Pesti Napló, 1935. január (86. évfolyam, 1–26. szám)

1935-01-20 / 17. szám

Vasárnap PESTI NAPLÓ 1935 január 20 47 BRIDZS BRID ZSA SZTAl ELY CULBERTSON BRIDZSROVATA A hosszú szín értéke szanzadújátéknál Annak a felismerése, hogy valamely hosszú tárt szín rendkívül alkalmas a szanzaáújátékra, sok játékosnál csak későn követ­kezik be. Nincs reménytelenebb P artner, mind az, aki — vala­ányszor hosszú színe van — mindig erre a színre tér vissza, bármennyire is jelzi a másik, hogy minden más színben van fonása és ennekfolytán szanzadú a legjobb játék. Az alábbi kiosztásnál mind­azonáltal Dél nem volt ilyenfajta játékos és nemcsak hozzájárult a partner szanjátékához, de meg is rekontrázta az elővigyázatlan Keletet, aki kontrát mert adni olyankor, amikor az asztal hét egyenes ütést terített egy színben. Osztó: Dél Általános leli * D 10 7 2 <796 • 0 K 9 6 3 * A K 5 Ely Culbertson * K 9 Észak • A B 6 5 3 8 5 « cx Észak ** CT» B 6 O A D B 7 4 =3 Dil CO O 8 6 2 • B 8 7 4 Dil * 10 9 6 • 84 <!? A K D 10 4 3 2 O 10 * D 3 2 A lioit menete: DÉL 1 kör 1 2 kör» rekontra 8 (!) NYCGAT 2 káró" passz passz ÉSZAK kontra 3 szan (!) pa3sz KELET passz kontra« (?) passz X. Bár Délnek elvben nincs Indítása, mégis jo­gossá teszi az a körülmény, hogy kőrje szokatlanul erős. Igaz, külső ütőereje teljesen hiányzik, ezért a lap gyengének is látszott eleinte ahoz, hogy 4 kőrt játsszék végeredményben. 2. Nyugat belépése kissé merész. 3. Dél, akinek csak kőrje van, nem hagyhatja a kontrát. 4. Ez a kontra a tegrosszabb, annak ellenére, hogy a partner bellben licitált. Ellenkezik az észszerüsíg törvényével, hogy olyan kontrát adjunk, amelynél a licit után ítélve is már többet veszíthetünk,. mint nyerhetünk. 5. Kelet kontrája nélkül Dil talán még'd 4 kőrt mondott volna, nem a szanzadújátéktől való félelmé­ben, hanem mert eleinte úgy gondolta, hogy 4 kőr époly könnyen teljesíthető, mint 3 szan és száz figu­rát is írhat. így is lett volna, de a kontra után már vérszemet kapott. Dél az eddigi licitálásból tudta, hogy partne­rének legalább két kis kőrje van, mert ellenkező esetben Észak nem ugrotta volna át a 2 szanzadús mezőnyt. Hót kőrjével (terc ásszal) tíz az egyhez állt az esély, hogy valóban hét ütést hoz a szan­adújátékhoz. A partner ugrólicitje azt mutatta, hogy mind a három másik szinben van fogása. Tehát rekontrázott, mert úgy vélte, hogy leg­alább tíz ütés biztos és a tizenegyedik ütésre is van kilátás. Valójában a helyzet nehezebb, de azért sikerült végeredményben alaposan felduz­zasztani az Észak—Dél-vonal eredménylapját. Kelet a káró kontrára való tekintettel nem indult káróval, hanem kis pikkel próbálkozott, még hozzá majdnem sikerrel. Nyugat ütött a pikk­királlyal és a pikk 9-est hívta vissza, melyet Észak, mint felvevő, fedett a tízessel, Kelet pedig ütötte a bubival. Dél már-már szemrehányást tett magának, amikor látta, hogy Kelet lehívja a pikk ászt, melybe Nyugat nem ad. Ugyanakkor Észak ra­vaszkodva treffet dobott az asztalról és nem ká­rót, hogy azt a benyomást keltse Keletben, mint­ha a káró ász is felvevőnél volna. Dél csupán ak­kor lélegzett fel, amikor Kelet nem folytatta a pikket, — ezzel célt már nem érhetett — hanem miként a felvevő gondolta, treffet hívott. Ezáltal »befagyott« a Nyugatnál lévő káró ász és Észak— Dél vonal alatt i00-at, vonal felett Í00 at és ehez még a robberért 500-at írt. rfo. 126. sz. bridzsfeladvány • K <? ­0 A D 9 6 4 3 + ­• D 9 4 <yBä 0 2 * K Szanzadú. Dél hív és 1 ütést ad ki. (Megfejtőink közt jutalmakat osztunk szét.) rA 365. sz. feladvány megfejtése: Dél a pikk király­ba eldobja a káró ászt, majd kis kárót hív és lopja. Az­után adúval kézbe megy és Dél lapjaiból kárót hív, me­lyet Nyugat üt. Nyugat csak kárót hívhat, ellenfél kényszerdobásban. Megfejtőink közül könyvjutalmat küldtünk a kö­vetkezőknek: László Márton (Budapest). Klein Dóra (Szentes). Sternberg Pál (Budapest). Dr. Horvát Artúrnó (Debrecen). BRIDZSHIREK Az osztrák-magyar hölgyversenyen az osztrákok győztek. A női bajnokság után a Fészek Klubban hár­mas körmérkőzés alakjában játszották le az osztrák­magyar női versenyt. Mindegyik esapat egy-egy győ­zelmet aratott és végeredményben jobb meccspont­aránnyal az osztrák csapat (Mimi König fest—Grete Jo­seffy— Franzi Klein— Hella Mandl—Jenny Herrmann— Hedda Stieglandt) nyerte a szép ezüstserlegeket. Az osztrák hölgyek közül különösen Frau Mimi Königfest és Franzi Kitin játéka tetszett, utóbbi a kitűnő osztrák teoretikus, Ing. Emil Klein felesege. A kitűnő rendezé­sért a Fészek Klub lelkes vezetőségét, különösen Klin­ger Pált illeti elismerés. Lezárultak a nevezések az országos bajnokságra a fővárosi kerület I. és II. osztályában. Az I. osztály A) csoportjába kerültek; Fészek, MTK. MAFC, MAC Pé­tery-csapat és OMBC, az I. osztály B) csoportjába: Unió Teniszklub, BLKE, Orvosi Kaszinó, MAC Leitner­csapat, a DSG. A fővárosi csapatok március végéig ját­szanak körmérkőzést csoportjukon belül. A II. osztály­ba összesen hat csapat nevezett, a III. osztály nevezési zárlatát pedig február S-ig meghosszabbították. Az első fordulóban, mélyet január 31-ig kell lejátszani, a kö­vetkező I. oszt. csapatok mérkőznek egymással: Fészek —MTK, MAFC—MAC Pétery-csapat, Unió—BLKE, Or­vosok—MAC Leiiner-csapat. A II. osztályban: Pátria— BEAC I, III. her. Keresztény Kör—BBTE, Diplomások— BEAC II. Vegyespárokból alakuló csapatok számára ír ki baj­nokságot a szövetség és a rendezés jogát, hír szerint, a Bridzsklub kapja meg, mint amely egyesület az eszmét kezdeményezte. Ez a bajnokság, melyben csupán né­gyen vehetnek részt tartalék nélkül és a férfiverseny.zök hölgyekkel játszanak párban, kiesfses alapon kerül le­bonyolításra ég három versenynapon befejezést nyor. A verseny időpontja előreláthatólag március vége, SAKK Sakkfeladvány Sallay Béla, Budapest (Eredeti) Budapest, Vll, Erzsébet körút lS-20, Telefon 45-5-50-tól 45-5-59-1& ÜL i % A <mt. a«! g^Ji^lli^' m Matt két lépésben Megfejtőink közfll ketten értékes könyv­jutalomban részesül­nek. Beküldési határidő: csütörtök. Mult heti feladvá­nyunk megfejtései Hgi—hs. A könyvjutalmakat nyerték: Papp Endre, Buda­pest, Auer Ferenc, Felső­galla. Capablanca két veresége Hastings 1935 Vezércsel Világos: Capablanca Sötét: Thomas 1. d4, Hf6. 2. c4, e6. 3. Hc3, dS. 4. Fg5, Hbd7. 5. e8, cß. 6. a3, Fe7. 7. Ve2, 0-0. 8. Hf3, Be8. 9. Bdl, HfS. 10. Fd3, dXe4. 11. FXc4, Hdó. 12. FXe7, VXe7. 13. 0-0, b6. 14. He2, Fb7. 15. e4, Hf6. 16. Hg3, Bed8. 17. Bfel, Bac8. 18. Vb3 (világos c5 lépést akadályozza, mert amíg sötét ehez hozzá nem jut, nem tud kiegyenlíteni), Vc7. 19. Va2!, c5. 20. d5!, b5!. 21. FXb5, ®Xd5. 22. e5!, He4. 23. HXe4, dXe4. 24. Hd2. BXd2!. 25. BXd2, Va5. 26. bi, VXb5. 27. bXo5, yXc5. 28. Vb2, Fa8. 29. Bddl, Ve7. 30. Vd4, hG. 3d. Vd6, VXd6. 32. BXd6. Hg6. 33. e6 (Bedl-re 33. ... Be8. 34. Bd8, Kf8 következik) fXe6. 34. BXefi, Kf7. 35. Ba6, Bc7. 36. Bbl, He7. 37. h4, Hc8. 38. Bbő, Fb7. 39. Bf5f, Kg8. 40. Be6, He7. 41. Bf4, Fd5. 42. Bd6, Bc8. 43. BaS (Bd7-re Hg6 és minőségvesztés), Beit. 44. Kh2, He6. 45. h5, Bc2. 46. Bf5, Fe6. 47. Bf4, Bc41. 48. g4, Fc8. 49. BXeS, BXc6. 50. BXe4, Kf7. 51. Ba4. Ba6. 52. Bf4f, Ke7. 53. Be4t, KfG világos feladja. Vezércsel Világos: Lilienthal Sötét: Capablanca 1. d4, Hf6. 2. c4, e6. 3. Hc3, fb4. 4. a3, FXc3. 5. bXoJt b6.6. f3, d5. 7. fg5, FaGJ. 8. e4, FXc4. 9. FXe4. dXci 10. Va4t, Vd7. 11. VXe4, VcG. 12. Vd3, Hbd7. 13. He2, h6. 14. Fh4, a5. 15. O-fl, Bad8. 16. Vc2, Vc4. 17. f4, Bc8. 18. f5, e5í. 19. dXe5, VXe4?. 20. eXí6!, VXe2. 21. fXfiff, Bg8. 22. Hd4, Ve4. 23. Bael, Hc5. 24. BXelt, HXe4. 25. Bel sötét feladja, állása tarthatatlan. SAKKHIREK A Magyar Sakkszövetség január 13-án tartotta ren­des évi közgyűlését Abonyi István elnöklésével. A jelen­tések tudomásul vétele után, a közgyűlés kis változta­tással a régi vezetőséget választotta meg, azzal az óhaj­jal, hogy a Szövetség vezetősége a varsói sakkolim­piászra gondosan készüljön fel, az anyagi feltételek biz­tosítására indítson társadalmi gyűjtést, de különösen a Magyar Olimpiai Bizottság támogatását kérje, miként azt niás nemzetek is megkapják. A megválasztott veze­tőség: Elnök: Fleísstg Sándor. Társelnökök: Dr. AlfSldy Béla, Csécsi Nagy Imre, Fuchs Rióhárd, Havasi Artúr, Maróczy Géza, dr. Pálfy József (Szeged), Sí < őcz László. Ügyvezető elnök: Abonyi István. Alelnökök: Baráth Géza, Biemaczky Szilárd, Chalupetzhy Ferenc (Győr), Czinczár Dezső (Gyula), Dragoss Gyula, Jánosi Péter, dr. Kende Artúr, Körmöczy-Székely Sándor, dr. B. Kiss Endre (Kecskemét), Steiner Bernát, Szegő Imre, Székely Jenő, Tóth László (Kecskemét), dr. Vargha Gyula, dr. Várady Mikié», Villányi Armin (Szeged). Főtitkárok: Korody Keresztély, Muhr Gyula. Szövetségi kapitány: Batek László. Titkárok: Dr. Gecsey-Mayer István éa Viertl Gyula. Jegyzők: Stolcz Gáza és Zádor Lajos. Ügyész: Dr. Braun Ferenc. Pénztáros: Dános Tván. Ellenőr: Bedö Ödön. Szertáros; Steiner Lajos. Az elnök­ség mellett 58 tagból álló tanács működik. Leonhardt Szaladin Pál az ismert német sakkmes­ter, mult év karácsonyán 57 éves korában meghalt. Leonhardt a századeleji versenyeken tünt fel és kitűnő játékával vonta magára a figyelmet. Legnagyobb ered­ményét az 1907-e s karlsbadi nemzetközi ve?«enybea érte el, ahol igen erős mezőnyben harmadik lett.. A háború után már keveset játszott és különösebb ered­mény nélkül, de feltűnést keltettek a német rádióban tartott kitűnő sakkelőadáfiai. FELELŐS SZERKESZTŐ: MESTER SAlSDOR SZERKESZTŐ: FÖLDI MIHÁLY KIADÓTULAJDONOS: fl .PESTI NAPLÓ" RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELÓS KIADÓ: DR SZEGŐ ELEMÉR Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék