Pesti Napló, 1919. február (70. évfolyam, 28–51. szám)

1919-02-05 / 31. szám

\ as ärnaf » PESTI NAPLÓ 1919. február 2. 9 — Narancs. Egy röpke szó nyilait át remrég a hazán: narancs! Mint a béke első hírnöke röp­pent hozzánk ez az aranysárga alma, amely narancsligetek és Rábák illatát terjeszti falaink kost. Csak most tudjuk, hogy milyen fontos gyü­mölcs a narancs, ha végignézünk kirakatainkon.. Mert a narancscsal együtt feltámadtak mindazok a békebeli nagyszerűségek, amelyektől nemcsak a szánk, hanem a szemünk és a fülünk is elszokott. Kávéházaikban, csemegeüzlotekben most már újra kapható narancs-szörp, narancs-pálinka, narancs­likőr. A cukrászdákban is feltűntek a cukros narancsszeletekkel töltött sütemények, torták. A narancs héjából pedig javában főzik a narancs­lekvárt vagy készítik a cukrozott narancshéjat, ami cukorka/üzleteknek volt valamikor kedves cseme­géje és hosszabb idő óta teljesen eltűnt az üzletek­ből. A pótanyagokait pólló pót-pótokból készült dolgok után végre az igazi, hamisítatlan, természe­tes narancs úgyszólván uj asztalt terít számunkra. Miről van szó ? Miről lenne szó másról, mint arról az uj betegségről, amit most feltaláltak az orvosok, hogy aszongya csukló-betegség. A tudomány nem pihen, hiába, a betegséget már sikerült fel­találni, csak még az okát keresik és minden rendben lesz — habemus papam! A spanyol már úgyis kihalt, tegnap már csak egy ember halt meg spanyolban, ezt olyan ragyogó őrömmel és elragadtatással jelentette be a közegészségügyi izé, hogy az ember szinte látta annak az egy embernek a mosolygós arcát, hogy most már csak ő halt meg, egy egészen kicsi ezrelék, na hála istennek, végét járja a járvány, gondolja magában vidáman az az egy ember, nem kell félni többé, csuhaj. Ami.a csuklóbétegséget illeti, az csak most kezdődik, de már szépen terjed, ' főként Budapesten, az emberek elkezdenek csu­kolni és csukolnak, mint egy gép. A betegség eredete még ismeretlen, nekem az a gyanúm, hpgy ez is, mint a spanyol, külföldről jön, csak­hogy ezúttal közvetve — ugy képzelem, egy­szerűen arról van szó, hogy Párisban a béke­konferencián nagyon emiegeinek bennünket és atlól csuklunk, szegény magyarok. Helyi keze­léssel ezek szerint nem sokra megyünk, a baj okát kell megszüntetni — mihelyt valakin kitör a csuklás, az orvos tartozik megállapítani, ki az, aki az illetőt személy szerint emlegeti, a beteget hazaküldi, költségére kocsiba ül, el­megy az emlegetőhöz és bead neki valamit, hogy ne járjon a szája és ne szapulja az em­bert a háta mögött, hogy igy-ugy, mintha anél­kül nem volna elég bajom. (k.) — A külügyminisztérium lőlisztvjselöinek ki­nevezése. A hivatalos la,p keddi száma közli a külügyminisztérium főtisztviselőinek kinevezését. E szerint gróf Ambrózy Lajos rendkívüli követ lett. Miniszteri tanácsosok lettek: Podhorszky László a kereskedelmi minisztériumból, Gömöry-Laimi László és báró König Egon a közös pénzügyminisz­tériumból és lklódy-Sza\>ó Andor a magyar pénzügy­minisztériumból. —/. osztályú követségi tanácsosok lettek: Marsovszky Móric a király személye körüli minisztériumból és Csáky Imre a diplomáciai szol­gálatból. — Osztálytanácsosok lettek: báró Malcomes Gyula a közös külügyminisztériumból, Asztalos Jenő az igazságügyi, Lakács-Lessncr Richárd és Jármay Elemér a kereskedelmi, Ticharich Mátyás a hadügy­minisztériumból, továbbá Császár Viktor alezredes hadbíró és Veress Endre középiskolai igazgató. Török Béla a közös külügyi és Danilovics Pál az igaz­ságügyi minisztériumból, Gajzágó László törvény­széki bíró, Halasi Béla, Rédel József és Bárd Imre ügyvédek, Bäsch Imre fővárosi tanácsjegyző, báró ViUani Frigyes fiumei kormányzósági titkár, Jungerth Mihály boszniai kormánytitkár s Walter Emil vasúti főellenőr és Lorsy Ernő hírlapíró, — a két utóbbi a törvényes elméleti képzettség kivételes elengedése mellett — 1. osztályú lökonzal lett lovag Steiger Ala­dár volt főkonzul. — //. osztályú követségi tanácsos lett: báró Nagy Árpád a király személyi körüli mi­nisztériumból Parcher Félix volt főkonzul, Szllassy Károly és Medve Miklós a király személye körüli ml­nisitsrlBinból, továbbá báró Podmanlczky Tibor. — tí. osztályú főkonzul lett: Wein Jakab, Szentirmay Béla báró Bornemissza Gyula és Ludwig Ernő volt főkóflxul. továbbá Kiss Dezső ügyvéd. — Ás érettségi is a vallásoktatás eltörlése. A középiskolai diákság csütörtöki felvonulása. KiiiiE miniszter időközben való elutazása miatt jlmarad Kíyájwág^t, JwJjeJi aonc&ak az «ott. ségi eltörlésére vonatkoznak, egy bizottság fogja memorandumban a kultuszmirüszteri államtitkár elé terjeszteni. A memorandum pontjai között a vallásoktatás eltörlése nem foglal helyet. — Elfogták a testvérhegyi gyilkosokat. A rendőrség elfogta Matkovics György és Matkovics Vince napszámosokat akikről megállapították, hogy ők lottók agyou négy nap előtt a Testvcr­hegyen Jcndrics Ferenc mezőőrt. A nyomozás ki­derítette azt is, hogy a gyilkosságra, a Testvér­he.gyeii lakó Nagy Gábor napszámos bujtatta fel őket. Nagy ugyanis orvvadászattal foglalkozott és ezért Jendrics többizben feljeléntette. A két Mat­kovicsot és Nagy Gábort kihallgatásuk után letar­tóztatták. — Csak a tényleges tisztek kapnak ruhát és cipőt. A leszerelt katonák tudvalevően azzal a kérés­sel fordultak a hadügyminiszterhez a Magyar Tisztek és Továbbszolgáló Altisztek Országos Egye­sülete utján, hogy törlesztés fejében egy teljes rend ruhát és cipőt adjon nekik díjtalanul. A hadügymi­niszter most arrói értesítette a Szövetséget, hogy ruházati cikkeket ártérités nélkül csakis tényleges szolgálatot teljesítő tiszteknek ad, a leszerelteknek pedig csak pénzbeli segélyt adhat. — Ady Endre emlékezete. Paulay Erzsi és Beregi Oszkár szavalnak, Pólányi Károly, Lukács György és Sisa Miklós tartanak előadást a Galilei-kör csütör­tök este félhét órakor tartandó Ady gyászünnepén. A belépőjegyül szolgáló műsorok a kör helyiségében (Anker-köz 2.) és az ünnepély előtt a helyszínen, a központi egyetem kupolatermében kaphatók. — A Galilei-körben ma, szerdán este félhét órakor Iván András tart előadást: „A fizikai és szellemi munkás érdekeltsége a szociális küzdelemben" cimen. — összeírják a budapesti lakásokat. Az Orszá­gos Lakásügjp Tanács elnöke elrendelte a Budapes­ten levő lakás- és üzlethelyiségek összeírását. Az e célra szolgáló összeirási iveket a házfelügyelők e hónap 11-én adják át kitöltve a lisztbizottságoknak. ' — A gyúgyszerészsegédek gyűlésé. A Magyar­országi Gyógyszerészsegédek Országos Szövetségé­nek e hónap Mkére hirdetett közgyűlése március másodikára marad, igy tehát c hónap 9-ikén a fővá­rosi gyógyszertárak félnyolc óráig teljesítenek szol­gálatot. — Yes Eau de Cologne. The best. — Gyászrovat. Garzó Bertalan festőművész, fő­városi szakfelügyelő neje született Patocska Stefánia, spanyolbetegségben meghalt. Temetése holnap, szer­dán délután négy órakor lesz a rákoskeresztúri te­metőből a lóm. kat. egyház szertartása szerint Özvegy Táffel Dávidné, született Sapirer Berta, hosszas szenvedés után, hatvankét éves korában Budapesten elhunyt. Temetése szerdán délután két órakor lesz a rákoskeresztúri izraelita temető halot­tasházából. — Vízvezetéki javítások. Pogány. Budapest, VIII.. Rökk Szilárd-u. 30. Telefon: József 1—48. — Fényképezőgépek és objektívek nagy válasz­tékban Radó A. és társánál, Egyetem-tér 5. — Hanglemezeket, régi vagy törötteket, mig az anyaghiány tart, legmagasabb áron vesz vagy cserél Wagner, Hangszeráruház, Budapest, József-körut 15. Fióküzlet: Ráday-utcá 18. Tel. József 35—92. SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET (*) Udvari páholy a Zcncakudénnáji. A Zene­akadémia tanári páholya általában nein nagy lá­togatottságinak örvend. A ínűintézet tanárai nem kíváncsink zongorára, hegedűre, müdalra, hiszen elég bajuk van ilyesmivel egész nap. Kedden este azonban a rendesen sötét tanári páholy élénk ki­világításnak örvendett. A közönség, amely Jákó Margit zongoraművésznő produkciójára verődött össze, a páholyba ritka vendégeket látott megé.r­kezni: Habsburgi Augusztát, az egyik fiával. Vé­gighallgatták a koncertet a külön páholyból, amely nem ölyam mint a többi. Három szó a Zeneaka­démia vezetősége számára: demokrácia, lojalitás, anakronizmus. (•) Mi van Jacobí Viktorral ? A világháború kitörése itthon találta Jacobi Viktort, a magyar operettkomponistát, aki éppen akkor élvezte a két operettje, a „Leányvásár" és a ..Szibill" iránt meg­nyilvánuló külföldi érdeklődést. Ki is utazott An­gliába mert ez akkor még nem avatkozott be a világháborúba. De nem soká váratott magára. A középhatalmi alattvalók siettek elutazni Angliából, magyarok többen haza is érkeztek, de Jacobi ellen­kező irányba, Amerikába vette az útját. Künn igen jó összeköttetéseket talált, csakhamar benn volt a legjobb társaságban és olyan népszerű lett, hogy híres milliárdos-családok rányoraatták estélj'eik meghívójára: The re will be present Mr. Victor Ja­cobi. Mikor Pelráss Sári kiment Amerikába, ő fo­gdát* a kikötőién.' Egyszwal gyöngyélet« xtlt Mcst azonban az Egyesült-Államok is beleszóltak a háborúba és Jacobi levelei, amelyek eddig rende­sen érkeztek Budapestre a családjához, elmarad­lak. A legutolsó levelet budapesti rokonai 1918 feb­ruárjában kapták tőle. Azóta csak annyi történt, hogy a Vollmer Iiansen-féle kopenhágai színházi ügynökség egy üzleti levelet küldött a Martcn-féle. budapesti ügynökségnek, hogy juttassa el Jacobihoz. Marten a levelet nem tudta eljuttatni, de kiolvasta belőle, hogy 1918 októberben Jacobi még élt és vi­rágzott Ne-wyorkban. A háború alatt két eredeti operettje került szinre yankee közönség előtt. Az egyiknek „The rumbler rose" (A futórózsa) a címe, ezt amerikai librettóra komponálta. A másikat ame­rikai librettista irta meg Martos Ferenc átküldött scenáriumából. Nem érdektelen, hogy Jacobi a „Leányvásár" amerikai tantiémjeit egy háborús rendelet következtében nem kaphatta kézhez. Azo­kat az orra elől elküldték egy spanyol ügynökség­nek Madridba, amely a darab amerikai adminisztrá­lásával foglalkozott. Madridból aztán visszaküldték Newyorkba. Ez idő szerint Jakobiról minden pozi­tív hir hiányzik. A családot különösen az aggasztja, hogy a Wilsonnal Európába átjött amerikai hírlap­írók, akik mind közeli ismerősei Jacobinak, nem hoztak tőle levelet vagy üzenetet és nem tudtak róla közelebbit. Csak annyit lehetett hallani hogy a komponista nemrégen súlyos beteg volt. De hogy felgyógyult-e, vagy még beteg, azt hozzátartozói számtalan kísérlet után sem tudják ma sem. (?) A miniszter színdarabja. A zombori szín­társulat, amelyről megírtuk, hogy a szerb meg­szállás után Kőbányára költözött és olt a Kaszinó­szálló nagytermében tart előadásokat, csütörtö­kön Garami Ernő kereskedelmi miniszternek ré­gebben irt „Megváltás felé" cimü drámáját hozza szinre. (•) Teljes Sophoklcs-forditás. A Nemzeti Szín­ház figyelmébe ajánlunk egy Kolozsváron megje­lent két vaskos kötetnyi művet, amely Sophokles összes műveinek magyar fordítását tartalmazza. Csengeri János, a kitűnő klasszika-filológus, vé­gezte el az impozáns munkát, még pedig a forma iránt való érzékkel és természetesen — a görög nyelv egyetemi professzora lévén — megbízható hűséggel. A testes munkának dr. Janovics Jenő, a Kolozsvári Nemzeti Színház klasszikus hajlamú igazgatója vállalta a kiadási költségeit. Csengeri ezzel befejezte a három görög klasszikus teljes átültetését Nem hangos népszerüségü, de annál maradandóbb fordítási munka. Színházak hírei (•) A Vígszínházban csütörtökön két előadás les*. Este ,.PygnialIon"-t adják, délután gyermekelőadásul a „Fejtörő Boldlzsár"-t. Ma, szerdán, a ..Férj és fe­leség" kerül szinre. (*) Mignon a Városi Színházban csütörtökön kerül bemutatóra. Főszerepleje: Adler Adelina, Gerő Erzsi, Medveczky Bella, Demény, Mányay, Bihary, Mátray, A szólótáncokat Dobrovits Márta és Palásthy Irén adják elő. Az uj díszletek Spannraftnál készültek. Holnap, szerdán, a „Marcsa katonája" kerül szinre. Hangversenyek (*) A Harmónia hangversenyei. Hubermann 12. és 14-ikl hegedüestélyeire már csak korlátolt szám­ban kaphatók jegyek. — Kallós Erzsi február 16-iki dalestélye iránt igen nagy érdeklődés mutatkozik. — Ifj. Babáry József ki tanulmányait Sefcsik mester­nél fejezte be, február 17-én fog először bemutat­kozni a budapesti közönségnek. — Szemere Magda február 18-án tartja bemutatkozó esteijét. A fiatal művésznő bemutatkozását igen nagy érdeklődés várja. — Márkus Gábor sanzon-estélye február 7-én, az idei hangversenyszezon egyik legkedvesebb ese­ményei közé sorozódik. — Huberman Bronislav február 12-re hirdetett hangversenyét közbejött aka­dályok miatt február 19-én tartja meg. A megváltott jegyek érvényben maradnak. A február 14-re hirde­tett hangverseny változatlanul megmarad. — Sám­son Mária február 19-én ária és dalestélyt ad a Zene­akadémiában. — Weingarten Pál dr. a bécsiek ked­velt zongoraművésze, ezidei első zongoraestélyét február 21-én tartja a Vigadóban. — Armidj André, február 23-án tartja ária- és dalestélyét, melyen Deák­Deutsch Renée hegedümüvésznő fog közreműködni. — Dióssy Edit, Dióssyné Handel Berta leánya, ki a Sas­Száutó-féle Delle Sedie mesteriskolában végezte ta­nulmányait, február 22-én fog önálló hangverseny ke­retében először a budapesti közönség elé lépni. Előadások (•) A Színházi Éiet előadásai. X bolsevizmus. Az ötvenéves férfi. Szegény Mackensen. Képviselők tanfolyama. Férj és feleség és sok kedves témáról konferál Nagy Endre febr. 9-én délelőtt 11 órakor a Royal-Apollóban. Jegyek a Színházi Elét boltiában, a Royal-Apollóban és Bárdnál kaphatók. — A pár* v4iásztás törvényei gimmel tartin mez Szász Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék