Pesti Napló, 1933. július (84. évfolyam, 146–171. szám)

1933-07-29 / 170. szám

I Szombat PESTI NAPLÓ 1953 július 29 568 Gróf Andrássy Sándor pernyertes lett a Táblán volt gazdatisztje 164.000 pengős perében UJ VEZETÉSI BALATONFOLDVAR-FORDŰ Szállodák hideg-meleg folyóvízzel fel­szerelve. Magyar, francia konyha. Szolfd árak. Mondáin kaszinó és bár-élet Mű­soros esték. Utószezónban mérsékelt árak 1 Naponta autobuszközlekedés. Bérlők: Czlfrák Antal is Klo« Gyula Felvilágosítások s Budapest, V. kerület, Aulich ucca 2. Telefon : 27-6—64 REGGELIZIK A KIRÁLYI CSALÁD. Keresztéig dán király résztvett a királyi testőrség 275 éves jubileumán. Az ünnepségen készült ez a kép, reggeli közben, jobbról a harmadik a király Újhelyi Nándor író Londonban meghalt (Saját tudósítónktól.) Gróf Andrássy Sándor szent­mihályfáji uradalmában működött 34 esztendőn át, mint gazdatiszt Mandovill Frigyes. 1917-b«n tárgyalásokat kezdett a gróffá] javadalmazásának emelése és nyug­díjigényének megállapítása iránt. Egyik levelében kö­zölte, hogy kénytelen lenne megválni állásától, ha nem kap fizetésemelést. Erre gróf Andrássy Sándor ugyan­csak levélben fölajánlott bizonyos fizetésjavitást és azt írta, hogy az állami státus szerinti nyugdíjban fogja gazdatisztjét részesíteni. Később Budapesten fogadta is Mandovillt és novemberre ígérte meg a megállapodás hivatalos formában, való véglegesítését. November 8-án a gróf le is utazott Szentmihályfára, ahol három napig maradt, de ez Idő alatt nem hozta ezóba a , fizetés- és nyugdíj rendezés ügyét. Mikor már elutazóban volt és a kocsi előállott az öreg gazdatiszt bement hozzá és egy utalványt akart aláiratni vele, amely illetmény fölemelésére vonatkozott. A gróf azon­ban vonakodott aláírni az utalványt, mire a gazdatiszt kijelentette: — Hát akkor, kegyelmes tir, én nem szolgálok tovább! Izgalmában rosszul is lett és eltávozott, de délután már újra szolgálatba állott. Harmadnapra azonban megérkezett az uradalom központjából a felmondólevél, amely azonnali hatállyal megfosztotta állásától a 34 év óta szolgáló gazdatisztet, akinek nyugdíjat sem álla­pított meg a gróf. Mandovill Frigyes erre évi 12.000 pengő nyugdíj­igénye fejében 161000 pengős pert indított gróf And­rássy Sándor ellen. Elsőfokon dr. Pethő törvényszéki tanácselnök tárgyalta az ügyet, ítéletében megállepí­totta. hogy az azonnali felmondásra nem volt semmi jogos ok és a gróf köteles előző írásbeli Ígéretéhez hí­ven évi 7000 pengő nyugdíjat kiutalni volt gazdatiszt­jének. Gróf Andrássy Sándor fellebbezésére a Tábla Síő/ce-tanáesa elé került az ügy, amely elrendelte több irat 'beszerzését és a peres felek eskü alatti kihallga­tását. A kihallgatások most történtek meg a Tábla előtt. Gróf Andrássy Sándor elmondta, hogy gazdatisztje sür­getéséro hajlandó lett volna némi fizetésjavításra, erre irányuló ajánlatát azonban Mandovill nem fogadta el. November 8-án, amikor bement hozzá, a gazdatiszt fel­háborítóan sértő magatartást tanúsított, valóságos ulti­mátumot intézett hozzá és amikor ő nem vol hajlandó aláírni az előzetes megbeszélésektől eltérő utalványt, ingerülten kijelentette, hogy akkor nem szolgál tovább, sarkonfordult és kiment a szobából. Ez a jelenet őt is mértéktelenül felizgatta és miután a gazdatiszt meg­tagadta a szolgálatot, kénytelen volt intézkedni elbo­csátása iránt. Előadta, hogy noha ma ís 18.000 holdas birtoka van Magyarországon, a gazdasági válság miatt képtelen lenne ilyen nyugdijterhet vállalni, ellene is végrehajtások vannak, hajlandó azonban 5000 pengőt fi­zetni az öreg gazdatisztnek. Mandovill Frigyes vallomásában azt állította, hogy ő a gróf által ajánlott feltételeket elfogadta, távirati hívásra meg is jelent a gróf irodájában, ott megkö­szönt! a fizetésemelést ée a Dyugdíjra vonatkozó igé retet, mi-e a gióf kijelentette, hogy majd írásban közli vele a végleg*« rendezést. Ez azonban többszöri sür­getésére is egyre késett, sőt a gróf Szentmlhályfán való tartózkodása alatt sem tért rá vissza, úgyhogy ő kény­telen volt az utolsó percben bemenni hozzá, hogy meg­kérje, írja alá a kiutalást. A gróf futólag ránézett az utalványra, aztán türelmetlenül kijelentette: »Nem. nem, hagyjon békén, nem írom alá/« ö erre megkérte, hogy ne változtassa meg szavát, de a gróf újra vissza­ntasítóan válaszolt. Izgalmában kitört, hogy akkor kö­szöni a szolgálatot, nem szolgál tovább. Három napig azonban tovább végezte munkáját, amíg meg nem kapta iglófür ep [ | augusztusi olcsó árai "™ Lakás és ellátás 30-40 csk, <6.50 - 9.50 P-ig> 'Urdfigondnokséjj '^^^gp^H^^HBaMBMÜ Spisská Nora Ves Kupele London, július. (A Pesti Napló tudósítójának telei ón jelentése.) A Charing Cross-kórházban, ahová szerda éj­jel tizenegy órakor szállította be egy mentőkocsi, péntek este hét órakor meghalt Újhelyi Nándor író. Újhelyi esz­méletlen volt, amikor a mentők a Coventry Hotelben levő laká­sáról elszállították és eszméletét egyetlen pillanatra sem nyerte vissza. A halál okául a kórház főorvosa, Hicking tanár gyomor­vérzést állapított meg. Újhelyit, aki négy hét óta tar­tózkodik Londonban, tegnap éjjel tizenegy óra tájban felkereste a Újhelyi Nándor szállójában Lukács Gyula, a Marton-féle színházi ügynökség londoni képviselője. Lukács legnagyobb megdöb­benésére az írót súlyos betegen találta. Magas láza volt és félrebeszélt. Lukács azonnal telefo­nált a mentőknek, akik a kórházba szállították. A nagybeteg: írótól Lukács csak annyit tudott meg, hogy Újhelyi néhány órával azelőtt egy lon­doni étteremben vacsorázott és azt hiszi, hogy elrontotta a gyomrát­Újhelyinek, amikor megvizsgálták a kórház­ban, 10 fokos láza volt. A beteg mellé odahívták a kórház egyetlen magyarszámazású ápolónőjét, Zsirossy Magdát, azonban az ápolónő sem tudott a betegtől megtudni semmit, mert Újhelyi ekkor már félrebeszélt s összefüggéstelen magyar és né­met szavakat mondott. A nagybeteget a kora reggeli órákban meglá­togatta a Pesti Napló londoni tudósítója, majd megjelent ágyánál Lengyel Menyhért és Marton György, a Marton-cég európai főnöke. Lengyel Menyhért nyomban telefonált saját orvosáért, Banski Lajosért, aki London egyik kiváló magyar specialistája. Dr. Banski szintén megvizsgálta Új­helyit és cukorbajból eredő comát, — savmérge­zést állapított meg. A délutáni órákban a beteg még mindig nem nyerte vissza eszméletét. Hicking tanár ekkor vérátömlesztést ajánlott. Mire azonban a transz­fúzióra került volna a sor, este hét órakor a beteg kiszenvedett. Újhelyi hotelszobáját a hatóság lepecsételtette. Holttestét az angol törvények értelmében fel kel­lene boncolni és e pillanatban tárgyalások foly­nak a boncolást illetőleg a hatóságok és a magyar követség között. * Újhelyi Nándor halálával a magyar irodalmi élet egyik érdekes és excentrikus figurája szállt sírba. Fur­az elbocsátó levelet. Azonnal el akarták távolítani az uradalomból, de nagynehezen 30 napi haladékot kapott. A Tábla ezután úgy határozott, hogy gróf Andrássy Sándort esketi meg vallomására és a gróf le is tette az esküt. Dr. Szőnyi István, a gazdatiszt ügyvédje hivatko­zott arra, hogy a gróf részéről írásbeli kötelező ígéret történt a fizetésrendezésre és az állami státus szerinti nyugdíj kiutalására vonatkozólag. Ezen a kötelezettsé­gén nem változtat a köztük támadt összekoccanás, amelynek során nem hangzott el a gazdatiszt részéről olyan sértő kijelentés, amely az azonnali felmondást indokolttá tette volna. A törvényszék már megállapí­totta. hogy a felmondásban szereplő okok csak ürügyek voltak, mert többek közt erkölcstelen élettel is megvá­dolták a gazdatisztet, holott erre nem volt semmi adat. Dr. Kövess Béla, gróf Andrássy Sándor jogi képvi­selője hangsúlyozta, hogy a gazdatiszt részéről hosszú idő óta tervszerű akció folyt a gróf ellen fizetésemelés végett, mert az akkori időben hiány volt munkaerők­ben. Amíg azonban a gazdatiszt fizetésemelést sürgetett, addig felesége éppen az ellenkezőjét kérte a grófnál, csa kövér alakját jól ismerték Budapesten. Fjhelyi 1888-ban született, tehát mindössze 45 éves volt. Egészen fiatal korában nagyon tehetséges írásokkal kezdte meg irodalmi működését. Először »Arisztokratizmus* címmel finom paradoxonokat, majd novellákat, verseket íroga­tott, később műfajra tért át és egy erotikus regénnyel vonta magára a figyelmet. Színpadi sikereket is aratott, »őfelsége kalapja« című vígjátékát a Magtyar Színház játszotta. A darab Európa több nagy színpadján is sii körrel került színre. A háború után újból erotikus regé­nyeket írt. Egyik művének több kitételét kifogásolta az ügyészség, vádat emeltek ellene és hosszabb fogházbün­tetésre ítélték. Az ítélet kitöltése elől Újhelyi Nándor, külföldre menekült és a halál is az emigrációban érte utói. A legutóbbi berlini eseményekig a német főváros volt Újhelyi Nándor székhelye. Itt és Bécsben írta most már a nemzetközi színpad számára mulatságos kom­mersz vígjátékait, amelyeket mindenütt szívesen adtak elő. A külföldiek számára nehezen kimondható Újhelyi nevet megváltoztatta 6s Franz Kammerlohr álnéven írta színpadi műveit. Ezek közül különösen kettő tet­szett a közönségnek: A « Tempo über Hundert» című darab, amelyet rengeteg német színpadon játszottak és nemrég egy budapesti színház is megvásárolt, ég a »Bahrgeld lacht*, című színmű. Ez Berlinben több mint kétszáz előadást ért el. A filmgyárak is állandóan foglalkoztatták Újhelyit, aki érdekes kalandorfilmeket írt. Londonban is filmügyben tárgyalt. Az angol fővá­ros melletti Elsstree-i stúdió rendelt nála filmszeená­riumokat. Újhelyi rajongásig szerette az életet, imádta a W ennivalókat, szivarokat, a kényelmes lakást, a nőket és igyekezett az életnek minden szépségét megismerni. Bár rendkívül kényelmes természetű volt, mégis sokat utazott. Legutóbb bejárta egész Európát és Skandiná­viában is több hónapot töltött. Amikor még Budapesten élt a Dunakorzó közönsége jól ismerte hatalmas alak­ját. Minden délelőttjét ott töltötte, furcsa széles kari­májú kalapját a szemébe vágva sétálgatott és barátai­val beszélgetett, Az utóbbi hónapokban erősen gyötörte a honvágy. Budapesti barátainak segítségével mindent megpróbált annak érdekében, hogy ügyét mégegyszer tárgyalják és büntetését elengedjék. Nagyon vágyakozott Budapest után, ahol húsz sikeres esztendőt tölött el, de ahová most már többé nem tud visszatérni... hogy miért, arra nem akart kitérni. — Igen, adatok vannak rá, — jegyezte meg Szőke tanácselnök — hogy másfelé költötte a pénzt, nem a családjára. Az ügyvéd ezerint a gazdatiszt volt az, aki nein járult hozzá a fizetéfirendezés feltételeihez és valósággal revolverezte a grófot, aki joggal tekinthette a szolgálat megtagadásának a gazdatiszt kijelentését. A Tábla ezután megváltoztatta az első bírói ítéletet, teljesen elutasította a gazdatiszt keresetét és 3000 pengő perköltség fizetésére is kötelezte. Az Ítélet szerint a gróf nyugdíj ígéretet tartalmazó levele nem nyújt jogalapot a nyugdíjkövetelésre, végleges megállapodás nem jött létre és a november 8-iki jelenet folytán a grófnak joga volt azonnali hatályai elbocsátani gazdatisztjét, mert az megtagadta a szolgálatot. Ischiásnál egy pohár természetes Ferenc József keserűvíz reg 1­gel éhgyomorra véve előmozdítja a gyomor és a belek működését s könnyű székletet biztosít.

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék