Pesti Napló, 1919. október (70. évfolyam, 116–142. szám)

1919-10-11 / 125. szám

ZJ. Szambáit PESTI NAPLÓ 1919, október 11. — A házasság megkönnyítése Ausztriában Bécsből jelentik: A belügyi hivatal el­határozta, hogy a politikai hatóságok ab bau az esetben is adhatnak diszpenzációt, ha a házasság akadálya az, hogy az előzően kötött házasság még nincs felbontva. F. rendelkezés követ­keztében csak magában Bécsben ötezerkétszáz elvál­tán élő katolikus ember kért diszpenzációt az or­szágos kormánytól Ezek közül a legtöbben meg is kapták a diszpenzációt, ugy hogy körülbelül ötezer­kétszázan kötöttek jogérvényes második házasságot. — Kettéosztják a főkapitányságot. Amint azt a Pesti Napló már jelentette, — Beniczky ödőn bel­ügyminiszter a rendőrség decentralizációját akarja keresztülvinni. Ennek első etapja, a budapesti fő­kapitnyság kettéosztása. Budapest környéke, Új­pest, Budafok, Erzsébetfaiva, Csepel, Budafok és Tétény ezentúl nem tartozik a budapesti, hanem a pestvidéki főkapitánysághoz. Értesülésünk szerint a pestvidéki főkapitány dr. Gábor Béla rendőrfőte­nácsos lesz. — Boisevikiek kirabolták a moszkvai svéd fő­konzult. Kopeohágából táviratozzák: Néhány nap­pal ezelőtt az a hir érkezett ide, hogy a pétervári svéd követség épületét kifosztották. A svéd kül­ügyiül ».sztérium most jelentést kapott a moszkvai főkonzultól, hogy a boisevikiek tizcnkétmilliónyi ér. éket raboltak el a követség épületéből. — Egy másik kopenhágai távirat jelenti: A boisevikiek ellen megindult mozgalom, amelyből a kadetpárt moszkvai összeesküvése kifejlődött és amelylyel a két bombamerénylet is összefüggésben van, egyre szélesebb körben terjed. Nem kevesebb, mint tizen, hat merényletet követtek el mostanában a boise­vikiek vezérei ellen. Petersk, hírhedt lelt festő, a rendkívüli bizöttság egyik elnöke, szintén áldozatul esett egyik merényletnek. — Kinek a bűne a magyarországi bolsevizmus. Kemény Ferenc kitűnő hírlap!rótarsunk csinos kis íi:zfetbe foglalta a proletárdiktatúra kitörésé­nek politikai és történeti előzményeit. Hiteles részleteket közöl a Károlyi-korszakról ós a hata­lom átjátszásának kulisszatitkaiból. A drámai rész­letekben bővelkedő füzetből Károlyi, Kunfi, Bölim, Pogány, Kun otb. nemzetrontó muukája meg­döbbentő plaszucitóssal bontakcsrik ki. A szerző kiadásában megjelent füzet ára öt korona. — A halotthamvasztó. Évek hosszú sora óta tárgyalták a budapesti krematórium ügyét. A ha­lolthamvasztásnak a fővárosban jelentékeny nagy szármi híve, de ugyancsak sok ellenzője van. Ez élv elején a tanács javaslatot dolgozott ki a fa­kultativ halotthamvasztásról és a közgyűlés au­nak idején elfogadta a tanácsnak azt a javas­latát, hogy Budapesten krematóriumot állit fel. A taraiács a közgyűlés határozata folytán újra fog­lalkozott a krematórium ügyével és ugy határo­zott, hogy a halotthamvasztó helyéül a kerepesi temetőt jelöli ki. — Fegyházra ítélt zsebtolvaj. Ez év augusz­tus végén Győry Béla csepeli főmérnök a Baross­téren le akart szállani a villamosról, amidőn ész­revette, hogy valaki a zsebében pénztárcája után kotorász. A" tettes Bognár Lajos rovottmuilu zseb­tolvaj volt, akit nyomban letartóztattak. A buda­pesti büntetőtörvényszék lopás bűntette miatt vonta felelősségre és dr. Rézler Kornél táblabíró elnök­lésével 3 évi fegyházra ítélték eL Az Ítélet kihir­detése után a vádlott előbb dühöngeni kezdett, majd epilepsziás rohamot kapott és összeesett. Dr. ötvös József fogházorvos téritette eszméletre Bog­nárt, akiről azután megállapították, hogy a hábo­rúban idegsokkot kapott s ennek folyománya volt a törvényszék előtt vaió dühöngő magatartása. — ötvenezer kikötőmunkás sztrájkja. Néw­vorkból táviratozzák: A nc'íirégen történt béremelés ellenére húszezer dokk-munkás hagyta abba a mun­kát Newycrkban. Az óceánjáró gőzösök elindítását bizonytalan időre el kellett halasztani. A sztrájk folyton terjed s eddig min-egy ötvenezer k* Iiöló­munkás hagyta abba a munkát. A sztrájkolok ötven százalékos béremelést követelnek. — A berlini fémmunkás-sztrájk. Berlinből jelentik: A berlini fémmunkások sztrájkjában ma döntő fordulat állapiiható meg. A szakszervezeti bizottság teljes ülésén határozatot fogadlak el, mely szerint a szakszervezeti bizottság a fémmun­kások sztrájkjában a túlságosan elkapatott vállal­k9zók elleni védelmei Út és minden szakszervezet köteles a fémmunkások sztrájkjával kapcsolatban állást foglalni és adott esetben, minden eszközzel a fémmunkások mellé állani. A szakszervezeti bizottság választmányát továbbá megbízták azzal, hogy a sztrájkvezetőség ülésein részt vegyen, a mi más szavakkal azt jelenti, hogy a fémmunká­sok sztrájkját a szakszervezeti bizottság vezeti. A fémmunkások sztrájkja e határozat folytán erős támaszt talált, ugy hogy a sztrájk hosszabb tarta­mával és esetleg a többi rokonszakma támogató sztrájkjával is számolni kell. — A számvevőségi tisztviselők uj elnevezése. A vallás- és közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy a vezetősége alatt levő minisztérium szám­vevőségénél a „miniszteri számvevőségi igazgató" elnevezés helyett „miniszteri I. osztályú számve­vőségi főtanácsos", a „miniszteri számvevőségi aligazgató" elnevezés helyett „miniszteri II. osz­tályú számvevőségi főtanácsos", a „miniszteri számtanácsos" elnevezés helyett pedig ,miniszteri számvevőségi tanácsos" elnevezést kell használni a jövőben. — Rendőrségi hirek. Kaczor Jónás hatvankét éves magánzó a Ráday-utca 49. tzám p'atti lakásán nyitva felejtetve 4 gázcsapot cs gáizmérgezést szenvedett. A mentők életveszélyes állapotban a Rólcus-kórháizba szállították. — Kicch András hároméves gyermek a Garay-tér 18. szám alatt mosáshoz elkészített lugkőoldatot ivott. A mentők sulyo'í sérüleefvel a Rótkus-kórházba vitték. — Szabó Irma huszonegyéves hivatalii'.-V.nő a Csáky­•utca 4. szám alatti lakásán öngyilkossági szándék­ból morfi-jmoldatot ivott. A r.ientól: eszméletlen állapotban a K6LUírkórhadja szállították. — A Felsőerdösor-utca és Podmaniczky-utca sarkán Neubnuer Nándor liatvankétéves kifaragó össze­esett és meghalt. Holttestét a törvéryszóki orvos­tani intézetbe vitték. — A budlafoki tengermalom­ban Nagy Ferenc negyvenéves mölr.arnak a fel­vonó elkapta és összezúzta a fejét Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe vitték. = Ékszert, brilliánst olcsón vehet, drágán el­adhat Fischer Testvéreknél Ba.ross-u. 75. Arany­beváltás 19—45 kor.-ig. SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET (•) A Zeneakadémia igazgató válsága. Isme­retes, hogy a Károlyi-kormány annakidején egyik legelső intézkedésével Dohnányi Ernőt, a világhírű zongoraművészt ál>.otta a Zeneakadémia élére és a művész meg is maradt az intézet élén egész a nyár derekáig, amikor norvégiai hangversenykör­utra indult. Amikor azonban a proletárdiktatúra megbukott, a zeneakadémiai tanárok egy része an­nak az óhajának adott kifejezést, hogy a Zeneaka­démia igazgatói székébe Hubay Jenőt, a kiváló he­gedűművészt és zeneszerzőt kell ültetni, akit annak­idején Reinitz Béla, a szovjetkormány zenei diktá­tora üldözött ki mellőzésével az országbóL Doh­nányi, mikor hazaérkezett és értesült erről az óhaj­tásról, azonnal tárgyalásba bQcsáj tkozott a kultusz­minisztériummal s azt az ajánlatot tette, hogy kreá'­janak egy művészeti államtitkári állást Hubay Jenő­nek a minsztériumban és azonkívül állítsanak fel; számára a Zeneakadémián egy külön mesteriskolát, amely nem tartozna az igazgató hatásköré alá. Ezt a javaslatát azonban elutasították és a kultuszmi­niszter közölte vele, hogy a kormány revízió alá veszi a Károlyi rezsim alatt történt kinevezéseket és igy, mig az ő ügyében döntés történik, illetmé­nyeinek folyósítása mellett egy évre szabadságolja. Erre az időre Ilubay Jenő fogja ellátni ideiglenesen az igazgatói teendőket. A helyzet tehát az, hogy a Zeneakadémiának ma, a tanév dereka felé, sincs még tényleges igazgatója, a leghasznavehetőbb ta­nárok egy része nem vesz részt az intézet működé­sében és most még Dohnányi Ernőt is elveszili a Zeneakadémia, mert a művész ilyen körülmények között nem hajlandó tovább a jelenlegi rezsim ren­delkezésére állni. (*•) A „Candida" bemutatója Bécsben. Bécsből jelentik, hogy a Schönbrunner Schlosstheaterben tegnapelőtt este mutatták be Bemard Shaw Candida cimü színdarabját, amelyet Budapesten a Vígszínház hozott színre nagy sikerrel. A cím­szerepet Wohlgemuíh Elza játszotta. (•) A Király Ernő megint mulathat... Mióta vége a háborúnak cs hazatértek a lövészárkok bus lakói, teljesen megszűnt egy kedves iparág: a gra­mofonlemcz-gyártás. A harcterek hőseinek egyetlen zenei tápláléka volt a pesti orfeumok sláger-műsora gramofonra átültetve, ugy hogy slágerek dolgában a csatatéren küzdő katonának nem kellett restan­ciában maradni a pesti felmentettek mögött. Bár -a lemezgyártáshoz szükséges nyersanyag nálunk már a háború alatt kifogyott, az élelmes lemezgyárosok használt gramofonlemezekel vásároltak össze és a régi lemezekbői ujakat csináltak. Ez azonban nem szüntette meg az anyaghiányt, épp, hogy ideig­óráig meghosszabbította a szén- és anyaghiány miatt aggonizáló lemezipar életét. A gramofon­gyártás mellett a gramofonüzlet is teljesen meg­akadt, mert a külföldi lemezek — mint a többi pos­tai küldemények — cenzurakötelesek voltak, ami azt jelentette, hogy a határon minden egyes lemezt le kellett volna énekeltetni, vájjon -iincs-e benne tilos háborús közlemény. Ez pedig teknikailag kivi­hetetlen volt, mert egyetlen iáda lemez ^cenzúrá­zása" is napokig eltartott volna. Az októberi forra­dalom óta nem is láttuk a plakátokon, hogy „Király Ernő mulat, ára 10 korona", ám azér; lehet, hogy Király Ernő azóta is mulatott, de csak ugy, magár­ban. Most, hogy a viszonyok némileg enyhültek e* Németországból feehozhatnak egy kevés zselatint, ami a lemezgyártáshoz kell. a lemezqyárosoic is­mét akcióba léptek és a napokban megkezdik a fel­vételeket. Bizonyos, hogy ha az uj lemezek elké­szülnek, jó üzleteket fognak csinálni, mert a i'alun és a vidéken, ahol a zenét „gramofonice élvezik", már nagyon unalmas lehet a régi, elkopott és nyi­korgó slágereket hallgatni, (*) Ibsen Sigurd uj színmüve. Berlinből Ír­ják: Ibsen Sigurd Robert Frank cimen uj négyfel­vonásos színmüvet fejezett be, amelyet a berlini Lesskig-Theater fog először bemutatni. (*) „A táncosnő" — mint opera. Lengyrt Menyhért színmüvéből, amely évekkel ezelőtt a Vigsznházban kertit színre és azóta Bécsben is, Berlinben is nagy sikert aratott, most operaszöveg készül Az átdolgozást Mohácsi Jenő végzi, az opera zenéjét pedig Krausz Mihály, a tehetséges fiatal zeneszerző írja, nálunk „Marika" cimü ope­rája a múlt szezonban került szinre a Nemzeti Operaházban. Színházak hirel (•) A Vígszínházban vasárnap két előadást tartanak. Délután' félháromkor a „Férj és fele­ség", Lakatos László pompás budapesti komédiája kerül színre. Este fél hét órakor a színház szenzá­ciós sikerű Vígjátékát, a „Legszebb kaland"-ot ismétlik. Holnap, szombaton az „O tsgysága ru­hája", Knoblauch nagyhatású ónok«: s színjátékai fogja szórakoztatni a közönséget. (*) Medgyaezay Vilma minden este óriási si­kerrel lép fel a Revü.szinház szenzációs októberi műsorának keretében. Hangversenyek (*) A Szimfónikusok mára hirdetett haogveiw sßnye elmaradd A jegyeket visszaváltják. A MAI SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK Operaház. Pillangó kisasszony (6). Nemzeti Szinliáz. VIII. Henrik (6). Várszínház. Lotte (bemutató; 6). Vígszínház. Vengerkák (><7). Magyar Színház. A sasfiók (6). Király Színház. A farsang tündére (%7). Városi Színház. Lili bárónő (6). Budapesti Színház. A notredamei toronyőr (%7). Belvárosi Színház. Terike (147). Andrássy-uti Színház. Csöbör-Vödör. Márc. 211 stb. (%7). Fővárosi Orfeum. Vénusz a pokolban (^7). 11} TESTEDZÉS Kisárják a központi hatalmakat atf antwerpeni olympiai játékokból A központi hatalmak elárvult sportját egy­másután érik a halálos csapások. A francia eport­bojkott után nirst. az angol olympiai bizottság vette át a szót és legutóbb tartott ülésében kimon­dotta, hogy c-'al- azzal a föltétellel fogadja fii Belgium meghivósát az 1920. évi antwerpeni olym­piádra., ha egyeüen ellenséges nemzet, t-em lesz ott. Az angol olympiai bizottsíg határozata — melyet a magui-k részéről még nem tartunk vég­legesnek — mélyen lehangolta a 'volt központi hatalmak sporttarsadalmait. A szigorú angol ha­tározat sehogyt'.n sem felel meg a'népszövetség intencióinak s alkalmas arra, hogy -t ...legnagyobb­nak" deklarált antwerpeni játékokat a Persching olympiász nivójára siilyessze. A kiviponti hatal­mak sok kiváló atlétájának nemzetközi konkur­renciája hozhatja csak meg az antwerpeni olym­piász sikerét s remény van rá, hogy bÍf6 Coubertin rövidesen meg fogja találni a békés kibontakozás ut.jait. A Terézvárosi Torna Club szombaton délutált fél öt órakor úszóversenyt rer.dez a Rudasfürdő uszodájában. A verseny főszámai: 100 és 400 mé­teres főversonyek, 100 méteres hátonuszás és a 200 métere? T'V;<;/-memoriál. 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék