Pesti Napló, 1930. augusztus (81. évfolyam, 173–197. szám)

1930-08-26 / 192. szám

16 Kedd PESTI NAPLÓ 1930 augusztus 26 SPOET A Balatonátúszó bajnokság résztvevői a start előtt Ba­latonfüreden. Balról jobbra: dr. Labori Károly (2-ik lett), Bosnydkovies Etel, Szenes­né Schwarcz Magda, Bánky Vera, Németh Géza, Karsay László, Páhok István (a baj­nok), Almásy Béla A magyar vízipólócsapat jéghideg vízben tönkreverte Nürnbergben a franciákat A Klebelsberg-kupatorna megnyitó napja: Magyarország—Francia­ország 12:2, Belgium—Anglia 5:2, Németország—Svédország 7:0 Nürnberg, augusztus 25. (A Pesti Napló kiilőn tudósítójának telefónjelentése.) Az olimpiai aranyéremmel jutalmazott nürn­bergi stadionban nem volt egy talpalatnyi üres hely, a Klebelsberg-kupamérkőzések megnyitó napján. Hatezerötszáz emberre van tervezve az úszóstadion, de hétezernél is többen szorongtak az álló- és ülőhelyeken. Németország méltóan rendezte meg ezt a ha­iostornát. Ott voltak a megnyitáson a társadalmi és sportelőkelőségek. A levegőben repülőgép ke­ringett, ez dobta le a mérkőzések labdáját, felvo­nultak a csapatok nevezeti színeikkel, szóval ün­nepi hangulat volt. Drigny, a nemzetközi rí szövetség elnöke, üdvö­zölte a tendeztf néniét úszószövétséget, amelynek nevében Hack elnök válaszolt. Nürnberg városa nevében dr. Luppe főpolgármester mondott szívé­lyes istenhozottat. Ágyúlövés durrant a levegőbe, miközben a főárbocra felszalad Nürnberg város zászlaja, körülvéve a hat nemzet lobogóival. Mindenki elhelyezkedik és figyelemmel várja az első mérkőzést. A belga és angol csapatok vo­nulnak fel. A belgák csak a finisben győzték le az angolokat A magyar dr. Beleznay László bírói sípjelére indul meg a játék. Nagy belga fölényt vár min­denki, de az angolok váratlanul jól tartják ma­gukat — félidőig. Az angol Martin meg is szerzi "a vezetést, de Copieters négyméteresből kiegyen­lít. A belgáknak ez a kitűnő csatára csakhamar 3:l-re növeli az előnyt, amelyet félidőig Martin 3:2-re szépít. De ekkor az angolok el is készültek az erejükkel. A második félidőben Copieters az úr és újabb két góllal a finisben bebiztosítja a belga győzelmet. A belga csapatban az öreg Baumens és a fia­tal Copieters a legjobb játékosok, a csapat, mint egységes egész, veszélyes. De nem ér fel sem a magyar, sem a német klasszishoz. Az angoloknál Martin és Bcaman ütik meg az elsőosztályú ní­vót, a tavaly Budapesten kitűnően játszó Sutton egészen rossz volt. A többiek másodosztályú ní­vón mozogtak. • / Beleznay kitűnően bíráskodott és sok tapsot kapott a közönségtől. A magyar lendület meg sem állt 8:0-lg A belgák és angolok titán mi következünk. A magyar csapat fehér, a francia csapat kék sap­kában vonul fel. Emery (Anglia) a bíró, Backlund (Svédország-) és Delahay (Belgium) a góUbírók. A magyar csapatban Halasy játszik középfedezetet, egyébként az összeállítás« rendes. Franciaország csapata: Ragot, — Bulteel, Thevenon — Tisson — Tribouillet, Vandeplancke. Pareut. Óriási lendülettel támad a magyar csapat. Halasy — Ivády — Német összjátékából mór a 25. másodpercben a francia kapuban a labda. (1:0). A franciák ellentámadásba kezdenek és iHóhány szép támadást vezetnek. Különösen Van­deplancke agilis, aki kapufát lő. majd egy újabb lövését Bródy szépen védi, megerősítvén magá­iban a bizalmat. Egy kis mezőnyjáték után Ha­lasy é a labda, aki hatalmas kapufát lő. A közön­ség tapsol. A szimpátia láthatóan mellettünk van — persze csak a franciákkal szemben. Pareut gyenge lövése fejezi be a francia offenzívát. >Iost azután kezdődik a magyar hcngereles. Keserű I—Németh összjátékából a 2 p 26 mp-ben megszületik a második gól, m'ajd ugyancsak ő Németh—Vértessy gyors átadásából bedobja a harmadikat. Ez erdek&s gói volt. Némethét két­oldalról támadják a francia hátvédek és három­szor veszik el tőle a labdái, de Németh mindany­nyiszor visszaszerzi és végül úgyszólván a víz alól dobja be a labdát. Vastapsot kap érte! Most már a 16 fokos víz alaposan kiszívta a franciák erejét. Teljesen tehetetlenek. Egyedül Bagót kapus állja még a helyét. Egymásután védi Vértessy ós Németh lövéseit. A kidobott labdával Halasy leúszik, a francia védelem azt hiszi, hogy passzolni fog, ő azonban váratlanul lő, a lövés kapufára pattan, onnan- Némethez kerül alti visszakézböl bevágja. (3 p 58 mp 4:0.) öaÍ Kezdésnél Rögtön rm szaíe zfcíffe:fteí&eCtiSMál, Halassyt fautolják, szabaddobását Keserű I emeli gólba. (4. p. 5:0.) Most ismét szóhoz jut Vandeplancke. de Bródy védi a lövést, összjáték a mezőnyben, azután Ke­serű I-hez kerül a labda s ő bedobja a hato ik gólt. (5 p. 20 mp.) A franciák próbálnak védekezni a gólzápor ellen, de hiába. Homonnay II lövése kapufára ke­rül, utána azonban Keserű I átadását Németh doplrrrel juttatja Ragot kapujába (6 p. 7:0.) Az utolsó perc meghozza Halasy átadásából Németh révén a nyolcadik gólt. Megfagyott csapatok a második félidőben Megváltásképpen fogadja mind a két csapat az időmérő füttyét. A parton rögtön lepedőbe bur­kolják valamennyit és hivatásos, úgyszintén ön­kéntes masszőrök dörzsölik a kékre színeződött tagokat. A masszázs használ — a magyar csapatnak, mert kezdés után Homonnay—Vértessy—Halassy passzjátékát csak faulttal tudja a francia véde­lem megakasztani. A szabaddobást Németh kapja. A 3Í mp-ben 9:0! Szóhoz sem jutnak a franciák. Kezdés után Ivády kapja a labdát, Halassy útján Némethhez kerül, aki hidegvérjel vágja a kapuba. (1 p. 18 mp. 10:0.) A hatalmas gólarány és a hideg víz most már ellankasztja a magyar csapatot, viszont a fran­ciákban dolgozik az elkeseredés. A csatársorba nyomul fel Bulteel, a magyar védelem egy kissé könnyen veszi a dolgot s a kapuban az első fran­cia gól. (10:1.) Utána Keserű I megszökik, gólt lő, de Emery bíró nem adja meg. Francia tá.madás következik, ismét Bulteel viszi a labdát, gyenge lövését a hi­degtől megdermedt Bródy beereszti. (3 p. 51 mp. 10:2.) A franciákat fellelkesíti a siker. Bulteel kornert ér el, ez azonban a franciák utolsó aktusa. Általá­ban mind a két csapat agyon van már fagUva. A magyar csapat azonban egy utolsó rohamra in­dul. Ivádytól Vértessyhez, innen Keserű I-hez kerül a labda, aki javít a gólarányon (11:25 p 16 mp). Parádés gól az utolsó, pompás összjáték, Vér­tessy, Keserű I„ Vértessy, Halasy a labda útja. Halasy a 6 p 16 mp-ben teljessé teszi a tucatot. A jéghideg vizet a magyar csapat bírta job­ban. Nagyszérű játékot mutatott Ivády, aki a vé­delem oszlopa volt. Halasy beváltotta a hozzá­fűzött reményeket, ott volt a támadásban is, a vé­delemben is. A csatársorban Németh visszanyerte lövőkészsógét — éppen jókor. A francia csapatban Bulteel fejjel kimagaslott, Vandeplancke is jó yolt, de nem a régi, A németek hét góllal igazolták nagy tudásukat a svédek ellen A magyar csapat szép győzelme közben és után sok tapsot kapott, de a közönség az utolsó meccset várta. Dörgő taps fogadta a német csa­patot, udvarias a svédet. A svéd csapat nem váltotta be vezetőjének, Backlundnak bizakodását. Elejétől végig védeke­zésre szorult s bár ezt jól végezte, de nem tudta megakadályozni a németek szabályszerű időkö­zönként eső góljait. A német csapat hadvezére Aman volt. aki egy­másután három gólt lőtt, a másodikat Rade­macher'II. átadásából szép doplerrel. A kis Rade­macher a szerzője a negyedik gólnak, az ötödik­nek ismét Aman. 5:0-ra végződik a félidő. A második félidő elején a svéd Ljungkyist görcsöt kap a hideg víztői és kiáll, mire a lojális németek is kiállítják csapatjukból Schützet. Hat emberrel csökken az iram, de a németek tovább is fölényben maradnak. Rademacher II. szerzi meg a hatodik gólt, Aman a hetediket. Favorit a magyar és a német csapat! A megnyitónap tanulságai alapján még in­kább megerősödött mindenkiben a meggyőződés: az idei Klebelsberg-kupát a magyar és német csa­patok találkozása dönti el. A németek az erősnek gondolt svédek ellen gépszerűen kombináltak, precízen passzoltak, nagyszerűen helyezkedtek s emellett kitűnően osztották be erejüket, tudták, mikor kell tempót diktálni s mikor kell azt mér­sékelni. A látottak alapján könnyen venni a né­met meccset nem lehet, meg lehet nyerni, de ép­úgy el is lehet veszíteni. Minden attól függ, hogy melyik csapat lesz vasárnap jobb kondícióban és melyik fogja bírni jobban a hideg vizet. A keddi program: Magyarország—Anglia, ve­zeti Nussbaum (Németország). Belgium—Svédor­szág, vezeti Komjádi Béla (Magyarország). Né­metország—Franciaország, vezeti Emery (Anglia). A Klebelsberg-kupa német rendezőbizottsága nevében a versenyek megnyitása alkalmából dr. Luppe főpolgármester táviratilag üdvözölte gróf Klebelsberg Kunót, a kupa alapítóját. Bánó Jenő Sieronski vagy Istenes? (Saját tudósítónktól.) Kedden este kilenc óra­kor a Millennáris-pályán első önálló nemzetközi versenyét vívja Istenes. »Első önállónak« nevezhetjük a versenyt, mert bár Ist^ne^nagv'^tjrárá'tett tízért, azokö'ű á ver­seriyeKfeá? äliöi Szekeressel együtt startolt, tulaj­dqnkéBpen. mégis, viost vívja első igazi he mutat­k&z'S mc&sét, iioüSőí Skekeres távollétébén az ő vállaira nehezedik a magyar színek képviselete. Ellenfele, a lengyel Sieronski már vasárnap Budaüestre érkezett, hétfőn Istenessel együtt tre­nírozott és tréningben igen jó formáról tett tanú­ságot. A jónevű lengyel-német stéher 195 centi­méter magas. Ha versenyzési tudománya is any­nyira kiemelkedik az átlagból, mint testének hossza, akkor a kedd esti verseny közönségének igen szép küzdelem látásában lesz része. Hajdú Andor jutalomiátéka (Saját tudósítónktól.) Hajdú Andor, a Turul volt játékosa, többszörös II. liga válogatott jutalomjátékot kapott a ligától. A jutalomjátékot szerdán délután öt­órai kezdettel rendezik az üllőúti pályán, egypengős helyárak mellett. Mérkőző felek: a II. liga válogatottja a Ferencváros ellen. Az érdekes meccset Schlosser Imre vezeti, akinek mint szövetségi bírónak, ez lesz első be-, mutatkozása. A Fall River győzött.. . Bécs, augusztus 25. A Fall River csapata szombati katasztrofális veresége után Bécsben botránytól tartottak az Ausztria elleni mérkőzésen. A botrány elmaradt, de bekövetkezett egy váratlan esemény: az ame­rikai bajnokcsapat l:l-es félidő után 3:l-re le­győzte a bécsi lilákat. A Fall er védelmét Huuglcrral megerősí­tették, a csapat egyébként szombati összeállítás­ban szerepelt, de sokkal gyorsabb játékmodorral, jobb taktikáival, nagy lendülettel. A csapat tagjai­nál is óriási változásokat tapasztalhattunk. Har­per. aki szombaton eg-yenesen komikusan védett, vasárnap pompásan' játszott. A hall'sor. amelv szombaton gyenge volt és Mongomery centerhaíf volt a leggyengébb embere, vasárnapra megle­pően megjavult és a három half közül Montgo­mery volt a legjobb. Szombaton azt írtuk, hogy Bécs csalódott Archie centercsatárban, vasárnap —Archie volt a Fall River csatársorának legjobb embere s a szombati legjobb ember: Best. — a legrosszabb. A vezető gólt Archie lőtte. Spestl kiegyenlí­tett. majd Aspasian balösszekötő és Archie sze­rezte az amerikaiak második és harmadik gólját. A mérkőzés befejezése előtt egv negyedórával még új embert *is állítottak az Ausztria csapatába, de az sem segített. Meccs után az Ausztria öltözőjében viharos jelenet volt. Hahn elnök azonnali hatállyal fel-t mondott Kurz trénernek. X Zameesnik Tivadar (Motosacoche) nyerte Kecske* inéteu a pénzdíjas motorkerékpáros derbyt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék