Pesti Napló, 1932. december (83. évfolyam, 270-294. szám)

1932-12-25 / 290. szám

Vasárnap PESTI NAPLÓ 1932 decemTier 25 : Lenin futárjának' egyéves világa bolyongása Teherántól Moszkván át á budapesti letartóztatásig Dr. Nagyiványi Fekete Zoltán ügyvédet, aki Moszkvában a szovjet szolgálatában állt, sorozatos csalásai után letartóztatták (Saját tudósítónktól.) Dr. Nagyiványi Fékeid Zoltán ügyvédet szombaton délelőtt átkísérték az ügyészség foghá­zába. Bűnügyének iratai már hóna­pok. óta az ügyész­ségen vannak és mostt újnlib vizsgá­lat indul ügyében. Kiderült, hogy a hányatott' élétű és e gy vvéL „4 é z e 1 ő 11 még közbecsülés- bon álló ügyvéd az eddig kiderített bűncselekménye­ken. kívül más szél fi ámo sságoka t is elkövetett, sőt hazatérésének kö­rülményeit is gya­núsnak találják. Kalandos termé­szetű embernek is­merték mindig' és most megállapítot­ták rpla, hogy Moszkvában a szovjet szolgálatá­ban állott. Éppen a külföldi osztály tágja volt, tehát itthoni összeköttetéseit és szovjettévékeúy- ségét szeretnék megismerni. Egy karrier indulása Dr. Nagyiványi Feketé Zoltán Kolozsvárról került Budapestre. Az apja táblabíró volt, akit nagyon is különös embernek tartottak. Még békeidőben történt, hogy Szentpétervárott bor- tönügyi kongresszust tartottak, amelyen nemzet­közi jogászok vettek részt. Magyarországot dr. Nagyiványi-Fekete Zoltán édesapja képvi­selte ezen a jogász-kongresszuson. Az öregúr ki-, ment a cár fővárosába, rongyos ruhába öltözött és elfogatta magát, hogy börtönbe kerüljön eis így tanulmányozza az orosz bÖrtÖhviszönyoknf, Kéthónapi dipfoffiácKti eljárásba került; mi#' ki- szübáéítoitákí .As,vm «sKátbr hasuk,* Fiá, az ügyvéd, a hábórúelőtfi évekbén került Budápéstre. Nagy ambíciók fűtötték! sokat forgo’- lóddtt Ősén t fit árvaságokban és pénze sose Volt. Vé­gül is előnyös házasságot kötött. "Feleségül vette egy Negró nevű dúsgazdag földbirtokos iányát, akivel 80.000 aranykorona hozományt kapott- A Ferenciek templomában tartották meg fényes kül­sőségek között az esküvőt. Egyik rosszmájú ba­rátja jegyezte meg a templomban: jgimjen oszlop mögött egy hitelező nevet- - í, :« Ebből a házasságból két fiú születeti, az egyik László, aki most YIII. gimnazista, a iuásik Zoltán, aki 17 éves, A házasság rövidesen válással végződött. Dr, Nagyiványi Fekete Zoltán Párizsba utazott s ott érte a háború kitörésé. Internálták. A tábor bán egy nap megjelent ür idegenlégió lobórója és je­lentkezésre szólította fel az internáltakat. A pesti- ügyvéd beállt a franc, a idegenlégióba, csakhogy- szabaduljon az internáló tábor- börtönlevegp-iébőb Levitték Algírba. Néhány hónapig szplgált ott* az­tán Párizsba került. Az intelligens ember kieszkö­zölte magának, hogy elbocsássák az idegenlégió­ból és hazaengedjék Becsületszavát kell tt adn a, hogy nem fog a háborúban Franciaország el en küzdeni. . . « . - „ . Dr. Nagyiványi Fekete hazajött, besorozták és kiküldték az orosz frontra. Hadifógságbá ésetí. Abba a hadifogolytáborba került, amelynek az életét Fábián Béla írta le ismert ha di fogoly regé­nyében. Ennek egyik sokatszereplő ingja volt. a- pesti ügyvéd. Károlyi kurírja Leninnél 1918-ban dr. Nagyiványi Fekete hazaszokötf. Budapesten akkór Károlyi Mihály volt az úr. Nagyiványi hamar összeköttetést talált az új kor­mányzathoz, amely kinevezte osztálytanácsost rangban a magyar külügyminisztériumba. Hama­rosan újabb megbízást is kapott. Erről máig alig tudott valaki. Mint Károlyi Mihály szernélyes kurírja Moszkvába utazott Leninhez: Ezt amisz- szióját elvégezte, mégpedig a legnagyobb 'titok­ban, soha senkinek nem. árult el róla semmit. , . A komjnűn utáni új korszakban is feltalálta magát. Mindenütt mint magyar dsenfrí jelentke­zett és lekötelező modorával, biztos fellépésével sok sikert.'ért-vei. Ügyvédi irodát nyitott és a tör­vényszék hites tolmácsa lett. Sok munkája volt, rengeteg fordítást kapott és szépen keresett. . Ebben az időben ismerkedett meg Kunos Ignác, a neves orientalista leányával, Kunos Ibolyával, JJr. NagyiványiFekete „ICA“ Erzsébet körút 29. mellért ­akjt megszeretett. Hamar elintézte válóperét. Feleségének visszafizette a hozományt — fehér pénzben 80.000. koronát. A két gyermek .elvált .fele*- sógénéi „maradt. Ezután Kunos Ibolyának esküdött Örök . hűséget, ebből a házasságából szintén egy fiú született^ Az iroda jól ment, megkezdődött az ügyvédek kényszeregyességi konjunktúrája és dr. Nagyiványi Fekete Zoltán kapta az akkori idők - egyik legnagyobb kényszeregyességét, ahol kis polgári* vagyont szerzett magának: , , A pénz mégis hamarosan elúszott és a szere­lemnek is vége. lett. Az ügyvéd újból elvált. Harmadik, fia ottmaradt második feleségénél. Megint j előnyös "házasság.'Alfán nézett. Egy pesti penziótulajdonosnőt vett el feleségül. Csak az esküvő ptán jött rá, hogy a házassághoz fűzött anyagi természetű várakozásai nem, telje-, sédtek be. Kétheti’ házasság után ~elvált harma­dik feleségétől,- ­, , Vége a konjunktúrának A konjunktúrának is végeszakadt, az ügyvé­dekre is nehéz íjapok virradtak. Dr. Nágyiványi 1 ekete Zoltán - ézerelmiekben és anyagiakban csalódottan elhagyta az Országot. Kassára mend fel akarta^ venni a cseh^állampolgárságot és ügy­védi irodát akart alapítani.^ Nehézségei támad­tak, amelyek lekftzdhetetleneknek látszottak és dr. Nagyiványi Fekete Zoltán visszajött Buda- pestre. Ismét megnyitotta ügyvédi irodáját és ismét- megnősült. Egy győri kereskedő leányát vette el feleségül. Re t sz Ilonkát, akivel nyugodt es békés családi életet élt. Közben elhelyezkedett a budapesti rendőrsé­gen is, ahol a főkapitányság tisztviselőkarának nyelvoktatója lett. A rendőrtiszteknek idegen nyelvekből kurzusokat tartott és ezen a réven a legtöbbel közvetlen és meleg érintkezésbe jutott. Az irodája rosszul ment és elhatározta, hogy jó összeköttetéseit állásszerzésre használja fel. Töb­bektől pénzt vett fel, de állást nem tudott szerezni, ; a pénzt pedig elköltötte. Félt a botránytól,, kény­telen volt Újabb jéléritkezőkél kéretni és újabb ' pénzeket felvenni,' hogy a régiekét ’kifizesse. Ily- 1 módon körülbelül 60.000 pengőt vett fel. Most derült ki, hogy az utolsó időkben, ami­kor már égett lába alatt a talaj, egy másik nagy­arányú szélhámosságot követett el. Jelentkezett nála egy feltaláló, aki egy szőlőkonzerváló készü­lék szabadalmaztatását kérte és finanszírozót ke­resett. Nagyiványi Fekete Zoltánnak megtetszett az ötlet és felkarolta az ügyet. Alapított egy szö­vetkezetét, amelynek elnöke Bcniczky Gyula volt kormánybiztos lett,. A szövetkezet neve: Magyar Gyümölcsértékfesítő ’^Szövetkezet. Két társat vett maga mellé, Walter József és Horváth Imre gyü- möleskere.skedőket, A szövetkezet alaotőkéjét " az a 2200 pengő képviselte, amit Horváth Tűire be­fizetett. Ezen kívül egy fillérje sem volt a szö- vekezetnek. Egy kis szőlőpanama Nagyiványi Fekete elhatározta, hogy szub­venciót kér az államtól s ezért meg is jelent a földművelésügyi minisztériumban tavaly augusz­tusban. Az ügy kedvező stádiumban volt, 15.000 pengő szubvenciót helyeztek kilátásba, de ennek a kifizetésére már nem került sor. A szőlökpngerválókószüiéket az ügyvéd a leg-, magasabb helyeken,bemutatta. Aztán, egy közjegy­zőhöz mént és'az ő jelenlétében a készülékbe elhe­lyeztek szőlőt, amely -=- ez már később derült ki — hónapok múltán-ugyanolyan állapotban került ki onnan. Ezzel a készülékkel dr. Nagyiványi Fekete Zoltán lement, egyik gyümölcskereskedőtársával együtt Zalaegerszegre Jelentkezett a főszolgabíró­nál; egy előkelő úr'ajánlólevelét'felmutatta s elő­adta. hogv a Magyar Gyümölcsértékesítő- Szövet­kezet külföldre szállít szőlőt,, tehát arra. kéri a fő- . szolgabírót. doboltassa ki a falvakban és értesítse a gazdákat arról, hogyr a szövetkezet termésüket átveszi. Ez meg is-történt. Az ügyvéd szövetkezete­id vágón szőlőt vett át a zalai gazdáktól. Az árut jieladták .külföldre, a pénzt felvették s egyetlenegy gazdának egjj fillért nem fizettek. A gazdák több? : ezÓf pengő kart Szenvedtek, emiatt feljelentést tét­AZ ÉPÜLŐ ÓRIÁSADÓT IS LEGB ZTOSABBAN SZELEKTÁLJA . a PHILIPS SUPER SELECTODYM 5+1 csöves dinamikus hangszórós európavevő állomásnév-projectorra! Olcsó készpénzár-könnyű részletfeltételek tek a zalaegerszegi ügyészségen és ennek az aktái most kerültek át a budapesti hatóságokhoz. A szövetkezet cégére alatt elkövetett «zélká- mosság miatt kellett iMagyiványinak egyik napról a másikra elszöknie. Pénze azonban nem volt. Utolsó, nap több embert szerzett, akik állást ke­restek és 5500 pengőt vett fel tőlük. Érvényes út­levele volt és ezzel a pénzzel szökött aztán kül­földre. Meg sem állt Konstantinápolyig. Néhány napig tartózkodott ott s onnan tovább ment Teheránba. Teheránban mar várta valaki, mégpeáik Fran- csek Imre, aki a Széchenyi-fürdőt építette és sú­lyos bonyodalmakba keveredett, amelyik miatt , szint/n hJlfclen. kellett eltávoznia Budapestről. A két 'jogi emigráns Teheránban együtt lakott és együtt szőtté a terveket. Nagyiványi Fekete egy helybeli jogásszal lépett összeköttetésbe é.s egy tu­dományos nemzetközi jogi munkán dolgozott« Közben várta az értesítést — Budapestről ahou- nah egy barátja intézkedett és gondoskodott arról, hogy a szökött ügyvéd Moszkvába kerülhessen. Ez a barát Erdős Miklós kereskedő, aki a Pan­nónia uéóa 51- számú házban lökik. Erdős sógora Kun Béláinak. A komműn alatt voit ugyan sze­repe, de nem jelentőseob és a proletárdiktatúra után csak,rövid ideig voit letartózttásban és el­engedték. Nem volt kommunista, csak rokona volt Kun Bélának. Érdekes, hogy a komműn utáni időkben a kur­zus kormánybiztosnak nevezte ki Erdős Miklóst. A Hadviseltek Országos Gazdasági Szövetségének, amely bajbajutott, ő lett a szanáló kormány- biztos-a. Moszkvában Erdős Miklós révén Nagyiványi Fekete Zoltán dr. Moszkvába ment és otthagyta Teheránt, ott­hagyta a bujdosó Erancsek Imrét és beállt a szov­jet szolgálatába. Először a szovjet nemzeti bank­jának a külföldi levelezési osztályára került, mint tisztviselő,, később pedig a külföldi kulturális kap­csolatok osztályára helyezték át. Amikor itt dol­gozott, levelet írt Budapestre Erdős Miklósnak és ebben közölté vele, hogy ő egészen új ember lelt. Nem a régi, hanem az új Nagyiváryi Zoltán hazakészül, — írta. Azt a választ kapta, hogy a magyar hatóság Nagyiványiban nem lát két em­bert, csak egyet és lia az új ember is érkezik még, azt is lefogják a határon. Ilyen előzmények után indult el Moszkvából, haza a körözött szökött ügy­véd. Most arra hivatkozik, hogy a családjában több terhelt volt és ő maga is — védekező beállí­tása szerint — nem ura saját akaratának. Tény, hogy fizikailag teljésen összeroppant. Amikor el­szökött, .96 kilós szélesvállú, hatalmas termetű em­ber veit. Most 54 kiló. Ez a súlyveszteség egy nagy szélhámosság és egy világcsavargás eredménye.,. Turcsányi Gyula t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék