Pesti Napló, 1930. november (81. évfolyam, 249–273. szám)

1930-11-23 / 267. szám

52 Vasárnap PESTI NAPLÓ 1930 november SZÓRAKOZÁSOK BRTDGE Challenge 1929 októberébea vetette fel Mr. Sidney S. Lem, a kiváló amerikai bridgeíró a challenge gondolatát. Az idea tulajdonképpen az amerikai, informatív kontra továbbfejlesztése. Az amerikai kontra értelmével és jelentőségével ma már minden bridgejátékos tisztában van. Anélkül, hogy lehetőségeit túlzásba vinnők, megelégedhetünk oly ér telmezésével, miszerint ütőerős lapot jelent be s egy­ben felhívja a partnert licitálásra. Az amerikai kontra általános elterjedésének gátat vetni nem lehetett, mert bár jelentősége titkos konvenció, de teljesen közis mertté vált, nem igényelte a fennálló szabályok meg­változtatását s főleg nem reformálta meg a licitálás el­veit, mert csak eddig ismert és használatban lévő lici­tálási rendszert követett. Formái még ma sem elhatá­roltak, mert az alapvető 1 trikkes kontrából, különöten a külföldi irodalomban, továbbfejlesztették s kiterjesz­tették a 2 trikkes kontrára is, kimondván, hogy licitá­lás közben is. minden 2 trikkes kontra, imíormatív kontrának értelmezendő. Ezt annak kedvéért vezették be, ha szanzadura bemondott ellenfél színe hiányzik, a partner ne legyen kénytelen emelésre jogosult lappal, mert bemondható színo nincs, pászolni, ütőerős lapját, de a bemondott szín hiányát 2 trikkes kontrával is je­lezhesse. Szerencsére nálunk ez a szokás ' nem tudott meghonosodni, mely elvenné a mi brldgeünk egyik leg­szebb sajátosságát, a 2 trikkre adott tényleges kontrák gyakran alkalmazott sikeres eredményét. Mert bár kü­lönösen hangzik, a 2 trikket bemondó játékos, amely színt az ellenfél licitálása után kísérletképpen vagy él­, riasztásul mondván be, ha partnerénél nem kap kellő támogatást s éppen ilyenkor szokott kontrát kapni, rendszerint sokkal több trikkel bukik meg, mint a partnerrel együtt belicitált teljes mans kontráját. Utóbbi esetben, ha csak nem mentésről van szó, már tájékozottak egymás erejéről s lapösszetételéről s nem kényszerítve, hanem önként vállalják a bemondást. Az amerikai kontra fenti értelmezésében le kellene mon­dani. a 2 trikkes kontrák buktató célzatáról. Mivel tehát imformatív kontrát csak az első be­mondásra lehet adni, a licitálási sorban negyedik (IV), hacsak a második (III) és a harmadik (II) is nem pá­szolt, az informatív kontrától automatikusan elesik s hacsak nem akarja hagyni az ellenfelek bemondását, oly színnel kénytelen kísérletezni, mely rossznak bizo­nyulhat, holott, ha támpontot nyújthatna partnerének arról, bögy a többi színekben is van támogatása, meg­találhatnák azt a jó színt, melyben a partnerrel talál­kozhatnának, de amelyet a partner a kontrától és a sok bukástól való félelmében bemondani már nem mer. En nek a védekezési lehetőségnek megvalósítására vette fel Lenz a challenge ideáját. A challenge új licitálási mód, tehát áj mfiszö és' bemondás, mely a licitálás eddig ismert és használt rendszerén változtatni kíván. Lényege az, hogyha part­nerünk a licitálás folyamán pászolt, jogunkban áll az »I challenge« bemondással licitálásra felhívni, amikor is az ellenfelek bemondását lerontó bármely bemondás­sal élhet. Amerikában néhány Whist Olnb, nam a vezető New­yorki Whist Club vagy az Amerikai Bridge Liga, be is vezette a challenge-t, melynek szabályait a következő­képpen alkotta meg. 1. Mindon játékos, kinek partnere még nem lici­tált, kontrázott vagy óvott (challenge), jogosult, ha a sor rákerül, az ellenfél bemondását vagy kontráját óvással megtámadni. Az óvás arra kötelezi a partnert, hogy bemondással éljen vagy az óvott ellenféli bemon­dást kontrázza meg, ha csak közben a másik ellenfél azt túl nem licitálta. Ha pedig az óvással élő partnere mégis pászol, ez kontrának számít. 2. Ha az óvó partnere kontráz, ő pászolni kény­szerül, kivéve, ha az ellonfél részéről újabb bemondás, rekontra vagy óvás történik. 3. Az óvó baloldali partnere jogosult pászolni, to­vább licitálni vagy kijelenteni: »az óvást tűröm«. Ez azt jelenti, hogy lapja erősebb, mintha pászolt volna. Az óvó partnere Ilyen bejelentés után pászolhat, lici­tálhat vagy kontrázhat. Ha pászol és a következő is pászol, az óvó köteles vagy licitálni vagy kontrázni. 4. Ha olyan játékos jelent be óvást, kinek part­nere már licitált, kontrázott vagy óvott, ez úgy tekin­tendő, mint elégtelen bemondás és az erre előírt szabá­lyok szerint büntethető. 5. Ha valakinek bemondása óvatott vagy kontráz­tatott, jogosult, amikor sorra kerül, ezt a kontrát óvni. Ez az óvás kötelezi partnerét vagy tovább licitálásra, vagy kontrára. Ha pászol, ez kontrának számít. Ez a szövegezés első olvasásra kissé zavaros, de a challenge célzata világosan meglátható belőle. A külföldi irodalomban erős tendencia nyilvánul meg a challenge meghonosítására. Egyelőre nagy az ellenzék s közeli elismertetéséről szó sem lehet. Hiszen elsősorban a konzervatív londoni Portland Club hozzá­járulására volna szükség. Ez pedig nem fog simán menni. Egyelőre tehát nyugodtan várhatunk. Dr. M. H. I 72. számú feladvány megoldása: I III II IV 1. Pd P3 Ti P2 2. Kod KolO Kob Ko2 3. Pb P4 TS P5 4. Ko9 P7 Ko8 Ko4 5. P10 P8 T6 Pk 6. 0 Ko6 . Koa-al ütliet, akár 2. vagy 4. ütésnél gedi vagy beüt. 73. számú feladvány. V a*» V « • V O V o o cfo O Pm m Káró az adn. II játszik ki, I és II minden ütést megcsinál. IV 0_0 + • * + O-O 0.6 + + • O-O 0.6 + + + • * ü i> 0 o * « 0 * o p 1 « o STT it * • • Játszma a Szász Lajos emlékversenyből Vezércsel (1930 november) Világos: dr. Négyessy Gy. Sötét: Vargha Gyula 1. d2—d4 2. c2—c4 3. Hbl—c3 4. Fel—g5 5. e2-e3 6. Hgl-f3 7. Vdl—c2 8. Fg5Xf6 9. Hf3—d2 10. Ffl-d3 1. Hg8—16 2. e7—e6 3. d7—d5 4. c7—c6 5. Hb8-d7 6. Vd8—a5 7. Ff8—b4 8. Hd7Xf6 9. O-O 10. Va5-d8 Mint a vezércsel minden változatában, sötét­nek itt is nehéz játéka van, míg kiegyenlít. A tett lépés sem jobb, mint az itt szokásos egyéb lépések. 11. O-O 11. h7—h6 12. Bal—dl 12. Bf8-e8 13. e3—e4 13. ... j, Világos elveszít egy gyalogot, de jó játékot 1 it ) .,r';e. 13 13. d5Xe4 14. Hd2Xe4 14. Vd8Xd4 15. c4—c5! 15 Kitűnő lépés, a legkülönbözőbb fenyegetések­kel. Azonnali Hd6 nem ment, mert sötét túlsókat kap vezéréért. 15 15. Kg8—h8 16. Hc3—e2 16. Vd4—d8 17. He4—d6 17. Be8—f8 18. Fd3—g6 18. Vd8—e7 19. He2—f4 19. Kh8—g8 botét a szöveglépés helyett megkísérelhette volna e6—e5-öt, mely után érdekes bonyodalmak állhattak elő. 20. Fg6Xf7+! 20. Bf8Xf7 21. Hf4—g6 21. Ve7—c7 22. a2—a3 22. Fb4—a5 23. b2—b4 23. Bf7—d7 24. Bfl—el 24. Bd7—d8 26. Hg6— Í4 25. b7-b6 Sötét reménytelenül áll, tisztjei tétlenségre kárhoztatva. Világos a befejező részt erélyesen kezeli! 26. b4Xa5 27. Vc2—gS 28. Hd6-f7! 29. BelXdl 30. H17Xh0t 26. b6Xa5 27. Vc7—c7 28. Bd8Xdl 29. Fc8-d7 30. KgS—f8 81. Hh6—g4 32. Hg4Xf6 33. Hf4Xe6+ 34. Vg6Xf6 35. Bdl—d8 A legegyszerűbb! 35 36. He6Xd8 37. Hd8—e 6 38. He6—d4 39. Kgl—fl 40. Kfl-e2 41. f2-f4 81. Fd7-e8 32. Ve7XfS 33. Kf8—g8 34. g7Xf6 35. .... « 35. Ba8Xd8 36. a5—a4 37. Kg8—f7 38. Fe8—d7 39. f6—f5 40. Kf7—f6 sutét feladja. Győri verseny (1930 októLvr) • Grünfeld (Sopron) — Steiner H. (Newyorki? 1. d4, Hffi. 2. Hf3, cl5. 3. c4, c6. 4. Hc3. Hbd7. 5. Fg5, c6. 6. e3, Va5. 7. IId2. ÜXc. 8. FXffi, HXf6. 9. H>'«4, Vc7. 10. F(13, Fe7.11. 0-0, 0-0. 12. Bel. Bd8. 13. Ve2, Fd7. 14. a3, Bae8. 15. b4!. Fe8. 16. f4. Hfd7. 17. Bf3. Hf8. 18. Bg3, b6. 19. fő. eXf5. 20. FXfá. Beb8. 21. Bfl, c5. 22. bXc5, bXc5. 23. d5!, Bb3?. 24. e4. f6. 25. e5!, fXe5. 26. d6ü, BXd6. 27. VXe5!. Hs:6. 28. FXg6. FXg6. 29. Hd5, sötét feladja. A győri verseny egyik legjobb játszmája. Végjátékiskola H. Rinck-töl Világos nyer A futár és két hus?ár harcát a sötét bástya ellen Einck használta kl legjobban. Efajta munkái nem éppen nehezek, de ügyes kézzel gyakran finom mozdulatokat tud beleszőni a témába. Megfejtés: 1. Hd2—e4! Domináló lépés. Ha a király h4-re lép, Hd7—f6 következik, Fg3 matt fe­nyegetéssel. Ez ellen Be5 vagy Bf4 csak pillanatnyi segítség, mert Fb8 után a matt megadható. A bástya f7 vagy Í3 lépéseire 2. He5, viszont d5 vagy h5 lépéseire 2. Hf6 nyer. Bb5-re 2. Hd7-f6, Kg4-f5 és 3. He4—d6 jönne. Legjobb védelmet nyújtja Bf5—f4. Erre 2. Hd7-f6, Kg4— f5. 3. He4-g3, Kf5—g5. 4. Hf6—e4, Kg5—g4. 5. He4—f2. Kg4—g5 következik és 6. Hf2—h3 nyer. A huszárok ereje jól ki van használva. Sakkhírek A. Budapesti Sakkor december 15-iki kezdettel versenyt rendez. A kör, régi hagyományaihoz hí­ven, más körök tagjait is szívesen látja a verse­nyen. Ha a nevezések száma a tizenkettőt megha­ladja, elődöntőket tartanak, mely alól a jelentkező mesterjátékosok mentesek. Díjak: I. 200 P, II. 150 P, III. 100 P, IV. 50 P, V. 30 P. VI. 20 P. Játékna­pok hétfő, szerda és péntek délután 6—11-ig. Je­lentkezni lehet naponta a Budapesti Sakkörben (IV. Ferenciek tere 3. I. emelet). A Magyar Sakkszövetség november. 16-án tar< totta közgyűlését. A közgyűlés letárgyalta aa alapszabálymódosítást és megválasztotta az új tisztikart. Elnök: dr. Sipőcz Jenő, társelnökök: dr. Almássy László. Fleissig Sándor és dr. Alföldy Béla, ügyvezető alelnök: Havasi Artúr, helyet­tese: Szegő Imre. Alelnökök: dr. ffüttl Tivadar, dr. Nagy Géza, dr. Váradi/ Miklós, Sipőcz László, báji Patoy Gyula. Főtitkár: Székely Jenő és Chalupeztky Ferenc. Ügyész: dr. Braun Ferenc. Székely Jenő főtitkár vázolta a Szövetség programját, melynek legkiemelkedőbb pontja a sakkerületek megalakítása és a nemzeti mesteri verseny megrendezése. Budapest csapatbajnokság! versenyei decem­ber elején megkezdődnek. Lehetséges, hogy a sokévi bajnok Budapesti Sakkor egyévi pihenés után újra felveszi a küzdelmet. A Szász Lajos-emlékversenyen a hatodik for­duló ntán meglehetősen tömörült a mezőny. Ko-. rody, dr. Erdey, Vargha és Sterk vezetnek. A Felsőgalla—Tatabányai Munkás Kaszinó sakkozói vendégül látták Maróczy nagymestert, aki jól sikerült szimultán előadást tartott. 42 játszmából megnyert 38-at, 3-at döntetlenné tett és egyet vesztett Torda János ellen. November 23-án a nagykanizsai Maróczy Géza Sakkor meg­Itivát'úra Nagykanizsán tart szimultán előadást. t I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék