Pesti Napló, 1923. február (74. évfolyam, 25–47. szám)

1923-02-25 / 45. szám

íTasaínap" NYILT-TÉR BELVÁROSI SELYEMVÁSÁR — • Budapest IV, Ferenciek terc 4 ~~~ Dacára a jelenlegi nagy áremel­kedésnek, továbbra is legszoli­dabban szolgáljuk ki vevőinket Na<ny raktár minden ié­tezS selymekben, nSi ssB­vetefcben, grenadlnokban OLCSO RRRtt! Fehér nemi-kelengye j s* vászon, asztalnemű Feradrich Sínre Budapest IV, Seák tér 3. szám (iModern és Breitncr paloia) Höl gyek figyelm ébe , — : _ —. dacán az árcmelkedések­re P CÍ6 Cnin© r.ek, míg a régi készlet tart Crep Georgette m 9gÍK,°!f só bélésselymek é s H A S K 0 gyapjúszövetek K«®»***»!* ', Deák téri, ev.temp. ép. Kabát' és harisnyakötő» aéwek ipakíánon Szabadalm. Háziipari Szőnyeg- és Gobelin­szövőgép megtekinthető és megrendelhető Fenyő István míiszakiíizletébcn I., Horthy Miklós út 52. szám. Telefón József 12-8í j 1 55T?3 ZSObDO legjobban kész't elő magánvizs­gákra. Duhány u. Si. Tel. J. 124-1T BIHARI SÁMDOR egyik leghíresebb cs igazán gyönyörű alkotása „Tere-fere a vályúnál A festmény, melynek kb. 110—ISO cin. a nagysáfia, annak idején a tárlaton a legnagyobb elismerésben részesült. Megtekinthető délben 1 órától 2-ig. — Egy pár sxép psrzsaszSnyeg Is eíadó ! Vll, Jósika ucca 15. sz. II. emelet, ajtó 1, Jó állapotban levő négyüléses dunai Tei József 35-30 motorcsónakot veszeK Tc f ó 5000 és 6000 koronáért elsőrendű I szalma­is selyemkalapok kaphatók i VI, Andiáss; út 53. szám, II. emelet 6 (Renaissance) PESTI NÄPO ~iir*— •*923 fefeuar 25. 13 HfiCipi Sárcipfiiavftás 48 éra alatt Amerikai (iumiüzem, Budapest, VII. kerület, Klauzál tér 15. szám alatt, (illatszertár) Csányi ucca saro k 2—1 szobásat, lesalabb 4—5 é.vre közel a villamoshoz. Ajan­latok Margit kürút 48,11 19 Újból érkezett Kompressoros Mercedes autó T Kossuth Lajos u. Tel. J. 121-liS mmmi mmi orfeum ju Ma két előadás, délután VA és este V=8 órakor a nagyszerű februári varieté­és opereltmOsor utolsó napjai! ifiK^ SS 19910 MP •• Hi llloflSq arany, ' Fazont is fizetek exUst és hamisfogakért nnnufn hirdetett árnál többet tizet Országos éksserhát, Rákóczi út 17. (Uránia bank) B riliánst, aranyat, ávör.gyöi mindenkinél drágábban vesz: Reitx A. utóda, Budapest, Károly körűt 6. sz. ASfoewirRecortl Srdgép tele­pen firodabűforok kaphatok V, Vilmos császár út 60. Tel. 48-65 Szezon Miaui ápak Breitjeld szűcsnél IV.. Váci ucca 10 TETŐFEDÉSI MUNKALATOKAT ESZKÖZLÜNK a jelenkor legjobb Ictúfedü-anyagával KOLLARIT BŐRLEMEZZEL valamint más tedéllemezzel, mindennemű módozatok szerint. Egyasillt „Újpest és Konfükone" Vegyészeti Gváe-ak, Kollír Miklós és Breitncr, VI, Bajza ucca 28. TeL 12-54,03-45 •--diilSí EV, ESKÜ TÉR 5 PNEU^\LKJ^RÉSZ, JAVÍTÁS! újdonságok megérkeztek FRIEDMAN, VI, KIRÁLY UCCA 8, AZ UDVARBAN Alakításokat a legdivatosabb formákra elvállalok Strelisky Sándorué szül. Swetlik Sarolta a | saját, valamint sógornői és az összes rokonok nevében: mélységes fájdalommal jelenti, hogy forrón szeretett ,ió nra, a legmelegebb szívű, odaadó livér és rokon, Strelisky Sándor udvar! éc kamarai fényképész f. Iió 23-án, rövid szenvedés ntán, az Ürban elhunyt A megboldogult földi maradványai f. hó 28-án d. ti. 4 órakor fognak a Kerepesi út mel­letti (régi) temető halottasházában a róm. kath. egyház szertartása szerint beszenteltetni és örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szentmise-áldozat f. hó 27-én d. e. 10 órakor fog az erzsébetvárosi főplébánia­temjplomban (Szegényház tér) a Mindenhatónak bemutattatni. Özv. Lubelsky Sándorné, özv. Gergely Jánosué, özv. Arnstein Heririkné, özv. Fayer Zsigmondné mint nővérei. Özv. Roth Miksóné úgy maga, mint alulírott családja nevében lesújtva közli, liogy torrón sze­retett férje és jóságos atya Roth Miksa munkás életének 50. évében, hosszú szenvedés után, február 22-én elhunyt. Temetése vasárnap, e hónap 25-én, délelőtt 10 órakor lesz a rákoskeresztúri izraelita temető halottasházából. Rajna Rezső és neje szül. Kovács Ilonka, Rajna Sándor és Oszkár gyermekei. Részvétlátogatások mellőzését kérjük. Minden iá és gondos háziasszony salát ér­dekében a következő cikkeket mielőbb Vászonáruk, pamut és cérnából Sifónok, ágy- és fehérneműre Lepedő- és paplaniepedő­VáSZOH minden szélességben Ingzefirek, nadrágköpper, damasztgrádli Asztalkészletek,törülközők és frottírszövetek Cérnagrenadinok, Liberty batisztok sima, szines és mintákkal Gyönyörű tavaszi ruha­kelme-ujdonságok Virágos kartonok,szaténok Harisnyák, kesztyűk Zsebkendők csaki s tartós és szoiíd « minőségű áruk! ~3M HÜTE!) divatáruházában ICirály ucca 53, szám Akácfa ucca sarok B || V n olcsóbb és jobb, mint bärhol. y 1 y K Szolid kiszolgálás. Díjtalan csomagol!» BEHR MÚAS2TALO& Andrássy út 60. szám 70NG0RAK M V Waldmannál, Bewies •H^B Szentkirälv ucca sarok. Jawftá: elismerten leg­szolídabban Reviczky ucca 9. sz., Szentkirály ucca sarok." Javítás, hangolás, cser« Telefón: Józset 75—26 K Deutsch Panny riői divatterme v. sas U CC Q 7, IL emelfil Papfi f-és iátéftfiruOzlel forgalmas helyen el aös A Magányos nő is vezetheti. 3 Érdeklődni telefonon 71-13 lehet SirciEiSft, hümm avari javftása 1 24 óra alatt olcsón. ESartlsa pumikereskecteinif ?«, Rákóczi út 69. Vörösmarty ncca 73. szám j HeinR link arámin de fizetjük is legmagasabb árakat: w»« Wl m brilliánscrt ezüstért GELLÉRT TESTVÉREK, Eötvös utca 6. • ••••• Mindennemű bőrkiütések és fertőző bőrbetegségek ellen használjon BEM KÁTRÁN9SZAPPANT valamint a közismert egyéb gyógyszappa n készít­ményei t, u. m . borax , lano lin, ayerm ufc, kén, iannin, lysoi, stb. szappanokat. § xyi^í. | A valódiságot igazolja /•iÁ'Jl/x* a fácska védfegy es cégaláírás KAPHATÓ MINDENÜTT! G. HELL <£ CO. A-G. TCOPPAU. Magyarországi kéSzitője Hoiozer Emil Zoltán, Budapest VIII. Hunyadi ucca 43 Telefón: József 72-81 Ne vegyen raglánt, férfiruhát mi g nem látta Sehnur Henrik Ml Rátünlít 15

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék