Pesti Napló, 1919. október (70. évfolyam, 121–142. szám)

1919-10-18 / 131. szám

SziorruDat — Elfogott politikai megbízott. A főkapitány­ságon letartóztatták Lakatos Mihály huszonkét éves vőrösőrségi politikai biztost, akit már régebben kerestek a detektívek, de eddig megtalálni nem tudták. Lakatos á Károlyi-kormány alatt egy autó­osztag parancsnoka volt, a legveszedelmesebb em­berekkel vette körül magát és igy. amikor Cscrnvj az első terrorcsapatját összeállította, Lakatoshoz; fordult segítségért s az első száz embert Lakatos szolgáltatta neki. Lakatos a hivatalba ugy Járt, akár egy Lenin-fiu. Aliig fel volt fegyveikezve, n ég kézi­gránátot is hordott magánál. A csoportba beosztoU tisztviselőket és detektiveket állandóan üldözte és minden alkalmat felhasznált, hogy kel!en;e.lenk<jd­jék nekik. Az ellenforadalom napján Jancsik szo­bájában tartózkodott és amikor a monitorok a szovjetházat lőtték, ő volt az, aki az erkélyről maga irányította a gépfegyvert a monitor felé ti r-á:ü­zeltetett. Ezzel váltig el is di ;sekede!t és elmon­dotta, hogy a vörös őrök a bútorok alá bújtak félelmükben. Mikor a proletárdiktatúra már az utolsó perceit élte, Laurci detektivföfelügyelő nem­zeti szalaggal gomblyukában, jelent meg a főkapi­tányságon. Lakatos meglátta, reátámadt, leszidta és másnapra a detektfveket és a csoportokban mű ködő lisztviselőket a főkapitányságra értekezletre berendelte. Ezen az értekezleten leszidta a rendőr­séget, hogy olyan emberekből áll, akik minden pillanatban véleményt, elvet és meggyőződést vál­toztatnak és köpönyegüket mindig a szél irányába forgatják. A jelenvolt főtisztviselők eré'yesen 'il­takoztak ez ellen a hang ellen és otthagytak nz ér­tekezletet, Kriczler detektivfőíe'ügyelő azonban ott­maradt és miután Lakatos folytatta piszkolódásait, a detektivfőfelügyelő megjegyezte, hogy a rendőr­ség egyáltalában nem változtatott véleményt, a pro­letárdiktatúráról ma is ugy gondolkodik muri amikor az megszületett, de lt rrorizáltálc és rákény­szeritették arra, hogy a diktatúrának szolgáljon. Ezt csakis kényszer ailatt tetle, mert a rendőrség mindig hazaüas érzelmű volt, s most Is v.z. Ez a kijelentés annyira dühbe hozta Lakatost, h.tgy Browning-pisztolyát előran'otta és Ki'czlert ie akarta lőni A jelenlévők akadályozták meg szá\. dóka végrehajtásában és lefegyverezték. Mindé* augusztus 1-én történt, csaknem ugyanphban a pil­lanatban, amikor az újvárosháza gyülésterrnélrn a szovjetkermány lemondott a további garázdálko­dásról. — Nem szabad villamos fütőkályhákat bekap­csolni. Megírtuk tegnap, hogy milyen kellemetlen következményekkel jár a közönségre nézve, ha engedély nélkül szereli fel lakását villamos káy­hákkal. Most ebben az ügyben a következő hiva­talos értesítést adták ki: Ä szénhiány következté­ben nagy számmal árasztják el a közönséget elek­tromos fütőkályhákkal. Figyelmeztetjük a közön­séget, hogy ezeknek a bevezetéséhez a • főkapi­tányság és a szénbizotlság engedélye szükséges, s' óva intjük attól, hogy a kályhákat az Elektromos Müvek tudtán kivül használatba vegyék, mert az Elektromos Müvek nem képesek arra, hogy az igen nagyszámú olyan fogyasztón kívül, akiknek a gázhiány következtében világítást is szolgálnak, még füléssel is ellássák a közönséget A központi telepek ilyetén való túlterhelése igen súlyos kö­vetkezményekkel járna, amely a világítás bizton­ságát is vészéiyezte Iné. — Liebknecht röpiratát elkobozták. Bécsből jelentik: Az „Arbeiterzeitung" jelentése szerint Lieb­knechtnek a militarizmusról és antimi itarizniusról szóló ismert brosúrája uj kiadásban jelent meg, amelyet azonban az államügyészség elkobozott. — Száznyolc haláleset a kapaszkodás miatt. Ismételjen kiadott figyelmeztetés é« tilalom elle­nére az utazóközönség egy része a vonatoknál míg mir,dig a kocsik lépcsőin, az átjáró hidakon, az ütközőkön, a kapcsolóláncokon és a kocsik teteje'n foglal helyet s ezáltal egyéb baleseteken kivül nz utáthidalások, je-lzöárboeok és a szomszédos vágá­nyokon álló kocsik által való lesodortatás veszélyé­nek teszi ki magát. A magyar államvasutak vona­lain az utolsó tizenkét hónapban ilyen okokból száznyolc halállal és nyolcvan súlyos sérülésekkel végződő boleCet fordult elő. Az a nagyméretű sze­rencsétlenség, mely a legutóbbi időben Rákos­palota-Ujpest állomás mellett hasonló okból tör­tént, a magyar államvasutak igazgatóságát arr> inditotta. hogy újra ós nyomatékosan felhívja az utazóközönséget, hogy nz utazásnak felsorolt' ve­szélyes módjaitól saját jól felfogott érdekéljen fel­tétlenül ós minden körülmények között tartózkod­jék, annál is inkább, mort az ilyképpen túlterhelt PESTI NAPLÓ koesiik tengelyén vagy hordrugóin bekövetkezhető törés még nagyobb, végzetes balesetnek lehet okozója. — Marinetti furcsa dicsőítése — egy zürichi atcasarkon. A „Berliner Börsen Gourir"-ban ol­vassuk a következő komikus esetet: Az olasz neo-impresszionistáknak és futuristáknak egy lel­kes csoportja — tehát az olasz „mácza"-isták — egészen bizarr ötlettel kacagtatták meg a züri­chieket. A minap reggel a pályaudvarral szom­szédos parkban, — a Bürkli-tér sarkán — a vas­útról érkező utasok nagy megrökönyödésükre, egy többszörös embernagyságu faílgurát pillan­tottak meg. A figura torz feje és óriási kezei, — amelyek hallatlanul zagyva színekkel voltak bemázolva, azonkívül tarka-barka papírszeletek ­kel átragasztva — folyton mozogtak. A nagy fa­ember egyik kezében egy kalapszerü tárgy volt, mintha koldulna. A különös alkotmány körül nagy tömeg verődött össze, amely nem éppen válogatott megjegyzéseket fűzött a furcsa utcasarki díszhez. A faemberben lakozó valódi ember — egy kitűnő zürichi „máczaista" — azonban nem maradt adós a válaszokkal, amiből aztán szép kis utcai botrány kerekedett. Mikor aztán a rendőrök feloszlatták a haragos tömeget, kiderült, hogy a furcsa alkalmi szobrot a zürichi futuristák „emelték" Marinetti. nek, a föfuluristának tiszteletére, akinek megérke­zését aznapra várták. — Limán von Sanders tábornokot szabadon­boesátotta az entente. Berlinből jelentik: A német kormány tiltakozást jelentett be az ententenál amiatt, hogy a békeszerződés ellenére nem bocsát, ják haza Limán von Sahders tábornokot, Kress tá­bornokot és gróf Schcllcnburgot. Az entente most felelt a tiltakozó jegyzékre és Limán tábornok Mal­tában való internálását azzal okolja ínég, hogy vizsgálat folyik ellene a kisázsiai görögüldözésekért és azért, mert 1917-ben clhurcoitatott görög embe­reket Kisázsiából. A tábornokot mindazonáltal most szabadon bocsátották és semmiféle ujabb vádat nein tettek ellene. Kress tábornokot azért tartották visz­sza annakidején, mert parancsnoki állást töltött be a Kaukázusban. Schellenburg tábornokot a koustan. tinápolyi főbiztos határozott kérésére tartották visz. sza. Most mind a kettőt hazaengedték a fegyver­szünet feltételei értelmében. — Szénbányász-sztrájk fenyeget Amerikában. Washintonból táviratozzák: Wilson munkásszövet­ségi titkár a szövetségi elnökség utasítására tegnap Washingtonba találkozásra hivta meg az amerikai munkásság elnökét és a szénbányamunkások vezé­rét. A tanácskozásnak az a célja, hegy megakadá­lyozza az október 31.ére elhatározott szénbányász­sztrájkot. — Biermann kihallgatása. A főkapitányságon megkezdték Biermannak részletes kihallgatását. Biermann védelmére azt hozza fel, hogy ő neki 1 tanácsköztársaság előkészítésében semmi része nem volt. December hónapban egynéhányszor járt ugyan a Visegrádi-utcában, de később az ottani zavaros viszonyok ettől a he ytől távoltartották. Később egy tüntető felvonulás után a gyűjtőfogházba került és igy a tanácsköztársaság kikiáltásában sem vehetett részt. A fővároshoz, mint az ötös tanács egyik tagja került és tévedés az, hogy ő ott elnöki leendőket végzett volna, mert ezekben az elnökségnek mind az öt trgia egyformán vett részt. Azokról a gyil­kosságokról és rémtettekről, ameíyeket a tanács­köztársaság idején elkövettek volna és amelyekről a vezetőségnek tudomással kellett birnia, ő semmit sem tudott, mert r.em törődött azokkal a dolgok­kal, úgyszólván lapokat sem olvasott; annyira elfog­lalták őt városházi teendői. Ilogy a népbiztosok és a vezetőség tagjai milyen életet éltek, arról ő szin­tén nem tudort, mert a szovjetházba hetenkint csak egyszer járt be akkor is csak tanácskozni, ez pe­dig rendszerint különszobában történt, ahol az ol­tani életből semmit sem látott. Arról hallott, hogy Haubrich részegeskedett, ezt azonban addig, amjg egv esetben maca is meg nem győződött róla. nem hitte el. A kihallgatása folyik. — Gyászrnvnt. Gajdos János.'a magyar sakk­élet egyik oszlopos tagja, a Magyar Sakkvilág-nak. az egyetlen sakkorgánumnak megalapítója, 38 éves korában meghalt. A közigazgatási bíróság hivatalos helyiségében tegnap Fchcr Ferenc ötvenhárom éves bírósági fő­igazgató összeesett és meghalt. Hartmann Pínkásznó, született London Fanny Budapesten meghalt. Az elhunyt úrinő, akiben Híirtmann Mór. n Magyar Által ónos Hitelbank főtisztviselője, édesanyját gyászolja, egyetlen nő­vére volt, dr. London Benjamin karlsbadi fürdő­orvosnak. Temetére vasárnap délelőtt tíz órakor lesz a farkasréti temető kalottashúzábói ' 1919. október 18. 5 SZÍNHÁZ, művészet (•) Sonzogno és Karczag pöre. Bécsből jelen­tik: A Wiener Allgemeine Zeitung néhány nappal ezelőtt megírta, hogy Karczag Vilmos, az ismert magyar származású bécsi színházigazgató eladta színházát a milanói So/izoí/no-cégnek. Karczag ezt a hirt megcáfolta. Tegnap azután a következő hir jelent meg a tViener Allgemeine Zeitung-bari. „Kar­czag Vilmos ma közzétett cáfolatával szemben So;:. zogno olasz zeneműkiadó lapunkhoz intézett levelé­ben kijelenti, hogy azok a közlések, amelyeknek él­telmében 6 Karczag színpadjait és kiadóvállalatát megvette, megfelelnek a tényeknek és hogy Kar­czag igazgató csak akkor lépett vissza az üzlettől, amikor a szerződést alá kellett volna irnia. Son­zogno Karczag igazgatót a szerződés nem teljesí­tése miatt bepörölte". (*) Miller Vilmos Budapesten. Miller Vilmos, az Operaház tenoristája, akinek hosszas távoliéle miatt eddig egyik darabváltozás a másikat követte a színház műsorán, tegnap megérkezett Bécsből. Miller a jövő héten már fel fog lépni az Opera­házban. (*) A Madách-szinhAz o] kezekben. A Madácii­szinház, amely a Zeneakadémiának operai vizsga­előadások céljára épitett színházi termében van és amelyet eddig Gaál Béla szinész igazgatott, — most uj kezekbe kerül A színház eddig" egy részvény­társaságé volt; uj gazdája dr. Rácz Vilmos. A minap még ugy volt, hogy a Madách-szinház ok­tóber 15-én beszünteti előadásait, azonban — mint tegnapi számunkban megírtuk — ujabb három hó­napi játszási engedélyt kapott. (•) Film-ccnzura Németországban. Berlinből jelentik: A nemzetgyűlés tegnapi ülésén Arnstedt képviselő interpellációját tárgyalták, aki törvényt kiván a mozicenzuráról és törvényes intézkedéseket a pornográf.irodalom leküzdésére. Dr. Koch bel­ügyminiszter bejelentette, hogy a moziszinházak cenzúrájáról novellát dolgoznak ki. Az uj szociali­zálási törvény a községeknek megadja majd a mó­dot arra, hogy a mozikat a népképzés szolgálatába álMthassák és kinövéseiket lenyirbálha&sák. (•) Képkiállítás. Detáry Déttáry György, Rem­sey Zoltán és Sztélék Dénes festőművészek kiálli-< tást rendeztek festményeiliből a gödöllői községhá­zán. A kiállítás vasárnap nyilt meg nagy érdeklő­dés mellett. (*) Magyar művészek Skandináviában. A ko­penhágai Politiken írja, hogy október folyamán két magyar művész is adott hangversenyt a dán fővá­rosban. Október elsején volt Vecsc-y Ferenc hegedű, művész hangversenye, 8-án pedig Nyíregyházi Er­vin koncertezett. Kívülük Telmányi Emil hegedű­művész is Dániában vari, Pártos István, H'.ibay Jenő kitűnő tanítványa pedig Norvégiában hang­versenyezik. Ugyancsak Norvégiába készül Ticha. rich Zdenka, a talentumos fiatal zongoraművész­nő is. (*) A Csókbakter Bobért Stolz gyönyörű re­vüje vasárnap délután félhárom órakor is szilire kerül a Revü-színházban, teljesen az esti szerep­osztásban. Kabaré (*) Az Intim-Kabaré uj műsora minden este osztatlan nagy tetszést arat és zajos tapsokkal bi­tr.lmazta a közönség a kitűnő szereplőket. Vasár­nap délután is szinre kerül a teljes müser mérsé­kelt helyárakkal. Színházak hirei (*) Primadonna verseny lesz „A csókbakter"' mai bemutalóján a Revli-szinházbart, Bobért Stolz gyönyörű zenéjü revüjében egyformán kiváló sze­rep jutott Balogh Böskének, Varga Irmának, Magit. ziner Erzsinek és Sugár Terinek. A férfiak kö?ül Horti Sándor, Tompa Béla, Simonyi és Gallni ji'­szanak nagyszerű figurákat, de jók lesznek Tarnay Leona, Radó Böske és Kulinyi Ferenc, valamint a többiek is. A híres Bródy-kórus uj erőkkel gyara­podott és a „Wiener Waerkstaette" jelmezeiben elragadó lesz. Medgyaszay Vilma is uj dalokat fog előadni. A MAI SZÍNHÁZI ELÖADASOK Operaház. Aida (6). Nemzeti Színház. A titok (6). Várszínház. A szerelem gyermeke (6,. Vígszínház. A tolvaj (W7). Magyar Színház. A sasfiók (6). Király-színház. A farsang tündére (Vi7). Városi Színház. Lili bárónő (6). Madách-Szinház. Sámson és Delila (6). Belvárosi Színház. Terike {Ml). An<lrássy-uti Színház. Csöbör-Vödör. Március 21. stb. (;.4 7). Revü-színház. A csókbakter (bemutató) és Med­gyaszay Vilma (('/á7). Fővárosi Orfeum. Vénusz a pokolban (Ví7Y

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék