Pesti Napló, 1920. április (71. évfolyam, 79–104. szám)

1920-04-16 / 92. szám

Péftíeflf PESTI NAPLÓ 1920. április 16. f A márka kurzusa, mely két hét óta folytono­san emelkedőben volt a semleges piacokon, teg­nap hirtelen visszacsúszott ÍOŐü-iól 9.re. Pontos információik még hiányoznak erről a meglepj ár­esésről, melyre annál kevésbé volt ok, mer! Német­országban láthatólag konszolidálódni kezdenek a politikai viszonyok. Valószínű tehát, hogy francia részről kezdeményezett börze manőver van a már­ka zürichi kurzusának lerántása mögött. A berlini tőzsdei köröknek értesülései szerint az entente­államok Berlinben lévő laptudósilóinak egy közel­jövőben tervezett puccskísérletről küldött alánt,i­rozó hírei okoztak szándékolt pánikot a zürichi pénzpiacon. A pénzlebélyegzés Lengyelországban. Bécsi tudósitónk jelenti: A lengyel kormány a pénzlebé­lyegzéssel kapcsolatban elrendelte, hogy április 16-tól április 27-íg Lengyelország és a külföld kőzött telicsen szünetel a vasúti forgalom. Amerikai pénzembeiek Bécsben. Bécsből táv­iratozzák: Az itt időző amerikai pénzügyi szakem­berek tegnap tanácskoztak első ízben az osztrák ipari és pénzvilág számottevő képviselőivel. Az amerikaiak attól teszik függővé az Ausztriának nyújtandó hitelt, hogy a politikai helyzet megszi­lárdul. Az osztrák részről tárgyaló férfiak kijelen­tenék erre, hogy a két nagy párt szövetkezés^ ele­gendő biztosíték a bolsevikok fölforgató kísérletc­vel szemben. Az amerikaiak most, mint kijelentet­ték, csupán tájékozódni akarnak, a hitelről pedig csak Amerikába való. visszatérésük ntán, j'.íöitis. ban vagy júliusban lehet szó. A fővárosi kereskedők panasza. A Fővárosi Kereskedők Egyesülete Dán Leó elnöklete alatt foglalkozott az árdrágító visszaélésekről szóló törvény tervezetével. Foltényi Róbert előadó annak megállapítását sürgette, hogy a nagy. és a deteiilkereskedők legaiis haszna mennyire tehető Kraemer József a belvárosi luxusüzletekben tar­tott razziákat tette panaszosan szóvá, Hetées Mór a tájékoztató árak egész vonalon való megállapí­tását sürgette, Gelei Vilmos, Neustadt Miklós ada­tokkal igazolta, hogy a bécsi nagykereskedők igé­nyelte árak sokkal magasabbak, mint a budapesti detailárak. Az Egyesület az Arvizsgátóbizottságot arra fogja kérni, hogy szaJcmák szerint pontosan állapítsa meg ugy a rezsit, mint az igényelhető Üzleti hasznot. A pénz felülbélyegzése és az árak emoikedébe. Minthogy illetékes helyen azt tapasztalták, hogy a pénz felülbélyegzését nagyon sokan jogcímül használták a közfogyasztási cikkek árának meg­drágítására, a kereskedelmi miniszter intézkedése alapján az Arvizsgálóbizottság utasította a főka­pitányt, vidéken pediig az illetékes hatóságokat, hogy azok ellen a termelők vagy kereskedők ellen. akik az említett címen felemelitek az áraikat, a legszigorúbb eljárást haladéktalanul indítsák meg. Borminták küldésének megkönnyítése. Eddigi rendelkezések szerint a borminták kiküldéséhez is engedélyt kellett kérni és a kiviteli vámot meg­fizetni. Minthogy ez az ajánlattételt megnehezíti, a Bor kiviteli Szakbizottság átint a földmiívelés­úgyi és pénzügyminiszterekhez, hogy a bor. és pezsgő mintákat három liter erejéig engedje szál­lítási igazolvány kikérése és literenként fizetendő 2, illetve 10 korona lefizetés nélkül külföldre ki­küldeni, illetve kézipodgyászként kivinni. Állami külkereskedelmi hivatal, iii1 " szerint a Kereskedelmi Muzeumot és a Magyar Árufor­galmi .irodát egybeolvasztják s e két1 intézmény­ből Magyar Állami Kereskedelmi Hivatalt létesí­tenek. A kereskedelem-politikai ügyeket egy kü­lön bizottság intézné, melyben helyet kapnának az összes gazdasági érdekképviseletek delegáltjai. Exportengedélyeket továbbra is a miniszterközi bizottság adná ki. de csak a Hivatal előzetes vé-Jeményezése alapján. Az állami rczgálic ára. A ,,Gazd. Tud." je­lenti: A rövidesen megejtendő második állami réz­gálic-kiosztás alkalmával a rézgálic ára kilogram­monként íO koronára emelkedik. — Itt említjük meg, hogy a borüzletben nagy csöndesség van és bár a borkészletek tulajdonosai ma már több haj­landóságot mutatnak, hogy a boraiktól megvál­janak, üzlet aliq jön létre. Mult évi borokért 15— 20, óborért 24—25 koronát kérnek, de ezek az árak csak névlegesek. Az uj román valuta Bukaresti jeleníts szerint legkésőbben két hónapon belül megjelenik az uj pénzegység és minden más pénzt bevonnak, ami Románia területén forgalomban van. Először be­vonják a német leit, utána a magyar korqr.át. Már Párisból útnak is indították az uj bankjegyeket Bukarestbe. I Magyar-olasz kamara. A Magyar-olasi kamara előkészítő bizottságának képviseletében ma Kohncr Adolf. Éber Antal, dr. Fenyő Miksa és dr. Magos György megjelentek Cerutli olasz követnél és be­jelentették. hogy a kamara terve most már a meg. vaiösulás stádiumába jutott és hogy a jövő hélcn megtarthatja alakuló közgyűlését, Ceruti; követ nagy rokonszenvvel fogadta a küldöttség előter­jesztését és szívesen megígérte, hogy a maga részé­ről a szerv ügyei és törekvései iránt a legkomo­lyabban fog érdeklődni. Az olasz-magyar kr.maru megalakulása után azonnal megteszi a szükséges lépéseket, hogy a parallel-intézmény Olaszország­ban is létrejöjjön. Az értékpiac. A kedvező bécsj és berlini tőzs­dei jelentések hatása alatt nálunk is barátságo­sabb lett a börze hangulata. Csütörtökön az üzlet iránya szilárdabb lett és a vásárló megbízások elfektuálása emelkedő irányba terelte a papírok árfolyamát. Az üzleti forgalom vége felé realizá­ciók nyomában kissé Visszacsúsztak a kurzusok. Főleg az ipari értékek közt; volt nagyobb áremel­kedés. Igy a Ganz 600, az Urikány 175, Áit. szén 300, Kohó 250. Fatcrmelő 200, Flóra 100 K-val ug­rott előre. Hivatalos árfolyamok. Legalacsonyabb, legmagasabb és zérókurzusok, llnnliok i Magyar hite] ... JST5—IÖ55 —l&or, Földbirtok -1196-1225 Osztrák hitel 920— 900— 900 Hazai 740— 785— 740 Hermes 445— 456— 448 Agrár ... _ nco—1130—iir,o Ingatlan ... __ nco-1150—lioo Magyar banlt— 1180—1146—liio Kubánk _ ._ 1072—1040—1047 Forgalmi 730— 725— 725 876— 880— 855 Orsz. bank 200 Jelzálog _ _ 650— 64C— 540 Ker. hitot ... 485— 487— 485 Lesz&initbli _ 885— 800— 870 Merkar ... _ 510— 507— 505 Kereskcd. _ 65 üO— 6600 B. Agrár ... _ 840 840 Jparbank — — 595— 605— u96 Atlgló 850— 870— 850 Általános . Belvárosi ... _ 725— 730— 725 Tabai-ébpjuztArnfci 0— 040— OÍO Nemzeti Pesti Hazai Központi — 880— 327— 820 660— 670 660 1H200 19400 • 1790 1610 1790 Lipölvárosi Fővárosi RI>toetlúb, malmoki Borfod-M.... _ 2900-3050—2950 Gizella _ 1825—1876—1860 Konkordia _ 1490—1515—1500 Viktória ... _ 4000—4100—4040 Budapest ... síio—3180—3120 Jégblztositö ... E. M. Általán. 22960 2S060 52950 Biliijáti, tfoIngidriAi 1450—toéo-4450 Drusch? Beocsini . Cement 1100-1200—1160 Szentlőrtnci ... 950— 900— 960 Észak, széu _ 2000—2660—2000 Szászvári _ S10G—3050—3060 Koho 4850—4970—4950 István légin ... 690— 710 690 Köb. gőzt. _ 1350 1350 Magnezit 4840—4800 4780 Alt. kösz. ... _ 8410—8600 8460 Kerámiái 1250 1230 Salgó 7630—7450 7425 Újlaki ... : ír.oo 1000 Uriliiliyi _ -- 6000—6675 5420 Vasművek és gigigjiraki Cobttl'g 2600-2580 2580 Láng ... _ 808—* 840 840 I sáky _ ... _ 1S06—1310 1280 Lipták ... — .182— 370 370 Fegyver 1410—1400 1403 1-tiina — 8500—3560 3350 Ganz. 11. _ 16000 18000 1:600 Schlick 850— 880 856 Ganz vili. _. 3426—3475 S450 Magyar acíl _ Kaszab ... ; 1150 üj Láng ... _ Kai»nf£lc vAllnlntok: Aiter-fény _ Athennoum ... Franklin ... 5330 Légsfcesz _ ... 3300—3326 3300 Bárói i 1480—1485 1480 Brassóid. 3000—2080 2960 Chinoin — ... 1775 1776 Danién 4<60—4500 Egyesült izzó. 3025—3076 8C25 Textil 1500—1650 1640 Papír 2-220—2200 2200 Spödium _ ... 1925—1900 19M) Flóra 4000—4750 4700 Goldberger ... 1420—1430 1425 Guttmann _. ... 3875—3925 3900 Fatermelő ... _ 6000—6325 0325 Haltenyésztő ... 3000 Műtrágyagyár Karton 1470—1496 1480 Klotild ... ... 2500—2550 2500 Polgári sörfőzde Lámpa ... 1970—1990 1970 Kiislekedéai viliin latok 1 Adria ... _ 9360 J.evante — — 4800—4200 4200 Atlantik» — ... 6000—5150—6100 Államvasút _ 4060—4160 4126 Közúti 1340—1S70—1805 Tröszt ... _. ... 1420—1440 1160 Városi 540— 565 Bur ... _ L Déli vasút ... 633— 020— 621 Hivatalos valutaárfolyamok. • A valutapiacon nem volt nagyobb aránvu forgalom. A kurzusukat 1800 1800 Kepiilö _ _ _ Ruggyanta 4100—4175 4o;>o Vasúti forg. _ 1200—1170 1170 Városfejfes/.tö 1336—1375 1305 Maros peti. _ isoo 1310 Nasici 10000—12200 12000 Olajipar... 2100—2375 ;375 phöb s _ 635— 650 M6 Stummer _ _ •— Szlavóniai... _. 3500—3575 3520 Telefon 1710—1720—1710 Őstermelő — -i. 930— 925—925 Llohlig. _ ... 1510—1660 1536 Nemzeti fa 1830—JS40 1320 Schwänzet ... 840— sco 840 Boni... _. ... _ 1800—1710 1700 Kúzb. erdő _ 1800—1330 1800 Zentai ... Jlagy. erdő _ 1876—1880 1875 ilt közöljük: Napoleon 750—65 (770), Font H'f,-. •So5, dollár 214— 00 (200), frank 1325-70 (1300), márka 378-70 (3R0), líra 1025—985 (950), rubel 302—2!>J (290), lei 318-60 (310), szokol 302-G7, svájci frank 3700-75 (3600). dinár 610-600 ( 590). - Dc-npk: Bécsi kifizetés 85.77, Berlin —.—, Prága 2vK)—310/ Amsterdam 72—82. Bécsi értéktőzsde. Zárlat: Osztrák korona­járadék 92, Májusi járadék 97, Februári járadék 98, Magyar aranyiáradek 260.25, Magyar koroni­járadék 123, Török sorsjegy 1895, Angtobank 864. Bankverein 881, Mercur 910. Osztrák hitei 1055, Magyar jelzálog (.98 Laenderbank 1098, Osztrák-magyar bank 5900, Unlchank 875 Zivno 1640, Gőzhajó 11.840, Államvasút 4105, Délivasul C36, Államvasút élvezel) iegy 2780, Ausaigi 7(180. Klotild 2150, Siemens 17"5, Alpesi 3550 líánva és kohó 11.000.- Feiten 6500, Krunp 1520 ' Poldikohó 2905, Prágai vas 7490. Kinm 3180, Skoda 2660, Fegyver 3980, Esztergom-szászvári 2900 Rosüxi 3230, Salgó d900. Trifaii- 3680. Magvar állaláno szén 85Ü0. Urikány 1700, Veitscher 14.5000, Daim­ler 1500, Rüsten 2270. A) olló 39S0 Fanto 15.800, Kárpáti 10.C00. Galícia 12.900. Schöeller 7000, Ma­gyar vasúti forgalmi Í3Í0. Magvar gunuui 3980, Budapesti fa 16.50, Dollár 219, Lei 395 Lira 10.86. Zürichi kurzusok. Devizáik zárlata: Berlin 9.35, Hollandia 207.50, Washington 5.51, London 22, Párás 33.75, Miano 21.50, Brüsszel 3(5.75. \c­psnháiga 103, Stockholm 123, KriszUaniu 109. Mad­rid 99.40 Buenos-Aires 510 Prága 9.10, Zágráb 3 50, Krakó 2.40, Bécs pénz 2.S0, áru 2.90, Osztrák bélyegzett korona pénz 2.80, áru 3,20. TESTEDZÉS A Hl. ker. TVE—MAFC mérkőzés epilógusa A Műegyetemiek óvási nmeinek a match hitelesí­tése ellen — Zsoldos László ifjúsági elnök nyi­latkozata (Saját tudósítónktól.) Egy héttel ezelőtt a Magyar Atlétikai C.lub emelt óvást a FTC-vei szemben elvesztett mérkőzés igazolása ellen, mert vereségét a játékbiró helytelen ítélete idézte elő. Most ujabb óvással lesz kénytelen a MLSz foglal­kozni, amennyiben a Műegyetemi Atlétikai és Football Club sem nyugszik bele abba, hogy a vasárnapi mérkőzést tisztán bírói tévedés .alapján a III. kerületiek javára könyveljék el. „Sok a tizenegyes" című hírünkben már meg. emlékeztünk arról a «sulyos bírói tévedésről, amelynek következtében a MAFC az Óbudaiak' elleni mérkőzést elvesztette. A játékbiró a match utolsó perceiben tizenegyes bümtetőrugási ítélt a derekasan küzdő teknikusok ellen, holott a MAFC által elkövetett szabálytalanság a büntető terüle­ten kívül történt. Szavahihető tanuk egész sora, az egyik határbiró, sőt az ellenfél footballíntézője - is ezt igazolja. A szabályok értelmében ugyan ez nem mérvadó, mert egyedül a játékvezető illeté­kes az ilyen esetek elbírálására. Igen ám, de ehhez az szükséges, hogy a jálékbiró lássa is »x esetet és kétséget nem szenvedőeo megállapíthassa a tényállást. A tizenegyes a legsúlyosabb bünte­tés, amivel egy csapatot sújtani lehet, mert az csaknem biztos goált jelent. Tehát ügyanugy keli elbírálni, mint a goal megítéléséi. Erre vonatko­zólag a paragrafusok igy rendelkeznek: Semmiesetre se Ítéljen a bíró goalt, ha o maga meg nem győződött arról, hogy tényleg gcai esett. F.z a tizénegyesre vonatkoztatva ilyképpen volna átvihető: Semmiesetre se ítéljen a biró tizenegyest, ha ő maga meg nem győződött arról, hogy a szabálytalanság, amiéit büntetőrugást akar ítélni, a tizenhatos vonalon beiül történi. A III. ker. TVE—MAFC mérkőzésen a máso­dik félidő 40-ik percében még az Óbudaiak ka­puja állt bombázás alatt, a kővetkező pillanatban oly hírtelen terelődött át a játék a másik tér­félre, hogy a bíró azt követni nem tudi'.a és az omjnozus eset színhelyétől legalább harminc mé­ternyire állt, amikor a gáncsot lefütyülte. Ilyen távolságról pedig az akkor már beállt szürkület­ben elmosódott mész vonalak mellett még a leg­élesebb szemű biró sem állapithalta meg azt, hogy valami cgv lépéssel a vonalon innen vagy tul esett. Feltéllenül hibázott tehát a bíró. arat« kor ilv körülmények között egy meggondolatlan ítélettel a match sorsát a III. kci iiictiek javára el­döntötte. A hiba annál súlyosabb, mert az nem­csak egy niérkőzés eredményének a meghamisítá­sát. hanem esetleg a MAFC-nak az első osztályból való kiesését is jelentheti. Ez teszi érthetővé, h«gy a főiskolai sportegyesület, amely eddig egyetlen mérkőzés hitelesítése ellen sem élt ki­fogással, — bár talán lett volna erre oka — ez­úttal bejelenti óvását a Labdarugó Szövetségnél. Alkalmunk volt ez ügyben Zsoldos Lászlóval, a MAFC ifjúsági elnökével beszélni, aki az óvást elhatározó igazgatósági ülés után ezeket mondta munkatársunknak: — Ujabb időben kezd divattá válni, hogy a mérkőzések sorsát r.cm a csapatok játéka, liancm a fod'baljbiró szeszélye döníi el. A vasárnapi eset nem az első, amikor hibás bírói ítélet miatt ve­szítjük el a játékot — hiszen csak az őszi" Sze­zonban három vereségünket Írhatjuk a játék­vezető rovására — sajnos azonban attól, kell tar. lenom, hogy nem is az utolsó. A szóbaníorgő cselről '— amely amúgy is már elég/:.' ismert — csak annyit, hogy az a III. kerületi ji' ékosok-^t is meglepte, berniünket még egyenesenmegdöbben­tett.' Kétfégbrejlő. hogy eg>;> biró, áki korláilua ur a pályán és minden eliv :órzés nélkül ítél ..ele­venek és holtak" felett, ily . könnyelműt a biráskod.-­hassék. A balszerencse valósággal üldöxte az ulún csajíVj'.unkal. A téknika zárva volt,. ami a sport­fejlődési megakasztotta és serit, a közéf;i.l:olák:. ól, sem a vidékről nem kaptunk ..utánpótlást". Ellen*­l.ezőleg, még a fővárosi játékosgárdánk egy részi; is vidékre ment, am» valósággal mégbéiiitoi !a jnü. • ködé stinket. A legniagyobb erőfeszítéssel ki'izdői­ti'ink. Iiogy a nehéz viszonyok d.-'ára is becsűlct­tdl 'álljuk meg helyünket és igy érthető..elkesere­désünk, ha azt látjuk, liogy a csapattok derekas magatartása révén k'i'viyott creclméayt egyes fiatalemberek könnyelműsége msgfáltoz tatja.. Hiába mondják nekünk, liogy a bírót az 'ítélet meghozatalában nem vezette rosszhiszeműség, mi; érünk mi azzal, ha ..jóhiszemű" tizriu'flycs k c ; jóhiszemű, ele jogtalan göulokkal veszi tjiik e> a mérkőzést. & Labdart^ó gza^lség taiáa mó^s

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék