Pesti Napló, 1932. január (83. évfolyam, 1–25. szám)

1932-01-31 / 25. szám

18 Csütörtök PESTI NAPLÓ 1932 január 28 Irta: MÉCS LÁSZLÓ A varjak száján jaj didergett, a népek fagyot fogvacogtak, az élet-tenger befagyott és nagy rianással megrepedt. Az üvegházból kirohantam, kezemben friss cserép-virággal, a farkas-szájú szélbe dobtam nagyot kurjantva: SZERETET! * 'A varjak, vének vigyorogtak: jó éjszakát cifrás csoáácska! — De az lehullt, gyökért eresztett s az égig szökkent hirtelen. Egy angyal, csúszva jött le szárán, mint hogyha fészek keresésből füttyös kamaszka jő a bükkröl s a cimboráknak hírt jelent. rA kamasz angyal kacarászva ezüstből égi fészket tartott, a testem abba beletette: »Csicsijja, csendben kis tojás!, a tested burka: tojás héja, a lelked benne a fehérje, de nem zápult-e meg? Meglátjukh S míg szava folyt mint vízfolyás, a fészek ezüst dróttekercsén az égi áram átkeringett s a röntgenben a tiszta szív-mag ritmusozott oda-ide, A kamasz angyal rámkiáltott: »A mennyország itt van közöttünk, ha tested héja széthull: átlépsz belé mint kész angyal-csibe.'« rAz angyal eltűnt észrevétlen, mert jött a három rongyos ember: s>A varjak szája vért ihatna s ehetne ember-tetemet 'és milliók lelkébe csóvát dobál a düh! A milliókból hárman jöttünk, hallottuk hired, segíts, a tél hitet temette < — »Erdőm kivágva. Szétosztottam. Az eszmefákon nem lesz fészek, de a madárnál több az ember s a fában csók van, emberek! , A gyümölcsfáim óvtam eddig, de a gyümölcsnél több az ember, kivágjuk most a kis gyümölcsöst, a fában jóság szendereg És fölmentünk a körtefára: cn és a három rongyos ember. A fán virágok szoktak lenni s oly körték mint a gerlehus. Most fürészelten hullt az ága s az Isten bennük megbizsergett, s hogy jött a dél s a nagyharangban felujjongott az Angelus: a százados fán négy lehajtott fej volt, négy kézben állt a fűrész, négy lélek illat-rádiója imás hullámot remegett. Az Űr ezüst, hárfás szakállán az aprószentek citeráztak, Ö meg mosolygott: »Jól van, jól van, elég legyen már gyerekek!* FÖLDI MEALYXAE — Üj ügyvédgyülések. A Budapesti ügyvédi Unióba tömörült és az Ügyvédi' Kamara jelenlegi vezetőségét támogató pártok február l-'én 11 órakor a Tisza, István Körben (Dorottya ucoa 11.) együttes nagygyűlést tar­tanak. Felszólalnak többek között: dr. Baracs Marcell, dr. Medvigy Gábor, dr. Berend Bála és mások. — A vasárnapi ügetőversenyekre, melyek délután ':2-kor kezdődnek, jelöltjeink: I. Mimosa—Futórózsa— Ecuador; II. Dombovár—Express—Jónás-hajtás; III. Fregpli— Kovács II-hajtás—Gitana II; IV. Eliász—Kal­linka-hajtás—öyőző; V. Sátán—Helyre Kati—Üregvár. — Mussolini távirata a Magyar Országos Színész­egyesülethez. A Magyár Országos Színészegyesület nemrégiben táviratban üdvözölte Mussolinit abból az alkalomból, hogy az olasz szímmivészetet megmentette a géptechnikaokozta végzetes konkurenciátólAz üdvözlőtáviratot most Mussolini ugyancsak táviratban köszönte' meg. — A Ferencvárosi Független Nemzeti Demokrata Párt vacsorája. A Ferencvárosi Független Nemzeti De­mokrata Párt Fábián Béla országgyűlési képviselő tisz­teletére vasárnap este félkilenc órakor a Széchenyi ká­véházban lévő helyiségeiben vacsorát rendez. — Végh Károly nyűgalomba vonul. Végh Károly udvari tanácsos, a MFTR alelnöke, egészségi állapo­tára és magas korára való tekintettel nyugdíjaztatá­sát kérte. A társaság mély sajnálattal vette tudomá­sul az alelnök nyugdíjaztatási kérelmét e nyugállo­mányba helyezésének alkalmából szombaton meleg és bensőséges ünneplésben részesítette a távozó alelnököt. —• Fenyves Fehér Februárja, Február elsején, hétfőn kezdődik meg a Fenyves-cég híres vásárja, a Fenyves Fehér Februárja. Fehérneművásárlásra nyílik most példátlan alkalom. A cég. lépést tartva a korral, mert a fehérnemű szeretete és gondozása, kiállításának miivészicssége is fokozódott az utolsó évtizedben: nem­csak a férfi-, gyermek- s'a többnyire pasztellszínű uői­feliérneműé. hanem a háztartás ágy- és asztalneműit, konyharuháit, az összes vászon-, sifón-, batiszt-. damaszt-, jiansouk-, mosóselyem-, flanell- és frottirkellékeió is. Fenyves Fehér Februárja tekintettel van nemcsak az áruk kitűnőségére, hanem a mai rossz gazdasági viszonyokban az erszények teljesítőképességére is. Olyan fehérnemű­vásár ez, amelyen már 1 pengő 20 fillérért is lehet ízléses női fehér hálóinget venni divatos hímzett mintával s ugyanilyent — közkedvelt pasztellszínekben — pedig már 2 pengő 40 fillérért. Külön nagy kedvezménye a cégnek, hogy bárki bármit vásárol a februári fehér hetekben, monogramot minden darabba díjtalanul hímeznek bele. Ezenkívül a Fenyves-cég postán készséggel küld árjegy­zéket. A5s ingyen monogramot a posta útján rendelők íziaten megkapják. Hírek a sakkvilágból A Magyar Sakkszövetség január 24-én tartotta 11. évi rendes közgyűlését. Az elmúlt év nevezetesebb sakk­eseményei kerültek megvitatásra ós főleg az a jótékony hatás, melyet a csapatbajuoksági versenyek kiépítése az egész magyar sakkéletre gyakorol. A Szövetség egyik főprogrampontja az 1982. évben megrendezendő nemzeti mesterverseny, mely áprilisban vagy legkésőbb május­ban kerül lebonyolításra. Az új tisztikar a következő: Tiszteletbeli elnök: dr. Sipőcz Jenő polgármester. Elnök: Ficissig Sándor. Társelnökök: dr. Alföldy Béla és Fuchs Richárd. Ügyvezető elnök: Balta Zoltán. Ügyvezető alelnök: Havasi Artúr. Alelnökök; Abonyi Istváto, dr. Chcvassus Emil, Czinczár Dezső, Dragos Gyula, dr. Kiss Endre, Maróczy Géza, dr. Nagy Géza, dr. Pálffy József, Sipőcz László, Späth Gyula, Szegő Imre és dr. Várady Miklós. Tornavezető: Szántó László. Központi főtitkár: Székely Jenő. Vidéki főtitkár: Chalupetzky Ferenc. Tit­károk: Korchmáros László, Mr.hr Gyula. Ügyész: dr. Braun Ferenc. Pénztáros: Dános István. Ellenőr: Bedő Ödön. Jegyzők: Müller Hugó, Révay Imre. Szertáros: Steiner Bernát. A tisztikar mellett 00 tagú választmány működik. A Magántisztviselők gyorsversenyén a tavalyi győztes Nagy László győzött (kétszeri holtverseny után sorshúzással), második Wiesel László, harmadik Steiner Endre, negyedik Kohn Andor, ötödik Szedla­csek Lajos, hatodik dr. Mayer István. Az éremdíjakat február 2-án ünnepség keretében osztják ki. A »Snuday Referee« londoni nagy sakkversenyén dr. Aljechin, Flohr, Colle, dr. Tartakover és Maróczy indulnak a külföldiek közül, míg az angolokat S'.r Thomas, Miss Vera Menchik, a női világbajnok, Mir Sultan Khan, W Winter, V. Buerger és Milner-Barry képviselik. Jates, az angol bajnok nem indul. A má­sodik mesterverseny külföldi rész'vevői: Koltanovsky, dr. Seitz, Senor Conde, H. Saunderi, H. Golomhek. A két mesterversenyen kívül hölgyverseny is kezdődik. A KAOSz Sakkor 7-ik rendes közgyűlése a követ­kező tisztikart választotta meg: Elnök dr. Török László, ügyvezető elnök Witt Béla, alelnök Adorján Manó, főtitkár Mayldnder Béni, titkár Schlésinger Si­mon, pénztáros Földes Ervin, jegyzők Pauncz Miklós és Sonnenfeld Pál, háznagy Csordás János, ellenőr Kámánn György, szertáros Búzás Ferenc és Ehren­wald Endre, könyvtáros Szász György. Választmány Deutsch Jenő, Rockenstein László, Muzsik Béla, Er. desz Imre, Bering Zoltán is Bay György. — A Magyar Újságírók Egyesülete kéri a lapok szer­kesztőségének azt a tagját, aki az adóügyeket intézte, hogy február 1-ém, hétfőn délután %4 órakor az Otthon­Körben rendkívül fontos ügyben feltétlenül megjelenni szíveskedjék. —Kiosztották a Szinyei Merse Társaság dijait. A Szinyei Merse Társaság Csók Istán elnökletével szomba­tartotta meg közgyűlését. A közgyűlésen Sidló Ferenc főtitkár bemutatta a Társaság multővi működéséről sióló jelentését, majd következett a szavazás a díjak fölött. A szavazás eredménye az, hogy a Szinyey-nr'gy­díjat Megyessy Ferenc szobrászművész, a Tájkép-díjat Boldizsár István festőművész, a Zichy Mihály grafikai­díjat Vadász Endre nyerte. Uj tagokul megválasztották Megyessy Fereno szobrászművészt, továbbá. Farkas Zol­tán és Kemény Simon írókat. — A közalkalmazotti illetmények véde'me. Az Ügy­védjelöltek Országos Szövetsége dr. Gróh István elnök­lete alatt vitaestét rendezett, amelynek előadója dr. Székely János volt. Előadásához, melynek címe »Határ­kérdés a közalkalmazotti illetmények kötelmi jogi védel­mének köréből«, többek között dr. Javornlczky Jenő, a KANSz vezértitkára is hozzászólt és közszolgálati szem­pontból indokolta a közalkamazotti illetmények és nyug­díjak lefoglalásánál a törvényben biztosított védelem szükségességét.. _ A lakóvédelmi rendelettel kapcsolatban félhiva­talosan közleményt tettek közzé, amely megvilágítja a jelenlegi helyzetet. A rendelet kibocsátása előtt csak kötött forgalmú lakások tartoztak a miniszteri biztos védelme alá, most már az 1200 pengő évi béren aluli szabad rendelkezés alatt áiiá lakások is odakerültek, vagyis ezeknél is uaód van a kíméletes eljárásra^ AZ IDŐ . (Némi átmeneti enyhülés után néhány napon belül újból hidegebb várható). Az elmúlt tét folyamán számottevő csapadék az or­szágban nem volt sehnl. Éppen ezért a rendes csa­padéktérkép helyett egy hó'tér képet mutatunk be, amely .tanúságot tesz a-rról, hogy összefüggő hó­lepel ezidőszerint c$ak az ország észak-északkeleti részein vau. A térkép centiméterekben adja meg a hóréteg magasságát, de természetesen a térképén csak az alsó szintek vannak figyelembe véve és nem tünteti fel a hegyekben levő hóréteg magas­ságát. Közöljük pedig ezt a térképet főként azért, mert a közönség nagyrósze hóviszouyaink felől tel­jesen tájékozatlan s a Meteorológiai Intézetben délelőttönként egyre-másra kérdezősködnek olyan, vidékek hóviszonyai után, amely vidékeken mán régóta nincsen összefüggő hólepel. Sajnos, ez a térkép azt iá megmutatja, hogy az ország 1 tekinté­lyes részében az ősziek úgyszólván teljesen hó­takaró nélkül állanak s csak ;0ftt, ahol a térképen F-betűt látunk, van méjr hó, de foltokban. Ami már most az időjárási helyzetet illeti, az meglehe­tősen érdekesen alakul ki. Amennyiben a nagy légnyomás az A'tlanti-óceán északi részei felé .tö­rekszik, amely esetben az az időfordulás, amely Európa északi vészén most végbemegy, újabb át­alakulás ©lőtt áll s megtörténhetik actgy néhány nap múlva újból hidesr légtömegeket kapunk a Skandináv-félsziget felől. Ezidőszerint az Atlanti­óceán felől Németországon és a Keleti-tengeren át Oroszország belseje felé viharos erővel áramlik be az enyhébb tengeri levegő, úgyhogy a nap fo> lyaruán egész Németországban és Lengyelország­ban is mindenütt elő fordultaik kisebb leesapódá­erlk. Nálunk ez az enyhülés csupán az esti órákban és inkább még esak az ország északi szélén vált érezhetővé, amíg a hőmérséklet Budapeslon dél­ben még több fokkal a fagypont alatt állott., addig este 6 óra tájban az olvadás-pontra emelkedett és este 9 órakor már 2 fislk meleget mértek. Az északi időjárás nálunk csapadékot ugyancsak az ország északi és északikeleti felén okozott, egyelőre aznn­ban csak igen kis mennyiséget. Általában az Al­pesekíől és a Kárpátoktól északra terjedő részen az időjárás borús, csapadékos jellegű re fistrdult s számíthatunk arra, hogy élénkebb északnyugati légáramlásokkal egyelőre náüunlk is valamivel enyhébb és talán csapadékosat»b is lesz az idő. Dr. Massánv Ernő, m. kir. fömeteonílógtis. A Meteorológiai Intézet jelenti január 30-án esle 10 órakor: A nagy légnyomás súlypontja Közép-Európáról a brit szigetek fölé került, míg különösen Európa keleti részein a légnyomás az északoroszországi rendkívül mély vibareiklonnal kapcsolatban erősen süllyed. Ez eloszlásnál fogva a Skardináv félsziget táján a nyugati légáramlást viharos északi szelek vű ották fel. de Közép-Európába az Északi-tenger felől még enyhébb nyugati levegőáramlatok jutottak, amelyek tebb holyil t esőt okoznak. Hazánk nagy részein az idő ködös a hőmérséklet még mindig a 0 fok alatt van. Északkeleten jelenték­telen lecsapódások voltak. Várható időjárás a következő huszonnégy órára: Mérsékelt északnyugati szelek, változó felhőzet, kisebb lecsapódások és legalább átmenetileg inkább a fagy­pont fölötti hőmérsék'et.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék