Pesti Napló, 1931. május (82. évfolyam, 98–121. szám)

1931-05-21 / 113. szám

16 Csütörtök PESTI NAPLÓ 1931 május ft SPG A Sabaria 14.000 pengőt fizetett rá futballcsapatára Szombathely ugyanakkor felemelte a futball vigalmi adóját Szombathely, május 20. (A Pest' Napló kiküldött tudósítójának jelentése.) Hogy milyen forgalmat csinál Szombathelyen egy futballmeccs, azt vasárnap láttam, az Üjpest— Sabaria-meccs előtt és után. Autóbuszok, teher­autók, magánkocsik a nézők .százait hozták és vit­ték haza Szombathely környékére. Sopronból, Za­lából, Kőszegről legalább' ezer ember jött el va­sárnapra Szombathelyre, megnézni az Újpestet és — lelkesíteni a Sabariát. Ez az ezer ember költötte a pénzét a szombathelyi villamoson, trafikban, ott ebédelt a különböző vendéglőkben és megitta a feketéjét, vagy lehűtötte magát egy szelet fagy­lalttal kávéházban, cukrászdában. Kétségtelen tehát, hogy ez az ezer idegen néző hagyott egy kis pénzt Szombathelyen. Azért kell ezt így szemléltetően elmondanom, mert — sajnos — Szombathely város hivatalos köreiben még mindig nem méltányolják Szombat­hely futballvárps« jellegét, sőt úgy látszik azt sem tudják, hogy milyen nagy idegenforgalmat köszönhet a város a futballnak. Mert: ha tudnák, nem emelték volna fel éppen most a vigalmi adó­ját, ahelyett, hogy a város támogatná néhány ezer pengővel a futballklubját. Sajnos, mostani szombathelyi körútamnak a legszomorúbb jelentése az, hogy a Sabaria a mai formájában még a nyáron meg fog szűnni, mert a folyton növekedő deficitet nem tudják, de nem is hajlandók fedezni a klub eddigi lelkes mecé­násai, A kedvezőtlen szezon annyira megingatta a Sabariát, hogy a klub vezetői a végső konzekven- j ciák levonásáról beszélnek. S a legszomorúbb a I dologban az, hogy nem is lehet számítani a hely­zet javulására. Mert: a Sabaria rezsije (játékosok fize­tése és az adminisztráció) . . » 12 hóra á 4000.— 48.000.— P Ezzel szemben bevételek: 3 nagy meccs (Ferencváros,* Hun­gária, Újpest) á 2000.— 8 kis meccs á 500.— á 500.— 8 barátságos meccs 12 túramei'kőaés á 1000.— 6000.— P 4000.— P 4000.- P 12.000.- P összesen 26.000.— P tagdijakból ed dig befolyt 8000.— P összesen 34.000.-— P biztos ráfizetés 14.000.— P Eddig ezt a 14.000 pengőt, sőt régente ennek a dupláját is. (mert a rezsi most csak fele a régi­nek) előteremtették, ínost azonban azt mondották a klub támogatói: eddig és nem tovább. A tervek ezekután a jövőre igen sötétek: — A nyáron rendkívüli közgyűlést hívunk egybe, — mondotta a klub ügyvezető-elnöke — s bejelentjük, hogy a Sabariát a mai formában fenntartani lehetetlen... Remélhetően addig fog valami történni Szom­bathelyen is. A város részéről is. Hiszen Újvári polgármester sportszeretetéről mindenki beszél. Csak legyen elég- ereje keresztülvinni akaratát. Könnyű dolga lesz, ha egy kis számvetést tesz mindenki elé: a futball, a Sabaria ennyivel s ennyivel emeli Szombathely idegenforgalmát. A neki adott segély, az elengedett vigalmi adó te­hát sokszorosan visszatérni. Dr. Földessy János Sharpé középeurópai trénert kért Meisl Hugótól; Meisl Konrád Kálmánt, Tóthót, Séháffert ajánlotta az angoloknák Bécs, május 20. (A Pesti Napló bécsi szerkesztőségének telefónjelentése.) A skót válogatott csapat bécsi kudarcáról, az angol válogatottak párizsi vereségéről és brüsz­szeli győzelméről Anglia legnagyobb sportlapja, az Athletic News május 18-iki számában tájékoz­tatja olvasóit, A lap első oldalán a krikett világ­megváltó hatásával foglalkozik, s csak a harmadik oldalon jutott hely a »tájékoztatásnak«. A harmadik oldalon, egy pipázó bácsival ékes hirdetés alatt, agyonnyomorítva, az alsó jobbsa­rokban olvasható a következő: Continental Football England Crooks, Waring Belgium Capelle Scotland 1 France 5 Laurent, Mercier (2), Langillier, Elsour England 4 Houghton, Burgess (2), Roberts' Austria 5 Ezt a közleményt látva, elismeréssel kell adózni annak a szerkesztőnek, aki így el tudta rejteni a brit futball katasztrofális vereségeit... Pedig... az Athletic News főszerkesztője, Ivau Sharpé, a híres angol szakíró elkísérte túrá­jára a skót válogatott csapatot, valószínűleg azzal a céllal, hogy olvasóit részletesen tájékoztassa a túra eseményeiről. Ügylátszik, az események any­nyira megdöbbentették a kitűnő angol szakírót, hogy elfelejtette elküldeni első telefóntudósítását a bé-esi bemutatkozásról... Mire e sorok napvilágot látnak, a skótok már második meccsüket is lejátszották: Itália ellen. E pillanatban még nem ismerem a számszerű ered­ményt, csak azt tudom, hogy Olaszország futball­szövetségét kétségbeejtette a skótok bécsi kudarca. A római hírek mind teljes leforrázottságról, hir­telen támadt nagy részvétlenségről és anyagi ku­darc valószínűségéről beszélnek. Rossz reklám az 5:0... (Ezt a budapestieknek nem kell bővebben magyarázni.) Henderson 30.000 fontra becsüli Ausztria csapatát 'Á skótok fiatal játékosokat küldtek a konti­nensre, de a játékosok mégis válogatott klasszist reprezentálnak, — abból a fajtából valók, akiket súlyos fontokért adnak-vesznek az angol transzfer­listákon. Velük szemben játszott Ausztria 11 válogatott •futballistája, akiket nem mérnek fontokkal, — kivétel Siien, akit. el akartak mnni <?§ drseml­hoz — de akik ennek ellenére elverték a port drága ellenfeleiken — Mit érhetnek a mieink? — igen sok embert érdekelt ez a kérdés a Hohe Warten. Henderson, a skótok trénere, nem hagyta vá­lasz nélkül a kérdést. — A látott válogatott csapat együtt 30.000 fon­tot reprezentál. Ennyiért egy tételben el lehetne őket adni. A játékosok egyéni értéke változó. A leggyengébb emberért is kaphatnának 2000 fontot, a legjobbért Í000 fontot, — ha Angliába be lehetne vinni idegen futballistát... Talán trénert? Ha futballistát nem, talán trénert. Sharpé, az Athletic News főszerkesztője, mon­dotta nekünk Bécsből történt elutazása eLptt: — Évek óta az a vélemény és ezt a véleményt nem győzöm hangoztatni, hogy a brit futball ha­mis irányba terelődött. Meg kell reformálnunk a mai futballt, vissza kell térnünk az elhagyott régi stílushoz. A támadás »W« formációja újítás volt, de különösen itt Bécsben derült ki, hogy a kon­tinensen mennyire veszélytelen és ellensúlyozott ez a támadási rendszer. Az angol és skót futball jövője érdekében szakítani kell a zárkózottsággal, keresni kell a szorosabb érintkezést a kontinens vezető sportszövetségeivel és egyesületeivel, hogy átvehessük azt a szellemi tartalmat, amit a mi játékunkban nélkülözünk. Ez iehetséges volna a játékbeli érintkezés révén, vagy máskép... Ezzel a nyilatkozattal búcsúzott Sharpé Bécstől. Egyéb is történt. Konrád, Potya, Spéci vagy osztrákok? Sharpé a szombati mérkőzés után hosszabb ideig tárgyalt Meisl Hugóval. Hogy miről tár­gyaltak, az természetesen nem tartozik a nyilvá­nosság elé, egy része azonban valószínűleg érde­kelni fogja a Pesti Napló közönségét és' ezt a részt hiteles értesülés alapján közölhetem: — Én feladatomnak érzem, hogy felébresszem álmából az angol futballszövetséget és a labda­rúgósport vezetőit, — mondotta Sharpé Meisl Hu­gónak. — öntől, mint a kontinens labdarúgásának legnagyobb szakértőjétől kérdezem, hogyha én elvégzem az úttörés munkáját, tud-e ön ajánlani nekem olyan oktatót vagy foktatokat, akik akár az angol szövetség fenhatóeága alatt a válogatott csapatnál, akár a vezető egyesületeknél működve végrehajthassák azt a?, átmenetet, amely Anglia futballspoi'tját kimozdítja jelenlegi tespedéséből l-éjg & fejlődésnek arm ds Útjára Viszi, amelyet. Közép-Európa, tudományos futballja már meg* járt? Meisl erre öt nevet mondott Sharpénak. Első­sorban Konrád Kálmánt, akinek Sharpé kívánsá­gára azonnal levelet is írt. és megkérdezte tőle, hogy vállalná-e az angliai trénerkedést. Konrád­nak nagy.,előnye, hogy tökéletesen beszél angolul. Másodsorban Tóth István, a Ferencváros volt tré­nere, harmadsorban Spéci, — Schaffcr Alfréd ke­rült szóba és végül két osztrák trénert is említett az osztrák szövetség kapitánya. Hogy lesz-e folytatása Sharpé kérdésének? — nem tudjuk, őszintén szólva nem nagyon bízunk abban, hogy az angol közvélemény mai hangulatá­ban hajlandó volna ellenvélemény nélkül fogadni azt a goromba igazmondást, amely — a lebecsült középeurópai futball stílusának terjesztésére, hi­vatott trénerekkel ajándékozná meg »a futball nagymestereit«. Mégis — érdemes feljegyezni, hogy Anglia leg­híresebb szakírója, Ivan Sharpé 1931 májusíiban magyar és osztrák trénereket kért a futball ősha­zája számára..." B. F. Néhány szó 92.000 pengő deficitről Az általános gazdasági depresszió a sport ber­keiben is mind erősebben érezteti hatását. A kü­lönböző sportszövetségek egymásután hallatják segélyt kérő szavukat, mert az emelkedő kiadá­sokkal szemben a bevételi források egyre apad­nak.és bizony sok helyen már a legégetőbb kiadá­sokra sincs meg a k'ellő fedezet. Ezzel szemben nem egy helyen a túlméretezett és irreális költségvetés­sel dolgoznak. Az adósságaikat évről évre halmoz­zák ablhan a biztos elgondolásban, hogy az állam, az OTT úgyis betömi az így keletkező hézagokat. • De nehogy valaki is félreértse megállapítá­sainkat, rögtön nevén nevezzük a gyereket. A Ma­gyar Atlétikai Szövetségről beszélünk, amelynek anyagi ügyeivel a költségvetési vita során az el­múlt napokban a parlament «lőtt is foglalkoztak. E helyen igen gyakran felemeltük szavunkat a MASz-ban uralkodó anomáliák ellen és már ré­gen megjósoltuk, hogy az a gazdálkodás, amely ott folyik, a végletekig nem tarthat és előbb­utóbb mindenkitől magára hagyottan, az elkerül­hetetlen csődbe kergeti a szövetség életét. Sza­vaink azonban nem találtak meghallgatásra. Csakazért is »haladt« minden a régi utakon, ame­lyen szélmalomharcot vívott mindenkivel: a sajtó­val. a társszövetségekkel, a tagegyesületekkel, az OTT-val, — szóval mindenkivel, akivel egyáltalán dolga akadhatott. És ma hol tart? — az anyagi csőd szélén. De lássuk mit is kért a MASz elnökképviselője útján a kultuszkormánytól'? Természetesen pénzt. A szövetség közgyűlésén egyhangúlag elfo­gadták ,-annak :köRségv,tíéeét,-mely; 101.000 pedgős kiadással szemben 9000 pengős bevételt mutatott pengőg de£icitbez,; mely nem. egxí kié szövetség, de komolyabb vállalkozások életé- • be.ii is szerepet játszik, senkinek egy szava sem akadt. Senki sem kutatta, hogy honnan ered ez a komoly embereket niegkacagtató irreális mér­leg, mert akkor a személyi kérdések foglalkoz­tatták a MASz-t. Pedig az atlétaszövetség volt az, mely az el­múlt évben is az összes sportszövetségek közül a legmagasáb, mintegy 38.000 pengős segélyt élve­zett, amikor a többiek átlagban csak 20.000 pengőt kaptak. És most, az amúgy is felemelt igények után a 38.000 helyett 92.000 pengőt igényelnek... Hiszi-e valaki, hogy az OTT ezt az összeget fedezni fogja, amikor az összes sportszövetségek támogatására az elmúlt évben mintegy 250.000 pengő állott ren­delkezésére? S ez a 250 ezres összeg az idén való­színűleg apadni fog* mert csökkennek az OTT bevételei... Nem lehet szó nélkül elmenni valami mellett: A többi és tehetősebb szövetségek már rég elfog­lalták az OTT szövetségi házában számukra fel­ajánlott helyiségeiket, amikor a MASz még mindig húzódott mggválni az előkelő negyédtől, ahol pusztán a lakbérért 3600 pengőt fizetett, míg az OTT házában a lakást, fűtést és világítást — ingyen kapják! Ez is nagy tétel az elmúlt év defi­citjében. Sokat lehetne beszélni a nemzetközi mérkőzé­sek rendezésének ügyéről is. A gazdasági bizott­ságban sokszor felmerült annak az ötlete, hogv a nagyobb országok közötti mérkőzéseket egy-egi/ nagyobb érdekességü futballmérközéssel karöltve tartsák meg, amiáltal az előrelátott deficittől á szövetségi kasszát mentesíteni lehetett volna. Az életrevaló ötlet azonban, mindig elbukott: inkább haljon meg az atlétika és legyenek adósságai, ám a futball »plebtéveh nem adták öáisze magukat... A szövetség belső életében kellene előbb rendet teremteni.,. Mindebben csak az a szomorú, hogy a szövetségi belső hibáknak az első sport látja kárát és az, akit mindezekért a felelősség illet, érdemeiért — kormányfőtanácsos lesz... ___ (Ka-víts) X Szekeres tréningben 18-as köröket futott. Szekeres a vasárnap lezajlott 35 és 40 km.-es versenyen nem fejt­hette ki teljes tudását, mert a bokája fel volt törve és akadályozta a taposásban. Ez okozta azután, hogy Wiss­bröeker és Catudal támadásait nem tudta kivédeni. Idő­közben a seb begyógyult és tegnap Nagy vezetésével, igen gyors kézdés után csakhamar 18 mp.-re fokoKta tem­póját. Vida első ízben próbálkozott Bartos után menni és tréningjén meg sem "látszott, hogy 8 napig kénytelen pihenőt tartott. Wissbröcker tegnap pihent, ma azonban a késő délutáni órákban már trenírozni fog. Schmidt csütörtök délutánra jelezte jövetelétj

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék