Pesti Napló, 1924. július (75. évfolyam, 129–154. szám)

1924-07-28 / 153. szám

6 V asárn ap PESTI NAPLÓ 1924 július 27 NAPI HÍREK JÓ REGGELT! A vasárnapi borús, esős idö után hétfőn újra kiderült. Bu­dapest ma déli' hő­mérséklete 20.8 fok C. A Meteorológiai Intézet jóslata sze­rint melegebb és '^aáraz idő várható. Zürichben a korona 69; az aranykorona hivatalos árfolyama 16.173. Drágább lett ismét a búza húszezer koro­nával. Badics István horvát parasztvezér leg­utóbbi halála után a cseh politikát tá­madja, ami egy halottól igen tiszteletre­méltó akció. Hír szerint Badics gyakori halálával le akarja verni Lenin rekord­ját. Az Est mai számában dr. Balassa József nyelvész közli az egyes jelszavak erede­tét. Pótlásképpen hozzáfűzzük a kővet­kezőket: 1. »Ez a politika« — Csontos Imre mondása. 2. >At fogjuk lánchidalni az ellenté­teket« — Friedrich Istvántól ^red. 3. » Durchhalten/« — Hindenburg és Nagyatádi. í. »Mire a falevelek lehullanák...« —­Vilmos császár és Wolff. »Fogat fogért« — Csilléry jelszava. » Leben und leben lassen<; — Benárd Ágoston mondása. » In Hock signo Nagy vincest — a Rupert jelszava. »öntsön a kormány tiszta bort a pohárba« — Lcndvai-Lehnertöl ered. A nap hőse Klár Zoltán főorvos, aki ellen hadsereg gyalázás miatt indítanak eljá­rást. Miután az eset nem egész világos, megkérdeztünk egy híres volt K. u. k. katonai jogászt, aki ezt felelte: ..Die Geschichte ist nicht ganz Klar«. Bölcs megjegyzés a pesti rádióról: *Én is bevezettetem a pesti rádiót, mert azt •mondják, hogy annak segítségével ha az cgyilc szobában zongoráinak, a má­sikban is lehet hallani«. Beszélgetés a villamos lépcsőzetén: »Kel­lemetlenségünk lesz a Pulitti-Kovács­affér miatt Olaszországgal.« »Miért?« »Mert az olaszok pulittikai ügyet esi­^ nálnak belőle.« ^ 5. 6. 8. Nagy felzúdulás az újpesti adókivetés ellen Szatócs, akire több adót vetnek ki, mint amennyit békében egy nagy gyártelep tizetett (Saját tudósi tónktól.) Feltűnően sok panasz hang­zott, el az újpesti adóJizetés ellen. Héttőn délután az tijpesti kisiparosok, kiskereskedők és piaci árusok nagy küldöttsége jelent meg dr. Vázsonyi Vilmos iro­dájában, hogy ezeket a panaszokat ismertesse. Ne­gi/cdi Szabó Béla ismertette a legújabb kereseti adók kivetését. Különösen a piaci árusok adója meg­lepően magas. Ezekre békében 8—15 aranykorona adót szoktak kivetni, ma rsak általános kereseti adó fejében 60— SO aranykoronát vetnek ki. Van Üjpesteu egy szatócs, — mondotta — akire ma több adót rót­tak ki Újpesten, mint amennyit békében az újpesi Wolfner-gyár fizetett. Képtelenség, hogy az újpesti kereskedők, piaci árusok, kisiparosok elbírják azt a kítencmiUiárdnyi adót, amellyel megterhelték őket. Arra kérte Vázsonyi Vilmost, hogy az újpestiek adó­ügyét terjessze a. 33-as bizottság elé­Tréncsiner Sándor, az ingatlanügynökök köszö netét tolmácsolta Vázsonyi Vilmosnak az érdekük ben vegzett fáradozásáért. Fehér Miksa az újpesti piaci kereskedők társulata nevében mwílt. Elismeréssel szólott. Joódy pénzügy­Igazgatóról, aki az általános forgalmiadó föliilvizs­gftlásánál méltányosan járt. el. Ezután adatokkal is­mertotto, hogyan adóztatják meg a piaci árusokat. Olyanokra, akik gyufát és cipőkrémet árulnak s az egéaz készletük nom ér meg kétszázezer koronánál többet, 40 aranykorona kereseti adót róttak ki. Do van olyan földön áruló piaci árus, akire 50—80—100, sőt 460 aranykoronát is kivetettek. Akinek bódéja van, azt már 700— 1000 aranykorona- «'tóval terhel­ték meg. Gróf Bethlen István miniszterelnök is látta a Kßvács-testvérek ügyének eltűnt aktáit Vázsonyi és Rassay felfolyamodása, amelyben tanuként a miniszter>* elnökre hivatkoznak (Saját tudósítónktól.) A Kovács-testvérek ügyé­ben megdöbbentő fordulat állott he. Mint Az Est őrről részletesen beszámolt, az aktacsomóból a leg­fontosabb jegyzőkönyvek hiányoznak. Ismerete«, hogy a három Kovács-fivért azzal vádolják, hogy föl akarták robbantani a dohány­uecai zsinagógát, az Angyalföldön kis házat akartak szerezni Vázsonyi Vilmos és Iiassay Károly aeii/t­tÉzésércí, — a román királyt a gyulafehérvári koro­názásnál akarták fölrobbantaui, továbbá a kor­mány erőszakos eltávolítására szövetkeztek. Az ügyészség vádiratában a Kovács-testvéreket a társa­dalmi rend fölforgatására irányuló bűntettel és gyil­kosságra való szövetkezéssel vádolta. A vizsgálóbíró bűnösnek találta a Kovács-testvéreket, csak a Rassay ós Vázsonyi ellen tervezett gyilkosság ügyében nem látott elég bizonyítékot. Rassay és Vázsonyi, mint sértettek, dr. Fábián Béla nemzetgyűlési képviselőt bízták meg a pótmagánvád képviseletével. A vizs­gálóbíró azonban olyan végzést hozott, hogy abban a pótmagánvád képviseletét is megtagadta, mert föl­fogása szerint a Kovács-testvéreket csak a társa­dalmi rend fölforgatására irányuló bűntett terheli, ilyen perben pedig magánszemély sc-rtett nem lehet. Dr. Fábián, Biéla e meglepő határozat után nyom­ban felkereste Mann Hugó vizsgálóbírót ós dr. Lan­ger Jenő törvényszéki elnök helyettesét, dr. Ke­ményt, amikor is arra. a megdöbbentő felfedezésre jutottak, hogy as akták közül éppen azok hiányoz­nak, amelyek a Kovács-testvérekre legterhelöbbek. Eddig még nein derült ki, hogy hol tűntek el az ak­ták, de illetékes helyen .azt állítják, hogy sem az ügyészség, sem pedig a vizsgálóbíró élé nom kerültek ezek az akták, tehát másutt veszhettek el. Dr. Fábián Béla Vázsonyi és Rassay ne­vében kedden felfolyamodást ad be, amelyben azt fejtegeti, hogy a Kovács-testvérek igenis szövetkeztek Rassay és Vázsonyi elleni gyil­kosságra. A multak tapasztalataiból jól tuet­juk, — irja a felfolyaimodásábaai — hogy az j.eBnté­zes* mit jelent. Hivatkozik a viádllottafcaak, továbbá Závory, Kürthy és Székely tanúiknak vallomására. Az iratokhoz csatolt taaiúvtalioauási jegyzökönyvek elég okot szolgáltattak volma arra, hogy a gyilkos­ságra való szövetkezés vádját megáli'apítttmasa a vizsgálóbíró. Sajnos azonban éppen azok a vallomások nem fekszenek az iratoknál• amelyek a, vizsgálóbíró vég­zésének alapját adhatták volna. Hiányzanak azok a jegyzőkönyvek, amelyeket Andréka. Károly fökapi­tányhelyettes a vádlottakkal és a tanúk egy részévél fölvett. Hiányzik Makay Imre százados tamuvallomáai jegyzőkönyve is. "> Arra nézve, hogy ezek az iratok valóban megvol­tak, — folytatja Fábián —• hivatkozunk az alulírott Vázsonyi Vilmoson, kiviü gróf. Bethlen István mi­niszterelnök úrra is, cuki ezeket az iratokat maga is látta és átolvasta. Ezek a vallomások másképpen hangzanak, mint a későbben fölvett és ag iratokhoz csatolt tanúvallomá­sok s ha ezek az iratok mellett lennének, lehetetlen lett volna a vizsgálóbíró végzésének meghozatala. Midőn tehát a vádtanáeshoz azzal a kérelemmel for­dulunk, hogy a vizsgálóbírák végzését változtassa meg, kérjük: 1. állapítsa meg a vádtanács, hova lettek az Andrcka főkapitányhelyettes által a vádlottakkal és tanúk egy részével fölvett vallomást jegyzőköny­vek, és 2. hova lett a Makay Imre századossal fölvett jegyzőkönyv". Politikai körökben most kíváncsian várják, hogy a Kovács-testvérek bűnügyének hiányzó aktái hon­nét fognak előkerülni. Ezután egy újpesti szatócs bemutatta, hogy 31Z9 aranykorona adót vetettek ki reá, 68.571 aranyicorona­alap után kereseti adóban, holott üzletében egész évi forgalma nem ér el ekkora összeget, nem hogy a tiszta jövedelme. Békében a Wolfner-gyár is kixsebb adóalap után fizetett. Weiss Lajos az újpesti kereskedők társulata ne­vében beszélt igen elkeseredett hangon. Különösen az adófölszólamlási bizottság újjáalakítását sürgette. A kereskedőknek nincs is képviselete ebben a bizott­ságban — mondotta, — de Budavári politikai expo­nensei benn ülnek­Vázsonyi Vilmos tudomásul vette az újpestiek pa­naszát, megígérte, hogy szóvá teszi ügyüket. Rámu­tatott arra az igazságtalanságra, hogy amikor az adó­alapot számítják ki, akkor 3500 papirkoronát egyen­lőnek vesznek egy áranykoronával, viszont ha a ház­bért fizetik, akkor egy aranykorona már 17.000 papír­korona. Olyan igazságtalanság ez, — mondotta — amelyen feltétlenül segíteni kell.. — Ki a kerékkötője a londoni konferenciá­nak. Londonból jelenti tudósítónk: A kon­ferencia első bizottságának mai ülésén komoly összetűzés volt Snowden elnöa és a bizottság tagjainak jelentékeny része között Logan amerikai megfigyelő ma az ülésen ja­vaslatot nyújtott be, hogy a bizottság sza­kítsa meg tárgyalásait és hívja meg a jóváté­teli bizottságot Londonba, hogy az angol és amerikai vezetőbankárokkal folytatandó kö­zös tanácskozáson igyekezznek a német kölcsön garanciái tekintetében megoldást létrehozni. Logan kifejti, hogy itt, ennek a bizottságnak a tárgyalásai teljesen akadémikus jellegűek, minthogy a bizottságban a legjobban érdekel­tek, nevezetesen a bankárok és a, németek nin­csenek képviselve. Snowden elnök erre kijelen­tette, hogy szó sem lehet erről és igen brüszk hangon utasította vissza az indítványt, bár az indítványt a belgák is támogatták. Miután Th cini is belga miniszterelnök is hasztalan igyekezett Snovdent. álláspontja mégváltozta lására rábírni. Perette delta Rocca javasolta, hogy a bizottság szerdán tartsa legközelebbi ülését, amikor is Franciaország közvetítő in­dítványt fog beterjeszteni. Az ülés után Theu­nis miniszterelnök kijelentette, hogy Snowden mindent elkövetett a konferencia sikerének, meghiúsítására, mig MacDonald és Herriot minden erejükkel azon vannak, hogy a kon­ferencia sikerrel járjon. T- Amerika harminc év alatt törleszti a háború költségeit. Párizsból jelentik: A Chicago Tribüne szerint az Egyesült Államok kincstári hivatala ter­vezetet dolgozott ki, mely szerint az amerikai kor­mány valamennyi háborús adósságát harminc év alatt törleszti akkor, ha Franciaország és Olaszor­szág nem egyenlíti ki a háború alatti adósságát. Az' adósságok 1919 augusztus Sl-én 2(5.597 millió dollárt.,* 1924 július 30-án 21.350 millió dollárt tettek ki. A legutóbbi pénzügyi év folyamán 1.098 millióval csök­kentek. V kincstári hivatal programja természetesen csak akkor valósítható lneg. ha sem háború, seui más súlyos politikai bonyodalmak nem késleltetik kivitelét. — 4 nem állami középiskolai tanárok fizetése. A vallás- és közoktatásügyiminiszter a nem állami középiskolai tanszemélyzet , flzetéskiegészítö államse­gélyeinek újabb megállapításáról rendeletet adott ki, amely július 1-én lép hatályba. Az említett tanerők­nek az iskolafentartó testületekkel a részükről fize­tendő hozzájárulás megállapításáról folytatott tár­gyalások befejezésiig ugyanazt az összegű fizetési kell megállapítani, mint-amelyet ugyanabba a fize­tési osztályba és fizetési fokozatba tartozó áUaini tanerők kapnak — Ismét gazdaságrendőri felügyelet alá kerül egy bécsi bank. Bécsből jeleúti tudósí­tónk telefonon: Az österreichische Kaufmän­nische Bank ma közli, hogy kedden, július 29-én. helyiségeit nem nyitja, meg és gazdaság­rendőri felügyelet alá helyezteti magát. — Magyarország a Vllágsakkszövetségbcn. A párizsi sakkolimpiász záróeseményeként tizenkileno nemzet képviselőjének részvétele mellett a Francia Sakszövetség indítványára megalakítottál» u Világ­sakkszövétségét- A választások szerint elnök lett dr. A. Rueb (Hollandia), alelnök L. P. Rees (Anglia), titkár J. Nicolet (Svájc). A szövetség székhelye Svájc. A aakkolimpiásKról távolmaradt Németország fölvételét a nemzetközi kongresszuson — Abonyi mester indítványára — olvileg biztosították. — Drága a szentendrei vicinális. A Budapesti Helyi Érdekű Vasút Pálffy tér—Szentendre vonala mentéti lévő községek lakóinak monstre-küldöttsége tisztelgett ma Almássy László nemzetgyűlési képvi­selő vezetésével Walkó Lajos kereskedelmi miniszter­nél, akit arra kértek, hogy hasson oda, miszerint a BHÉV aranyparitást túlhaladó menetdíjai mérsékel­tessenek. A miniszter megígérte, hogy az ügyet sür­gősen megvizsgáltatja. — Móricz Zsigmond gyásza. Mindnyájunkban nagy részvétet keltő gyász érte Móricz Zsigmondot, a kiváló írót: édesanyja, özvegy Móricz Bálintné ma reggel hatvanötévos korában fiának lcányfalvi por­táján elhunyt. A gyászoló család hazahozta Buda­pestre az elhunytat, akit férjével közös sírba temet­tek a Kerepesi úti temetőben. — Kilenc lapot szüntettek be Olaszország" hap vasárnap. Triesztből jelentik: A kormány sajtórendelete alapján vasárnap a következő lapokat szüntették be: a katániai prefektúra intézkedésére a Popolari-párt lapját, a L'Opi­nione-1, osztálygyűlöletre való izgatás címen, a leccai prefektúra intézkedése alapján a La Fionda című hetilapot, kormány elleni táma­dás címén, a trieszti prefektúra intézkedésére a kommunista II Lavoratore. a szociáldemok­rata L' EmaHcipatione és a szlovén Mali List című lapokat, a nápolyi prefektúra intézkedé­sére az II Vecchio Paese című hetilapot, a ki­rályi család megsértése címén. A Giornale ABC-t, a fasiszta igazságszolgáltatás megtá­madása címén, a római prefektúra intézkedé­sére a Dell' Itália Líbera című estilapot, végiig Milánóban a L'Azino dmú éblaoot. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék