Pesti Napló, 1928. június (79. évfolyam, 123–146. szám)

1928-06-10 / 130. szám

Vásárnap PESTI NAPLÖ 1928 üunius 30' 17 'A minap Budapestre érkezett Thurn-Taxis herceg­nők elutazása. A repülőgépbe való beszállás előtt Miklós Elemér, á Légiforgalmi igazgatója fogadja Mátyásföldön a hercegnőket. (Glósz Ödön felvétele.) — Őrizetbe vették a Biedermann fivéreket a bécsi Vasútfelszerelési rt. dollárcsekkmani­pulációi miatt. Bécsi szerkesztőségünk jelenti: A Vasútfelszerelési részvénytársaság három 'igazgatóját, Biedermann Gyulát. Miklóst és Jenőt, továbbá Grösszler igazgatót és Elbogent, a Compassbank volt igazgatóhelyettesét őri­zetbe vette a rendőrség. Az őrizetbe vételnek előzményei a következők: A Vasútfelszerelést rt. fedezetlen dollárcsekkek eladása útján óriási összegekkel megkárosította a Compass­bankot. A Compassbank. dollárcsekk és deviza­manipulációifckal vádolja a Vasútfelszere!ési ' »t.'dgaíigtóát és azt állítja, hogy a részvénytár­saság hamis mérleggel félrevezette a hitelező­ket. A bank követelése a részvénytársaságtól 3.3 millió silling. A Compassbank nemcsak a Vasútfelszerelési rt.-t. hanem a vele összeköt­tetésben levő Kreditinstitut für Öffentliche Un­ternehmungen vezetőségén is igyekszik követe­lését behajtani, mert ez az intézmény ;i Depo­sitenbank likvidálásaikor átvette kétmillió sil­ling erejéig a Vasútfelszerelési rt. egy rész­vénypakettjét és igazgatói bentülnek a Vasút­felszerelési rt. igazgatóságába n is. A Vasútfel­szerelési rt. magyar alapítás és a vállalat tu­lajdonosai, a Biedermann-fivérek, magyarok. A vállalatnak Budapesten is van irodája. A kurzus elején a részvénytársaság összekötte­tésbe került a MAV-xal és Hegyeshalmi mi­nisztersége alatt feltűnésit keltő szerződést kö­tött a vasúttal. Emiatt Sándor Pál annakide­jén igen heves ámadást is intézett Hegy es ­halmy ellen. Biedermannék később kiestek a MÁV szállításaiból s azóta osztrák bankok­kal voltak leginkább összeköttetésben. — Anya és gyermeke sugárzik az örömtől, mert a kellemetlen csukamájolaj helyett meg­váltás a jóízű, poralakú JEMALT. — Áresések a vásárcsarnokban. A főváros vásár­csarnokaiban és a piacokon is élénk volt ma a for­galom. A különböző élelmicikkek jelentős felhoza­tala az árakat meglehetősen lenyomta. Csökkent az élő és tisztított csirke, a zöldségfélék és a cseresnye ára. Ugyancsak esett az eper és a zöldborsó ára is. Az erdei szamócát tegnap ÍO—12 pengős árban kínál­ták, a mai nagy felhozatal 4—5 pengőre nyomta le az árat. A zöldborsó áresése 40-50%-os volt. A fo­gyasztói árak hivatalos jegyzéke a következő: Marha­hús, rostélyos és felsál 180—300, léveshús 140—280, gulyáshús 80—200, borjúcomb 300—180, pörköltnek való 160—210, juhhús hátulja 160—240, eleje 112—160, sertéskaraj 340—380, tarja comb, lapocka 260—300 oldalas 200—280, szalonna zsírnak való 180—210, háj 210—230, zsír 200—220, élőcsirke sütnivaló 260—100, tyúk 280—500, tisztított csirke 280—600, lúd és ruca 240—320, teatojás 10—12, főzötojás 8—10, élő ponty 280—360, harcsa 400—600, jegelt ponty 140—240, harcsa 300—480, tej 32—41, tejfel 160—200, teavaj 560—600, fö­zővaj 440—520, tehéntúró 100—120, fehér kenyér 58— 62, félbarna 50—54, barna 36—46, száraz bab 18—80, borsó 72—160, lencse 80—160, kevert zöldség 120—160, vöröshagyma 34—40, fejeskáposzta 130—160, kelká poszta 35—110, rózsa burgonya 24—32, közönséges bur­gonya 14—22, új burgonya 40—60, tisztított, paraj 26— 40, cseresnye 30—140, eper 60—160, dióbél 400—560, mák 120—160, paprika nemes 160—560, zöldborsó 30—50, uborka üvegházi 140—220, tök 160—180, kalarábé da­rabja 02—12.. — Orvosi hír. Dr. Stark András fogorvos kül­földi tanulmányútjáról visszaérkezett, rendelését Ismét megkezte VII., Dob ucca 79. I.'I. alatt délután 8—S-ig. Telefón József 460—'" — Embereket ölt a pusztító vihar Dél-Bara­nyában. Pécsről jelentik: Borzalmas vihar vo­nult végig szombaton délelőtt Baranya vár­megye déli részen. A vihar elpusztította a vi­dék egész termését és óriási, eddig még fel nem becsült kárt okozott. Az egymást követő villám­csapások valóságos tölcséreket vájtak a földbe és a szó szoros értelmében leperzselték a ter­mést. A vihar megrongálta a távíró és telefon­drótokat. Számos szerencsétlenséget okozott és az eddigi jelentések szerint a villámcsapá­sok négy embert megöltek. Számos ház bedőlt, sok ház erősen megrongálódott. — Lord Rothermere lia a bánáti és bácskai sváb­sáshoz. Esmond Harmsworthot budapesti tartózko­dása alatt a bánáti és bácskai svábság fiiainak száz­tagú küldöttsége is üdvözölte. A küldöttség szónoka dr. Bernhause-,i Raichle Péter a magyar hazához való ragaszkodásában törhetetlen délvidéki svábság nevé­ben angolul üdvözölte nagy jótevőnk fiat. »A délvi­déki svábság, — mondotta a szónok — mely kétszáz évvel ezelőtt telepedett le a magyar hazába és a ma­gyar szabadságjogok oltalma alatt naggyá, gazdaggá lett, ma nem adhat odalenn kifejezést érzelmeinek és kívánságainak, ezért jöttünk el mi, az ő fiaik és testvéreik, bogy helyettük beszéljünk és arra kér­jük képviselő urat, hogy nemes gondolkozású édes­atyjával együtt ismerje fel a mi igazunkat, hatalmas pártfogásával segítsen bennünket leghűbb kívánsá­gunk teljesüléséhez', ahoz, hogy a mi drága bánáti és bácskai szülőföldünk újból és örökre, a régi ma­gyar hazához visszacsatóltassék!« A küldöttség szó­noka ogyúttal rövid memorandumba foglalva átadta a bánáti bácskai svábság kívánságait. Harms­worth képviselő most a következő levelet intézte a küldöttség tagjaihoz: »Tisztelt Uraim! Hálás szívből mondok Önöknek köszönetet azért a meleghangú üd­vözlésért, melyben engem részesíteni szívesek voltak. Semmi sem bizonyítja előttem jobban a magyar igazság szeplőtlen tisztaságát, mint éppen az, hogy a különböző nomzetisiégeknek szíve is Magyarország felé húz. Szívélyes üdvözlettel Esmond Harmsworth.« — Körözőlevé! gróf Zichy Ede ellen. A budapesti b-ün tetőtör vényszék körözőlevelet bo­csátott ki gróf Zichy Ede 30 éves magánzó el­len. akit azzal gyanúsítanak, hogy mikor nem­régiben Budapesten járt, az egyik mulatóhe­lyen zzsidóvércb rendőrség« kifejezéssel illette az őt zárórakor távozásra szólító rendőrfoga.I­mazót és rendőrt. Gróf Zichy Ede cseh állam­polgár ós a körözőlevél alapján most keresik. — Házasság. Bäsch Géza toll- és bornagykeres­kedő (Debrecen) és Farkas Gizike (Debrecen) május 27-én tartották esküvőjüket. Horvát Irén. és Schönberg Endre (Kispest) június 3-án házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) Rcth Belluaka (Nagydobrony) és Spernáth Lajos (Miskolc) június 3-án házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) Vermes Lili és Radó István házasságot kötöttek. (Mindén külön értesítés lie'yett.) Szántó Menyhért és neje, valamint Hanák Nán­dor és nej,-> tudatják hogy gyermekeik, Vera és József június 10-én délelőtt VAi órakor tartják esküvőjüket a dohányuccai templomban. Lichtmann Jolán (Répcevis) és Benedek Zsig­mond (Rempchollos) jegyesek. Keresztény Gyula postafelügyelő leányát, Vilikét eljegyezte ifj. Bella Ede oki. gépészmérnök (Maros­vásárhely). Weress Zsuzaa (Miskolc) és Nyirő József (Szeg­halom) jegyesek. Nemes Magda (Budapest és Padányi Gulyás Endre (Debrecen) jegyesek. Dr. Szűcs Ferenc, orvos (Tahi) eljegyezte Szabadi Lillykét (Lengyeltóti). (Minden külön értesítés he­lyett.) Sugár Annuska, dr. Sugár Adolf ügyvéd és neje leánya (Miskolc) és Fried Salamon, a »Hydroflora« Ht. gyógynövény osztályának vezetője (Budapest), Fried Hermann fia Putnokról, jegyesek (Miuden kü­lön értesítés helyett.) Hegedűs Henrik, a Király-kávéház tulajdonosa és Geréb Irén (Kolozsvár) jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Goldschein Dezső, a Goldschein J. József arany­árugyár tulajdonosa eljegyezte özv. dr. Hollós Edéné leányát, Lenkét. Eiser Andor és Szende Ily e hónap 10-én déli 12 órakor a dohányuccai templomban házasságot kötnek. — Szántó Zoltánt és kommunista társait vád alá helyezték fötárgyalási tüntetésük miatt. A büntető­törvényszék Szemófc-tanácsa a mult évben hirdette ki Szántó Zoltán volt népbiztos és kommunista bűn­társainak ügyében ítéletét, melyet azóta az ítélő­tábla is helybenhagyott. Az ítélet, kihirdetésekor Szántó Zoltán elkiáltotta magát: rEljen a kommu­nizmust, majd az ő példájára a kommunista vád­lottak többi vezetői is a lil. Internacionálét, a pro­letárdiktatúrát éltették. Szemák elnök annakidején rendbüntetéssel sújtotta a tüntető vádlottakat, a királyi ügyész azonban újabb bűncselekmény fen­forgását látta, jelentése alapján az ügyészség a magyar állami és társadalmi rend felforgatására irányuló vétség miatt vádat is í-melt Szántó Zoltán, Glaticz Tmre, Szerényi Sándor. Papp Gyula, Kocsis János. Pohl Sándor, Kriesl János. Pipiéi József, Gosztola István é3 Kiss Hugó ellen. A vádiratra beadott kifogásokat szombaton tárgyalta a buda­pesti büntetőtörvényszék vádtanácsa, mely dr. Ott­rubay Dezső elnöklete alatt elutasította a kifogá­sokat és a tüntető kommunistákat a magyar állami és társadalmi rend felforgatására irányuló vétség elmén vád alá helyezte. r­Carka krónika J2z ideális lakó A háziúr igen gazdag volt, több bérháznak ur«k Nevezzük röviden Péter Pálnak. A költő viszont csak egyszerű lakó volt a háziúr körúti palotájában. A költőt hívjuk Medárd Jánosnak. Pénze sohse volt és a házbért már ebből kifolyólag sem fizette. Péter Pál háziúr nagyon unta már a dolgot és egy szép na-, pon magához hivatta a költőt. — Nézze, kedves művész úr, — így szólt hozzá — én alapjában véve jó ember vagyok, de az én türel­memnek is van határa. Teszek magának egy utolsó indítványt: Elengedem a nyolchónapos hátralékos házbért, nem foglalom le a bútorait, soha be nem perlem, csak költözzön ki tőlem. Kap lakást ma már bőven. — Hol vegyek én lakást? — sírt a költő. Azt csak úgy leliet kapni egyik napról a má-sikra? — Menjen hotelbe és én egy hétre még a hotel­számlát is fizetem! Ebben meg is állapodtak. A háziúr boldog volt, hogy végre barátságosan megválhatott a lakójától. Ez történt kedden. Péntek?n elindult inspiciálnl a házait. Körútján eljutott egyik dunaparti házá­hoz is, ahol a házmester sugárzó arccal fogadta: — Nagyságos úr, kiadtam az egyik üres lakást. Már be is költöztek. — Ugyan! Ki vette ki? A házfelügyelő büszkén olvasta le egy papirosról az új lakó nevét : — Valami Medárd János költő. Jó model Hermán Lipót, a kitűnő festő nehezen kapott mo­delt. A héten ajánlottak neki egy csinos lányt. Az első vizitnél őnagysága csak nehezen akart levet­kőzni. Végre a spanyolfal mögött nagy kapacitá­lásra levetette a ruháját. — Készen van, kisasszony! — kérdezte a művész. — Igen kérem, — hangzott a válasz — egészen levetkőztem, de tessék megígérni, hogy nem tetszik idenézni... — A jótékony állami sorsjáték húzása. Az 50-ik jubileumi jótékonycélú állami sorsjáték tegnap megtartott húíásán a következő számú sorsjegyek nyertek: 30.000 pengős főnyereményt nyerte 198795, 15.00b pengős jubileumi főnyereményt nyerte 21866, 10.000 pengőt nyert 178735, 5000 pengőt nyert 59724, 2500 pengőt nyert 140439, 2000 pengőt nyert 52083, 1000 pengőt nyertek: 117069 176903, 500 pengőt nyertek: 28117 178580 199639, 250 pengőt nyertek: 19036 2060« 109683 115152 128809 129672 129811 144020 148788 188150, 200 pengőt nyertek: 012 1803 22047 33234 43918 51301 103585 104684 119989 123257 124651 132801 141965 145230 154188. — A Bécsi ucca szenzációja. Hegedűs Lajos (IV.. Bécsi ucca 6.) selyemkereskedő -— mint értesülünk — július végén elköltozködik Fornét Hugó Szervita tér 4. szám alatti üzletébe és azzal egyesül. Ez alkalom­ból a hölgyvilágnak nagy meglepetéssel szolgál s cég, miután a legszebb és legfinomabb selyem-, bár­sony- és szövetáruk garmadáját vásárolhatja mef nála potom áron. Ezt a vásárlási alkalmat nem szabad elszalasztania senkinek sem, mert ilyesmi ine'm mindennap adódik elő Budapesten. — Halálozás. Podhorani Podhorányi Gyuláné szül. Pruzsinszky Mária kúriai bíró özvegye el­hunyt. Temetése vasárnap délután Vi5 órakor a kerepesi temetőben. Özv. Schlesinger Adolfné, szül. Reichel Mária június 7-én 78 éves korában, félévi gyötrelmes szen­vedés után, csendesen elhunyt. Özv. Spády Károlyié június 8-án Aradon 73 éve» korában visszaadta a Teremtőnek nemes lelkét. A« elhunytban Spády Árpád, a Hazai Fatermelő Rt. igazgatója édesanyját gyászolja. Lázár Antal úgy a maga, mint gyermekei nevé­ben fájdalomtól lesújtva tudatja hőn szeretett fiának, dr. Lázár Jenő ügyvédnek június 7-én Veszprémbe« rövid szenvedés után gyászos elhunytát. .Temetés« Veszprémben június 10-én délelőtt 11 órakor. Kovácsevics Áron ismert fővárosi sütőmester jú­nius 9-én 77 éves korában elhalálozott. Temetés« 11-én, hétfőn délután 5 órakor a rákoskeresztúri új temető halottasházából. Kovácsevics Milos vendég­lős az elhunytban édesapját gyászolja. Dr. Rosenberg Jenő főorvos 75 éves korában, 43 évos érdemes orvosi működés után ma elhunyt. Néhai Haasz Mihály síremlékének fölavatása június 12-én, kedden délután 3%' órakor lesz a rákos­keresztúri izr. temetőben. 40. szakasz, 30. sor, 57. sfr. = Hatván éve a női divat terén fogalommá vált a Hölzer név és most, midőn nyári vásár keretében különleges olcsó eladást rcr.idez, erre a n. é. hölgy­közönség figyelmét külön is fölhívjuk. = A »Khasanai arcpirosító még fürdőben sem jöei le, csak erős szappanozással.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék