Pesti Napló, 1919. október (70. évfolyam, 116–142. szám)

1919-10-11 / 125. szám

Szamlbat PESTI NAPLÓ 1919. október 11. .5 A szovjetadósságokat teljes összegben kell megfizetni A fehér pénz devalvációjának magánjog! szabályozása A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az úgyneve­zett Tanácsköztársaság áltai forgalomba 'IOZOIÍ ha­misított 200 és 25 koronás bankjegyek semmisnek nyilváníttattak, méltányossági okokból azonban a megállapítandó időben 40, iiletve 5 korona értékű más pénzjegyekre fognak kicseréltetni és addig is a forgalomban <10. illetve 5 korona értékkel fizetési eszközül szolgálnak. A fizetési eszközök értékének ezzel a szabályo­zásával Kapcsolatban a minisztertanács tegnap fog­lalkozott az ezzel összefüggő magánjogi viszonyok szabályozásával és ugy határozott, hogy a napok­ban közzéteendő rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, az u. n. Tanácsköztársaság alatt létrejö! t összes kötelezettségek, a hamisított fizetési eszközök értékének szabályozására való tekintet nélkül, teljes összegükben a jelenleg tőrrényes fizetési eszközül szolgáló pénzjegyekben teijesitendők és a tanács­köztársaság idején eszközólt összes fizetések, bár­mely fizetési eszközzel történtek is, teljes érvényű fizetéseknek tekintendők. A minisztertanács elhatárolására fóleg az volt irányadó, hogy a megoldásnak ezt a gyakorlatilag legegyszerűbb módját sürgették egyhangúlag az ösz­szes érdekkörök és kétségtelen, hogy a lebonyolítás egyszerű volta oly nagy előnnyel bír, hogy a rende­zés ily módja elien szóló érveket háttéibe szorítja; Az uj rendelet meg fogja szüntetni azt a kor­látozási is, hogy a betétek csak 20 százalék erejéig fizethetők ki. »WOFTWWOWJ N I»I ,X>»I H« HIÍI .« J «MI MPU M >I M> WINI I«» » ^II MAPI HÍREK Eoy bécsi HersszfényszocfaHsta gyűlés a z^ldoli ellen Bécs, október 10. Tegnap itt egy keresztényszocialista gyűlés volt, amelyen Kunschak Kálmán képviselő a esidókérdlé.-t tá.yyalta és tagadta, hogy a keleti Esiclók kiutasító »ára vonatkozó követelés anti­szemita jellegű. Azután hosszabb beszédet mondott a zs'.dók ellcu és a követke".ö követeléseket tá­masz utta: 1. Az 192I) augusztusa óta bs->índoroU ösz. szex zsidók h.vladéktalan eltoloncohita; ameny­nyiben kény-zeritő okok akadályoznák az el­toloneolást, általános internálás menekült, táborokba. 2. A zen.ók által eddig tett állampolgári nyilatkozatoknak, valamint az nzek alapján adott község; illetékességeknek rr vény ttlenné nyilvánit.óta. 3. A zsidóknak külön nemzett», nyilvání­tása. A zsidé hitről való áttérés az áttérőre, valamint feleségére ós gyermekeire nézve nem szünteti meg a zsidó nemzethez való hozzátar­tozást. 4. Zsidó-kataszter felállítása ós külön zsidő-kuria lolesitése az állami és önkormányzati képviseleti választásoknál. 5. A zsidók kizárása a hivatalviielésböl, to­vábbá az állami és tartományi kormányzat tag­ságúból: zsidó minisztérium Mteeíté-e; a zsidók csak. számarávyuk szerint léphessenek az állam, a tartomány vagy a község szolgái a tá'oa. 0. A zsidók kirekesztése az ö'szes német nep-, polgári* és középiskolák tan '.ni karából; külön zsidó iiépr, polgári és köcépisl olS.k, vala­mint tani lóm fezetek létesítése. A felsőbb tan­intézeteken zsidók, tanárok (s hallgatók egy­aránt, csak számarányukhoz képe ,t. lehessenek. Kunschak igy fejezte be beszédét: IIa ezek a követelések törvényes alakot ölte­nek. ekkor map! meghozzák az alapit arra, hogy a zsidókkal való nyugodt együttélésre gondolni le­hessen. Biztosítékot fognak nekünk nvujtani arra, hogy az ifjú Js'emelrAusztriá népköztársaság lesz és nem zsidóoreiág. A gyűlés Kunschak előterjeszt'.seit magáévá' tette. _ A nagybeteg Wilson. Washingtonból táv­iratozzák: I>r. Dercum idegorvos azokkal a hí­rekkel szemben, amelyeket Wilson elmebeteg­ségéről terjesztettek, kijelentette, hogy Wilson szelleme friss és élénk. Wilson betegsége alkal­masint enyliébbfolai szédülés. — Éjjel érkezeit washingtoni szikra távi rat jelenti: A legutolsó orvosi jelentés szerint Wilson a«.apotáöaJi lát­hatóan előre halad a javulás. Az elnök állító­lag abbeli óhajtásának adott kifejezést, hogy ismét az áliamügyeknek szentelhesse magát. Kijelentette orvosának, hogy rá nézve véget ért a pihenés ideje. — Ütozázkoronas cseh állam jegy ok. Prágából jelentik: A pénzügy mim«« terium benkosEtályá­nak közlése íizerint a legközelebbi i-eben ötszáz koronás állanijegyekot bocsátanak forgalomba. — Haase merénylője. Berlinből jelentik: Voss bőrmunkás, aki Haase képviselő ellen merényletet követeti el, mint a vizsgálat kiderítette, gyakran vett részt politikai vitákban és mindi,-; nagyon ra­dikális, de zavaros beszédeket mondott. Haase kép­viselő állapota állandóan javuL A Röutgen-lelvélel alapján megállapították, hogy az izületek nem sérül­tek meg. -- A Haase képviselő ellen elkövetett me­rényletről irva, azt a tudatosan valótlan állítást kockáztatta meg a „Freiheit" cimü újság, hogy Németországban gyíl/io'.ó központok vannak, ame­lyek nagy vérdijért keresnek gyilkosságra vállal­kozó embereket. A Haase képviselő ellen elköve­tett merényletét is ezzel hozta a lap összefüggésbe és bat is állította, hogy a kormány nem bünteti meg a gyilkosokat. Ennek és más valótlan híreknek közlése miatt Noske főparancsnok büntetésből há­rom napra megtiltotta a ..Freiheit" megjelenését. — Pestvármegye közigazgatási bizottsága ülést tartott gróf Báday Gedeon elnökletével. Fel­hívta a kormánybiztos a bizottság tagjait arra, hogy közreműködésükkel minden nagyobb zavar nélkül kezdődjék meg a vármegye erkölcsi megtisztulásának munkája. Meg kell bünletni a bűnösöket, de a legszigorúbban el kell ítélni és meg kell akadályozni minden rendeiienességeL A szakelőadók jelentéseiből kitűnt, hogy a vármegye kőzegészségi állapota most kielégítő; az adók be­fizetésében nagv hanyatlás mutatkozik; a tanítók ellen a kommunizmus miatt megindított igazoló eljárás már folyik. — Vasárnap nem lehet Bécsbe utazni. Megír­tuk, hogy a német-osztrák vasutakon vasárnapon­ként a teljes személyforgalom szünetelni fog. Ebből kifolyólag vasárnaponként a Budapest keleti pálya­udvarról reggel 6 óra 10 perckor induló személy­vonat csak Győrig, a Budapest keleti pályaudvarra este 8 óra 55 perckor érkező 15. számú személyvo­nat pedig csak Győrtől fog közlekedni. — Denikin önkéntesei a zsidókat mészárolják. Genfből jelentik: A párisi „Te-mps" megerősíti, hogy Denikin hadseregének önkéntesei komoly ki­hágásokat követtek el a zsidók ellen Jekateri­noszlav és Cha.rkov kormányzóságoklwin. Jekaleri­noszlavban az összes zsidók házait kirabolták és számos zsidót meggyilkollak. Charkovban és a környék tiz községében ugyanilyen borzalmas je­lene iek játszódlak le. Sok vasúti állomáson lerán­gatták a vasúti kocsikról a zsidó utasokat és meg­gyilkolták őket. A legvéresebb pogreun Kremen­csulvban volt. — „Vilmos császár szerencséje és bukása"'. Ez a címe egy nagy mozi filmnek, melyet e hónap 10-én akartak bemutalni a berlini sporllércn. A film bemutatását azonban betiltotta Noske. főpa­rancsnok. Mint Berlinből jelentik, ez intézkedés a közrend fenlarlásával megbízott állami biztosok kezdeményezésére és a belügyminiszterrel való megállapodás szerint történt, mert biztosra vet­ték, hogy a film előadását politikai tüntetésre használják fel, amiből súrlódás támadt volna. — 700 rubel egy font szalonna Kievbon. Becs­ből jelentik: Egy moszkvai szdkratávirat kievi lap­jelentésekről számol be, mely szerint Kievben egy pud lisztnek //000 rubel, egy font vajnak 600 rubel és egy font szalonnának 700 rubel az ára. — Rottenfeldcr kommunista hat évi fegyházat kapott. Berlinből táviratozzák: Az augsburgi nép­törvényszék hat esztendei fegyházbüntetésre itéltc Dottenfelder komunista agitátort, ő hirdette ki annak idején a rövid életű bajor tanácsköztársasá­got. — Paulay Erzsi igazolása. Taulay Erzsi, aki értesülvén a nevével kapcsolatban hallható legén­dákról, vizsgálatot kért maga ellen. A nemzet- Szín­ház igazoló bizottsága vizsgálatot indított s ennek alapján a közoktatásügyi minisztérium is meuália­pitolta, hogy a lefolytatott vizsgálat Pauley Erzsi­nek a tanácskormány alatt, nemzeti hűség szem­pontjából tanúsított magatartását teljesen tisztázta és igazolta. — Az ügyvédek és a kommuniytáli védelme. A budapesti Ügyvédi Kamara több tagja mozgalmat indított abból a célból, hogy az ügyvédek ne vállal­hassák el a védelmet a ru-£indilanáó komirmui-la pörökben. A Kamara már íe-elalkozclt legutóbb« ülésén ezzel a kérdéssel és arra a jogi álláspontra helyezkedett, hogy a jogvédelem közszabadságot jelent és ettől senkit som lehet cUiltnni, az ügyvé­deknek tehát el kell válalisiok a védelmet a kom­munista-perekbe« is. Megegyeztek azonban, hogy vagyonszerzésre való alka'oui nem lehet1 a kommu­nista-törőkben elvállalt vén ói tiszt. A válásul má­nyi tagok között nem történi megegyezés ez állás­pont elfogadására és ezért elmaradt 1 döntés, sőt az ötventagu választmány is lemondott mandátumá­ról, aminek egyébként az is oka volt; hogy néhány tag ellen még igazoló-eljárást akarnak folytatni. A Választmány lemondása miatt rendkívüli közgyű­lést akartak összehívni, de 0 vezetőség arról érle­sült, hogy néhány tag botrányt szándékozik csi­nálni ez alkalommal. A botrány megakadályozása végett elhatározta a választmány, hogy egyelőre visszavonja lemondását és plenáris ülést fog össze­hívni az aktuális ügyek megbeszélése végett. — Dohányellátás csoportok számára. A buda­pesti pénzügyigazgatás-^. Kvndeletet íocsátotl ki. mely szerint m i. dazok, r.kik állandóan Budapesten vagy Újpesten tartózkodnak, de a lb.tbi,soltságok­nál törzslapokon nyilvántartva és kőz tartás okba besorolva "inceenek,. dohányjárandó águkat nem jegy «.lápjáu h.)iiem a pénzügyiga: KatSság kiutaló végzése alapján fogják havonta a 'megállapított dohánytőzzdéfotn megkapni. Szállók és penziók lakói csak az esetben vehetők fel a ,ir: yzókbe, ha legalább harminc nan óta ott laknak E személyek dohányjári'jidóeigának kiutalását minden lak­tanyaparaí'<.'sno\ság, hajóstársaságok igazgatóságai, intézetek, kórházak vezető >eí, szállodák, penziók tulajdonosai stb névjegyzék kíséreteken a fővárosi állam; pénzűgyigazgatóségíioc címezve minden hó­nap elsején — ez alkalommal októbor 15. napjáig — a kerületi pénzágyőri biztosságé' nál írásban kórjök. A csopt-'.tok tagjai számára a rlohányanyag egy megbatározott árudában egy mennyiségben lesz kiutalva, amelyet írásbeli meghatalmazással ellátott személy az értesítő végzée beszolgáltatása és készpénzfizetés ellenében vehet fel. — Nrtm emelik ki az clsülycsztott német hadi­hajókat. Londonból jelentik: Az angol haditengs» részeti hivatal elhatárolta, hogy e'áll a Scapa-Flowr.ál clsüly'.sztett német hadihíj ák kiemelésé­től. A ki?meléi költsége egyes bajé KI ál megköze­lítené a félmillió fontot. A scápafkwi rév olyan nagy terjedelmű, hogy az elsülyedt, hajók nem komoly akadályai a hajózásnak 03 :gy a víz sza­baddá: étele nom szükséges. — A Star filmgyár és oszfályvezeiőjéitek pöre. A budapesti központi járásbíróság íxy) tárgyalta d-r. Jelinek Ede járásbiró a Star-filmgyár cs al­kalmazottjának, Rákosi Bélának perét Rákosi Bélát, a Star-filmgyár filmköicsönző-oczlályána! vezetőjét a diktatúra bukása után, augusztus lC-ái minden fizetés és végkielégítés nélkül eliBoesáloHu a vállalat. Rákosi osztályvezetőnek havi 2700 ko­rona összjövedelme volt a vállalatnál é-i egy évi felmondáson kívül még 3 évi végkielégítésért is perli a filmváílaLatot, összesen 3S.500 koronát köve­tel a részvénytársaságtól. A íilmvállalat jogi képvi­selője a tárgyalás során előadta, hogy azért bo­csátotta el a felperest felmondási időre járó fizetés nélkül, mert az osztályvezető a proletárdiktatiira« előtt és alatt oly magatartást tanúsítóiI, mely a cég üzleti érdekeit sértette. A diktatúra kitörése e!5H a cég alkalmazottait sztrájkra izgatta és csak a forradalmi idők miatt nem bocsátották el ciőbb ál­lásából. A birg elrendelte ezen körülményeknek a bizonyítását és a felperes szolgálati magatartásá­nak igazolására tanukat fognak kihallgatni. Evég­ből a tárgyalást elhalasztották. Ezen per kimene­telét nagy érdeklődéssel várják az augusztus elején elbocsátott magántisztviselők ezrei. Igen sokan peri indítottak már munkaadóik ellen, azonban leglöb ben költségkímélés okából szüneteltetik ügyüket, hogy előbb egyes sablon ügyeket tárgyaltassanak le jogerősen, hogy megismerhessék a bi-rói joggya­korlatot. — tíyászrovat. Baranyavári Ullmianm Pál, Haiti középamerikai köztársaság magyarországi fő­konzuli, közgazdasági író, ügyvéd és sok éven át fővárosi bizottsági tag ma eléében hirtelen elhunyt 67 éves korában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék