Pesti Napló, 1934. január (85. évfolyam, 1–24. szám)

1934-01-09 / 5. szám

Kedd PESTI NAPLÓ 1934 január 9 15 8f W^tSDRTOS, BfíLLR UCI.' GÓION. VEkEBES ERNŐ.i ^-^jorfBfíSZÖG! EUfí A DÖNTŐ SIKER Fővárosi Operettszínház operettujdonsága 'Arató bácsi den eete, most is hazament Dunaharasziiba családjához. Hétfőn reggel nyolo órakor ismét megjelent Dunaha­raszti vasúti állomásán, hogy bejöjjön Budapestre. A vonatra várt, amikor hirtelen megszédült, összeesett é6 mire orvosi segítség érkezett, már halott volt. Negyven­három évig állt az Operaház szolgálatában. Hetvenhá­roméves volt. ____ Weíngartner holnap vezényli a Budapesti Hangverseny-Zenekar V. bérleti estjét (Z. fél 9). Közreműködik Stefániái Imre. Néhány íenmaradt jegy Rózsavölgyinél. (*) Szántó Tivadar meghalt. Néhány héttel ezelőtt jelentette a Pesti Napló, hogy Szántó Ti­vadar, a Párizsban élö kiváló magyar zongoraművész) és komponista svédor­szági turnéján agy­vérzést kapott, joub­oldali hüdés érte és beszélőképességét is elvesztette. Beszámol­tunk arról is, hogy a nagybeteg művészt családja hazaihozatta Budapestre, ahol a Korányi-klinikán ápolták. A gondos. ápolás ellenére sem javult Szántó Tivadar állapota, akit odaadó szeretettel ápolt fele­lesége, Békeffy Olga. A nagybeteg zene­szerző hosszá szenve­dés után , vasárnapra Szántó Tivadar virradó éjszaka meg­halt, Szántó Tivadar 1877-ben született. Zenetanári oklevelét a Zene­akadémián 20 éves korában, mint Chovan KáL-mán tanítványa szerezte meg. Többízben meg­nyerte a Liszt Ferenc-ösztönmjat, állami segély­lyel azután Berlinbe küldték, ahol Busoni-u&k volt a tanítványa. Később Párizsba, majd Lon­donba költözött s mint zeneszerző és zongoramű­vész nagy sikereket ért el. A francia kormány a becsületrend lovagjává nevezte ki. Zongoradara­bokon, kamarazeneműveken és öt szimfonikus művön kívül ő írta a Taifun című operát és a Számumot, amelyet még: csak ezután mutatnak be. A Zeneművészeti Fbiskola igazgatósága dísz­sírhelyet kért a fővárostól az elhúnyt zeneszerző számára, akinek temetése kedden délután 'A3 órakor lesz a farkasréti temetőben. Itt említjük meg, hogy Dohnányi Ernő és Hubay Jenő »Szántó Tivadar emlékhang ver senyU rendeznek februárban. A hangversenyen előadásra k rül Szántó Tivadarnak Magyarország című koncert­szonátája is. (•) Az »5 Pallós Ladiesc együttese felbomlott. Elő­ször és utoljára az Andrássy-úli Színházban énekelt az az együttes, amelynek neve »5 Pallós Ladies«, volt. Ez az együttes most felbomlott. Pallós Tivadar, az együttes szervezője és vezetője a következőket mondotta: — Az 5 Pallós Ladies együttest jelenlegi formájában megszüntettemi, mert helyette ismét valami újat szeret­nék a közönségnek bemutatni. Azok közül, akiket először az Andrássyúti Színházban vittem színpadra, egyesek nem iitik meg azt a múrtéket, amely a társulatot világ­hírűvé tette és így nine« mődombaií lejárt szerződésüket prolongálni. A női vokálegyüttes: az én hangszereim, s mivel külföldön a magyar énekesnőket a legtökéletesebb formájukban akarom bemutatni, szükségük van arra, hogy ea a produkció -úgy művészileg, mint esztétikailag minden tekintetben megfelelő legyen. Természetesen együttesem újjáalakítása nem akadályozza meg azt, hogy elinduljak délamerikai turnéra, amelyre már szer­ződésileg köteleztem magam. Legfeljebb arról lehet szó, hogy a turnét egy hónappal később kezdem. (—) Kovács István zongoraest ina Z. fél 9. (Koncert.) SPORT (*) A Mákvirág továbbra is műsoron marad az államnak visszaadott Kamaraszínházban. Alapy Nándor, a Kamaraszínház eddigi igazga­tója mondotta a következőket: — Hétfőn délelőtt leltár szerint átadtam a Kamara­színházat dr. Bíró Miklósnak, az állami színházak jog­tanácsosának és Toinay Pálnak, az áillami színházak fő­felügyelőjének. Nékem már nincs több ketnesnivalóm a Kamaraszínházban, 45.000 pengőm volt, amikor elkezd­tem a vállalkozást, pénzemet az utolsó fillérig elveszí­tettem, most mehetek — munkát keresni. Ho.1 kapok rmunk át? Még nem tudom. Szintez vagyok, valahová talán elszerződhetem. Kedden már nem jövök be a Ka­maraszínházba, ahol a kultuszkormány engedelmével ke<M estétől kezdve tovább folynak Szeben Klára darab­jának, a Mákvirágnak előadásai. Ezek az előadások mindaddig tartanak, amíg a jövedelem annyi lesz, hegy abból a társulat tagjai a kiadásokat fedezni tudják. Hétfőn délelőtt hosszas tanácskozás volt Hó­man Bár j.nt vallás- és közoktatásügyi miniszter vezetésével a közoktatásügyi minisztériumban. Ezekkel a tárgyalásokkal kapcsolatban ifj. Wlas­stcs Gyula báró a következőket mondotta: — A havonta egyszer szokásos értekezletet tartotta meg hétfőn délelőtt Hóman Bálint kultuszminiszter. Bzem az értekezleten nem történt semmi olyasmi, amiről a nyilvánosságot tájékoztatni kellene. Annyi bizonyos, hogy a Nemzeti Színház mindaddig nem vonul be a Kamaraszínházba, amíg ott a Mákvirágot műsoron tarthatják a színészek. Ez a darab egyelőre jő házakat vonz és így semmi értelme sem volna annak, hogy a szí­nészeket megakadályozzunk abban, hogy keressenek. Mi­helyst a Mákvirág lekerül a műsorról, a Nemzeti Szín­iház bevonul a Kamaraszínházba. Ügy értesülünk, hogy a Kamaraszínház vezetésében dr. Galamb Sándor is résztvesz. A színház első újdon­sága valószínűleg László Miklósnak A boldog ember című darabja lesz. (•) Meghalt az Operaház főkapusa. Arató Lajosnak hívták az Operaház főkapusát, aki egyik jellegzetes és ismert alakja volt évtizedeken keresztül Budapestnek. Esténkint az előadás kezdete előtt ott állt az Operaház bejáratában. Ez a pirospcwsgásarcú, ősz szakáM, állan­dóan jókedvű ember udvarias mosollyal segítette ki a bejárat elé robogó autókból kiszálló vendégeket. Arató bácsi vasárnap este is ott állt még az Operaház előtt, előadás után vidáman elköszönt kollégáitól és mint min ­KEnm SZÍNHÁZI MŰSOR Operaház: A nürnbergi meeterdalarakok (AJbérlat, i3. ez., VÍÍ). — Nemzeti Színház: Istváai .király (K-bérlet, 18. szóm; — Vígszínház: Aranyifjú («). — Magyar Színház: Bál a Savojlben (8). — Belvárosi Színház: Helyet az ifjúságnak! (8). — Fővárosi Operettszínház: Sárga liliom (S). — Király­színház: Kék Duma (8). — Kamaraszínház: Mákvirág (8). — Bethlen-téri Színpad: Valuta (%6, Vi9). — Royal Orfeum: Josephine Baker vendégjátéka (7, — Andrássv-ütf Színház: Olh! Papa! stfb. (főpróba; 9). — Terézkörútl Színpad: Teljes gőzzel! (9). — Komédia Orfeum: Salamon és Stein­hardt: Új évii malac A BKE svájci sikerei RÁDIÓ MŰSOR Január í>. 6.45: Torna. Utána: Gramofán­lemeizek. 9.45: Hírei. 10.00: X. A íneserriorodtó Grül Baba; 2. Angol költők verseiből (felolvasás). Közben: Gramofónlemezek. 12.00: Haramigszó, idGjár&sóelem'tiés. 12.05: Zempléni Miilleír Jódka és cigányzenekara. Közben: Hírek. 1.15: Időjelzés, klöjárásj'elentós. 1.30: GTaanoflóulemiezek. 2.40: Hírek, áraik. 4.00: »A bicskei békekövetség.« Meszlényi Antal dr. előadása. 4.45: Időjelzés, idő járásjelentés, hírek. 5.00: Benekiari hangverseny. Vezényel Fridi Frigyes. 6.00: »Trisz­tán a Tiszaháton.« Laczkó Géza elbeszélése. 6.25: Az Opera­ház előadásának ismertetése. 6.30: Az Operaház előadásának közvetítése. »A nürmbergii mesterdalnokok.« Dalmű 3 felvo­násban. Szöveg'ét én zenéjét írta Wagner Riaháird. Fordította Várady Anitái. Vezényel Fleiisdher Antal. Rendezi Szemere Árpád. A II. felv. után lab. 8.50: Hírek. Az előadás után: Időjárásjelentés. Majd: NógTády-jaaz az Etoile-kávéházból. A st.-moritzl torna — A párizsi Rapid felett aratott győzelem — „A kapusok meccse" St. Moritz, január. (A Pesti Napló külön tudósítójától.) Egészen bizonyos, hogy a világbajnokságokon kívül nem lesz ebben az évben olyan nagyszabású jé'ghokki­torna, mint a st. moritzi volt. Itt volt Europa nyolc legjobb csapata. Londont a Queens Club képviselte, csupa kanadai játékossal, akik közül Le tílanc a leg­jobb csatár, akit valaiha láttunk. Amit müveit, az cso­dálatos. Berlint a Schlittschucli. Club képviselte, Prá­gát az LTC, Bécset a WEV, Milánót a Milano HC, Pá­rizst pedig a Rapid. Dickisonnak, a sportpalota igaz­gatójának csupa kanadaiból álló csapata, ezenkívül itt volt a helyicsapat, a St. Moritz és a BKE. Ebben az előkelő társaságban a harmadik helyet elfoglalni nagy dicsőség. Három meccsünk közül kettőt megnyertünk és csak egyet"vesztettünk el: a csehek ellen. Az LTC ellen sem vesztettünk vol a, ha nem egye­nesen a vonatról jövünk és ebéd nélkül állunk ki ját­szani. Emellett a védelem elvesztette a fejét s amíg magára talált, már két gólt kaptunk. Egyébként job­ban játszottunk, mint a csehszlovákok, több gólhelyze­tünk is volt, de fiatal csatársorunk még nem tudja úgy kihasználni az adódó helyzeteket, mint a rutinosabb csehszlovákok. Ennél a mérkőzésnél nyertük meg a st. moritzi közönség szimpátiáját, amely azután végig­kísért bennünket. Második mérkőzésünket St. Moritz ellen könnyen nyertük, pedig szintéin három idegen játszott a svájci csapatban, egy kanadai és a Németországból idetelepo­dett két Ball, akik mint nem árják, ott nem szerepel­hettek tovább. St. Moritz jóképességü csapat volt, de már mi is beledöttünk a játékba. Harmadik mérkőzésünk a harmadik helyért ment. A párizsi Rapid egy kivételével csupa kanadai játékosból áll. A mérkőzés eredménye reális, de nem tartozott a szép játékok közé, inkább a kapusok bravúroskodtak, mert egyik csapat sem akart támadni és messziről lőtt kapura. Végre egy alkalomml Dewar kitört, a kapu előtt átadta a korongot Blazsejovszkynak, aki azt védhe­tetlenül belőtte. Mi persze most már az eredmény tar­tására törekedtünk s a végén a kanadaiak már négy-öt csatárral támadtak. Győzelmünket a közönség óriási üdv­rivalgással köszöntötte. A mérkőzés bírája a bécsi Brück volt. aki úgy bírás­kodott ellenünk, hogy nem találok kifejezést viselkedé­sére. Játékosainkat hat percre állította ki mindén ok nélkül, míg a kanadaiak csinálhattak, amit akartak. X",?', mérkőzés ntán alig volt játékosunk ütés nélkül. Megkell említenem, hogy Dewar nagyban hozzájárult szép győ­zelmeinkhez. A 8t.-moritzi tornát egyébként a Queen's Club nyerte meg az LTC ellein, megérdemeltén. Régen láttunk ilyen szép mérkőzést. Vasárnap Davosban játszunk a Spengler Cup győztes csapata ellen, amely jelenleg a kontinens legjobb csapa, tának számít. Nagyon félek a mérkőzéstől, mert a mieink kezdenek fáradtak lenni. (A BKE ezt a mérkő­zését is megnyerte 8:2 arányban!) Egyébként St. Moritz­ban gyönyörű idő kedvezett s a csapat minden tagja lo­sült a pompás napsütésben. <M.) Davosban 3:2! Árosában 5:11 Davos, január 8. A BKE csapata a st-moritzi torna után foly­tatta pompás sikereinek sorozatát. A magyar hok­kizók St. Moritzból Davosba mentek, ahol az EHC Davos, a Spengler Cup győztese ellen játszottak. A BKE Davos ellen 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) arányban nyert. Hétfőn Árosában 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) arányban győzött a magyar csapat. Az arosaiak játékerejére jellemző, hogy Oxford szombaton csak 2:0-ra tudta legyőzni őket. A Korcsolyázó Egylet hokkizói kedden dél­után 4 órakor érkeznek haza Budapestre. X Magyarország március 18-án játszik világ­bajnoki selejtezőt a bulgárokkal. így döntött a FIFA bizottsága római ülésén, amelyen megálla­pították az összes selejtező-dátumokat és az olasz­országi fordulók napjait és színhelyét is- A világ­bajnokság május 27-én kezdődik. Az első forduló meccseit Genova. Torino, Milánó. Trieszt, Bologna, Firenze, Róma és Nápoly kapta. A második for­duló május 31-én lesz. Színhelyek: Milánó, Torino, Bologna és Nápoly. Elődöntő: június 3-án Milá­nóban és Rómában. Mérkőzés a 3—4-ik helyért; június 7-én Firenzében. Döntő: június 10-én Ró­mában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék