Pesti Napló, 1933. december (84. évfolyam, 273–296. szám)

1933-12-29 / 294. szám

10 Cs üt ört ök — Báró Kotschild egyetlen örököse megnő­sült. Londonból jelentik: Rotschild Viktor, a ma­gy arszárrnazású özvegy Rotschild Károjyné egyet­len fia, báró Rotschild egyetlen örököse, csütörtökön kötött házasságot a tring-parki családi kastélyban Hutchinson Borbálával. Az egyházi szertartást az ortodox zsidó felekezet szabályai szerint tartották meg. Az esküvőn mindössze a család tagjai vol­tak jelen köztük a jelenlegi lord Rotschild s a vőlegény kilencvein éves nagyanyja az első lord Rotschild özvegye. T-T Anglia és a békerevíziók. A Magyar Külügyi Társaság csütörtök délutáni előadó ülésén dr. Webet Tibor (London) »A középeurópai helyzet az angol küj politika szemszögéből« címen tartott előadást. Angliá­nak jelenleg két oélja van, — mondotta — az egyik a béke fentartása és biztosítása, a másik a külkereske­delmi mérleg aktí vvátétele. A trianoni úgynevezett "béke­szerződés revízióját Anglia kezdeményezni nem fogja, bár a revíziónak Angliában rengeteg befolyásos szószó­lója van, mert Anglia szempontjából a versaillesi béke­szerződés revíziója sokkal fontosabb. De viszont Angliá­ban úgy látják, hogy a versaillesi, a st, germaini és a trianoni békeszerződések annyira összetartoznak, hogy az egyik megváltoztatásával a többi is összeomlik. Elő­adásának második részéhen a locarnoi szerződéssel fog­lalkozott. Az angol hivatalgo körök teljes elismeréssel vannak a magyar kormány bölcs politikája Iránt, amely a béke megtartására és a trianoni szerződés igazságta­lansága1 ellen békés eszközökkel való küzdelemre irányul. A politikai bölcsesség magas fokát mutatja aa is, hogy a királykérdést a kormány igen helyesen a dön­tések hátterében tartja. Az érdekes előadásért Gr atz Gusztáv mondott köszönetet. — Vukcsevics — Jugoszlávia új budapesti kö­vete. Belgrádból jelentik: Az Echo de Belgrade című lap jelentése szerint Markovics Cincáxt. a párizei jugoszláv követség tanácsosát kinevezték Jugoszlávia szófiai követévé.—Vukcsevicset, Jugo­szlávia szófiai követét budapesti követté nevez­ték ki. — Halálozás. Orosz Aladár hosszú betegség titán 51 éves korában Budapesten meghalt. Az elhúnytban Orosz László, Az Est főtisztviselője bátyját gyászolja. Temetése e hónap 26-án volt. AZ IDÖ . (Az enyhe idő kiterjed egész Délnyugat­Európára.) Az időjárási helyzet rendkí­vül érdekes, amennyiben igen nagyok az időjárási ellentétek. Mrat említettük, Európa északi részein —30 fokos hideg lépett fel. Ezek a hideg légtöme­gek délfelé hatoltak, elérték Lengyelországot. Csütörtökre a hideg légtömegek megtorpantak és inkább nyugat felé- a Skandináv félszigetek felé húzódnak. Ennek következtében bizonyos mértekig a hideg' fenyegető veszedelme elodázódott tőlünk. Oka -az, hogy az a ciklonális hatás, amely tegnap már vilharos erővel mutatkozott Anglia fölött, csü­törtökön továbbnyomult a Földközi tenger nyugati medencéjébe és közben erős felmelegedést idézett elő, mert Afrika felől újabb meleg légtömegeket hozott a kontinens középső részéi felé. Egész Fran­ciaországban, Németországban, Olaszországban és hazánkban is a hőmérséklet mindenütt a fagypont fölé emelkedett. Még az éjjeli lehűlés is csak 1—2 fok között váltakozott. A ciklon hatása következ­tében Angliában. Franciaországban, a Földközi tenger északi partvidékein, valamint az Adria partvidékein igen nagy esőzések voltak. Ezek az esőzések a nap folyamán Nyugat- és Közép-Eúró­pában lassanként megszűntek és csak az Aluesek keleti részeire, valamint hazánk nyugati határszé­leire szorítkoztak. Hazánkban kisebb lecsapódások voltak még az ország északkeleti részein is, meny­nyiségük azonban lényegtelen maradt. A beállott enyhülés mértékét legjobban jellemzi az, hogy az ország déli részein +6 fokra is emelkedett a hő­mérséklet. Ennek következtében a hóviszonyok rendkívül megromlottak. Erőteljes olvadás lépett fel és ahol a hóréteg vastagsága még figyelembe jö­hertne is síelés szempontjából, a terep igen rossz, mert az olvadás következtében a hó megtapadt és í^y meglehetősen használhatatlanná vált. Az idő­járásban a pénteki nap folyamán lényeges válto­zás nem várható. Az idő enylhe, jobbára borult marad, déli és délkeleti élénkebb légáramlatokra számithatunk. Lehetséges azonban, hogy az északi hideg légtömegek mégis csak befolyást gyakorol­hatnak majd a Kárpátok medencéjére. Dr. Massány Ernő m. kir. főmeteorológus. A Meteorológiai Intézet jelenti december 28-án egte 10 órakor: Közép-Európában déli-délkeleti légáramlással enyhe és krssé már szárazabb idő uralkodik. Az északorosz­országi hideg légtömeg Skandinávia felé vonul. 'Hazánkban a nap folyamán a Dunától nyugatra eső területen több helyen is volt kevés eső.' A hőmér­séklet +2—+4, délen +6 Celsius fokig emelkedett. Budapesten csütörtök este 9 órakor a hőmérséklet +2 Celsius fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 753 milliméter, gyengén süllyedő. Várható időjárás a: következő 24 órára: Élénkebb 'délkeleti légáramlássál még enyhe, túlnyomóan boru't idő. Helyenként, főleg nyugaton és délen csapadék (eső vagy havas eső). — Vízállás. A Duna Komáromig apad, lejjebb áraid. Ala­csony vizállású.' Dunai vízállások: Passau 133, Struden S3, : Stefin —130 Bécs -139, Pozsony 1«, Komárom 2t), Budape- t $43, Paika 3(XI, Baja 204, Mohács 198. A magyar Dumán a jég kisebb Tri>eÍ£BZ.akftásakkal ál 1, va#tnge>ága 14—1", ceirtáiméter. A Dráva Barcsinál —9. A Tisza Tbkáj^—Pizéffed k&zö-tt a^ad, máisiboT árad. Alseisony vízállásíi. Tiszai vízAIlá^ok: Tiftzabeoß . 14, Vásároe-űiamény 9. Tokai 80, Tiszafüred 13S, Szolnok 77, • 'OseftgTád 1, .Szeged- 35. A Tisza jege TÍBzaibeewnél zajlik, VásardötKiménytól lefelé változatlanul á'l, vastagpága 31—23 ksenjtrmét'er. A Szamos Ceengemél 54. A Körös Bélésnél —1, Gyománál —1 A Balatom Siófoknál 88. PESTI NAPLÓ — Papagájbetegségben meghalt egy osztrák tör. vényszéki biró. Bécsből jelentik: Karl Matzner orszá­gos törvényszéki főtanácsos, a stájerországi Zieringben papagájkórban meghalt. Nemrég öt papagájt vett egy bécsi madárkereskedésben. Néhány nappal később egész családja megbetegedett ós három papagáj elpusztult. Az orvosok papagájkórt állapítottak meg. Matznert nem sikerült megmenteni, a főtanácsos felesége és gyermekei azonban már gyógyulófélben vannak. — 471 millió dinárral aktív Jugoszlávia kereske­delmi mérlege. Belgrádból jelentik: Most ették közzé Jugoszláviának ez év első tizenegy hónapjára vonat­kozó külkereskedelmi statisztikáját, amely 47} milliós kiviteli többletet mutat fel. November hónapban Jugo­szdáviából összesen 272.686 tonna mezőgazdasági és egyéb cikket vittek ki 4fc3 millió dinár értékben, (az előző esztendőben 278-000 tonna árut 359 millió dinár értékben). A bevitel november hónapban 67.000 tonna volt 275 millió dinár értékben, az elmúlt esztendőben pedig 86.000 tonna 231 millió dinár értékben. — Feltűnő letartóztatás a ünn kémkedési ügyben. Helsinkiből jelentik: A finnországi kémkedési ügy szen­zációs fordulatot vett Lapjelentések szerint a politikai rendőrség minden kétséget kizáróan megállapította, hogy a Lappo városában levő lőszergyár vezetőjét, Asplund ezredest annakidején háziasszonya, Anssia Jenny, aki a kémszervezet egyik tagja volt, meggyil­kolta. A nyomozást most kiterjesztették a lőszergyár három alkalmazottjára. A finn vezérkar két tisztet ren­delt ki a nyomozás munkájának ellenőrzésére. A kémek állítólag másutt is kísérletet tettek arra, hogy a finn hadsereg vezető személyiségeit eltegyék a láb alól. Azt hiszik, hogy további érdekes letartóztatások várhatók. — Tilos a hastánc Tuniszban. Párizsból jelenti tu­dósítónk: Óriási riadalmat okozott a nagy ramazán­ünnepségekre készülő tuniszi kávéháiztulajdonosok köré­ben, hogy a tuniszi bej új életre keltett egy régi ren­delkezést, amelynek értelmében mohamedán nőknek tilos a hastánc. — Sztalinogorszk, azelőtt Bobriki... Moszkvából je­lenti tudósítónk: Szovjetoroszországban tovább folyik a régi városneveknek újakkal való pótlása. A központi végrehajtóbizottság legújabb határozata értelmében Bobrikit, a nagy katonai jelentőséggel bíró vegyészeti műhelyek színhelyét Sztaldnogorszkra kereszteli át. A városnak eredetileg a Sztalinszk nevet akarták adni, utóbb azonban a Sztalinogorszk név mellett döntöttek. — Egy Ismert német zsoké halálos vadászszerencsét­lensége. Berlinből jelenti tudósítónk: Halálos vadász­szerencsétlenség érte Németország egyik legjobb zsoké­ját, Zimmermann Artúrt. Zimmermann egy düsseldorfi kereskedő társaságában volt a vadászaton, amelyen egy véletlen lövés kioltotta éleiét. Az elhunyt zsoké az idén 24-szer aratott győzelmet, amivel 557-re emelte győztes futamainak számát. — Húszmillió munkanélküli. Párizsból jelentik: A Paris Midi a gazdasági helyzettel foglalkozva kimuta­tásokat közöl a munkanélküliség jelenlegi állásáról. Megállapítható, — írja — hogy a munkanélküliség az év első kilenc hónapjában Amerikában és Európában is Tendkívül gyorsan csökkent. Szeptemberben a hely­zet változatlan maradt; a legfontosabb eredmény azon­ban az, hogy november és december hónapban nem következett be a szokásos hirtelen emelkedés. Kilátás van arra, hogy februárban, amikor a munkanélküliség rendesen eléri évi tetőfokát, az európai és amerikai munkanélküliség száma az előző esztendővel 6zemben 4, esetleg 4 és félmilliós csökkenést fog mutatni. 1933 no­vemberében a világon az összes munkanélküliek száma 19,800.000 volt. — ÚJ fontos vasútvonal nyilik meg Szibériában. Moszkvából jelentik: Fontos új vasútvonalat helyeznek üzembe újévkor Szibériában. Elkészült a szverdlov?zk— kurgai új vasútvonal, amely mintegy 355 kilométer hosz­szú. A vasútvonal összeköttetést teremt a Kuz-medencé­vel, amelynek hatalmas ásványi kincseit csak néhány évvel ezelőtt fedezték fel. Azóta a Kuz-medencében nagy hadiipari művek épültek. Az új vasútvonal tehát felbe­csülhetetlen hadászati értékkel bír. Ezen a vonalon akarják továbbá lebonyolítani a transzszibériai teher­forgalom jelentős részét. — Pilinszky Zsigmond operaénekes győzött — volt felesége ellen. Pilinszky Zsigmond operaénekes fivé­rével, Pilinszky Tibor számszéki felügyelővel vádlott­ként szerepelt csütörtökön a törvényszék Lányi ta­nácsa előtt Az operaénekes elvált felesége, Edvi Illés Erzsébet jelentette fel őket hitelsértés bűntette címén. A feljelentés szerint az operaénekes öcose segítségével eltüntette vagyonát, amelyet az asszony tartásdíjának fedezetéül a bíróság lefoglalt. A tárgyaláson Pilinszky azzal védekezett, hogy az asszony életmódja miatt be­szüntette a tartásdíj fizetését, miután a bíróság erre felhatalmazta és jóhiszeműen járt el, amikor az Adria biztosítótól járó pénzét öccsével felvétette. Az elvált feleség ügyvédje, dr. Nagy Vince becsatolta az asz­szonynak egy nyilatkozatát, amelyben a volt feleség feljelentését visszavonta. A bizonyítás eljárás lefolyta­tása után dr. Lindmayer Béla ügyész elejiette a vár dat, mire a bíróság az eljárást megszüntette. — A Fédération des Unions Intellectuelles január 4—6-ig Budapesten tartja IX. nemzetközi kongresszusát, amelyen hat e'őadó beszél a témáról: »Európa hagyo­mány és fo rad lom köziiit.t A kongresszus üléseit a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem aulájában tartja. 1933 december 28 1 — Megszigorítják az államvédelmi bíráskodást Csehszlovákiában. Prágából jelentik: A csehszlovák igazságügyminiszter törvényjavaslatot dolgozott ki a rendkívüli államvédelmi bíráskodás megreformálásáról. Az új tervezet szerint a jövőben négy államvédelmi bí­róság lesz, Prága, Brünn, Pozsony és Kassa székhellyel. Ítéleteik ellen fellebbezéssel lehet élni a legfelsőbb törvényszékhez. A reformra az adott okot, hogy az ál­lamvédelmi bíróság legutóbb túlságosan enyhe ítéle­tet hozott a brünní fasiszták bűnpörében. Az igazság­ügyminiszter szerint ebben a pörben drákói szigorral kellett volna lesújtani Gajda tábornokra és vádlott, tásaira. Miután az ítéletet az előző törvény szerint meg­fellebbezni nem lehetett, az államügyész kénytelen volt belenyugodni az enyhe ítéletbe. — A kereskedelem elégedetlen a köztartozásokra en­gedélyezett hatvanhavi részletfizetési kedvezménnyel. A Fővárosi Kereskedők Egyesülete Vértes Emil elnöklete mellett ülést tartott, amelyen főként azt a kormányren­deletet tárgyalták, amely a kereskedők és iparosok szá­mára a közadók törlesztésére, valamint az OTI- és MABI­járulékok törlesztésére is hatvanhavi részletfizetést en­gedélyezett. Dr. Schmidt Sándor ügyész ismertette rész­letesen az errevonatkozó kormányrendeletet, majd élénk vita indult meg a rendeletben foglalt kedvezményekről. A kedvezmények a mezőgazdasági kedvezményekkel szemben aránytalanul kismértéknek és egyik-másik fel­szólaló azt hangoztatta, hogy a többi kereskedelmi érdek­képviselettel együttesen újabb akciót kezdjenek további kedvezményekért. — Már Szicíliában is látnak őskori szörnyetegeket. Rómából jelentik: A skóciai tengeri szörny meséje Szi­cíliában is annyira felizgatta a partmenti lakosság fan­táziáját, hogy most már ezen a környéken is őskori szörnyeket vélnek felfedezni. A szirakuzai tartomány­ban állítólag óriási csúiszó-mászót láttak a tengerpart közelében elterülő pantangói mocsarakban. Először csak egy parasztgazda állította, hogy látta a skóciai tengeri szörnyre emlékeztető állatóriást, most már azonban több vadász is jelentkezett, akik szintén azt mondják, hogy látták a pantangói őslényt... Az állat­nak egyedül a farka négy méter hosszú.. A vadászok azt állítják, hogy lőttek is az állatra, amely azonban fel sem vette a golyókat, hanem nyugodtan tovább­cammogott BEKÜLDÖTT HÍRE K A Magyar Cobden Szövetség. ben tartja ma este 7-kor (Li­pótvárosi Kaszinó) előadását Lorsy Ernő: A jövő hábo­rúja címmel. — Különfélék: A felvételek a debreceni egyetem internátusába megkezdődtek a tanév második felére. Felvételért az egyetem diákjóléti bizottságához január 22-ig kell folyamodni. Ugyanezen terminusig kell folyamodni a Horthy Miklósné leánykollégiumba való felvételért — A Kereskedelmi Akadémia január 15-én nyitja meg esti tanfolyamát. Jelentkezés este az igazgatóságnál. — Gyermekfelruházási ünnepély. Meleg ünnepség keretében a Gyuri bácsi asztaltársaság Pata Antal-féle vendéglőben, VI., Hajós ucca 31. szám 15 sze­gény gyermeket ruházott fel tetőtől talpig és vendégelt meg karácsony első ünnepén. SPORTHÍREK X Az Európa-úszóba jnokságok vándordíjai. Az első, budapesti Európa-bajnokságon alapított Smith­serlegen kívül, melyet a férflszámok pontversenyére ír­tak ki, Magdeburgban még négy vándordíjért küzdenek az úszók és vízipólózok. A második, bolognai Európa, bajnokság alkalmával a 100 m gyorsúszásra kiírt Ha. j<5s-serlegen, a harmadik, párizsi Európa-bajnokságqn a vízipólóra kitűzött Dubonnet vándordíjon kívül Mag. deburgban első ízben kerül kiírásra a 4X230 m gyors­úszó stafétáira a Homnonay-vándorcHj és a női számok pontversenyére a hollandok által kitűzött Bredius-ser­leg, melyet a holland úszószövetség elhúnyt elnökének emlékére alapítottak. Mind a három kiírt vándordíjat a Magyar Úszó Szövetség védi. X A debreceni sporthét programja. A debreceni stadiont június 3-án avatja fel Debrecen városa. A meg­nyitóünnepélyen részt vesznek a budapesti világbajnok­ságon szerepelt tornászcsapatok. A június 3 és 10 között rendezendő sporthéten azután a KISOK tornászbaj­nokságait, stafétafutást. lovasünnepéiyt, vívóversenye­ket, teniszmérkőzést és katonai versenyeket rendeznek az új stadionban. X Szovjetcroszország legjobb atlétái. Az orosz ver­senyszezón alatt a következő szovjétatléták érték el a legjobb eredményeket az atlétikai versenyeken: 100 m. síkfutás Komi nko 10.7 mp.; 200 m. síkfutás Kornienko 22 mp.; 400 m. síkfutás Podgatzky 50.2 mp.; 800 m. sík­futás Baranóv 1 p. 58 9 mp.; 1500 m. futás Desinov 4 p. 7 mp., 5000 in. futás Maljev 15 p. 23.6 mp ; 110 m. gát­futás Owsjanikow 16.4 mp.; 400 m. gátfutás Polikarov 59.6 mp. X Anglia Davis Cnp csapata arany cigarettatárcákat kap. A brit teniszszövetség londoni közgyűlésén Austin­nak és Rover-Barret teniszkapitánynak aranyérmet és arany c'garettatárcát, Hughesnek, Leenek és Perrynek, az angol D. C. csapat többi tagjának pedig hasonló ki­tüntetést szavazott ih"g. A három játékos ausztrnliai túrájáról visszajövet kapja meg a szövetség ajándékát X Amerika jövő évi Davis Cnp csapata. Vines ki­válása után az: amer-kaiak a jövő évi Davis Cup csa­patban Van Ryn, Wood és Shields részvételére számíta­nak. A kombináció egyelőre még korai, mert nem lehe­tetlen, hogy Tilden ezek közül is elcsábít valakit cir­kusza számára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék