Pesti Napló, 1920. április (71. évfolyam, 79–104. szám)

1920-04-16 / 92. szám

Q Péntek PESTI NAPLÓ 1920," áprilisul 6? 1 SZÍNHÁZMŰVÉSZET (*) Solness epitömester. Ibsennek egyik leg­érdekesebb drámáját mutatta be ma a Kamaro­Szinház Ábrányi Emil szép fordításában. A darab, ban, amely a magasságok felé való törekvés him­nusza és egyben elégiája, a lelkekre nehezedő ibseni borút, mint az erős napfény hasítja át a költői lendület. Az alakok erősen és merészen stilizáltak, hos?y ezzel szimbolikus jelentőségű legyen az ajkukon minden sző. Az eljátszását vál­lalni kemény munka, amellyel a mélyebb művé­szeti feladatokra vállalkozó szinház derekasan küzdött. A címszerepet Baráti József játszotta. Látszik, hogy értelmes, komoly színész, bár nem erre a stílusra való. Az igazi hangot Fáy Flóra hozta a színpadra. Seiner né ja n,agyon komoly, művészi plakitás volt. Gárdos Kornélia különösen ott hatott, ahol az erösebb szárnyalást kivan ti meg a szerepe. Kisebb szerepében is feltűnt a szinház üde tehetségű naivája, Benedek Margit. Az egész előadáson meglátszott a komoly Igye­kezet. amely azonban Ibsen-darab számára kissé hangosan nyilvánult meg. (*) Rátkai Márton - drámai szerepben, Az Andrássy-uti Szinház legközelebbi műsorában Bátkai Márton, a Király-színház kedvelt táncos kémikus színésze hosszú idő után ismét drámai szerepben fog fellépni, miután a „Hivatalnok urak" Róth bácsija óta nem szerepelt drámai színházban. Első fellépése Lengyel Menyhért ,.Az árny" cimü két képből álló drámai játékában lesz. (•) Plágiumvád Atelier Leó ellen. A „Musi­kalischer Kurier" cimü német zenei folyóiratban dr. Graf zenekritikus azzal vádolta meg egy cikk­ben A s eh er Leót, az ismert bécsi zeneszerzőt, hogy legújabb operettjében, amelynek a cime „Was Mädchen träumen", egy tizenhat taktusból álló keringőt hangról-hangra Suliivan Artúr „Wilson kapitány" cimü operettjéből vett át, épj>en csak hogy két taktust jelentéktelenül megváltoztatott és az egészet A-durból G-durba transzponálta. Ascher most nyilatkozott a „Musikalischer Ku­rier" vádjáról ós kijelenti, hogy azt az operettet, amelyről dr. Graf beszél, még csak hírből som ismeri, a címét se hallotta soha. Felhozna továbbá igazolásai, hogy éppén az inkriminált kering*') nem ugy készült, ahogyan a legtöbb operettszám, hogy tudniillik a kész muzsika alá szöveget írnak, hlar.em cf.t a keringőt a librettista előzőleg megirt versáre komponálta. Milyen komolyan veszik a béctiek az operettét! . . . (*) Műsorváltozás a Városi Színházban. Pén­teken 077" a Városi Színházban „Az ezüst sirály" helyett ,.Faust" kerlil szinre Adler Adelinával és Gábor Józseffel a íöszerepekben. Szombattól kezdve ismét „Az eziist sirály"'-t játsszák Király Ernővel és Knsáry Emmyvel a főszerepekben. (*) ,,A menyasszony" bemutatója. A Belvárosi Szinház jövő pénteken, április 23­Ay- mutatja be Lakatos László uj vigjí'.ékát, „A men.yasszor,y"-t. A címszerepet llosvay Rózsi játssza, a többi sze­repet Harsányi. Bárczy, Kosty Myra és Matánv Antal játsszák. (•) Az ^Istenek alkonya" fölujitásj. A Magyar Királyi-Operaházban vasárnap, április 18-án több évi pihentetés utáh felújítják Wagner Richard Istenek alkonya cimü zenedrámáját és pedig részben uj szereplökkel. Ujak lesznek; Guirune — Patai; Matild, a három norma — Bársony Dóra, Havas Gyöngyike és Feszty Ella, a három rajnai sellő — Goda Gizella, Tihanyi Vilma és Euáatio­vies Mária, Gunther — Pusztay Sándor. Régi sze­repeikben működnek közre: Ilaselbeck Olgái (Brünhilda), Basilides Mária (Wallraute), Burip.i Károly (Szigfried), Wenczel Béla (Hägen), Dal­noki Viktor (Alberich). Az öt órakor kezdődő clöadá t ifj. Ábrányi Emil vezényli és Dalnoki Viktor rendezi. (<•) Kinevezték a mozgóképvizsgálö-bizottsá­got. A helü. ryminiszíer az országos mozgókép­vizsgáló-bizottság elnökévé Horváth Elek belügy­miniszteri tanácsost nevezte ki. A béHigymirnsz. terium "észéről tagja lett a bizottságnak Kőszegliy Sándor helyettes államtitkár ós báró Perényt Zt'gmend nyugalmazott belügyminiszter. A bi­zottság jegyzője dr. Folyorits .Tő:hef miniszteri titkár lett. A fővárosi államrendőrséget a bizott­ságban dr. Marinovira Jenő 03 Jeszenszky Gellért fiikapitánvhelyettesek képviselik, mii? a G.ver­mekvédő Ligát gróf Széchenyi László, a liga kor­mányzó elnöke, dr. Rottenbiller Fülöp helyettes államtitkár, dr. Bakonyi Kálmán táblai tanács­elnök Ó-, clr. Pekáry Ferenc nyugalmazott minisz­teri tanáejcr,! Az Országos Magyar Mozgóképipari Ecyeaiilrt képviseletében tagok lettek Kovács Emil elnök ós Antal József egyesületi tas. (•) Költemény a hadifoglyokról. Április 24-én telik le a határideje annak a költeménypályázat nak, amelyet a Budapesti Színigazgatók Szövet­sége hirdetett. Ezeket a költeményeket kiváló művészek fogják szavalni olyan előadások előtt, amelyeket a hadifoglyok hazaszállítása javára ter ve :r»ek. A pályadíjak: '2000, 1000 és 500 korona. A költemények a szövetség irodájába .(Vígszín­ház) küldendők be. Színházak hirel (*) A Silvio kapitány" minden eddigi előadá sát zsúfolt ház hallgatta végig ünnepi áhítattal s a közönség a felvonások végién, sőt még az elő­adás után is nagy ovációt (rendezett a szerep­löknek. (•} Minden eddigi sikert túlszárnyal az az ér. deklödés, amely Marto,s, Kulinyi' és Vincze pom­pás operettje, a „Oigátygrófné" iránt nyilvánul. A jegyek mindig előre kelnek el és a közönség az egész előadís folyamán ünnepli Fedák Sárit, Lábass Jucit, Rátkait. Nádort és a többi szereplőt. (*) A szombat délutáni vizsgaelöadás iránt, amikor a Magyar Színházban a Rákosi-iskola nö­vendékei „A dolovai náibob leányá"-t adják elő, olyan nagy az érdeklődés, hogy a jegyek elővétel­ben majdnem teljesen elfogytak. Kabaré (•) Fed.ik Sári és Rózsalwgyi Kálmán az Apolló Kabaré ma este bemutatásra kerülő uj műsorának keretében folytatják nagysikerű ven­dégjátékukat. Az uj miisor kiváló alkalmat nyújt a kabaré kipróbált művészgárdájának egy sereg pompás és biztos sikerű művészi alakításra. Jegyek délelőtt. 11—l-ig és délután 4—6-ig elővételi dij nélkül válthatók a jövő hét összes előadásaira. Filmszínházak (•) Mozgókép-Otthon. A ,,Ravcngár" második része: a „Ravengár fogsága" már esak ma megy utoljára a Mozgókép-Otthonban; szombaton van a harmadik résznek a premierje, amelynek cime: „Küzdelmek a levegőben". Előadások 4, három­negyed 0, fél 8 és 9 óra utáu. Hangversenyek (*) Jótékonycélu hangverseny. A fasori cvnn­rrelikus főgimnázium dal- és zeneegyefiilete József Ferenc főherceg védnöksége alatt Haydn-estét rendezett. Az isren jól sikerült hangversenyen Scheuer Róbert kíséretében megjelent rtí ifjú főherceg is. akit Raffay Sándor püspök és dr. II»­bermann Pál egyetemi magántanár, iskolai fő­felügyelő foRodott.. A termet szépszámú előkelő közönség töltötte meg s teil) mint 5000 korona folyt be a „József Ferenc főherceg olcsó ebéd­akció" pénztárába, amelynek javára a hangver­senyt rendezték. Képzőművészet (•) Iparművészeti kiállítás. Az Országos Ma­gyar Iparművészeti Muzeum kiállítást rendes azokból a műkincsekből, amelyeket néhai herceg Eszterházy Miklós a múzeumiban helyezett el. A kiállítás április 20-án nyilik meg s hétfő ós péntelc kivitelével naponta i) és 1 óra között te­kinthető meg. A kiállítással kapcsolatban ismeret­terjesztő előadás-sorozatot, is rendez a muzeum. Előadásokat fognak tartani: Payr Hugónc. dr. Csányi Károly, dr. Langer Károly, Végh Gyula és dr. Csermely Sándor. Az első előadás április 20-án délután öt órakor lesz. Belépődíj nincs. (») A Szépművészeti Muzeum uj kiáditása. A Szépművészeti Muzeum grafikai osztályában o héten zárult le a XVIII. századbeli olasz réz­karcokból rendezett kiállítás. Április 18-án, va­sárnap nyilik meg az uj kiállítás, amely Lötz Károly olajvázlatait, akvarelljeit és rajzait fogja bemutatni. Olvasóinkhoz ! 1920 áp-piíis 15-sm uí eiőfíze­Sés£ nyiíoílwnfr a PessiNtz&MPűí Felkérjük azokat, m előfizetőinket, akiknek előfizetése lejétr, szívesked­jenek az előfizetést mielőbb mef/uji­tani, Itoyy a lapot akndálytalamil küldhcssük tovább. Kérjük előfize­tői),ket, hogy az előfizetés meguji­tásánétl mellékeljenek egy oly sza­lagot, amellyel az előfizetett példány a legutolsó tartózkodási helyre ment. Előfizetési árak: Eqy hóna/n a . ... 20 korona JYe<iyed,évre 5fí „ Félévre 110 „ Fyész évre 220 „ 7i Pesti Napló kiadóhivatala KÖZGAZDASÁG Drágák-e a részvények? — Levél a szerkesztőhöz — Igen tisztelt Szerkesztő ur! A mai Presse. ben azt olvasom, hogy az angolok 12.5 fontot ki* nálnak a Dunagőzhajózási társaság részvényei­ért, melyeknek tőzsdei kurzusa most 12—13 ezer korona közt mozog és így nagyjában megfelel az angolok kiná'lta és a mai valutaárfolyamokon át­számított vételárnak. Nagyon sokan vannak, akik válósággal meg­szédülnek a tízezer koronát meghaladó kurzusok­tól, a papírok túlértékeléséről beszélnek és irigykedve gondolnak azokra, akik — mint pél­dául jó magam is — annak idején, háború előtt „olcsó pénzen", 1600 koronáért vették meg ezt a részvényt, mely ma 12—13 ezer koronát kér. Milyen nagyszerű üzlet! Akik ezt olyan nagyszerű üzletnek tartják, igen felületesen gondolkodnak. Én azért a rész~ vényért, melyért ma az angolok 12 Ji fontot akar­nak adni, annak idején 1600 koronát, tehát 66£ fontot fizettem. Senkinek nem vagyok hajlandó elhinni, hogy a Duoagőzhajózási társaság rész­vénye, mely a társaság tulajdonában lévő hajók­nak, szénbányának, hajógyáraknak stb. egy há­nyadát testesiti meg, ma csak öt, vagy hatodrészét éri a háború előtti értékének. Már pedág az an­golok 12.5 fontos ár ajánlata szerint ez igy van. Á valóságban azonban nincs igy. Merem állítani, hogv a társaság vagyona angol értékmérővel mér. ve legalább öt vagy hatszorosa a háború előtti ér­téknek. Itt tehát a belföldi részvényes a 12—13 ezer koronás kurzus melleit is nagyon rosszul jár, mert ez a kurzus sokkal-sokkal alacsonyabb, mint a háború előtti 1600 koronás árfolyam. Itt csak az a külföldi vállalkozó csinál nagyszerű üzletet, aki olcsó koronákért összevásárolja legnagyobb értékű vállalatainkat. A részvények túlértékeléséről pedig beszélnt sem lehet. Az a részvény, mely a háború előtt 66.6 fontot ért, ma pedig 12.5 fontért szerezhető meg. holott belső értéke összehasonlithatatlanul nagyobb, Q Hihom cWt vr*it, p|)ppn pllfnke­zője annak, amit túlértékelt papírnak neveznek, Különben ezt látjuk, külföldi vállalkozók által megvásárolt egvéb értékpapírjainknál is. A németek külföldre eladott ipari cikkeik után 100—300 percentes felárt számítanak. Nem lehetne valami ehhez hasonló dolgot csinálni n külföldi kezekbe került magyar részvények eladár sdnál is? És tegye rá az államkincstár a kezét erre a felárra. Ráfér. T. V. Az Osztrák-Magyar Bank osztaléka Bécsből jelentik: Az Osztrák-Magyar Bank igazgatósigi ta nácsának ülése ma délelőtt 10 órakor kezdődött. Az ülésen dönteni fognak az idei pénzügyi évben kifizetendő osztalékok tárgyában is. A legnagyobb valószínűség szerint az osztalék az idén is ugyan­annyi lesz, mini az elmúlt pénzügyi évben, vagyis 70 korona. Az Urikány-Zsilvölgyj rt. lupényi telepének tnállósittisa. Rajiunk kivül eső okokból csak ma közölhetjük, hogy mint a Salgó a pclrozsényi leiepét, ugy az Uri'kány-Zsilvölgyi rt. is külön részvénytársasággá alakítja át lupényi szénbá­nyáját. A tranzakcióban a vállalat francia érde­keltsége is résztvesz, mely tudvalévően igen te­kintélyes érdekeltség és amely annak idején gon­doskodott az Urikányi-részvényeknek a párisi, genfi és lyoni tőzsdéken való jegyeztetéséről. Az Urikányi-rászvények árának emelkedése a börzén, ezzel a készülő és Ullmann Adolf mostani uta­lása során Analizálandó üzlettel kapcsolatos. Az angolok és a I>nnagőzhajózá3Í társaság. A Neue Freie Presse jelenti: Néhány héttel .ezelőtt, amidőn az Oesterreichische Bodenkrcditanslalt képviselői Párisban és Londonban időztek, tanács­kozást folytattak velük a Bánya és kohőrészvény. társaság, valamint a Dunagőzh/jjózási társaság nagymennyiségű részvényének francia és angol.tő­kések részérc való megvásárlásáról. A Banya és kohórészvénytársaság részvényeit az a csoport szeretné megvásárolni, amely a Schneider—Creuzot céggel van összeköttetésben, a Dvnagőzhajózási társaság részvényeit pedig angol Jiajósvállalutol: akarják megvenni 12 és fél font árfolyammal. A tárgyalásokat nem fejez,téli be, csak abban álla­podtak meg, liogy a két vállalat vezetésében akkor sem történik változás, ha a tranzakció létrejön« 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék