Pesti Napló, 1932. november (83. évfolyam, 246-269. szám)

1932-11-27 / 267. szám

Vasárnap PESTI NAPLÓ 1Ü32 november 27 ingatlanpiac Az ingatlanpiac forgalma csendes. Ezen a héten csak kisebb ingat­lanokban fordult elő eladás-A környék forgalma jelentéktelen. A fővárosban a következő ingatlanok cserél­tek gazdát: Pálya ucca 5. számú emeletes házat 274.8 négyszög­öles telekkel dr. Mansfeld Ottó eladta 69.000 pengőért Biró Lászlóné és társának. Tövis ucca 4. számú 342 négyszögöles ingatlant dr. Petrjj Pál eladta 15.390 pengőért Kertész Zoltánnak. Muskotály ucca 18. számú 300 négyszögöles ingat­lant Franki Kornéltól 15.000 pengőért megvette Bulner Sándorné. Orbánhegy 8512. hrsz. 1 hold és 1411 négyszögöles in­gatlant Rothmayer Istvánná eladta 50.000 pengőért a Tuszkulum Kertgazdasági Rt.-nak. Kelenhegyi út 2i—26. számú házat 400 négyszögöles telekkel Engel Hugónó eladta 40.000 pengőért a Centrum Házépítő Rt.-nak. Sasad 2375—12. hrsz. 575 négyszögöles telket Szentbe Hajóstól 16.114 pengőért megvette Dvorák F. A. és társa. Orbánhegyi út 8. számú 330 öles ingatlant 24.375 pengőért megvette Kraust Adolf. Attila ucca 5. számú emeletes házat 156.90 négy­szögöles telekkel özv. Spaner Ferenonétől 60.000 pen­gőért megvette dr. Lázár Piroska. Fazekas ucca 22. számú földszintes házat 85 négy­szögöles telekkel Donner Nándortól 28.000 pengőért meg­vette Balázs Istvánná. Drugeth ucca 10. számú 800 négyszögöles telket Tihanyi Károlynétól 12.000 pengőért megvette Vincze Lajos. Szegedi ét 89. számú 413 négyszögöles ingatlant 'Kalltis Gergely eladta 13.600 pengőért André Józsefnek. Besnyői út 17. számú telkeket 51.850 pengőért meg­vette dr. Osváth Pál és neje. Thék Endre ucca 86.276. hrsz. 165 négyszögöles tel­ket Ernst Márkus és Angyal Andor eladták 27.000 pen­gőért Steiner Aladárnak. Csernyus ucca 105. számú házat 802 négyszögöles telekkel Orosz és Nagytól 11.500 pengőért megvette Silberspitz Vilmos. Kádak -Kályhák legolcsóbb árban Elismerten szakszerű kiszolgálás-szobaberendezések BÖllDl.fiL Király QCC3 81. „ /aszta». A buda­­ége körülbelül évi szemben az idén ösz­­szesen 100 millió darab téglát értékesítettek. A múlt évben még 130 millió darab téglát szállítot­tak le a gyárak. * Építkezés — Ingatlanforgalom 16 átíratással és dupla Ille­tékkel. A hivatalos ingatlanforgalmi kimutatás, amelyet más helyen közlünk, mindössze 16 átíratást foglal magában. Ebből is öt ingatlan öröklés út­ján jutott az új tulajdonos kezére, úgyhogy az adásvétel alapján történt ingatlanátírások száma mindössze 1L Ez pedig, a múlt év végének abnor­­misan nagyra nőtt forga máról nem szólva, a normális forgalomnak is alig 30—40 százalékát jelenti. Különösen a budai kerületekben feltűnő az ingatlanátiratások számárnak csökkenése. A for­galom súlypontja az előző években ezekre a ke­rületekre tere'ődött át, az e beti kimutatásból pedig azt látjuk, hogy az I. és a II. kerületben csak 1—1, míg a III. kerületben három ingatlan cserélt gazdát. Aligha járunk távol a valóságtól, amikor az ingatlanforgalomnak ilven szokat’a­­nnl nagyaránvú visszaesését túlnyomórészt a duplájára emelt vagyonátruházási illeték számlá­jára írjuk. Ha ez így megy tovább, úgy a kincs­tár és a főváros a dnnla illetékekbő’ sem tesz majd szert olyan bevételre, mint az előző években. — Mennyibe kerül a húsz új fain építése? A vállal­kozói érdekeltség máris kalkulációt készített a kormány­nak azzal a tervével kapcsolatban, amely húsz, egyen­ként 40—59 lakóházból álló kis fain építésbe vonatko­zik. Ilyenformán mintegy 1000 falusi ház építéséről lenne szó, amihez, a gazdasági épületeket és kutakat is számításba véve, házanként 4000—4500 pengőre volna szükség, persze abban az esetben, ha nem házilagosan, hanem az egészségügyi követelményeknek megfelelően, építőiparosokkal készíttetik el a házakat. Ilyen alapon a húsz fain felépítéséhez, középületek nélkül, négy—négy és fél millió pengőre lenne szükség. Ingatlanforgalom Az elmúlt héten a következő ingatlanátiratások tör­téntek a fővárosban: I. kerület Friedrich Józsefről Egyesült Keresztény Nemzeti Ligára (Sashcgyi út, 8065/2. hrsz.) 18.000 pengőért. II. kerület Halász Aladárról Hazai Általános Biztosító Rt.-ra (FS ueca 51. ez.) 270.000 pengőért. III. kerület Ltndm&yer Páladról kétharmadrósze Takács Jóasef és hlr­­tdktársaira (Szól ueoa 11. sa.), öröklés. Prokop Károlyról illető­sége Lieb Ferenc és nejére (Homokos, 19254. hisz.) 2684 pengőért. Rónai Ferenc ós nejéről Tranger József és nejére (Daru ucca 22. sz.) 66.640 pengőért V. kerület Schultz Károlyról Illetősége MUnch Miklósra (25767. hrsz.) ÍOOO pengőért. VL kerület Hegedűi Ida ós birtok társa/ról Békési Ingatlanforgalmi óe Műszaki Rt.-ra (Alsórákosi rétek, 2S988/1. hrsz.) 1278 pengőért. Hegedűs Miklósról Hegedűs Ida és birtoktársalra (Alsórákosi rétek. 29988/70. hrsz.), öröklés. VII. kerület Építési ós Kertészeti Rt-rél C*éh Nándoraéra (J150V4. hrsz.), vételár nincs közölve. VIII. kerület Kiss Lászlőnéról illetősége Kiss Lászlóra (KlsMndy ueea 18. sz.), öröklés. Thék Endre Bútor-, Zongora- és ÉpUlctmunkák Gyáráról Steiner Aladár és nejére (ŰUöi út 66/c. sz.) 85.000 P-ért X. kerület Lehőcz Béláról Illetősége Lehőcz József és nejére (Maglód! út 119—121. sz.), öröklés. Riesler Károly Raymundnóról illetősége kiskorú Riesler Ilonára és Károlyra (Szabóky ucca 12. sz.), örök­lés. Potitzer Jakabné és birtoktársairól Kőbányai Takarékpénztár Rt.-ra (Xos-Jopy ucca 26. sz.) 21.761 pengőért. Bőröndy Viktor és nejéről Kőbányai Takarékpénztár Rt-ra (Remény ucca 22. sz.) 20.000 pengőért. Rothherger Edéről Bolgár Menyhértre (39229. hrsz.) 16.400 pengőért. Budapesten* IngaílanátVefési naplar Környékem Az árverés Az ingatlan Kikiáltási ár pengőben időpont ia helye fék rise□-ŐI Xli.5db. 8I—Hl. k. (b. Zöldmáli úi 6 egynegyed r.404 — XII 9 it. 9I-HL k. fia. Mohai nt 2. 655 104.854 XII. 12 du.»Közp. 1b. Kelemen u. 23 210 12.C00 XII. 12 an. 4K8zp. 1b. Gomb uoea 48., 50., 52.1517 133.667 XIL12 dn. 5Közp. jb. űsengery n. 10 8/30 ad része274 56.266 XII. i5dn.:Közp. tb. Sz irdahelyi u 6 21a I46.et0 U. a dn. 4Közp. jb. Szőnyi nt 1 /a152 21657 H. 9 du. SKözp. )b. Conti ncca 34 98 Ír .920 II. 9 dn. 4Közp. jb. Róna u&'ft 4L84U 1.002 II. 9 dn. 4közp. jb. Thököly ut 154. 614 — II. 9 dn. 4Kozp. jb. Thököly ut lt6. 581 24 490 Az árverés Az ingatlan Kikiáltási időpontja helye fék vese r>öi pengőben XII. 5 de. 9Budafoki Jb 1333/ hrsz.60+3 3 14.860 XII. 9 de. 11Pesterzsébeti Csepel 1o.1367/ > hrsz. — 6.050 Ali. lOdn. 4 Cinkota 7605—6 n Tsz.."00 7.600 XII. t de. 9 Kispesti jb.536) nrsz — 6.H0 XII.16 de. 10Pesterzsébeti lb.^rang^pftnn 6. 4103/1 2 hrsz —5.500 XII. 16 de.10Pesthidekknt 291 3.940 XII17 de. lbGödöllői 1b.Cinkota 7(48—51 hrsz. _.. 30.000 XU.21 de. 9Pesterzsébeti Nagy Sándor ib. ucca Ui.144 10 000 XII. 27 de. 10Pesterzsébeti Kessuth L n. 3.000 jb.161., le eiésze — III. 23 de. 10 Újpesti 1b.Rákospalota 332—hrsz _ 17.750 AZ ASSZONY Helyi soványítás Gyakori jelenség, hogy hölgyek, akik nem hajlamosak a hízásra és higiéniku­san élnek, mértékletesen étkeznek, tes­tüknek bizonyos helyein nagymér­tékű zsírlerakódást tapasztalnak s ez de­­formálólag hat egész alakjukra. Az alsó és felső lábszár, a csípő és a gyomor el­­zsirosodása, illetve meg vastagodása rontja leginkább az alakot. Leggyakrabban for­dul elő ezek közül a boka és a lábszárak megvastagodása. Ezeknél az eseteknél gyakran feltűnő, hogy a felsőtest egészen karcsú és jólformált. Ilyen aránytalan, részleges kövérség sokszor a legsoványabb nőknél Is előfor­dul, olyan nőknél is, akik éveken keresz­tül kitartóan végzik a legkülönbözőbb sportokat. Ezek aztán, mikor rájönnek erre a speciális zsírlerakódásra, évekig kínozzák magukat gumiharisnya viseleté­vel, vizes lepedőben való alvással, a kö­vér részek fásnizásával, — ami már le­kötésnek is megfelel — ezek mellé kop­lalónapokat rendeznek s csodálkoznak. hpgy semmi eredménnyel nem járt a kúra, legfeljebb azzal, hogy egész kondí­ciójuk megromlott. A diszpozíción kívül, — ami sokszor családi — a testrészek aránytalan kövér­ségének legtöbbször a belső kiválasztásos mirigyek megbetegedése az oka, máskor pedig anyagcserezavar. Ezeknél az esetek­nél, amit kellő kivizsgálással meg lehet állapítani, minden koplalás és más fakir­­mutatvány nélkül is igen gyakran teljes eredménnyel korrigálni lehet a feltűnő szépséghibákat. Ha csak diszpozíció az oka, úgy külsőleg, helyi fogyasztással is eredményt lehet elérni, különösen ha nem régen á lőtt elő á folyamat. Néha a boka és alsólábszár megvastagodását boka­­süllyedés (lúdtalp) okozza s ha ilyenkor megfelelő betéttel korrigálják a talp lágy részeit, minden más ápolás, masszírozás és kenegetés nélkül Is ■ legszebb ered­ményt lehet elérni. A legutóbbi évek Bús Irányzata már el­tűnt a divatból, ezzel szemben a molett nő ma sem divatos; nem is lehet az, míg a sportoknak legkülönbözőbb férfias nemeit űzi s míg a nő dolgozik. Készleges el­hízás, bármilyen testrészen is fordul elő, mindig gyógykezelésre szorul, ennél utat a divat nem jelölhet ki, mert arányta­lanná teszi a testet ég nnesztéti kassá a megjelenést. Dr. med. László Ernő Kozmetikai üzenetek Bió. Címére levél ment. Egy 2t éves leány. Ne mosdjon pár hé­ten keresztül vízben, hanem lanolin és razelin kenőcsök együttes keverékével háromszor naponta tisztítsa arcát és zsí­ros púdert használjon. 2. Mosás előtt este ricinusolajjal dörzsölje be, egész éjjelen át bekötve tartsa, másnap meleg vízben, zsíros szappannal mossa meg. Kétheten­ként elég egyszer elvégezni ezt Heves baba. Egy hétig naponta, egy hé­tig másodnaponta, két hétig hetenként kétszer dörzsölje be benzin és éternek együttes keverékével. Függetlenül ettől ötnaponként mossa meg forró vízben ké­nes szappannal. őszinte. Szíveskedjék kérdéseit meg­ismételve válaszbélyeggel ellátottan címét közölni. G. V. ötnaponként mossa meg forró vízben kénes szappannal, letörölközés után benzinnel dörzsölje be. Négy-öt bét múlva értesítsen az elért eredményről. SyeimshzsűRZ aprő ajándékok »nepdepetések. TomHolatárnyakm mm PAPÍR ÁRUHÁZ Deák Ferenc 11 21I Gertrud. Legjobb, ha szakorvoshoz for­dul, mert leveléből nem tudunk helyesen következtetni. Szőke kislány. Olvassa el mai kozmeti­kai cikkünket, abban kimerítő választ talál. I want to have a beauty. További há­rom hétig végezze ugyanezt, amellett egyszer naponta mossa meleg vízben, fe­hérneműt mosó szappannal. Nincs szük­sége púderre. Régi előfizető. L Forduljon szakorvos­hoz. 2. Lanolin és vazelin kenőcsök együttes keverékével törölje át naponta kétszer és utána zsíros púderrel hintse be. Utóiratára sajnálattal kell értesíteni, hogy más mód annak elintézésére nincs és így célszerű volna szegénységi bizo­nyítvány kíséretében bőrgyógyászati kli­nikához fordulni. Elkeseredett. A kéz szépségének meg­ítélésénél döntő szerepet játszik a köröm szépsége. Bármilyen fehér, sima és puha legyen is valakinek a kézbőre, ha a körme recés, göröngyös, úgy az teljesen lerontja a kéz szépségének hatását, ügy a kézen, mint a lábon előfordulhat. Mu­tassa meg a szakorvosnak és addig ne manikfiröztesse. Asszonyok postáia VT. kollégista. Verseiben van némi te­hetség, s ha egyelőre sokat és jó dolgokat olvas, van remény rá, hogy jobbakat is ír majd. B. F. Bizományos. Tíz év sok. Annyival nem szabad fiatalabbnak lenni a férfinak. A másik meg azért nem jöhet számításba, mert csak az üzletért venné el önt... Ne sajnálja egyiket se. Fiatal, csinos, üzlete jövedelméből gondtalanul megél, s így van ideje várni arra a férfira, akinek majd az asszony is számít, nemcsak az, amit a házasságba visz... Arra szintén ne gondoljon, hogy valakinek a kedvéért otthagyja biztos megélhetését és máshol, másba fogjon. Szigeti. Ha nem akar dacot, elkesere­dést kiváltani a lányból, ne tegyen neki szemrehányást, csak csendesen, okosan figyelmeztesse, hogy saját érdekében ne menjen mélyebben a dologba, mert mint tudja, házasság úgysem lehet belőle. Bűnt nem követett el, mert a csók nem bűn ... Éppen ezért nem kell tragédiát csinálni belőle, s nem kell azt mondani, hogy »csalódott a leányában«. Gondoljon vissza saját életére. Űgy-e, ön nem kere­sett húszéves korában kenyeret, nem dol­gozott a családjáért, hanem talán férjnél volt már és gyermekei voltak ... Ha ezek­­után beleéli magát annak a dolgozó kis­lánynak az életébe, aki tudja, hogy még esetleg soká nem mehet férjhez, mert dol­goznia kell a családjáért, akkor igazán könnyen megértheti azt a szegény kár­pótlást, amit a csők nyújt neki ■ • • Az elkeseredés helyett vigyázzon inkább, hogy nagyobb baj ne legyen. Tanítónő, esti órákban szerény díjazá­sért vállalna korrepetálást. Dr. Heriinger Imréné, Brazília. Addig is, amíg minden kérdésére levélben bő­vebben felelhetek, szeretettel köszönöm szeretetét... A jóságban és a szeretet­­ben épúgy nem lehet csalódni, mint ahogy nem lehet csalódni Istenben.. El­hiszem, hogy égeti a honvágy. Kétségbe­esnie azonban még így sem szabad. Fia­talok, ura jól keres, tíz-tizenöt év alatt esetleg változnak annyira a viszonyok, hogy hazajöhetnek. Itthon ma esetleg nélkülözniök kellene, s ha nem is. semmi­esetre se lehetne reményük rá, hejft? gyűjtsenek is valamit. Ott pedig nem le­hetetlen ez. Hogy mennyit lát, tanul ott künn, azt most nem is tudja felbecsül**!, s hasznát csak akkor látja, ha hazajönneK majd. Gyermekeivel okvetlenül magyarul beszélten, nehogy anyanyelvűket elfelejt­sék. írásaiból küldjön, szívesen átolva­som. Próbáljon meg valami ottani speciá­lis assronyi do'got megfigyelni és meg­írni. .Valamennyinket szeretettel köszön­tőm. (y—t) BERETVÁS PASZTÍLLA FEJEÁJÁS*EUEN ♦ á i 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék