Pesti Napló, 1923. augusztus (74. évfolyam, 171–195. szám)

1923-08-10 / 179. szám

12 iVasXriaaJf" PESTI NAPLÓ ÍG23 augusztus 4. JÓ REGGELT! Budapesten ma dél­ben 27 fok Celsiust mutatott a hőmé­rő. Továbbra is száraz, meleg idő várható. Este azonban már hű­vösebb az idő, miért is kirándulók vigyék magukkal a felöltőjüket. A Duna Budapest és Gombos közt még mindig árad, máshol apad. Esti Zürich: 0.03 Va. Az élelmiszerpiacon ma is nagy volt a drágaság és mégállapítható, hogy kct hét alatt száz százalékkal emelkedtek az árak. Egyébként ma lóvásár is volt a Tatterzálban, ahol négy csikóért 12 milliót, egy angol telivérért d, a ne­héz igáslóért pedig 3 milliót, fizetlek. Ezek után elhatároztam, hogy nem veszek lovat, bár cny nehéz igáslóra nagy szükségem volna, hogy húzná velem az igát ebben a nagy drá­gaságban 'A nap hőse Csontos bácsi, aki ma nyílt színen frendörösködött a kormány \ ellen. A karcagi követet zajosan meg­tapsolták a fajvédők. Mind a négyen. Két újságíró az este betért egy ligeti vendéglőbe. Izgatottan tanulmányoz­ták az étlapot, miközben az egyik fel­kiáltott: »Na ez pompás, a párolt liba­mell ma jobban áll, mint az én KÉVE részvényeim!« — Jugoszlávia új prágai követe. Belgráfii tudó­sítónk táviratozza: Nezicset, a belgrádi külügymi­nisztérium osztályvezetőjét kiuevezték Jugoszlávia prágai követévé. Nezics a fiúméi kérdés szabályozá­sának befejeztéig továbbra is a külügyminisztérium­ban teljesít szolgálatot. (U.) — Üj kormányfötanácsos. A kormányzó a minisz­terelnök előterjesztésére Gálos Kálmánnak, áz Ide­genforgalmi és Utazási Vállalat Részvénytársaság vezérigazgatójának a magyar királyi kormdnyfőta­nácsosi címet adományozta. — Holland vendégek Debrecenben. J. H. Lin­schoton amszterdami egyetemi tanár tegnap felesé­gével Debrecenbe érkezett. A tanáT azért jött Debre­cenbe, hogy az ottani viszonyokat tanulmányozza. — A scheveningeni sakkverseny végered­ménye. A scheveningeni nemzetközi mester­verseny utolsó fordulóján, — mint a Pesti Napló tudósítója jelenti — a már biztos első győztesnek tartott Maróczy mesterünk, nz autsider dr. Oskam elleni játszmában, minden várakozás ellenére, az első vesztett ponthoz jutott. A magyar mester, aki veszélyes ellen­feleit sorjában könnyűszerrel legyőzte, most egy másodrangú mesterrel szemben kapitulált. Maróczy fölényes módon hatalmas támadást indított a Király-szárny ellen, s gyalogos és bástyaáldozattal egyenesen mattra játszott. A rotterdami doktor azonban bámulatos hideg­vérrel kiállotta a pergőtüzet s végül is kimá­szott királyával a matthálóból, mire az ellen­tábor vezetője feladta a küzdelmet. A másik két díjkonkurrensnek kedvezett a szerencse: Spielmann a heves királyszárnyi roham után megbontotta ellenfele Loman hadállását, s a végjátékban nyert, míg Johner szintén éles támadójátékának köszönhette a gyönge ellent­állást kifejtő Fick elleni győzelmét. Béli szép stílusban nyert Davidson ellen. Colle belga bajnok megverte Wecninket, s ezzel szép he­lyezést ért el. Yates angol champion Fonteint birta a játszma feladására, Straat vesztett Mieses ellen, Snosko nyert dr. Olland ellen, Strick Speyer ellen. Az Euwe—Hansen-pár küzdelme eldöntetlen maradt. A verseny vég­eredmény© szerint Johner P. (Svájc) és Spiel­mann R. (Németország) osztottak az első és második díjon SV: nyert egységgel. III—IV—V. Maróczy, Réti (Magyarország). Colle (Belgium) 8, VI—VII. Yates (Anglia) és Mieses (Németor­szág) 7, VIII. Hansen (Svédország) 5 Vi, IX. Snosko—Borowszky (Franciaország) 4Vi, X. Strick von Linschoten (Belgium) 3Í4. A hol­'and mesterek csoportjába Speyer és Emve teljesítménye a legjobb 4 Vi nyert egységgel. — Szeged város hatósága sajtópert indít a sze­gedi intranzigens keresztény lap ellen. A Szegedi Űj Nemzedék, amely a diktatúra bukása óta Szegeden A Nép hivatását tölti be, augusztus 7-iki számában egyenesen földbéruzsorával gyanúsította meg a vá­srost. Természetesen ez a gyanúsítás nem maradt Visszhang nélkül, úgyhogy ma délelőtt a rendeg ta­i Sticeülóson Balogh Károly indítványt terjesztett elő, Megint cáfolják a Bethlen—Benes-találkozás hírét Prága, augusztus 9. A Magyar Távirati Iroda mérvadó prágai forrásból származó értesülése szerint gróf Beth­len István miniszterelnök és Benes külügymi­niszter között nem kerül sor találkozásra. A szinajai értekezleten a magyar kölcsön ügyé­ben hozott- határozottal kapcsolatos intézkedé­sek közvetlen tárgyalások nélkül fognak folya­matba tétetni. Bécs, augusztus 3. (A Pesti Napló tudósítójától.} A Neues Acht. Uhr Blatt ma esti száma azt írja* hogy szeptember havában Bécsben a kisantant és Magyarország között tárgyalások indulnak meg ab^ ból a célból, hogy Magyarország előleget kapjon aí tervezett külföldi kölcsönére. amelyben azt indítványozta, hogy a város hatósága a szélsőjobboldali lap ellen indítsa meg a sajtópert, miután egésren valótlan rágalmakat közöl a város ellen, amelyek alkalmasak arra, hogy a földbérlöket a város ellen izgassa. A városi tanács a legnagyobb felháborodással vette tudomásul Balogh Károly elő­terjesztését és egyhangúlag elfogadta az indítványt. — Masaryk Ny Ura díszpolgára . Prágából táviratozzák: A lapok jelentése szerint Masa­ryk elnök legközelebb felkeresi Nyitra váro­sát, ahol átadják neki a város díszpolgárságá­ról szóló oklevelet. A köztársasági elnök láto­gatást tervez Zólyomba és Besztercebányába. — Üj lokomotív, moly nem ereszti ki, hanem újból felhasználja a gőz erejét. A mostani loko­motívoknál a kieresztett gőz elszáll a levegőbe és elvész. A mérnökök már régen foglalkoznak azzal a tervvel, hogy a gőzt ne veszítsék, el ilyen módon, lunein niegsűrítsék és tovább is használják a gép hajtására. A problémát — mint egy londoni újságban olvassuk — sikere­sen oldotta meg most David M. Ramsay nevű skót mérnök. Egyszerű eszközökkel képessé tette a kieresztésre szánt gőzt arra, hogy ismét energiát fejleszthessen a lokomotív hajtására. Az Armstrong-féle vállalat már építtetett egy olyan lokomotívot, mely Ramsay rendszere sze­rint takaréskoslcodik a hajtóenergiával. A gép­pel végzett próba kielégítő módon sikerült s a szakemberek megállapították, hogy áz újból felhaszmttt gőz segítségével a szénfogtlflsztás negyven százalékkal csökkent s « lokomotív gyorsabb és több munkát végez, mint az eddigi lokomotív. A kazánokat sem kell olyan gyak­ran megtölteni vízzel, ami szintén fontos. Leg­fontosabb előnye mindenesetre a szénmegtaka­rítás. A vasúti szakemberek most komoly ta­nulmány tárgyává teszik Ramsay találmányát. — Lefoglalták Reinhardt ingóságait fele­sége tartásdíja fejében. Bécsi szerkesztőségünk táviratozza: Berlini jelentés szerint Elsa Heim, Reinhardt Miksának válófélben levő felesége, bírói végrehajtás útján Berlinben lefoglaltatta Reinhardt bútorait, mert férje nem fizette meg a bíróilag megítélt tartásdíjat. — A tanítók tiltakoznak a főispáni hatáskörbe való utalások ellen. A KANSz. elemi iskolák cso­portja csütörtökön tartotta rendkívüli választmányi ülését. Sajnálattal állapította meg, liogy bár a kor­mány kétségtelenül jelentékeny sexítséget nyújtott a közszolgálati alkalmazottaknak, a létminimum a leg­több kategóriánál még ma sincs biztosítva. A taní­tóság soraiban a legnagyobb nyugtalanságot és ag­godalmat »kozta az a törvényjavaslat, amely a taní­tók és az óvónők kinevezését a főispánok hatáskö­rébe utalja, mert ez a rendelkezés a tanítói tekin­télyt mélyen sérti és a tanítókat a politika eszközévé alacsonyítja le. Azért ez ellen a legteljesebb mérték­ben tiltakozik. — Egy szökevény moziflímhe illő üldözése. Savo­ndban. a rendőrség le akart tartóztatni hamis bukás miatt egy BotticelK Alfredo nevű kereskedőt, aki azonban megsejtette a veszedelmet s amikor megpil­lantotta a rendőrt, futni kezdett előle, A rendőr mindenüvé követte. Az egyik uccából a másikba ju­tottak, de a járókelők nem akartak beleavatkozni $ dologba s félreugrottak előlük. Botticellinek jobb volt a lába s hamarosan nagy távolságra jutott » rendőrtől, aki ekkor megállított egy biciklistát, el­kérte tőle a gépét és most már biciklin kezdte ül­dözni a szökevényt. Hosszas futkározás után Botti­celli beszaladt egy házba, felrohant az első emeletre és bemenekült egy lakásba, amelynek ajtaja éppen nyitva volt. Egy öreg házaspár üldögélt a szobában reggelije mellett. Nagyon megrémültek, amikor a dúlt arcú embert megpillantották; azt hitték, hogy elmoboteg. Mégjobban megrémültek akkor, amikor Botticellí hirtelen kinyitotta az ablakot s ki akart ugrani rajta. Az öreg ember meg a felesége megra­gadták, hogy visszatartsák a veszedelmes ugrástól, 6 azonban mégis kiugrott az ablakon, de olyan ügye­sen, hogy estében előbb megragadott egy ruhaszárító kötelet, mely az ablakok alatt volt kifeszítve, arról azután ráugrott egy ól tetejére, onnan pedig máj­könnyen lemászhatott a földre. Ezalatt a rendőr is feljutott az öreg hár.aspú.i- lakásába, de már elkésett, mert akkorra Botticellí már mászott lefelé az ól tete­jéről, hogy azután tovább menekülhessen. A rendőr visszaszaladt az uccára s éppen jókor érkezett, mert Botticellí az ajtó előtt hagyott biciklit magához ke­rítette és ezen akart elmenekülni. A rendőr most már legyűrte és bevitte a rendőrségig. — A 9. berlini hatnapos verseny győztese Budapes­ten. Az augusztus 15-iki kerékpárosverseny rende­zőségének sikerült másfélmillió koronáért leszerződ­tetni Willy Technert, a hatnapos versenyek hősét, Nettelbcek világrekorder ez évi legyőzőjét és Fritz Sclirefeldet, Németország bajnokát, a vezetéses ver­senyek rekorderét, aki magával hozza vezetőjét, Gustav Wittiget is. Németország három kiváló rep­rezentásának indulása az augusztus 15 iki versenyt az idei kerékpáros szezon legkimagaslóbb esemé­nyévé avatja. — Benes szeptemberben Velencébe utazik. Velencéből jelentik Rómán át, hogy szeptam* ber első felére ide várják Benes cseh külügy­minisztert. aki néhány hétig Velencében fog üdülni. (U.) j — A szerb határon agyonlőttek egy budapesti egyetemi 'h'allgatót. Barcsról jelentik: Markács Lu­kács budapesti egyetemi hallgató a baranyai Báda-i monostor mellett útlevél nélkül átszökött a jugo­szláv hitt ! r»o. A határőrök elfogták ós egy rozoga fogdába zárták Markáéi?, akit kémkedéssel gyanú­sítottak, éjszaka kibontotta a falat és észrevétlenül kiszökött a fi-ijdából, de menekülés közbon agyon­lőtték. A vkv-gála tot megindították. — Ujs- KÍrói főiskola Prágában. Prágai tu­dósítónk ú-viraíozza: A prágai újságírói fő­iskola előkészítő munkálatai annyira előreha­ladtak. hogy oz év novemberében már meg-, nyitják a főiskolát. Az új intézmény iránt a ; klüfö]dön is, főképpen Jugoszláviában és Len-i gyelországban nagy az érdeklődés. (U.) — Ausztriában szervezkednek a kommunisták? és a parasztok. Sopronból jelentik: Az osztrák kom­munisták megkezdték a munkászászlóaljak felfegy­verzését. Értesülésünk szerint az osztrák kommunis­tákat a németországi zavargások késztették a mun­kátok fel fegyverkezésére. Céljuk — mint hirdetik — hatalmuknak keletre való kiterjesztése. Egy másik: jelentés szerint a kommunisták újabb mozgolódása.' miatt a keresztényszocialista ós horgaskeresztes egye­sületekbe tömörült parasztság most elhatározta^ hogyha kell, vér árán is meggátolják a vörösök ga­rázdálkodásai és megakadályozzák őket céljaik kivi-í telében. — 42 fok meleg Franciaországban. Párizs~i ból táviratozzák: A reggeli lapok jelentik, hogy' Toulouseban tegnap a hőmérő a legnagyobb hőséget mutatta, amely valaha ie Franeiaor-' szagban volt. Déli 1 órakor a hőmérő 12 fokot mutatott árnyékban. -- Aki öt hónapig lakott együtt nővére holttes­tével. Renncs közelében egy csendes község még csen­desebb házacskájában évtizedek óta laktak együtt a JMgeon-nővérek. Vénkisasxzonyok voltak B nem érint-' keztek senkivel; volt valami csekély óvjáradésknk.; ebből tengették életüket, teljesen elvonulva a világtól.' Egy szobiíoekában húzódtak meg s mert nagyon sze-! rettók egymást, mindig együtt voltak. Ez a testvéri szeretet nagyon meghatotta a szomszédokat, akik! nagy tiszteletben tartották a két vénkisasszonyí, s> időnként küldözgettek is nekik valami ételneműtj Feltűnt a szomszédoknak, hogy hónapok óta mindig­-' az iűősobbik vénkisasszony nyitja ki az ajtót, ami-, kor át akar venni valamit, pedig azelőtt mindig a* fiatalabbik vezette a háztartást. Néhány nappal ez­előtt az egyik szomszéd gyanakodni kezdett s értesí-j tette gyanújáról a rendőrséget Azt hallotta, hogy a, szobából, mikor a vénkisasszony egy kissé kinyitotta: az ajtót, hullaszag áradt ki. A rendőrök ezután el­mentek a Pír/eon-nővérek lakására, s amikor bejutot­tak a szobába, megdöbbenve látták, hogy az ágyon, egy máP" feloszlásban lévő női holttest fekszik. A" 1 fiatalabbik Pigeon-kisasszony holtteste volt. A szo­bában retteuetes volt a hullaszag, a rondőröknek előbb ki kellett szellőztetniük az egész helyiséget,, hogy folytathassák a nyomozást. Kiderült Pzután. hogy a fiatalabb Pigeon-kisasszony már őt hónappal ezelőtt meghalt s halálát, mint a jelek mutatták, alkalmasint a sok éhezés okozta. Az idősebbik nő­vére eltitkolta az esetet, mert nem tudott megválni nővérétől még holtában sem. Otthagyta feküdni az ágyon s maga mellette aludt a másik ágyon. Visel­kedéséből és beszédjéből azt gyanítják, hogy a bánat megzavarta a*, eszét. — Egy tudós felfedezte Kaliforniában az óriás­emberek nyomait. Az oaklandi múzeum földtani tu­dósa, Samuel Hubbard érdekes felfedezéssel lepte meg- most a tudományos világot. Nagy tudományos apparátussal megírt jelentése szerint Coloradóban, a Grand Canyon vidékén felfedezte az őskorszakbeli óriásemberck nyomait. Két óriásember megkövese­dett maradványaira talált rá s ezeket lefényképezte. Arra is hivatkozik a tudósok kétkedésével szemben, hogy Magellan, a híres régi utazó azt írja, hogy ami­kor átkelt a később róla elnevezett tengerszoroson, látott még néhány embert a régi óriások fajtájából. Most tudományosan fogják megvizsgálni, hogy nem tévedett-e az oaklandi tudós. — Késsel erősítette meg érveit egy néger pap. A linevilloi néger metodista egyházközség papja, Rev. R. B. Ivey szóváltásba keveredett az egyház­község főkurátorával, aki egy néger nőt akart be­proteztálui az új orgonista-állásra. Az istentisztelet után a templomban vesztek össse s a pap ellenezte a nő alkalmazását s érvelése közben annyira elvesz­tette önuralmát, hogy kést rántott s a főkurátort a és a kongregáció másik két tagját összeszurkálta. Mind a hárman kórházba kerültek súlyos sebesülé­sükkel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék