghallgatása után hatá­roznak majd Végleg. Több főnöki szervezét képvise­lője a eléli zárórának rendezését is időszerűnek tartotta. — Elitéltek egy német egyetemi tanárt. Ber­linből táviratozzák nekünk: tlenckell lanárt, a jé­nai egyetem női klinikájáak igazgatóját, a fe­gyelmi eljárás folyamán hivatalától való elmozdí­tásra. Ítélték. Védője semmiségi panaszt jelentelt be. Henckell maga az ítélet kihirdetésénél nem volt jelen, mert a frontra tért vissza. — A Budapesti Újságírók Egyesülete uia dél­Wlőtt választmányi ülést tartott Márkus Miksa udvari tanácsos elnökléséve!. Az elnök ismertette a fővárosi itjságirók fizetésének rendezésére irányuló tárgyalá­sok eredményét, amelyek teljes sikerrel biztatnák. Az elnöki jelenti» az akciónak kifelé való hatásának bi­zouyiíékául megemlítette, Ivogy a külföldön már a mi példánk nyomán hasonló mozgalmakat indítottak. A Verband der ostpreusischen Presse Poroszországban /hasonló akciót kezd. A Itécsji Concordia-cgyesület meg­kezdte már az előkészítő munkálatokat és Budapestre küldött delegátusai utján a magyar testvéregyesület er­kölcsi támogatását kéri. Ugyanezért folyamodtak a horvát újságírók is az egyesülethez, úgyszintén a ma­gyarországi vidéki újságírás is. A választmány kimon­dotta, hogy e testvéregyesületek törekvéseit készségesen támogatja. Az elnök jelenti, hogy a Berliner Presse a ílasidriai front és a főhadiszállás meglátogatására hivta meg a budapesti sajtót. Purjesz Lajos főtitkár kiegé­fszitö felvilágosításai után a választmány az összes elő­terjesztéseket tudomásul vette. Ezu!á»i a folyó ügyek tárgyalására tért át a választmány. November 2-án, pénteken délután 3 órakor az egyesület helyiségében folytatólagos ülést tart a választmány. i — Olcsó marhahús. A mai viszonyokhoz ké­pest olcsó: kilogrammonként tiz koronás marha­hús kerül legközelebb, valószínűleg már csütörtök­től brgalomba Budapesten. A Hadi Termény áru­ailtatja a hust csomagolva, csont nélkül negyvenöt mészárszékben délután négy órától hétig. A csont kilogrammja egy korona lesz, sziv, máj vese, velő bárom korona, tüdő. lép, tögy eg.v korona nyolc­van tillér. Hír szerint az eltűnt bujdosó: a sertés­hús is forgalomba kerül legközelebb ilyen formá­ban, még ismeretlen ár mellett. — Gyorsírás a magyar vasutaknál. Jakab La­jos déli vasúti felügyelő, gyorsiró tanár az összes hazai vasutak igazgatóságaihoz emlékiratot intézett, a melyben tekintettel a megfogyott férfi szellemi munka­erőre, azt ajánlja, hogy vezessék he fokozatosan n gyorsírás használatát a vasúti irodákba, képezzenek ki női gyorsírókat és a vasutasok családtagjai szá­mára szervezzenek országszerte gyorsirási tanfolya­mokat. flven tanfolyam a Vasúti és Hajózási Clubban legközelebb már meg is nyilik. A nagyszabású terve­zet, amelyet számos értpkes szakvélemény támogat, a legnagyobb figyelemre érdemes. A mértékadó körök nyilván komoly megfontolás tárgyává fogják tenni a* emlékiratot s döntésük 'bizonyára kedvező lesz a ma­gyar gyorsírás ügyére. — öngyilkosság, vagy baleset. Strasser Jónás, milliomos lipótvárosi földbirtokos, mérleg-utcai la­kására az elmúlt éjszaka azzal hiyták ki a men­tőket, hogy öngyilkosság ' történt. Amikor azon­ban a mentők megérkeztek, Strasser Jónás kije­lentette a mentőknek, hogy semmi baja sem tör­tént a fiának, akit csupán muió rosszullét fogott ei. Később azt mondotta, hogy fia, Strasser Hen­rik pűsztolvát tisztogalta, amely elsült és őt köny­nyeu megsebesítette. Más hirek szerint Strasser Henrik öngyilkossági szándékból lőtt magára. A fl.ital Strasser bankhivatalnok és jóbarátainak ál­lítása szerint már régebben készült á bálálra, mert — mint ő mondotta — a pénz neki nem szerez ürömét. A sebesülés egyébként jelentéktelen. — Hojlás gyárigazgató szabadi útion. A buda­pesti büntetőtörvényszék szabadlábra helyezte Hojlás Károlyt, a beoesini cementgyár igazgatóját, aki riégv. hét előtt lakásán agyonlőtte Schönbaum János, főhadnagyot A szabadlábrahelyezést a gyár kérte és negyvenezer korona óvadékot tett le. Hojlás már el is hagyta a fogházat. — Árdrágító gyümölcsárusok. A VI. kerületi rendőrkapitányság razziát tartott a gyümölcsöt drágító kereskedők ellen. Harminc olyan keres­kedő elleiis — akik a megengedettnél magasabb áron hozlak forgalomba gyümölcsöt — megindí­tották az eljárást. Uazasaág. Szántó József házasságot kötött Herzog Ilonkával október 30-án. Gyászrovat. Lándori Zsigmond önkéntes a harctéren s.-erzett'betegségében 43 éves korában meg­h_l:. IcmstMC'iioiuap dOiiUaa. fsl acs7 órakor lesz, SZÍNHÁZ, művészet {*) Hegedü-est. Bárdos Alisz hegedümüvésznő játszott tegnap este a Zeneakadémia nagytermé­ben DienzI Oszkár zongorakisérete mellett. Első­nek egy ritkán hallót müvet mutatott be, Vsre­cini egyik szonátáját. Minthogy Verecini nevü he­gedükomponisla kettő is volt a világon, Antonio, ki a XVII. , század végén'szerepelt, és a/, ünnepelt Francesco Mária, a XVIll-ik századból; akinek egyes szonátáját Dávid és Wasiliewsky kiidolgozott zongorakísérettel kiadták, tehát inkább hozzáfér­hetővé tették. Valószínűnek látszik, hogv e ját­szott szonáta az utóbbinak a müve. Mindenesetre helytelen dolog rébuszokat adni fel a közönség­nek, pontos és renales .prograsmmcsinálás helyett. A másodtik szám Mendelsohn E-moll versenymiive volt, azután Bach J. S. egyik niagánhegedü-ro irolt preludiuma és fugája: végül Beethoven, Mos­kovszky-tlubay és Saint-Saens egy-egy darabja következtek. A művésznőnek jó technikája van és szép hangja, de előadása — melyet önkényes rabatók gyakran lesznek nyugtalanná — még fej­lesztésbe szorul. DienzI Oszkár, mint kisérö ki- • tűnő volt. Közönség és taps bőven. (*) „A szerető" jegyei. A Magyar Színházban Bródy Sándor A szerelő cimü regényes színjátéká­nak előadásai alatt a közönség izgatottan hallgatja a darab érdekfeszítő meséjét és nem elégszik meg az egyszerű lapsokkal, amelyekkel a népszerű mű­vészeket ki szokta tüntetni, hanem minden este „vastapsok'" közepette szólítja a lámpák elé a fő­szereplőket, akik közül természetesen elsősorban Fedák Sárii, Rákosi Szidit, továbbá Törzs Jenőt, Gyárfás Dezsőt, T. Halmi Margitot és Vágó Bélát halmozza el a közönség a szeretet minden jelével. .-1 szerető sz. rdai, csütörtöki, vasárnapi előadásaira már minden jegy elővételben kelt el. A jövő heti előadások iránt is rendkívüli az érdeklődés. (*) A magyar színészet türléneie. Nenrlehctne elhinni tulajdonképpen, de el kell hinni: a magyar -zinésziskolákb.an eddig a magyar színészet törté­netét nem tanították. A színészek és színésznők ugy léptek iskolából színpadra, hogy például a Nemzeti Színház történetére, vagy Déryné jelentő­ségére soha senki sem tanította őket és tájékozat­lanok a saját mesterségükben. Most Tóth Imre, a Színművészeti Akadémia uj igazgatója elhatározta, hogy egyéb reformok között a magyar színészet történetének is tanszéket állit az Akadémián. Ez már megtörtént, az uj tárgyat Seéky Lajos tanitja a szininövendékeknek. Tankönyvről is gondosko­dás történik: Pataki Józsefnél, a Nemzeti Színház tagjának magyar szinészettörténetét fogják való­színűleg tankönyvnek használni, amely nemsokára a Tudományos Akadémia kiadásában jelenik meg. A könyvet különben az Országos Szinészegyesübt iskolája már tankönyvei sorába iktatta. {*) Somló Emma férjhez ment. Annak idején szenzációs karriernek indult Somló Emma, aki a Hannelét kreálta a Magyar Színházban. De mikor Lövik Károly féleségül, vette, visszavonult a szín­padtól. Később megint színésznő lett, a kolozsvári társulathoz szerződött, majd a Nemzeti Szinház tagjai sorába szerződtették. Most azonban alig­hanem végleg visszavonult, vasaruap házasságot kötött Királyffy Béla főhadnaggyal. (*) A „Sztambul rózsája" vidéken. A Király­szinház szenzációs darabja, a Sztambul rózsája operett, a vidéki színpadokon is megkezdte hódító körútját, amennyiben eddig huszonkét igazgató adatta elő a gyönyörű zenéjü látványos darabot. Még ebben a hónapban az összes színigazgatók műsorra tűzik a világhírű operettet, melynek 125-ik előadása a lviirály-sziirházbau nagy ovációk és tapsok közepette táblás liáz előtt zajlott le. (*) Kusz percent. A Fővárosi Orfeum tagjai kellemes meglepetésben részesültek. Az igazgatóság le­velet intézett hozzájuk, amelyben tndtukra adja. hogy mindegyikük fizetését önként felemeli husz százalék­kal. mért belátja, hogy a drugaság egyre tűrhetetle­nebb. Mint ilyenkor megjegyezni szokás: követésre métló példa. (*} Lénárd Róbert műlapjal. A Kéve művész­egyesület eddigi kiadványainak számát ismét egv er­delies publikációval gyarapítja. „A Dolomitok 1917." cini alatt most hozza nyilvánosságra egyik kuáió müvésztagjának. Lénárd Róbertnek 15 müvét mappa formájában. Kilenc eredeti rézkarcban és hat eredeti körajzban mutatja be a művész a déli frontnak azt a vidékét, ametven évek óta a legfárasztóbb viaskodás folyik 'a/, olaszokkal. Lénárd maga is sokáig áilt tűzben s a déli front mai harcai idején különösen nagy aktualitása van mappájának. Lénárd szubtilis művészetének nagy értékű dokumentumai ezek a la­pok. A mappa Ízléses címlapját a ..Kéve" egy másik igen tehetséges tagja, llaranghy Jehő rajzolta. A luxus-kiadás, amelyből 25 számozott példány kerül forgalomba : 400 korona, a rendes kiadás, amelyből 200 siáiuozolt' 'példány kerül torguiwaba, 200 kuxoaa. KÖZGAZDASÁG November 15-én lép éleibe a Máv. feli» eunölt személy tarifája. A Máv. igazgatósán ga rendeleti uton értesítette dijszolgálati kb-ej zegeit, hogy a felemelt személytarifának élet-e l>e féptetesét november 1-ről november lo-ért! halasztottak el. Mint értesülünk: az elhalasz­tás leginkább azért történt, 'mert a csatla­kozó bel- és külföldi vasutak bizonyos állo­másaival való viszonylatokban a közvetlen! menetjegyek nem lettek volna kiszolgáltat­hatók, mivel a szükséges jegy elvet nyomdát teknikai nehézségek folytán nem tudták ntv vember 1-ére elkészíteni. Az értékpiacról. Csütörtöktől hétfőig zárod maradnak a tőzsde helyiségei. A közeledő négy­napos szünet és a tegnapi nagy erőfeszítés okozta! kimerülés kissé elgyöngite'te az üzlet irányát, de azért a papirok nagy része ma is emelkedő ara* kon cserélt gazdát. Bankértékek: Osztrák hitel 1071 (—39)'. Magyar hitel 1-190 (—37), Agrár 1108 (—27), Fabaiik 1040. Forgalmi 7011 (—23), Hazai 788 (—47), Hermes 670 (+20), Ipar 530 (+10 . Ingatlan 845 (—17), Jelzálog 696, Leszámítoló 900 (—12), Kereskedelmi bank «485' (—85), Kereskedelmi hitel 240 (—2), Magyar bank 1005 (+21, Mercnr 450 (+.10) korona. — Takarék­pénztári részvények közül: Altalános 950 (--15), Bek városi 68-5 (+5)', Központi 1938 (+801, Lipótvárosi 310 (+35) korona. — A malompiacon: Budapesti 4360 (—240 1, Bprsod-miskolci 1810 (+50), Concordia 1105 (+65), Gizella 1040 (—15), Viktória 2470 (+240) ko* rona. - Bánya- és építkezési papirok: Altlános szén 2480, Kohó 2240 (—10), Salgó 1360 '+30), Szászvári 1135 (—45),- Urikánv 960 (—10), Aszfalt 165, Beoesini 1135 (—165), Cement 480 (+10), Dräsche 1500 (—10). Istvántégla 450, Kőbányai gőztégla 780, SzentlőrincJ 620, l'jlaki 770 korona. — Vus- és fegyvergyári értékeli közül : Feg wer 1200. Ganz 5000 (—50), Ganz villamos 395, Läng 540 (—5), Liplák 370, Rima 1313, Schlick 078 korona. — Közlekedési papírok: Államvasút 1179, (—21), Burvasut 370. Déli vjsut 139 (+10), Közuii 993 (+131, Városi 422 (—16), Vasutforgalmi GtS (+23/, Adria 2195 (—25»,' Atlantik» 19-10, Leránts 1470 (—10) korona. — Ipari papírokban: Brassói 605 (—15,1. Gáz 1460 (+SSÍ. Klotild 775 (—5), Danieai 1145, Flóra 1500. Kerámia 680 (—25), Izzó 810, Hun­gárie. trágya 1150 (+45). Olaj 1040, Gumini 138S (+58),. Tannin 3900 (—80j, Papír 528 (+13), Text» 740 (—20). Magnezit 480 korona. Bécsből telefonozzák : A nyereményrealizálásotí nyomása alatt általános árfolyamgyengülés állott be. A vezető bankpapírok mintegy 20 koronával gyengül* tek, lyányarészvények 36, államvasuli értékek 20, t&* rök dohányértékek 80 koronával. Magyar árak, osztrák árak. A Magyar-Nemei Gazdasági Szövetség tegnapi ülésén báró Madcn rassy-Beek Gyula azt mutatta ki,, hogy a 3faggat-1 országból Ausztriába kivitt cikkek közölt a buzi ára 88 százalékkal, a rozsé 150 százalékkal, <£ zabé ISO. a tengerié 133. a búzaliszté 300 aft Zsiré 468 százalékkal magasabb, mint 1914 juüu&J ban —- ellenben az Ausztriából behozott leg-' fontosabb iparcikkek áremelkedése ásványkenőU olajnál 1-100, gépszíjbőrnél !00. ingnél 350, férfid ruhánál 500—000. cérnaorsónál 1000 (a titkod forgalomban 37001, pamulszöveté 1200, papire 450 százalék. Ezek a számok mindeneseire kellot világításba helyezik az osztrák részről tejidenció->. zusan forgalomba hozott hamis híreket. A répa és a cukor ára. Wekerle Sándoí elnöklésé vei ma d.élelőtt «likét volt a pénz­ügyminisztériumban a jövő évi répa áránaJe megállapításáról. Az ankéten a répatermelő gazdák és a cukorgyárak képviselői vették részt és ugy az érdekeltek, mint a miniszter­elnök megállapították, hogy az ország cukor­ellátása jövő évre csak ugy biztosithaló, ha al réjja árát az eddiginél jajai macj'ssabbra eme* lik fel. Ezzel kapcsolatban természetesen a fogyasztási cukor is meg fog drágulni, a meg­növekedett termelési költségektől eltekintve! azért is, mivel akkorára életbe lép a felemelt cukoradó, mely körülbelül 16 korona leszi méterinázsánkint. Szóba került az idei cu­korgyári kampány is, melyről a jelen voltälä egyhangúlag megállapították, liogy amennyi-* ben a szénkérdést nem sikerül megoldani, al répa feldolgozását legnagyobb veszély fenyeU geti. A vasúti állomásokon máris igen nagy,* mennyiségű répa rothad, mivelhogy a gyá­rak szenhiány miatt nem képesek a fcldal­gozásUkhoz hozzálátni. A jegybank szabadalmának provizórikus megw hosszabbítása. A vasárnapi közös minisz'ertanár« son. mint a hivatalos kommüniké is jelentette^; elsősorban az • Osztrák-Magyar Bank szabadalmak nak és érmeegyezménynek meghosszabbításáról ta* nácskoztnk a inagv ar és osztrák kormány tagjáL Mind a két. szerződés 131" december-31-én lejag és igy fH'olongúlitóuliiúr most már siirsöseo

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék