Pesti Napló, 1933. október (84. évfolyam, 223–248. szám)

1933-10-01 / 223. szám

Vasárnap • PESTI NAPLÓ 1988 október 1 26 KÖZGAZDASÁGI NAPLÓ Izgalmak a nemzetközi Valutakonten Irta: Pályi Menyhért professzor (London) Az infláció vagy legalább is a hitelinfláció most már elkerülhetetlennek látszik Amerikában. Csak az időpont kétes még. Az a tragikus benne, hogy a felelős férfiak akarata ellenére fog be­következni. Roosevelt és legbizalmasabb munka­társai szívesen elengedték volna ezt a kockázatos játékot. A helyzetük azonban igen nehéz: vagy megelőzik a kongresszust egy »mérsékelt« inflá­cióval, vagy pedig a kongresszus januári összeülé­sekor át kell engedniök másoknak a pénzügypoli­tikai terepet. Nyugat-Európában csaknem minden pénzügyi szakember borzongással gondol arra, hogy mi fog történni az Óceán túlsó partján? Nincs szükség az Egyesült Államok bonyolult politikai mechaniz­musának alapos ismeretére, hogy sejtsük, milyen veszélyessé válhat ez a kísérlet. Amerika konzer­vatív gondolkozású bank- és pénzvilága teljes: n el­vesztette politikai befolyását. A jegybankoknak sohasem volt döntő szavuk a politikában. Nincs, vagy legalább is eddig még nem látható sehol olyan hatalmi tényező, moly a fokozatos pénzsza­porításnak. ha egyszer megindult, gátat tudna vetni. Ezért habozik a washingtoni kormány, ami mindenesetre némi reményt nyújt még egy jobb belátásra. Annyi bizonyos, hogy idáig nem tör­tént még nagyobb arányú hitelexpanzió, sem mes­terséges pénzszaporítás és a dollár elértéktelene­dését tisztán spekulációs okok % főképpen az ame­rikai tökemenekülés idézték elő. Ugyanez áll különben a font legújabb érték­csökkenésére is. Ánrilis 19-ike óta a londoni al any­árfolyam 120 silling 2 pennyről (unciánként) közel 134 sillingre (szeptember» 20) emelkedett, ami a fontnak újabb 16 százalékos elértéktelenedését je­lenti. Mindez a Bank of England rekord-arany­készlete mellett történik. Ennek az aranykészlet­nek a névértéke kerek 200 millió font. A font értékcsökkenése kapcsán ez az aranytartalék ma körülbelül 300 millió fontra emelkedett és ehez járul még a kincstári hivatal legalább 100 millió fontot érő devizakészlete. A bankjegyforgalom 120 százalékos aranyfedezete mellett könnyű volna a •már amúav is leszállítóit új paritást fentartani. A Bank of England hajlandó is erre, a kincstári hivatal azonban nem. Már pedig nem a Jegybank dönt, hanem a kormány. A kormány azonban bel­politikai okokból mindenáron meg akarja akadá­lyozni belső (font) árak esését. Ugyanakkor azt reméli, hogy az Egyesült Államokkal együtt az »aranyblokk« országait kiűzheti aranyhadállá­saikból. Egészen néhány nappal ezelőttig az angol sajtó meglepő egyetértésben azt az állápontot kép­viselte, hogy a franciák nem sokáig állhatnak ellent az angol-amerikai valutadumpingnek. Ez a vélemény szinte máról holnapra megváltozóit. Nagyon kijózanítóan hatott Hollandia energikus állásfoglalása. A ho.land kormány bejelentette, hogy alaposan szanálja kötségvetését és feltét­lenül ragaszkodik az aranyvalutához. Ugyanilyen hatásuk van a naponta érkező jelentéseknek, me­lyek arról szólnak, hogy javul a gazdasági hely­zet Belgiumban, ahol a büdsét egyensúlyba hozták és teljes sikerrel bocsátottak is egy új állami köl­csönt. Mindenekelőtt azonban a francia kormány, pénzvilág és közvélemény olyan határozottan, kitart álláspontja mellett, hogy semmi kétség sem fér ahoz, hogy ragaszkodnak az aranyvalutához és emellett ki is tudnak tartani. Londonban a speku­láció ezt az arany árával párhuzamosan emelkedő frankkurzussal eszkomptálja. Franciaország me­gint magához vonzza a világ minden részéből menekülő tőkéket• Előbb-utóbb a járadékpiacon keresztül a francia államkincstárba áradnak ezek a tőkék. Az idén a pénzelértéktelenítés politikája még azt a kifogást sem hozhatja fel, amit két évvel ezelőtt, hogy esnek az árak. Az árak az idei nyá­ron még arany viszonylatban is lényegesen emel­kedtek. A valuta romlása, ha tovább tart, minden valószínűség szerint itt is, ott is, további árcsök­kenéseket fog kierőszasolni, mert új árutömegek — főleg nyersanyagok — fognak dumpingáron a világpiacra kerülni. Az adós államok, köztük Ma­gyarország is, ezekből a valutáris kísérletekből átmenetileg mindenesetre hasznot kovácsolhatnak a külföldi hitelezőik rovására, mert csökken a font- és dolláradósságaik terhe. De aizért d la longue ezt az előnyt is drágán fizetné meg minden ország a világpiac összeszűkülésével. Augusztusban a közigazgatási bevételek 7'5, az üzemiek í'5 millióval haladták meg a kiadásokat A Magyarország pénzügyi helyzetére vonat­kozó pénzügyminiszteri közlemények szerint augusztusban az állami közigazgatás kiadása 55.9 millió pengő, bevétele 67.6 millió pengő volt, vagyis az állami közigazgatás bevételei 11.7 millió pengővel haladták meg a kiadásokat. Ezenkívül az előlegkezelésben az államvasutaknak 2.3 millió pengő, az állami vasgyáraknak 1.6 millió pengő, összesen tehát 3.9 millió pengő utaltatott át. A köl­csönből fedezendő beruházásokra augusztusban 0.3 millió pengő fordíttatott. Mindezeket figye lembe véve tehát augusztusban a bevételek 7.5 millió pengővel haladták meg a kiadásokat. A köl­csönkezelésben az 1S33:IX. tc. 3. §-a alapján fel­vett kölcsönből 1.9 millió pengő folyt be. Az összes állami üzemek augusztusi kiadásai együttvéve 28.2 mi.lió pengőt, bevételei pedig 29.7 pengőt tettek, vagyis az üzemeknél együttvéve 1.5 millió pengő bevételi többlet jelentkezett. Az említett bevételeken kívül az állami közigazgatás az clőlegkezelésben az államvasutaknak 2.3 millió pengőt, az állami vasgyáraknak 1.6 millió pengőt bocsátott rendelkezésre. A nagyobb üzemekre vonatkozó statisztikai táblázatok szerint a postá­nál a forgalom az előző évvel szemben augusztus­ban általában visszaesést, az államvasutaknál ellenben emelkedést mutatott. A legnagyobb angol biztosítóintézet részvény­vásárlásai »Stilllialte«-pengőkből. A tőzsdéről szár­mazik az az információnk. hogy e'mult héten az ér­tékpapírpiac kikapcsolásával szokatlanul nagy­arányú részvényeladások történtek fölszabadí­tott i>financpengőn ellenében. Állítólag a legna­gyobb angol biztosítóintézet közel 10 000 darab Kereskedelmi Bank-részvényt, továbbá ugyan­annyi Salgct és Rimát vásárolt. Az üzletet egyik nagybank bonyolította le. Szünet a tőzsdén. A budapesti értéktőzsdén és gabonatőzsdén szombaton, a zsidók hosszúnapján telje­sen szünetelt- az üzleti forgalom. A Postatakarék szabadságtól bérpalotájába költö­zik az amerikai követség. A Postatakarékpénztár sza­badságtéri bérpalotájából a közelmúltban tudvalevőleg kiköltözött a Kereskedelmi Csarnok. Az üresen maradt nagy helyiségeket most- az amerikai követség bérelte ki és november elsején már ide is költözik. Sok dohány termett Görögországban. A tavalyival szemben 69 7 százalékkal több az idei dohánytermés. Kelet-Macedóniában a tavalyinak kétszerese termett. AJ idei termés 36 5 millió ofckát tesz ki (egy okira 1282 gram), s értékesítése nspy gondot okoz a gö.ög államinak. Az exportáló malmok kötelesek jövő héten 200.000 métermázsa gabonát vásárolni. A malmok exportszindikátusa az osztrák kivitelről tárgya­lásokat folytatott a földművelésügyi miniszté­riummal, s a tárgyalások során az a megállapo­dás történt, hogy az ausztriai kivitelben résztvevő malmok október 2-tól 7-ig 800.000 mázsás kontin­gensükre 200 000 mázsa búzát és rozsot tartoznak vásárolni a kontingensben való részesedés kulcsá­nak arányában. A vásárlásra vonatkozó kötelező bejelentéseket a földművelésügyi minisztérium a legszigorúbban fogja ellenőrizni. A Felügyeleti Hatóság nem hagyta jóvá a Községi Takaréknál történt előléptetéseket. A Községi Takarék­nál július végén előléptetések voltak, néhány tiszt­viselőnek pedig fölemelték a fizetését. Ezeket a válto­zásokat a főváros útján bejelentették a Felügyeleti Hatóságnak, amely nagy meglepetésre nem hagyta jóvá az előléptetéseket és nem vette tudomásul a fize­tésjavításokat. A főváros most felterjesztéssel élt a Községi Takaréknál történt előléptetések jóváhagyása érdekében. A magyar-svájci klíring az új rendezés óta kétségkívül jobban funkcionált, mint annakelőtte. A svájci hitelezők előzékenységéből a klíring régi szaldója rövid idő alatt több mint másfélmillió frankkal csökkent s ezidőszerint már csak mintegy ötmillió frankra rúgó régi követelés^ áll fenn a svájciak javára. Az október 1-én lejáró klíring­szerződés meghosszabbítása végett Tabakovics Dusán kedden Zürichbe utazik. A tárgyalások be­fejezéséig automatikusan prolongáltatik az eredeti megállapodás érvénye. A nemzetközi kartel és a magyar vasművek. A nem­zetközi nyersacélkartel szervezetét nemrég újították meg és a kartel vezetősége most újból felvette a tár­gyalásokat- a csehszlovák, osztrák és a magyar vas­művekkel, amelyeket csatlakozásra hívott fel. Ebben az esetben az exportkvótát ismét a régi arány szerint osztanák fel a középeurópai vasművek közt. Nagyobb hirtokeladások a Dunántúlon. A leg­utóbbi hetekben egy 9000 holdas és egy 600 holdas dé'dunántúli birtok cserélt gazdát. Á 9000 holdas vétel, kötvénytranzakció segítségével, holdanként nem esrészpn "00 pensrőbe. a 600 holdas — gyönyörű grófi kastéllyal — 600 pengőbe került. Büntetés a kii'földi követelés bejelentésének kése­delméért. Ge': zt Henrik szoml athelyi birtokos 1928-ban eladta az Auftriahoz csatolt németlövői 240 holdas birtokát, s a kapott ellenértékről crak 1932 júniusában tett jelentést idehaza. Ekkor azonban már a Nomzeti Bank tudomására jutott a dolog, s fíeiszt ellen a szom­bathelyi törvényszéken eljárás indult. A birtokos azzal védekezett, hogy a kapott vételárat Auszriában élő testvéreinek engedte át, akiknek ott vele közös birtoka ven. A bíróság, az enyliitS körülmények fegyelembe­vételével, 1000 pengőre ítélte Geisziot, s most ezt a Tábla is jóváhagyta. Újabb konferencWt tart a Calsse Oommnae. OktA* be* közepére ülésre hívták össze a Caisse Commun« végrehajtó bizottságát. Ezt követően újabb konferen­ciát tartanak az utódállamok képviselőivel, hogy meg­beszéljék a háború előtti államadóssági címletek szel­vényszolgálatát. További 600.000 métermázsa búzát szállítunk Németországnak. A gabonapiacon elterjedt hírek szerint, Papén német birodalmi alkancellár leg­utóbbi látogatása során bizonyos elvi megállapo­dás történt arról, hogy az eddig megállapított ke­reten felül Németország további 600.000 métermázsa búzát fog tőlünk átvenni. A kormánynak állítólag az a szándéka, hogy ezt az újabb német kontin­genst a kincstár javára leszállítandó adórfabonából fogja fedezni. Á tőzsdén azt is tudni vélik, hogy az 1.3 millió métermázsa gabonából az exp/jrt?a alkal­mas minőségű búzát a Futura fegja összegyűjteni és Németországba szállítani. Megnyitják az összes amerikai bankokat. Washing­tonból jelentik: A kincstári hivatal közlése szerint az Egyesült Államokban még zárva levő összes bankoknak! megengedték, hogy üzleteiket újból megnyithassák. Azokat a bankokat, amelyek nem kívánnak élni ezzel a felhatalmazással, még január l-e előtt végleg felszá­molják. Csehszlovákia árpát és zabot exportál kávé és tea ellenében. Prágából jelentik: Az idei termésből meg­maradt készletek hozzászámításával rendelkezésre álló árpafelesleget 20 ezer vagónra, a zabfelesleget 30 ezer vagónra becsülik. A felesleg egyrészét kompenzációs célokra használják fel és ennek ellenében Angliából kávét, teát, esetleg rizst fognak behozni. Hollandia lett a nemzetközi gabonaüzlet centruma. Ma a nemzetközi gabonaüzlet köz­pontja a rotterdami piac és ezért Európa nagy gabonakereskedő cégei erősen kifejlesztették Hol­landiában lévő expozitúráikat. De hollandiai hír­adás szerint nagyon sok kisebb külföldi gabona­kereskedő cég is letelepedett az utóbbi hónapok alatt Rotterdamban. A dollár stabilitásának meg­szűnése óta az internacionális gabonakereskedelem többnyire hollandi forintban kalkulál, sőt más árucikkeknél is, az exportkötések nagyrészét hollandi forintban számlázzák. »Ellenvásárlás nélkül semmiféle német árut nem engedünk be« — mondja Birtolon Aurél román kép­viselő, aki jelentést terjesztett elő a sinajai kisantant konferencián. A Serma mai számában a román-német árucseréről így nyilatkozik: Németország két év óta úgyszólván semmit sem vásárolt Romániától, de mióta Románia csak ellenszolgáltatással importál, Német­ország a többi közt 45 millió lejért vásárolt eddigi szarvasmarhát és alku folyik 540 millió lej értékű gabonára. (A szarvasmarhavásárnak azonban az a szép­séghibája. hogy Németország csak félig kész tinókrt vásárol Erdélyben, azokat ott német számlára olcsón kihizlalja és így viszi ki. A hízlalási haszon és a takar­mányon elérhető felár így Németországé marad. (A szerk.) Pesti tőzsdések a külföldön. A tőzsdei konjunktúra megszűnésekor igen sok tőzsdés a külföldön próbált szerencsét. Többnek sikerült is új exisztenciát terem­teni. A budapesti értékpiac egyik kiváló arbitrazsörjéi nek virágzó banküzlete van Párizsban, egy másik RoU terdamban 60 alkalmazottal nemzetközi gabonaüzlete­ket bonyolít le. Legújabb hír szerint egy itteni bukott bank volt igazgatója és egy kivándorolt pesti tőzsdés Londonban magánbankházat nyitott és állítólag egész jól megy a soruk. Braun Iván a konjunkturális idő­ből ismert tőzsdésnek Törökországban jólmenő vendég­lője van. Berlinben is többen csináltak karriert, de az ottani politikai változások kényszere alatt valamennyi elhagyta Németországot. Közülük többen most ismét itthon keresik a boldogulásukat. A Nagykörösi Kertészeti Egyesület félévszázados Jubi­loumának ünnepén ma nyílt mos a kiállítás, amelyen 15« gazda vesz részit. A gyümölcs- és s-zőlőkiállításon P e s t h y, Pál, S o 6 s László, Csillag Vilmos, G á r d o s János. Farkas József és Kocsis Pál szerepelnek. Az utóbbi 80 hibridet állított ki. Gazdag a házi ionzervkészí­té 8 csoportja, amely az exportképes konzervá­lást mutatja be. Itt a legkiválóbbak dr. Kovács Fe­rencné, T a b a Ágnes konzervjei. Jalsoviczky Irma 5—<> éves és Kökény Dezső 15—20 éves konzervjei és lelc­vá.rai feltűnést keltenek. A magkiállítáiít V á r o c z y Mi­hály magvai dominálják. A baromfi- és galambkiállításon B 1 e z i Vilmos, Jani Ferenc, Faragó Sándoi'né, dr. Jalsoviczky László, Glücksmann Ferene, dr. Z a­1 a y Károly, T a k á t s Sándor, Kiss József és Szabó László szerepelnek. Prémnyulat Kőbán József és Far­kas István állított kii. A kiállítás az alföldi farmerterme­lés legújabbb eredményeit mutatja be. A Wallstreet győzelme. IIa valakit nyugtala­nított volna az a hír, hogy a newyorki tőzsde összeveszett Newyork város polgármesterével és ezért át fogja tenni székhelyét New Jersey-be, megnyugtathatjuk az illetőt, hogy már nincs ok az izgalomra, mert minden marad a régiben. A. newyorki tőzsde is megmarad Newyorkban. Győ­zött a Wallstreet és a város lemondott arról a szándékáról, hogy külön ínségadót vet ki a tőzsde forgalmára. De afelől már nem vagyunk egész Ibiztosak, hogy ez a mostani győzelem a tőzsde­mágnások és a kapitalizmus számára végleges győzelmet jelent-e. Attól tartunk, hogyha nem si­kerül odakünn a folyton növekvő nyomorúságot az ínségadók önkéntes megajánlásával enyhíteni, könnyen megismétlődhetik a Sybilla-könyvek tör­ténete és a rew rorki tőzsdemignások még nagyon rá fonnak f'z-tni a moftani dialalukra. Fizetésképtelenségek. Csángó Miklós (Frzsébet körűt 30.) lőröndfts ellen a törvényszék megindította a kénysaer­BRycsséfri eljárást. Vagyonfelügyelő Benlő Gé«a dir. iigyvéd. Követelések bejelentése október 20-dg az OHE-nél. Blau Aíbertné eroül. Heroz Matild (Conti u. 1.) füstölt­hrtsámgyár kényszeregyességl üiryóbem a törvényszék a Jó­váhagyó védést jogerősnek nyilvánította. Gregersen ITu-gó építéwi vállalkozó (T.Vinyay ti. .TS.) ügyében a törvényszék az eljárást befejezettnek nyilvá­nította.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék