Pesti Napló, 1929. február (80. évfolyam, 27–49. szám)

1929-02-14 / 37. szám

Csütörtök PESTI NAPLÓ 1929 február 14 lí L-•• Az olvasztott vas összeégetett két munkást. Szer­dájj.-vdél-atón a Váci út: 65. számú gyártelepen kettős munkúsbálesct történt. A vasolvasztó tégely — eddig meg nein állapított módon — eltörött és a szétfolyó olvasztott vas súyos égési sebeket ejtett Jegyerák József 23 éves segédmunkáson, aki a Tavasz ucca 10. számú házban la­kik. Ugyancsak az olvasztott vas égette essze Lörincz Károly 32 éves vasentő mellkasát is, akinek sériilésoi azonban könnyebb természetűek. A segítségül hívott mentők mindkét munkást elsősegélyben részesítették, majd- Jegyerákot — aki súlyos égési sebeket szenvedett a lábain — a Kun uceai kórházba szállították. — Hoffmann tábornok oroszellenes blokkba akarta tömöríteni Angliát, Franciaországot és Németországot Berlinből jelentik: Hoffmann tábornok özvegye most a cservoneehamisításokial kapcsolatban meglepő nyilat­kozatot tett a lapoknak. Az özvegy nyilatkozataiból ki­tűnik, hogy Hoffmann tábornok titkos politikai misz­szMjángk rendkívül nagy jelentősége volt. Fontos tár­gyalásokat folytatott a tábornok európai államférfiak­kal, és pénzügyi tekintélyekkel azért, hogy oroszellenes blokkot hozzon létre, amelyhez Anglia, Franciaország és Németország tömörült volna. Ilyen irányban tár­gyalt 1925-folyamán Sir Deterdinggel, a hatalmas Royal Dutch angol olajtröszt vezérével is. Ekkor Hoffmann tábornok részletesén ismertette Sir Deterdiugnek az oroszellenes blokk létrehozatala céljától megteendő lé­péseket, de az elnök 1926-ban újra érintkezésbe lépet Hpffmannal, aki ekkoi- el is utazott Londonba, ahol Locker-Lampsonnal is tárgyalt. Hoffmann ugyanekkor szándékozott az angol kormánnyal is érintkezésbe lépni tervei megbeszélése céljából. A blokád megteremtésé­hez szükséges lépések azonban olyan hatalmas összege­ket igényeltek, hogy Hoffmann tábornok terveit nem lehetett megvalósítani. Evvel különben egy memoár is foglalkozik, amely a londoni külügyi hivatal számára készült. Hoffmann özvegyének a nyilatkozata egyszeri­ben teljes- fényt derít a tábornok munkásságára. Allí­tó'ag- 'Hoffmann a blokáddal kapcsolatban Ukrajna megbizOttaival is folytatott beható tárgyalásokat- Pá­rizsban és a tárgyalások alkalmával állítólag kijelen­tette- volüa, hogy csak akkor járhat el Ukrajna érdeké­ben, ha sikerül Anglia érdeklődését felkelteni a kér­dés iránt. — Hattyúk és sirályok pusztulása a befagyott Genfi­tóban. Genfből jelentik: A Genfi-tó az Angol kert előtt i)5 méter .szélességben befagyott. A partról látni lehet, hogy sok sirály és hattyú rekedt a jég közé és kétségbe­esett erőlködéssel igyekszik szabadulni. Nyolc hattyút megmentettek, az egyik' elpusztult. 150 sirályból 100 ve­szettel. ' -'-• .->:•:; Wv 'Egy színésznő halálos szfrencsétlénséjje a szín­padon. Londontól jelentik: Tragikú,s mpdon halt meg e minap Gladys Francis huszonliároméVes színésznő, aki az utóbbi időben nagy eikert aratott a brightoni Grand .Tlieatre-ben, a »A negyven rablói című látvá­nyos, színdarab főszerepében. Néhány héttel ezelőtt rá­esett egy -szinpadi díszlet és súlyosan megsebesítette. Azonnal kórházba szállították és megoperálták, de. az ápolás már nem segíthetett rajta: néhány nappal ez­előtt-meghalt. .— fit eltűnés. Szerdán délután lit esetben jelentettek Be ,a" főkapitányságon eltíinésaket. Így bejelentették, hogy: Oszicnld Erzsébet 19 éves mindenes a Lótiyay ucea 8. számú, házból, alkalmaztatásai helyéről eltávo­zott és nem tért vissza. Fririt Antalné 28 éves asszony, magántisztviselő felesége Rákosszentmihályról, a Lajos ueca 35.' szám alatti lakásáról tűnt el nyomtalnmil. Budai Erzsébet 25. éves háztartási alkalmazott eltűnését ít Népszínház ucea 1G. számú házban lakó munkaadó: je­lentették a főkapitányságon. Bodnár Mária 19 éves ház­tartási- alkalmazott eltűnését Pestújhelyről a Bezsilla Nándor ueca 14. számú házból jelentették. Eltűnt még Gyűrik Mária 24 éves mindenesleány is ugyancsak Pest­újhelyről, a Bezsilla Nándor ucea 17. számú házban levő lakásárpi. A rendőrség valamennyi esetben nyomozást indított az eltűntek tartózkodási helyének kikutatására. — Házasság. Csillag Kató (Enying) és Stég Hugó (Rio d.e Janeiro) február 3-án házasságot kötöttek, (Minden külön értesítés helyett.) Dr. Vámosi Mór, vármegyei nyug. főorvos, egészség­ügyi tanácsos leánya, Margit és Bandler Sándor szálló dás, (Cigale) február 17-éu déli 12 órakor tartják eskü­vőjüket a győr-újvárosi izr. templomban. (Minden kü­lön értesítés helyett.) Spieler Irmát" Ikervárról eljegyezte Ney Béla mér nők, MAV-felügyelő • (Szombathely). (Minden külön érte­sítés -helyett.) Grünfeld Lipót Tiszafüredről és Neumann Malvinka Bár tfaitjfáInból (Szlovákia) jegyesek. Gyémánt Bözsike (Jobbágy) és Grosümann Jenő (Gyöngyöstarjáú) jegyesek. •i Klein Vilma (Nagykőrös) és Buchivald Pál <Baja) jegyesek. Bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél a természetes :-Ferenc József • keserűvíz szabaddá i LLCill IJCUÍAUU,\ U1L, llUft/ W . viyi« M 1 .ifc. . leini munkásoknál, rieurasztériiás embereknél és bétegeskedő asszonyoknál rendkívül jótékony ha­tású gyomor- és .béltisztító szer. Kapható gyógy­szertárakban, drogériákban és fűszerüzletekbeiu Görl vagy dáma ? Irtás Szász Zoltán Egy ujságtudóíítás szerint Simon Böske pá­rizsi sikerének titka és Miss Európává való emel­kedésének mélyebb jelentősége az, hogy a dáma­típus győzelmét jelenti a mindnyájunknak már valóban könyökünkön kinövő görltípussal szem» ben. Hogy igaz-e ez, azt én, aki Keszthely gyön­gyét, akit most Európa koronadíszként homlokára tűzött, nem láttam, természetesen nem tudom el­dönteni. De ha nem is igaz, jó volna, ha igaz lenne, mert egy ilyen győzelemre valóban szükség van. Az európai ízlés javulását, a női szépség­ideál üdvös átformálódását jelentené ez. Végül pedig a háborúutániságnak, ennek a háborúnál már majdnem tűrhetetlenebb művelődési korszak­nak, illetve korszakká dagadt műveletlenségi hul­lámnak nagyon is kívánatos elvonulását is jelen, tené. - - - - - • • Szó sincs róla, szép a gorl-típus is s főleg: — mivel az amerikanizmus s'a dolgozó nö uraloinra­jutása is tükröződik benne — sok szempontból ro­konszenves volt az elterjedése. Lénycgw? sajátsá­gai azonban nem ezek a jövő nőjében is valószí­nűleg megmaradó és ható elemek voltak, hanem más, kevésbé vonzó sajátságok. A görl, mint már a név is jelzi, a leányosságnak, tehát a nő egy fej­letlen formájának egyhangúvá stilizált, lehet mondani gyári termékké sablonizált megtestülése volt. De nem a szende, félénk háború előtti leányé, ami különben valóságban szintén nem volt ural­kodó jelenség s visszatekintve csak azért tűnik ilyennek, mivel a háború utáni még kevésbé az, mint a háború előtti! Nem, a görl nem a szemér­mes, szelíd leányság, de viszont nem az ízlésesen öntudatos, határozott magatartású, teljesen fel­nőtt leányság típusaként jelenkezett, hanem a tá­jékozatlan fe'szabadnltság, a naiv mindea-'merés, az indokolatlan testi és szellemi izgés-mozgás gyűjteményeként. A görl már nem is a leány, hanem gyermek-nő, a nemiségének épnen csak tudatára ébredt lánynak a példaképe. Rabokról és bolondokról jelzi temérdek közmondás, hogy egészen odavannak attól, hegy férfiak. A görlt is az .jellemzi, hogy alig tud hova lenni attól a 'Hu­den férfi-pillantásból valóban feléje sugárzó tény tői, hogy egy-két év, sőt esetleg egy-két hét óta már nőnek számít. Igaz, bogy vannak göríködő hölgyek, akiknek már egy-két évtizede megszűnt a gyerekségük, tehát már megszokhatták volna... A nőiesség egy átmenet a gyermekség és a felnőttség közt. Átlagban a nőben holtáig több a gyerrnekiség, mint a férfiban. A görlség ennék a minden nőben éppen nőiességénél fogva foko­zott mértékben jelenlevő gyerniekiségnek a k :­hangsúlyozása. A fiússág mint nőideál is ilyes­valami. mert a nő a nemi érés idején, a gyenne­kieégből való kiemelkedéskor közelebb áll a férfi­hoz, mint később. A kistermetű, a törpe, a torz, sőt bizonyos mértékig kisportolt nő kultusza is idetartozó jelenségek. Mind a dő* néni női, még csak nem is egészen leányi, hanem gyermeki ele­meinek kedvelését és kultuszát jelenti. Ismétlem új rá: szép. bájos, kedves az ilyesmi is. Mint ahogy a gyerrnekiség az egész gyermekben is kedves és bájos. Az igazi nő ideálja azonban mégis más. Ez nem egy még ki nem fejlett nőstényiességben megrekedt gyermekség és fiússág, hanem egy tel­jesen kibontakozott nőstényiességmegkoronázó szellemi nőiesség. A görlben tehát sok a primitívség, kezdetle­gesség, éretlenség. Ezért volt nagy kelete a há­boiiF utáni időkben, amikor minden primitívség, alsórendűség, ízléstelenség és éretlenség boszor. kányszombatját ülte. A kezdetleges ízlésű ember s a túlraffinált ízlésű ember egv'-ánt a gyerme­ket keresi a hőben. A műveletlen nép-ember ép­úgy, mint a raffinált kéjenc. A paraszt, a prole­tár epúgy, mint a siber. Csakhogy az előbbi egy testileg vaskos, szellemileg szolgaságra kénysze­ríthető gyermekiséget, az utóbbi 'egy testileg ki­finomult, esetleg már csenevész s szellemileg rom­lott gyermekiséget. Mind a kettő számára ellenszenves típus a dáma, a testileg és szellemileg felnőtt nő, akiben már kevés a gyerrnekiség s teljesen kibontakozott a nőstényiesség s kivirult a szellemi és lelki nőiev. ség. Aki nem a gyermek és a nőstény, hanem a nőstény és az ember kombinációja. Tisztán eszté­tikailag is ez a típus rendesen szebb. Hiszen szép­ségének teljét a nő a leányság elvesztésén ke­resztül s az anyaság teljesítése után nyeri el. Íme, a dámát néni mint valami magasabb társadalmi rang hordozóját reklamálom én, hanem mint a tes­tileg és szellemileg fejlett nö jellemző példáját. Igaz, ma ez a típus inkább a felsőbb osztályokban bonfakozhatik ki, mert itt vannak meg rendesen a kivirulásához szükséges társadalmi feltételek. De egyelőre nem is az a fontos, hegy minden nő dámává legyen, a testi-lelki felnőttség, az érett­ség., az önérzet, az ízlésesség megtestesülése, búr kívánatos, hogy ezzé legyen, hanem az, hogy leg­alább is az életben és ioleg a színpadon is ez le. gyen az ideál. Ha Miss Hungária megválasztása egy sugár ennek az ideálnak a. bajnalodásáhól, akkor valóban van mélyebb jelentősége ennek a győzelemnek. Bl/tfls és enyhe hatás előföltétele a jó hashajtő­szernek. Ezért kedvelik a Darmol-t s ajánlják az orvo­sok évtizedek óta gyermekeknek és felnőtteknek szék­rekedésnél egyaránt. — Kicsiny és nagy egyformán kedveli a valódi Réthy-féle pemetefücukorkát, mely köhögésnél, rekedt­ségnél páratlan hatású. Merényletet kíséreltek meg Gomez, Venezuela elnöke elien Newyork, február 13. A kolumbiai San Jósé de Cucatából, amely kö­zel fekszik a venezuelai határhoz, jelentik az Asso­ciated Press-nek. hogy Gomez, Venezuela elnöke ellen merényletet követtek el, amely azonban nem sikerült. Gomez néhány kísérőjével a Carraeastól nem messze fekvő Marazai közelében járt autójá­val, amikor egy utána haladó autóról, aineiyen'hat férfi ültj több lövést adtak le az elnökre, de a go­lyók nem találták. Az elnök kíséretének tagjai vi­szonozták a tüzet és mind a hat támadót megölték. Az elnök kíséretével, együtt sértetlen maradt. — Cí madományozás. A kormányzó a vallás- és köz­oktatásügyi miniszter előterjesztésére Häuser Rezsó Sándor nyug. állami felsőkereskedelmi iskolai tanár, címzetes igazgatónak a felsőkereskedelmi iskolai kir. főigazgatói címet; Urliegyi Alajos nyug. állami tanító­képző intézeti tanárnak az állami tanítóképző intézeti igazgatói címet és Sassi Nagy Lajos budapesti állami felsőkereskedelmi iskolai rendes tanárnak nyugalomba­vonulása alkalmából a felsőkereskedelmi iskolai igaz­gatói címet adományozta. — A kormányzó a miniszter­elnök előterjesztéséra Horánszky Gyula miniszteri ta­nácsos, á'lamvasúti igazgatónak értékes szolgálata elis­meréséül a II. osztályú magyar édemíkeresztet adomá­nyozta. — Megnyitották a tizenhetedik melegedőt. A fővá­ros különb'öző részeiben megnyitott melegedő-szobákat, olyan tömegesen lepi el a nélkülözők tömege, bogy a négy új melegdő-szoba mellett szerdán reggel megnyi­tották az ötödiket is, a X. kerületi Kápolna téri isko­lában, s ezzel a melegdő-szobák száma tizenhétre emel­kedett. Ezenkívül Óbudán, a Vörösvári úton és a Rak­tár uccában, nz Erzsébetvárosban, a Wesselényi uceá­ban és a Józsefvárosban, az Erdélyi uccában nyitottak melegedő-szobákat. Mar szerdán megkezdték a húszezer ingyen ebéd kiosztását is, bár itt is nehézségeket okoz az influenza-járvány, mert a népkonyhák személyzete nagy részben beteg. Ezen úgy segítenok, hogy egyik konyhából a másikba szállítják a főtt ételt. Megkezdték az ingyen-szén osztását is. A főváros a hatósági fuva­rokon kívül magánvállalkozóktól is bérelt teherautókat, sőt a hadseregtől is kapott rendelkezésre több teher­autót, hogy. az elosztóhelyekre fennakadás nélkül szál­líthassák a szükséges szénmennyiséget. A .szénZutulvá­nyoh szétosztása az elöljáróságokon és az iskolanővérek útján történik. — Priul'homme kanadai .püspök Budapestre jön. liogy a magyar á'lami cs egyházi hatóságokat a kanadai magyarok helyzetéről tájékoztassa. Érdekes vendége lesz néhány nap miiK-a "a fővárosnak. Prud'homué' kánadni püspök Brémába érkezett és onnan Budapestre utazik tovább; hogy az állami és egyházi hatóságok vezetőivel a. kanadai magyarok sorsáról tanácskozzék. Tájékoztatni í'ogja a hatóságokat a kanadai Catholic Immigration Aid Society-nak, Kanada legnagyobb egyházi szervezetének működéséről és. céljáról is. Ez fogadja és ez veszi párt­fogásba a Kanadába érkező magyar kivándorlókat. Tel­jes beszámolót fog adni a kivándorolt katolikus magya­rok helyzetéről és közölni fogja a további elhelyezke­dési lehetőséget is. A kanadai katolikus püspök első­ként Se mii Jusztinián hercegprímásnál tosz látogatást. — Ne ugorjunk a villamosra! Licht Márton MÁV­segédművezető Újpesten ' aa- -Ösz ucca 83. számú háa előtt felugrott egy robogó villamosra, tlo visszaesett és n pótkocsi kerekei alá került. Súlyos sérülésekkel vit­ték az újpesti mentők a Gróf Károlyi-kórházba. — Krematóriuniot építenek Belgrádban. Be'grá 'bál jelentik; A belgrádi Oganj társaság már régebben kér­vényt nyújtott be a közegészségügyi minisztériumhoz, amelyben halottégetö felállítására kért engedélyt. Áz egyesületnek most kézbesítették ki a minisztérium hatá­rozatát, amely szerint a közegészségügyi minisztéiriun hozzájárul ahoz, nogy Belgrádban felépítsék és üzc'mbc­helyezzék n krematóriumot. A belgrádi krematóriuniot a drezdai halottégetö mintájára akarják felépíteni. A kre­matórium építését még az idén megkezdik. — Szeged készül a nagy árvíz ötvenedik évforduló­jára. Szegedi tudósítónk jelenti: Március 12-án lesz Ötvenedik évfordulója annak, hogy Szegedet elöntötte a Tisza'. Erre az évfordulóra eredetileg nagy ünnepsé­geket terveztek országos kiállítással kapcsolatban, hogy ezen mutassák be azt a fejlődést, amelyet Szöged az árvíz pusztítása óta elért. Az országos kiállítást azon­ban nem fogják megtartani, ellenben a város tanácsa elhatározta, hogy díszközgyűléssel. iskolai és templomi ünnepségekkel és színházi díszelőadással fognak meg­emlékezni az árvízkatasztrófáról. OdMfrmi a Ußtetet i t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék