Pesti Napló, 1931. szeptember (82. évfolyam, 197–221. szám)

1931-09-29 / 220. szám

12 Kedd NAPI HÍREK / v JÓ REGGELT! ! Hétfőn a déli hőmérsék­let Budapesten 11 fok C. jóidat: borult, esős idő­Nem emelik a villamos-, gáz- és villany díjat. Ráér a közönség majd egy összegben fizetni a deficitet. Beszélgetés a Mvéházban: i>Olvasta? Prágá­ban elítéltek egy tizenháromhónapos gye­reke£.« »Bizonyára súlyos bűnt követett el ez a megrögzött gonosztevő.« A nap aktuális kérdése: »Vájjon a francia miniszterek fogadásán a német kiküldöttek laval-ier nyakkendőt viseltek?« A nap hőse: Lilian Harvey filmszinésznő, akinek Bécsben megérkezésekor lelkes hí­vei letépték a ruháját. így vonidt be a szállodába. Még szerencse, hogy a rendőr­ség nem indított ellene eljárást közszemé­rem megsértése miatt. Szigorúan megbüntetik a rémhirterjesztőket. Csak olyan rémhírt szabad terjeszteni, ami igaz. Beszélgetés a villamos perrőnján: »Olvasta? A vámhatáron megbüntetik azt, akinek háromszáz pengőnél többet találnak a tár­cájában.« »Nekem csak az volna kellemet­len, ha azokat büntetnék meg, akiknek ke­vesebb van a pénztárcájukban háromszáz pengőnél.* ikMJfot** \ • AZ >DÓ . (Az, ehcf.:.ctf^ágos ßjcfcjaav V$m ido.) Az H nagy légnyomás, amely hetek? óta borította Nyugat-Európát, lassanként bzétbom­lik ós helyet ad egy a kontinens észáki részéről lel a Földközi tengerig nyúló csatornának, amelyről keletre, illetve délkeletre a légnyomás szintén nagy. Abban az esetben, há a nyugati nagy lég­nyomás tovább bomlik és a délkeleti nagy légnyo­más erősbödik, meg kell kezdődnie a szép és me­legebb őszi napoknak. El kell következni annak az időnek, amit nálunk vénasszonyok nyarának szok­tak nevezni. Hogy ez a helyzet holnapra, vagy bolnaputánra bekövetkezik-e, ma este bizonyosan még nem tudható, azonban a holnapi nap folya­mán valószínűen már eldől. Egyelőre a mostani időjárás úgylátszik azzal búcsúzott tőlünk, hogy hétfőre virradó éjjel már nemcsak a talaj mentén volt fagy, hanem még másfélméter magasságban is az ország sokhelyén elérte a hőmérséklet a fagy­pontot. Megjegyzendő,. hogy a tíilajmenti fagyok csak körülbelül —3 fokig terjedtek. Tegnap és ma még voltak országszerte kisebb és alig mérhető esők, a szombati viharos idő azonban végleg le­csillapodott, úgyhogy ma az egész országban csön­des, bár még mindig borús volt az idő. Dr. Massány Ernő, m. kir. főmeteorológus. A Meteorológiai Intézet jelenti 28-án este 10 órakor: At, európai szárazföldön az időjárás enyhülőben van. Nyugat- és Déi-Európa enyhe, Kelet-Európa, külö­nösen Közép-Oroszország igen hűvös. Esők leginkább az Alpesek vidékén és Lengyelországban voltak, ahol az esti órákban is általánosan esik. Hazánkban az eső a nap folyamán csak nyomokban volt. A hőmérséklet 11—^13 fok Celsiusig emelkedett. Várható időjárás a következő 21 órára: Enyhébb, esőre hajló idő. = Magyar álhír az osztrák szocialisták elnök­választási plakátján. Az osztrák szociáldemokrata párt az elnökválasztással kapcsolatban kiáltványt tett közzé, amelyben többek között ez áll: »A szom­szédos Magyarországon forrongás van. A magyar yrófok a Habsburgok újabb trónrajutását segítik elő«. Ezzel szemben illetékes helyen megállapítják, hogy Magyarországon semmiféle forrongás nem észlelhető. A társadalmi osztályok nyugodtan foly­tatják gazdasági építő munkásságukat, a király­kérdést pedig egy társadalmi osztály sem óhajtja a jelen pillanatban, amikor a nemzetnek teljes erő­feszítése a gazdasági helyzet javítására irányul, felvetni. A kormány a trónkérdést illetőleg válto­zatlanul ragaszkodik régi álláspontjához. Illetékes helyen sajnálattal látják, hogy a szociáldemokrata párt, ameiy Ausztriának egyik legnagyobb pártja, az elnökválasztási küzdelmekbe Magyarországot is belevonja, olyan módon, amely célzatosságánál fogva aligha egyeztethető össze azzal a jóviszony­nyal, amely a két állam népe között fennáll. —- Glessweiu Sándor szobra. Magyaróváron nemso­kára leleplezik a, választókerület néhai nagynevű kép­viselőjének, Giess ivein Sándornak emlékszobrát. PESTI NAPLÓ — Kinevezték a nemzetközi agrárhitelintézet elnökségét. Genfből jelentik: A Népszövetségi Ta­nács ma zárt ülésen kinevezte a nemzetközi agrárhitelintézet elnökeit. Az intézet a közeljövő­ben alakul meg Genfben. Elnökévé Pegard-t, a Credit Fonciere alkormányzóját, alelnökévé pe­dig de Nola-t, a római Földhitelintézet vezérigaz­f atóját választották meg. Az intézet még cs év­en megkezdi működését. — Az Erdély felett pusztító vihar megrongálta Vajdahuny ad várát. Kolozsvárról jelentik: Az Erdély felett legutóbb elvonult vihar erősen megrongálta Vajdahunyad ősi várát is. A vihar rengeteg cserepet sodort le a történelmi műemlékről, amely eddig som volt a legjobb karban s a tető több helyen meg van bontva. — Inségakció-értekezlet a belügyminisztérium­ban. A belügyminisztériumban hétfő délelőtt az inségakció lebonyolításával kapcsolatban értekez­let volt, amelyen a főispánok, alispánok és polgár­mesterek jelentek meg. Az értekezletet a belügy­miniszter nyitotta meg és azon lvády Béla és Ernszt Sándor miniszterek is résztvettek. A meg­beszélésen a g-abonaellátáei akció és egyéb jóté­konysági akciókra vonatkozó elvi megállapodások és kérdések kerültek szóba. Az anyag komplexu­mára való tekintettel a tanácskozást kedden foly­tatják. A főkapitány betiltott két szociáldemokrata gyű­lést. A főkapitányság két szociáldemokrata gyűlést be­tiltott. Pajor Rudolf és három társa engedélyt kértek, hogy kedden este félnyolckor Csángó ucca 7. szám alatt »Jelentések, bizottságok választása, indítványok és inter­pellációk, pártszervezet kiépítései címen nyilvános tag­gyűlést és este nyolc órakor az Ipar ucca 18. szám alatt »Történelmi dátumok« napirenddel ismeretterjesztő elő­adást tarthassanak. Mindkét gyűlést azzal a megokolás­sal tiltotta be a főkapitány, hogy politikai jellege van. — Egy diákleány öngyilkossági kísérlete. Hét­főn délután az egyik Teréz körúti házba bívrák a mentőket, ahol egy ügyvéd 19 éves leányát talál­ták mérgezés tünetei között. A mentőorvosok meg­vizsgálták a diákleányt, aki az egyik közeli gim­názium nyolcadik osztályú tanulója és megállapí­tották, hogy veronállal megmérgezte magát. A helyszínen gyomormosást alkalmaztak és azután szülei kérésére a lakásán hagyták. Az öngyilkos­sági kísérletről a rendőrség is jelentést kapott. A vizsgálat kiderítette, hogy a Teréz körúti házban vasárnap hangos jelenetek játszódtak le, amelye­ket most egyesek összefüggésbe hoznak a hétfői tragikus öngyilkossági kísérlettel. — Az eszkimók nyakán marad a prém. LondonbM jelentik: John Borden amerikai sarkutazó legutóbbi kutatásairól visszatérve kijelentette, hogy a sarkvidék eszkimóit is érzékenyen sújtja a világgazdasági vál­mert nem tudják prénijeiket eladni. Lisztre, tej-, konzervekre és löszeire volna szükségük, de készpénz' híján semmit sem tudnak vásárolni, bár raktáraik tele vannak a legritkább állatbőrökkel. A T Kittg-sztget eszkimói jótékonycélú táncmulatságot terveznek a munkanélküliek javára. — Kormányzói elismerés és kitüntetés a MTI vezetőinek. MTI jelenti: A kormányzó a miniszter­elnök előterjesztésére megengedte, hogy a magyar hírszolgálat szervezése és fejlesztése körül szerzett érdemeikért vitéz leveldi Kozma Miklós miniszteri tanácsosnak, a Magyar Távirati Iroda elnökigaz­gatójának és Zimmer Ferenc kormányfőtanácsos­nak, a Magyar Távirati Iroda felelős szerkesztőjé­nek elismerését tudtul adják, dr. Wünscher Fri­gyesnek, a Magyar Távirati Iroda ügyvezető­igazgatójának pedig a magyar királyi kormány­főtanácsosi címet adományozta. — Munkások, tisztviselők s a drágább vasút. Az . államvasúti személytarifa emelésével érzékeny veszte­ség érte a köztisztviselőket. Az arcképes vasúti iga­zolványok kiállítási díját 6 pengőről 8 pengőre emel­ték, a hozzátartozóké után az eddigi 6 pengő helyett 24 pengőt kell fizetni. A pestkörnyéki munkások azt sérelmezik, hogy a hetijegyek árát 50%-kal felemelték. Ebben az ügyben interveniált Pakots József a keres­kedelmi miniszternél. Kenéz Béla kijelentette, hogy átérzi a munkásság súlyos helyzetét, azonban a MAV 54 milliós deficitjére való tekintettel nem. mondhat le erről a bevételi többletről. A menetdijkedvezmények különben is egészségtelen állapotot teremtettek. Pakots kijelentette a miniszternek, hogy a tarifaemelésnek ez a - módszere sokkal egészségtelenebb, mint bármi más megoldás. A miniszter erre kijelentette, hogy ebben a pillanatban nincs módjában a kiadott rendelkezése­ken változtatni, mert erre a MAV deficitje kény­szeríti. — Meghűléses betegségektől (nátha, rekedt­ség, torokgyulladás) mentesül, ha állandóan szo­pogat Anacot-pasztillát. — A Magyar Újságírók Egyesülete új elnöksége. Vasárnap délelőtt rendkívüli közgyűlésen a Magyar Újságírók Egyesülete egy szavazat híján újra Márkus Miksát választotta meg elnökévé. Alelnökök leitek: Hegedűs Gyula, Salusinszky Imre, dr. Sziklay János és dr. Tóth. László. Főtitkár dr. Boross László, ellenőr Zimmer Ferenc, könyvtárnok dr. Káilay Mik­lós, pénztárnok dr. Gajáry István, ügyész dr. Bálint Artúr, háznagy dr. Rákosi Gyula. Az elnöki tanács tagjai Balassa Imre, Lázár Miklós, Pakots József, Kárpáti Aurél, dr. Lengyel Ernő, Pünkösti Andor, dr. Kun Andor, Nagy Samu, Roóz Rezső és Tors Tibor. Az elnököt és a tisztikart az egyesület három évre választotta meg. — A Tamás-galéria (V., Akadémia ucca 8.) évad­nyitó kiállítása: A XX. század magyar festészetének kialakulása október 4-én, vasárnap délelőtt 10 órakor nyílik meg. - - 1931 szeptember 29 — Már 30 fillérért lehet kapni jegyet Az Est­lapok gyermekelőadására a Vígszínházba. Va­sárnap délután Az Est-lapok gyermekelőadást rendeznek a Vígszínházban. Lakner bácsi gyer­mekszíntársulata színrehozza a Gézengúz című operettet, de gondoskodik egyéb mulatságról is. Lesz móka, tánc és labdázás. A prológust Pesti Pista, a Pesti Napló gyermekrovatának szer­kesztője mondja el. Jegyek 39 fillértől 2 pengő 50 fillérig vásárolhatók Az Est kiadóhivatalá­ban (Erzsébet körút 18—20.), — Fábián Béla kritikája a 33-as bizottságról. A Ma­gyar Gazdasági Klub évadnyitó vacsorát tartott, ame­lyen dr. Fábián Béla országgyűlési képviselő rámuta­tott arra, hogy már márciusban a képviselőházban figyelmeztetett az általános európai összefogás szüksé­gességére, amely nélkül a megrázkódtatás elkerülhetet­len. Azért, hogy adóemelési szerv legyen, nem volt szükség a 33-as bizottságra. Eddig, csupa adóügyi intéz­kedés történt a bevételek fokozására és semmi iiiiézke. dés a kiadások csökkentésére. A tisztviselők fizetését leszállították, de a dugsegély tabu. Hacsak a kél kenye­reseket építették volna le, az így megtakaiított - uz, hozzászámítva a dugsegélyekre kiöntött pénzeket, bő­ségesen helyettesitette volna azt a 25 millió pengőt, amelyet az állami alkalmazottak fizetésredukciójából előirányoztak. Beszéde végén az ellenzéki partok koope­rációját sürgette Fábián. — Aljechin győzött Eledben. A nemzetközi sakkverseny hétfőn végetért. Az utolsó forduló­ban a Pirc—Vidmar, Aljechin—Spielmann, Ma­róczy—Kosztics, Cashdan—Siolz és Niemzowi.ez—• Colle játszmák remis-vei végződtek. Tartaicover legyőzte Bogoljubovot. A sakkolimpiász gyjztese Aljechin lett 20'/t ponttal. Ezzel megnyerte a harmincezer dináros első díjat. Második Bogolju­bov lett 15 ponttal, díja húszezer dinár. A har­madik díjat, tizenötezer dinárt Niemzowicz nyerte 14 ponttal. A 4., 5. és 6. helyezettek ja­vára kitűzött összesen harmincezer dinár fölött négyen osztozkodtak, éspedig Flohr, Cashdan, Stolz és Vidmar. Pontszámuk 13V2- Ezután sor­rendben következnek: Tartakower 13, Kosztics és Spielmann 12Vs, Maróczy 12, Colle IOV2, Aszta­los 9 Vi, Pirc 8 1/». Kedden ünnepi bankett zárja le a sakkversenyt és ez alkalommal osztják ki a díjakat. — Cassel tanár Anglia válságáról. Cassel tanár az angol válságról egy német lapban közölt cikkében rá­mutat arra, hogy dacára a nyersanyagok árának 2 éven át tartott áresésének, az angol munkásság bérszintje alig változott. Ez a körülmény megzavarta a természetes gazdasági egyensúlyt, ami aztán tarthatatlan állapo­tokra vezetett, Bekövetkezett a munkanélküliség nagy­fokú emelkedése; ha már most a kormány azt segélye­zéssel kívánja enyhíteni, nehéz helyzetbe juttatja "a kincstárt és az ország iránti bizalmatlanság növekszik. A lakosság vásárlóereje megmarad ugyan, de ez csak a behozatalt szaporítja, míg a kivitel — a nagy termelési költségek folytán — csökken, amiből a fizetési mérleg romlása áll elő, ez viszont veszélyezteti a valutát. Anglia sorsa kell hogy figyelmeztesse a hasonló uton járó államokat. Nem lehet folytatni az elfajult »segélye. zé$i« politikát és szociális kísérletezéseket. Az angol munkabérek mozdulatlansága a kormányt két program elé állította. Egyik a behozatali vámok emelése, miáltal csökkent volna az import, s növekedett volna a kincs­tári bevétel. A másik megoldás kalandosabb, s a kor­mány ezt választotta, vagyis nem kívánta a protek­cionizmust bevezetni, hanem csökkentetto a font arany­paritását, ami a fontjövcdelmek hanyatlását ős így köz­vetve a fizetési mérleg gyors javulását jelenti. Már maga az a tény, hogy az utóbbi megoldásról vitatkoz­tak, azt bizonyos politikai körökben rokonszenvvel fo­gadták, aggályra adott okot és nagyban hozzájárult ahoz, hogy a fontba vetett bizalom megingott a külföl­dön. Ily program azonban továbbra is nagy veszélyt jelent Angliára nézve. Ennek a leküzdése csak Francia­ország és az Egyesült Államok gyors beavatkozásával volna lehetséges, e két államnak újabb, nagy hiteleket kellene nyújtani Angliának. De még ez som lenno elég» séges; e két ország jegybankjainak »holt« aranykészle­tét kellene hitelnyújtásra felhasználni. Csak így remél­hető az általános árszint emelkedése, amelyre a jelen­legi válság leküzdésére okvetlen szükség van. Cassel szerint az árak szilárdulása nélkül minden segítő intéz­kedés hatástalan marad. — Orvosi hír. Dr. H-orvai Lajos, a Liget-szanató­rium v. főorvosa, belgyógyász, cukor- és egyéb anyag­cserebetegoknek rendel: VIII., Szentkirályi ucca 3. Telefón: J. 34—9—49. Dr. Gelencsér Miksa szemgyógyászati rendelője VIII., József körút 30 alól VIII., Rákóczi tér 2. szám alá költözött. Te'efón: 32-0-99. — Az amerikai vezérkari főnök Belgrádhál Bukarestbe utazik. Bukarestből jelentik: A jelen­leg Jugoszláviában tartózkodó Dcualas Mac Arthur tábornok, az Egyesült Államok hadseregé­nek vezérkari főnöke, pár napon Belül Bukarestbe erkezik. — Kiskunfélegyháza 200.009 pengővel apaszt. Kis­kunfélegyháza közgyűlésén erre az évre líl% pótadót szavazott meg és szigorú takarékoskodási intézkedé­sekkel kiadásait 200.000 pengővel apasztotta. Tíz kisebb városi alkalmazottnak mondott fel és a mult évi 30.C00 pengő helyett a közvilágításra csak 15.000 pen­gőt szavazott meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék