Pesti Napló, 1918. október (69. évfolyam, 229–255. szám)

1918-10-13 / 240. szám

I Vasárnap SZÍNHÁZ, művészet ' (*) Zongora-estély. Geiger Antónia, horvát származású zongoraművésznő mut&'lkozott be szombaton a Zeneakadémiában. A fiatal művésznő alapos készültségét a gondosan iskolázott, kiegyen­lített teknikában tapasztalhattuk legszembeötlőb­ben. Dach Chaconne-jában egyes részleleket szinte tökéletes szépséggel reprodukált, másokat teljesen elejtett; az egészet kissé érzelgősen adta elő, igaz, hogy Busoni hanghatásokra rendkívül alkalmas átirata szinte csábítja erre a játszót. Ugyanezt álla­píthattuk meg a Beethoven-féle Eroica-változatok­ban is, amelyben kedvezőtlenül hatott a sok nyers, fás forte. Egyik-másik variáció szellemes interpre­tálásával viszont nem mindennapi muzikalitásáról tett bizonyságot. Nagyon meglepett Chopin-játéka. A g-moll Balladát és a c-moll Noktiirnct teljesen elvizenycsitette, szétdarabolta, elérzelegte. Igy fog­ták fel Chopint a nyolcvanas évekig, amikor azt hitték, hogy Chopin költészete holdsugaras, bete­ges szentimentálizmust igényel. Szóval az ellenke­zőjét annak, amit a Chopin-interpretáció tényleg megkövetel. Osztatlan és zajos sikert aratott $ művésznő a virtuóz-darabokkal: Grünfeld ,,Taran­tellá"-jávai és a Paganini—LísrMffiiulmányokkal. A közönség sokat tapsolt a szimpatikus művész­nőnek. (G. 0.) (*) A Fcrenczy-klálUtás. A Ferenczy-testvérek kiállításán, amelyet nagy és komoly érdeklődéssel látogat a közönség az Ernszt-muzeumban, az ál­lam számára most több képet is vásároltak. Az el­hunyt Ferenczy Károly remek női arcképet (Noemi leányának portréját), valamint egyik tanulmányát, továbbá Ferenczy Béni kitűnő női terrakotta-fejét s Ferenczy Valérnak egyik mitológiai témájú réz­karcát vettek meg. Az érdekes kiállítás, amelyen Ferenczy Nocmi szőnyegei feltűnést keltenek, e hónap végéig marad nyitva. (*) Toronyzene a Mátyás-templomban. A bu­davári koronázó Mátyás templomban szombat dél­után toronyzene volt, amelynek jövedelmét jóté­konycélra fordiitofctak. A toronyzenéfc nagy közönség élvezte végig. A zenei részt Sugár "Viktor és Hoppá Rezső, a technikai részt Kapcza Imre irányították. A koronázó templom tornyán katonazenekar ját­szott, a pénzügyminisztérium erkélyéin pedig a Budai Dalárda adott elő néhány dalt. A ritka és érdekes művészi esemény nagy gyönyörűséget okozott a jelen­voltaknak ée sokat jövedelmezett a jótékony célra. (*) Jó'dkonycélu előadás. A Budai Színkörben jótékonycélu előadás volt szombaton délután a kar­személyzet javára. A közreműködők közt szerepelt Rcdeg Szidi operaénekesnő is, aki különösen a Pillangó kisasszony nagy áriájával érdemelt ki elismerő tapsokat. (*) Szerződtetés. Miklós Irmát, aki az Idén végezte a Rákosi S/idi-féle szinésziskolát, Aradra szer­ződtették énekesnőnek, Széndrey Mihály színtársula­tához. Mäfuska (Szomory Dezső színjátéka a Vígszínházban) MáT a főpróbán is annyi ember volt, mint este a zsúfolt színházban. Pedig forr a világ oda­künn, az utca is izgul. De azért a művész be­kényszeríti hiveit a színházba. S ez szép, ez vi­gasztaló, — az emberiség ügye nincs veszve. A szellem protestál a buta izom ellen. És a szép nem tűri. hogy a csúf leterítse. Pedig — idők jele! — a mementó követ a rivalda elé is. A rendező két színész megbetegedését jelenli. A spanyol ha­lál, kaszás hidalgó suhintja acélját végig a gyüle­kezeten. Hess! Iless! Függöny. Magyar tornácos kúria, rétek, mezők. Be szépl Azt mondják uj em­ber tervezte: Fcrcnczi nevü. Ezl a nevet megje­gyezzük. Lázas első felvonás, lüktető. Jöjjek a fok­mérővel, — mérjem a lázát? Inkább pár szóval jelzem a sujet-t. özvegy báró Torday Melanie, katonás me­nyecske, maga vezeti almási birtokát. Ispán, kasz­nár, kondás, gulyás, csikós remeg előtte. Ö az almási Sséchy Mária. De hiába üli meg a csődört, mint egy dalia, hiába rendelkezik, mint egy ma­gyar ur, .— asszony azért, gyönge asszony. Aki néhai csapodár férje oldalán csak a falusi mun­kát s a hitvesi megaláztatást ismerte. S mióta özvegy, csak az egyhangú magányt. Ekkor a kc­nyérxnezti fogolytáborban meglátja a szép orosz tisztet. Magyar urínőnek — igy volt a régi vi­lágban — minden szabad. Sógorság, rokonság, komaság, barátság erősebb. mint a reglement. Szóval Melanie asszony protekció ulján kieszközli, hogy a kívánatos orosz fiút engedjék ki a tábor­ból. Ö maga veszi őrizet alá, a házában. Jó őrizet, két ölelő kar. Nincs ennél szebb fogolytábor a A ..Matuska". Szomory Dezső színjátéka, meg­jelent a Pali is kiadásában. PESTI NAPLÓ Színházak hírei 1 (*) A Vígszínház jövő hetét a ..Matuska" do­minálja. Szomory Dezső nagyérdekii színmüvét a lohnap vasárnapon kivül még hétfőn, szerdán, pénte­ken, valamint a következő vasárnap és hétfőn játsszák. Kedden és szombaton a „Baccarat" kerül szinre, hol­nap délután és csütörtökön este a „Pillangó kisasszony' 1 és a „Déryné ifjasszony". Jövő vasárnap d-élután „Az ördög"-öt adják. (*) A Városi Szinház jövő hetének eseménye a Stradella bemutatója lesz. Az operát Márkus Dezső vezényli. Második előadása pénteken lesz. A hét többi estéjén a Médi-l játsszák. Vasárnap délután a Három a kislány-l ismétlik. (*) A Budai Színkör ünnepe. Hétfőn irja fenn­állása óta először szinlapjára a Budai Szinkör a százas számot, Farkas Imre szenzációs sikerű operettje, a „Tul a nagy Krivánon 14-én üli a századik/jubileumot. Kedden a jeles gárda búcsúzik a közönségtől, ez lesz az idei sikerekben gazdag budai szezón befejező elő­adása, (*) A „Szinházi Élet" Krúdy Gyula tollából közli Az arany meg az asszony törtenetét. Az érdekes szám képben és Írásban részletesen beszámol a hét ese­ményeiről. A rendes rovatok, elükön a népszerű Intim Pistával, teszik teljessé a számot Egyes szám ára 1.20 korona. (*) Ignotus irt Szomory Dezsőről a „Szinház és Divat" legújabb számában. Az érdekes kritikán felül egy ötletes körkérdés: „Ha béke lesz ", vidám cik­kek, szinházi intimitások, tréfák, pletykák, informáló cikkek és a legszebb fotográfiák s rajzok teszik megint pompássá a Faragó Jenő és dr. Vángel Gyula szinházi lapját. Egyes szám ára: 1 korona 20 tillér s mindenütt kapható. , (*) A színházak jövő heti miisora. Operaház: Kedd: Carmen. Szerda: Sába királynője. Csütörtök: Pillangó kisasszony. Péntek: Hegyek alján. Szombat: A cremonai hegedűs és Coppélia. Vasárnap: Aida. — Nemzeti Szinház: Hétfő: Romeo és Julia. Kedd: Nóra. Szerda: II. József császár. Csütörtök: A hadifogoly. Péntek: Macbeth. Szombat: Árva László király. Vasár­nap d. u.: Remény, este: A Rákóczi harang. Hétfő: Tartuffe. — Vígszínház: Hétfő, szerda, péntek vasár­nap: Matuska. Kedd, szombat: Baccarat. Csütörtök: Pillangó kisasszony és Dériné ifjasszony. Vasárnap d, u.: Az ördög. — Magyar Szinház: Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, pénlek: Egy félj, aki mindent tud. Szombat: Majd a Vica! (először.) Vasárnap d. u.: Egy férj, aki mindent tud: este: Majd a Vica! — Városi Szinház: Hétfő, szerda, csütörtök, szombat, vasárnap: Médi. Kedd és péntek: Stradella. Vasárnap d. u.: Három a kislány. —• Király Szinház: Egész héten minden este és vasárnap délután: Pillangó főhadnagy. — Budapesti Szinház: Hétfő: Pintyőke. Kedd: Hejehuja báró. Szer­da, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap: A pacsirta. Vasárnap d. u.: Pintyőke. Belvárosi Szinház: Hétfő, kedd, szerda: Ugyanaz balra — Kék orgonák-műsor. Csütörtöktől kezdve minden este és vasárnap d. u.: Hazafelé — Barcarolle-miisor. — Fővárosi Nyári Szín­ház: Hctfő és kedd: Tul a nagy Krivánon. Kabar« (*) Az Intim Kaharé páratlan sikerű műsorát nem győzi dicsérni a közönség. Aki még nem látta, jól teszi, ha siet megnézni, mert pénteken 18-án tartja premierjét az Intim Kabaré. A kiváló művész­gárda nagyban készül az. u,i mikorra, melynek érde­világon. Gregor Talarinow, ez a modern Aeneas, mondanom se kell, hogy szép napokat él ennél a modern Didónál. Infandum regina iubes renovare dolorem ... szavalja Aeneas Didónak, midőn hányattatásainak szívszaggató meséjébe kezd. Infandum dolorem, a kárpáti hófúvások, téli csaták, csikorgó didergé­sek és vesét tépő fájdalmak remegése még benne liheg annyi meghurcolás után az oroszban. Ó az ő drága muszka kis pejlova, amely odaveszett a jégzimankós viharban! Gregor két csók közt sem feledi el. Ennek a naiv léleknek tagolatlan izga­lomban felbúgó siráma. mindig ugyanannak a rémnek hideglelős refrénje: ..Kis lovam befagyott a Kárpátokban, mint a görény — behavazott... kis pejlavamra sok hó esett, sok hó esett... csak c:t sajnálom ... csak ezt sajnálom . .. csak ezért busulok.,. csak ezt sajnálom..." Ez Gregor. A világ túlsó végéről való fantom, kinek lelke fur­csa, homályos ragyogás, mint az északi fény, be­fagyott puszták néma világa fölött Ez a figura téved a délibábos rónára, magyar úrinő puha ölébe. Korkép. Anno 1918 történhetett ilyesmi. Bár ugy beszélnénk róla jövőre ilyenkor, anint gonosz álomról. (De azért feledni nem szabad, sohsem szabad!) ..Csak érek annyit, mint egy kis törpe ló ... csak érek annyit" szól Melanie. Gregor olthatatlan meggyőződéssel és őszinteséggel feleli: Nem! És itt a konfliktus. Gregor szereti a kosztot, uj lovat adó és szerelmes Matuskát, de van valami, ami erősebb. Mi? Most minden átmenet nélkül a darab végéből fogok idézni: ..Gcgor (és mind lázasabban): S ha mennél tovább Charkovon át Novo-Tscherkan&kig, ahol a voskovoi van és mondanál, hogy én nem felej­tek cl . . . És Roslovbu ha látod az Ivanoff-tava­kat. állj meg olt és mondd, hogy nem felejtek el ' és amerre csak van az ut,' mindenütt mondd, mindcuüll mondd, hegyekből kiáltsd je, völgyek­1918. október 13. 13 ke« ©seméoiye B. Marton Erzsirue-k, a Magyar Szinház kitűnő miivésznőjének vendégszereplése less. Egy megrázó exotikus drámának, a Dzsátának, női fő­szerepét fogja játszani. Variaté.szinházak (*) A Royal-Orfcum műsora páratlan vonzó­erőt gyakorol a közönségre. A kitűnő Faragó-Zerkavitz operettet, a Páratlan menyecské-l naponta telt hác tapsolja végig. A vidámságot Sándor Stefi és dr. Erdélyi Géza táncmókája képviseli. A 2 Fredy, Zoe, Oliska, Ardea, Holborn, a kis Bella. Lolotte és Paulette a leg­gyönyörűbb artistamutatványokkal egészítik ki az úgyis gazdag műsort. Vasárnap délután fél 4 órakor mérsékelt helyáru előadás lesz, az összes művészek felléptével. 4 Képzőművészet (*) Kádár Béla kollektiv kiállítása. Kádár Bé­lának. az ismert nevű festőművésznek, e hónap 20-án, vasárnap nyilik meg ta kollektiv kiállítás a „Műterem'' (Ferenciek-tere 9. számú) helyiségében. Hangversenyek (*) Blau Jenő hegedűművész és Kovács Lilly zongoraművésznő szerdán, 16-án tartják szoníla­estélyükei a Zeneakadémiában. Beethoven: KrcutaeTH Szonátáján kivül Weiner Leónak egy még meg nem jelent szonátáját és egy Schuman: Szonátát játszanak a művészek. A hangversenyre még néhány jegy kap­ható a Szinházi Életnél és a Zeneakadémián. (*) Merson Miksa zongoraművész október 23-iki hangversenye iráni rendkívüli az érdeklődés. Jegyek Bárdnál. (*) Rózsavölgyi hangversenyei. A Waldbauet* Kertpely vonósnégyes a bérleti elő jegyzést mai nap­pal lezárta. A 23-iki első hangversenyre jegyet kedd­től kezdve kaphatók. — Telmányi Emil Vas Sándor közreműködésével 30-án tartja hangversenyét. — Lhevinne József hangversenye november 2-án lesz. — Keéri Szántó Imre november 6-án hangversenyez. — R. Hardorff Amia november 7-én tartja dalestélyért. — Vecsey Ferencs november 9-én hangversenyez. •—•. Paulay Erzsi és Sebestyén Károly müvészestét ren-, dez november 16-án. —Zsigmondyné Kaboe Ilonka P hó 28-án tartja zongoraestélyét. (*) Mé rv Béla hangversenyei. Litsmann Éva holnapután tartja da Lestél rét fényes műsorral. — Steiner Ferencz jövő pénteken rendezi dalestólyéfc, amelyre nagyon dwzes közönség jelenfckeaetfc. —• OUIÍ> Julia jövő szombaton tartja a Vigadóban eleő dal­estélyét telt ház, előtt. — Hoehn Alfréd jövő Tasár­nap, október 22-án rendezi első aongoraestélyét ki­váló műsorral. — Szegheő János október 28-én tartja zongora eetélyéfc elsőrendű iniiaxr­ral. — Hevesi Piroska első zjoaigoraesbólye október 25-én lesz a Zeneakadémiában. — Weh­ner Géza tanár november 5-én rendez nagy orgoaa­estélyt a Zeneakadémiában, Sándor Mária opera­énekesnő közraniüücöd'ésérel. (*) Nirsehy klasszikus táncai ma utoljára este 8 órakor az Urániában. (*) M. Mcdek Anna ma V« 12 órakor az fjii­niában énekel. (*) A Lyra hangversenyei. Weingartner Marcel Lucille, a Budapesten mái' hosszabb idő óta nemi szerepelt kiváló énekesnő, október 16-án tartja nagy bői föl, és nem felejtek, és nem felejtek el... S ha Siaroig érsz, hol én születtem és látod a vize­ket, Khoper, Doueez, MeJveditz ottan, és biva­lyok ha jönnek, nagy feketébe este és a kis lovak ha szaladnak ottan.., minden kis fii ós vadvi­rág, ami van, minden csöpp váz a vizekben, ottan, mondd, hogy szeretem, szeretem, szagos földem, kövön», homok Staro-Tscherkanskl.(és elbő­dül) Óh büdös kutya! és én itt vagyok! itt va­gyok! (És a két kezével a fején.) Ezt a tirádét Gregor Mariskának fújja el. Mariska pedig az a kis kaszinuv aki eljött Orosz­országból az ő Gregorja után. Russia visszaragadja a maga préIáját Hungaria elől. Igy oldják meg a szivek a nemzetiségi kérdést. Igy tesznek eleget Gregor és Mariska a Wilson-féle összes követel­ményeknek. Sőt még a pótkövetelményeknek is, liogy lelkük tartományában nem cserélik ugy a királyokat, mint a figurákat a sakktáblán. A vá­lasztás népszavazás utján történik. Erőszaknak nincs helye. Lekenyerezésnek sem. Az ösztönök nemzetközi döntö bíróságát példázza Szomory Szomory színmüve. Szóval robusztus östéma ez. Időszerű. És Szoinorv ugyuncsak kihasználja. Ugy rúgtat neki szilaj erővel, ugy exponál, mint a legjobb fran­ciák. De aztán, ha nem is komponál olyan egye­nesen, mint mesterei, hát annál inkább kárpótol különös zamatu lénye megáradásával. Szomory az egyetlen magyar színpadi író, aki nem fél önma­gától. Olyannak adja magát, amilyen s mivelhogy költő — teheti. Különösen megkapott ahogy a honvágy gége­szoritó, lélekzelelállitó lyrája zokog végig a da­rabon. Háborúban, fogságban, e felfordult, bo­lond világot sinylő s mégis némaságban gyötrött millióknak szózatos ftlsivitása ez. Szeretem hinni, hogy Gregor nostalgikus látomásaiban, régi pá­risi, londoni, római elhagyóit estéknek könnye buzog fel, melyeket Szomory sírt, ki a legembe­ribb és leg tisztel elmeméi tgbb tUt&koí^fel&B tijaft-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék