Pesti Napló, 1935. október (86. évfolyam, 223–249. szám)

1935-10-05 / 227. szám

16 Vasárnap PESTI NAPLÓ 1935 október fi SPORT A sorsdöntő magyar-osztrák mérkőzés Nemcsak a két érdekelt ország futballtársa­dalma^ de az egész európai futballvilág különös érdeklődéssel tekint a vasárnapi magyar-osztrák válogatott mérkőzés elé, melyen esetleg az Európa Kupa sorsa is eldőlhet. A jelenlegi helyzet ugyanis az, hogy Olaszország hat játék után 10 pontot szer­zett az eddigi mérkőzésein, Ausztria hét játék után 8 pontot, Magyarország pedig hat játékból 7 pontot gyűjtött. Olaszországnak hátra van még a csehszlovákok és ellenünk való játéka, míg nekünk az osztrákokkal és az olaszokkal kell megküzdeni, az^ osztrákok pedig vasárnap játsszák utolsó mér­kőzésüket ellenünk. Ha a magyar csapat győzni tud vasárnap és ezt a győzelmét az olaszok ellen is •megismétli, akkor az Európa: Kupa küzdelmeiben az első helyre kerülhet, aminek ezenkívül egy fel­tétele van még, hogy Olaszország elveszítse a Cseh­szlovákia elleni mérkőzését is. A remény tehát él és miért ne reménykedhetnénk abban, hogy egy­szer a szerencse bennünket vesz pártfogásába és kifut a legjobb széria, mely végső győzelemhez segíti a magyar színeket. Az előbb vázolt körülmények között természe­tesen a legkisebb hiba is áthúzhatja az optimista számításokat. Ezért van különös jelentősége a va­sárnapi bécsi mérkőzésnek, ahol a magyar csapat a reménybeli első helyért, az osztrák együttes pedig a második hely biztosításáért fog egymással erős küzdelmet vívni. Mert ha az osztrákok győz­nek, nemcsak az első helyhez fűzött reményeink oszlanak el, de már a második hely sem lesz vi­tatható az osztrákoktól és ez esetben a háteóbb régiók helyezésével kell majd megelégednünk. Európa futballtársadalmának figyelme tehát vasárnap Bécs felé terelődik, ami érthető is, ha figyelembe vesszük, hogy annak a serlegnek a sorsdöntő mérkőzését vívja a szembenálló magyar és osztrák legénység, melyért a kontinens vezető futballnemzetei küzdenek egymással az évek liosz­szú sora óta­A magyar csapatban különben semmi változás nincsen. Az együttes szombaton utazik Bécsbe és a mérkőzés után, már vasárnap az esti gyorssal vissza is tér Budapestre. A stockholmi nemzetközi birkózóverseny Csütörtökön este kezdődött a zenecsarnok tá­gas helyiségében, zsúfolásig megtelt nézőtér előtt az a nemzetközi birkózótorna, melyen a legjobb svéd, finn és német birkózók résztvesznek. Az első napon izgalmas küzdelmek voltak. A kisnehéz­súlyban Cadier svéd Európa-bajnok pontozással győzött a német Seelenbinder ellen. A pehelysúly­ban a német Gelirling 13 perces küzdelem után két vállra fektette a svéd Nilssont. E súlycsoport másik mérkőzésében Olofsson svéd birkózó tus­győzelmet aratott a finn Koskela felett. A welter­súlyban a német Schaefer pontozással verte a svéd Anderssont. A középsúlyban a svéd Loef­dahl pontozással verte a német Laudient. A finn Weckstein hasonló győzelmet aratott a svéd Groenberg felett- A nehézsúlyban Hornfischer né­met Európa-bajnok 8 perces küzdelem után győ­zött a svéd Svensson ellen. A svéd Nymán ponto­zással verte honfitársát, Akerlindet. Godfrey az IBU világbajnoka Az International Box Union, amely annakide­jén Max Baert világbajöki címétől megfosztotta és világbajnokká Pierre Chariest jelentette ki, Charles és a néger Godfrey között világbajnoki mérkőzést rendezett, melyet Godfrey pontozással nyert meg. _____ Engedélyezték a BBTE versenyét — de csak budapesti pályán Beszámoltunk arról, hogy a BBTE vasárnapra atlétikai versenyt tervez, melynek tulajdonképpeni célja Kovács 300 m-es síkfutó és 200 m-es gátfutó rekordkísérlete lenne. A BBTE a Dunakeszi Ma­gyarság pályáját szemelte ki erre a célra, mely 200 m-es egyenesével a legalkalmasabbnak látszott a kísérlet lebonyolítására. A budaiak kérelmével te nap foglalkozott a MASz intézőbizottsága és hozzá is járult annak a teljesítéséhez, dé csak az­zal a feltétellel, ha az egyesület budapesti pályán rendezi versenyét. Ha már most a burkolt célt, a re~ .ordjavítási kísérlet sikerét tekintjük (a fenn­állC szabályok értelmében kimondottan rekord­javítási kísérletre nem adhat engedélyt a MASz), kétségtelen az, hogy a dunakeszi pálya 200 m-es egyenesével leginkább szolgálta volna ezt a célt. A MASz-ban azonban arra az álláspontra helyez­kedtek, hogy a versenyt a legnagyobb nyilvános­sei előtt és a leggyakorlottabb zsűri közreműkö­désével kell megrendezni, nehogy az esetleges re­kord hitelességéhez kétség férhessen. A BBTE ben tudomásul vették a MASz dönté­sét és ezekután versenyüket vasárnap délután a Be'zkár vályán rendezik, amikor is délután 3 óra­kor a 300 m-es síkfutásban, 4 órakor pedig atOO m-er gátfutásban tesz rekordkísérletet a nagyszerű formában lévő Kovács. A két verseny között 80 m-es gátfutóverseny kerül eldöntésre« Az amerikai úszók európai túraprogramja A Lake Shore A. C. három úszója, a mellúszó Brydenthal, a hátúszó Kiefer és a gyorsúszó High­land közel egy hónapot tölt Európában. Az ame­rikaiak október 17-én Altonában kezdik túrájukat, majd 19. és 20-án Berlinben startolnak, ahol Kie­fernek Schlauch, Brydenthalnak Schwartz, High­landnak pedig Heibel és Gaucke lesznek az ellen­felei. Október 22 én Kreefeldben startolnak az amerikaiak, majd Breslaun, Bochumon és Münche­nen át Budapestre érkeznek, ahol november 1., 2. és 3án úsznak. Budapest után Bécs és Prága sze­repel az amerikai úszók túraállomásaiként. A magyar szabadstílusú birkózóbajnokságok Az egyesületek körében nagy érdeklődés nyilvánul az MBSz által október 13-ra kiirt szabadstílusú birkózó­bajnokságok iránt. Az ebben a sportágban elert siker a fiatalabb versenyzőket is erősebb munkára serkentette s közöttük már most is több olyan tehetség van, aki szakértői vélemény szerint nemzetközi viszonylatban is számottevő eredmények elérésére képes. Az Európa­bajnokság előtt megtartott válogatóverseny eredménye nem keltett osztatlan megnyugvást, úgyhogy az érde­kesnek ígérkező bajnoki verseny van hivatva az erő­viszonyok tisztázására. A szövetség, a nagy érdeklő­désre való tekintettel, tárgyalásokat folytat a nagy cirkuszbérlőkkel s reméli, hogy a bajnoki versenyeket megfelelő keretek között tudja majd lebonyolítani. X A hivatásos tenníszezők világbajnoksága. A londoni profi világbajnoki teniszversenyen Nüsslein Lottot 6:0, 6:3, 6:0, Stoefen Maskellt 6:2, 5:7, 6:2, 6:4 arányban verte. X Lovaspólómérkőzések. Pénteken délután a kor­mányzó jelenlétében a margitszigeti pólópályán 2 mér­kőzést bonyolítottak le. Az eredeti műsortól eltérően nem a Budapest bajnoki Kupa II. fordulóját játszották le, hanem egy külön kitűzött díjat, az Inkey-díjat, melyért a Magyar Póló Club (ifj. vitéz Horthy István, Sorg Jenő, Kovács Dezső, mecklenburgi herceg) és a »huszárok« csapata mérte össze erejét (vitéz Dienes Oehm Tivadar, Mihályi Iván, Bartalis Kálmán, Tóth­várady Asbóth András). Szép játék után a handicap, különbség folytán SVi gól előnnyel indult Magyar Póló Club győzött 4V«:3 arányban. A gyakorlójáték keretében a fehérek 5:4'/! arányban verték a vörösöket. A leg­közelebbi játéknap vasárnap lesz, s az őssi pólóidény még nem ér véget, mivel a következő héten még lesz­nek mérkőzések. X Francois Begeot világrekordkísérlete. Francois Begeot, a legjobb párizsi maratoni futó október 27-jén kísérletet tesz a kétórás futás világrekordjának meg­döntésére. A világrekordot 33.653 m-es teljesítménnyel az angol Harper tartja, azonban az argentin Ribasnak már 34.445 m-es teljesítménye is volt. X A Nemzeti Torna Egylet céllövő szakosz­tálya október 12-én, szombaton délután Vsl és 13-án, vasárnap délelőtt 8 órakor saját lőterén (VIII., Szentkirályi ucca 2e. sz.) egyletközi egyéni és csapatversenyt rendez a következő versenyszám mokkái: 1. Nemzetközi verseny táblára, 50 méterre, bármilyen rendszerű kispuskával, fekvő és álló testhelyzetben, 10—10 lövéssel. Egyéni összetett és csapatverseny. A 7 tagú csapatnak az öt legjobb eredménye számít. 2. Egységes céltáblára, 50 mé­terre, bármilyen rendszerű kispuskával, nyilt irányzékkal, gyorsító nélkül, fekvő, térdelő és álló testhelyzetben. Egyéni összetett és csapatverseny. 3. Pisztolyverseny, nemzetközi versenytáblára, cél­lövő pisztollyal, 10 lövéssel. X Göncz Lajos elutazott Olaszországba, ahol igen nagy tekintélyre tett szert a kiváló tennisz­szakoktató. Ez alkalommal is az ottani szövetség meghívására utazott Olaszországba, ahol a tél fo­lyamán a trénerek továbbképző tanfolyamán fog közreműködni és az olasz verseny játékosokat veszi kezelés alá. X Megöltek egy tennlszjátékost. Newyorkban ki­fogták a Hudson folyóból Wing Lockweinek, a kínai Davis Cup tenniszcsapat egyik tagjának holttestét. A rendőrség megállapította, hogy Lockweit, aki egy gaz­dag kereskedő fia, ismeretlen, tettesek kirabolták és megölték. X Palotaforradalom a Madison Square Gar­denban. A Madison Square Garden társaságban belső viszály tört ki. A vezetőség egyik tagja, S. Hammond ezredes K. Kilpatrick elnöknek és Jimmy Johnston menedzsernek a távozását kö­veteli. Hammond nincs megelégedve az ügyvitel­lel és Johnston helyett, aki annakidején Sharkey világbajnokkal kötött szerződésével a zsebében lépett be a társaságba, Mike Jacobst, Joe Lauis menedzserét szeretné bevonni az üzletbe. A mór megtette kötelességét, a mór mehet, gondolja az ezredes és Johnstont, akinek ma már nincsenek összeköttetései a világbajnokokkal, szeretné »sú­lyosabb« egyéniséggel kicserélni. X Szervezkednek a professzionista játékosok. Angliában megalakult az International Guild of Professional Association Football Players. Az IGPÄFP célja szervezetet létesíteni a világ ösz­szes professzionista futballistái számára. Gibb Mac Evan, a mozgalom vezetője szerint, az új szervezet a hivatásos futballisták életfeltételeinek biztosítását tűzte feladatául. X A Hungária Evezős Egylet október 6-án, vasárnap délelőtt 10 órakor rendezi szokásos házi­versenyét, melynek keretében szkiff, nyolcas és humoros négyes számokat bonyolítanak le; az utóbbiban az a győztes, mely. utolsóelőttinek ér be a célba. X Tilden és Nüsslein trenírozza a német Davis Cnp csapatot. A német tenniszszövetség Tildent és Nüssleint szerződtette a Davis Cup csapat tréneri teendőinek ellátására. A két kiváló professzionista játékos október 13 án kezd foglalkozni Crammal, Henkellel, Lunddal és Denkerrel. A budapesti élelmiszerpiac A nagyvásártelep elárusítói a mai napra már élén­kebb forgalmat vártak és ezért nagyobb készleteket sze­reztek be. Különösen burgonyából, gyümölcsből, élő és vágott baromfiból érkezett nagy tömeg áru, amelynek azonban alig a fele kelt el. Az élöbaromfi piacon megcsappant a kereslet úgy, Ihogy az 5—10 filléres árleszállítás után sem lehetett nap gyobb mennyiséget elhelyezni. A vágottbaromfi piacon osak a ruca ég a lúd árát szállították le 5—10 fillérrel, mert ebből a két cikkből érkezett a szükségletnél nagyobb mennyiség. A zöldség, és főzelékfélék piacán megmozdult kissé az üzlet. Főleg azok az intézmények vásároltak, amelyek­nek módjukban áll a sárgarépát, petrezselymet, zellert homokba rakni, a burgonyát elvermelni. A cékla, a vörös­hagyma, a hónaposretek 1—1 fillérrel olcsóbbodott, a karfiol árát 5 fillérrel szállították le, míg a burgonya 0.5—1 fillérrel, a tök 2 fillérrel, a vajbab 4 fillérre, a hü­velyes zöldborsó 2—4 fillérrel megdrágult. A káposztafé­lék irányzata is szilárd, itt azonban csak a vagóneladá. 6oknál emelkedtek az árak. A gyümölcspiacon különleges minőségek érkeztek al­mából, körtéből, szilvából, amelyek természetesen drá­gábbak az átlagárunál. Az alma 15, a körte 10. a szilva 4 fillérrel drágult, viszont a birsalmánál 10 filléres ár­csökkenés állott elő, mert a kereslet nem olyan nagy, mint amilyenre a termelők számítottak. Az áfonya 10, az őszibarack 10, a csemegeszőlő 5, a keményhéjú dió 5— 10 fillérrel drágult. A gesztenye árát 5—10 fillérrel l<y szállították. A fűszerfélék közül az őrölt paprika 10 fil­lérrel ollcsóbb lett. Felhozatal tömegáru 68 vágón (eíbből burgonya 32, cit­rom 2, karfiol 1, sütőtök 1, alma 3, káposzta 9, paprika 7, gyü­mölcs 5, hagyma 6, szőlő 2), darabáru 35, összesen 103 vágón. Őstermelő kocsi 325, autó 7, futóbatyus 33 érkezett; megren­delt áru 42 koosin, 48 autón futott be. Vágott baromfi 8 autón (ebben összesen 562 q és padig 37 q csirke, 13 q tyúk, 29 q ka­csa és 483 q liba); élő baromfi 2 kocsin, 26 autón 1618 ketrec baromfival és 96 láda tojással) érkezett. Bolgár- és kertész­áru 23 kocsin, tojás 1 autón futott be. Hajón (MITE 112 q, DGT 278 q, Csernátonyi 15 q) összesen 405 q áru érkezett. A forgalom közepes, a felhozatal kielégítő volt. A mai budapesti élelmiszerpiac fogyasztói (zárójelben nagykereskedelmi) árai kg-ként: Húsok és hústermékek: Marha hús (rostélyos és felsál) 120—220. leveshús (fartő, tarja, szegve) 80—160). borjúhús, comb 180—240 vesés 140—200. pörkölt 70—100. juhhús, hátulja 186—160. eleje so —140. sertéshús, karaj 150—200, tarja, comb 132—160. oldalas 12« —136. zsilszalonna 170—180, háj 184—200. budapesti zsír 180—lbí fillér. Vad és vadhú9: Szarvas 1 ka 30—350. őz 1 ke 30—400. vaddisznó 1 kg 16O—220. nyúl. nasrv. bőr­ben 1 drb 300 (250). süldő bőr­ben 1 drb 180 (170). fácán 1 drb 250. foeoly 1 drb 60—100. gyöngy­tyúk 160—200. vadkacsa 1 drb 80—120 fillér. Baromfi: Tyúk. élő 1 drb 190 —280 (170—230), 1 kg (130-140) csirke, élő. rántanivaló 1 drb 90—250 (70—110). 1 kg (150—1551 sütnivaló 1 drb 130—250 (110— 220). 1 kg (155—160). ruca. élő hízott 1 ke 125—145 (110—115). 1 drb 150—800 (120—160). lúd. élő 1 drb 150—800. hízott 1 ke 130— 140 (60—105). pulyka, élő 1 drb (200—260). 1 ke (90—100). tyúk. vágott X. 1 ke 160—220 (200—260), II. 1 ke 140—160 (130—140). csirke, váeott. rántanivaló I. 1 kg 200—260 (190-210). II 1 kg 140—200 (130—160). sütnivaló I. 1 ke 220—260 (190—210). II. 140—220 (130—160). ruca. váeott. hízott I I kg 150—160 (120—125). II. 1 kg 115—150 (110—115). lúd. vágott, hízott I. 1 ke 100—160 (90—100), II. 1 ke (80—85). lúrtmáj 200— 700. lúdháj 170—180 fillér. Tojás: Teatojás dunántúli 10— 12 (8.8—91. tiszavidéki 9.5— II (8.4-8.7). kosáráru (9—9.1), hűtőházi tolás (8.3—8.5). fözü­és aorótojás 8.5—10 (7—8) fillér Halak: l'onty. élő 150—200 (120 —160). jegelt 60—120. harcsa élő 240—340. jeeelt 240—300. sze­letelt 500—700. süllő 320—400 (280 —320). csuka 120—140 (80—140). kecseeo 210—600 (120—160). fogas 400—600. keszee 60 (35). kevert­hal 120—140 fillér. Tejtermékek: Tejföl 120—150 (120). teával tömbben 240—280 (200—240). márkázott 320—340 (280 —320) pasztőrözött 320 (280— 290) fözövaj 200—260 (180—200), tehén túró <0—80 ( 28—40), aovány te­héntúró 26—40 (16—40), juhtúró 150—200 (140—160). kevert Wró 140—160 (120—140). luhsajt 160— 200 (140). hazai ementáli 240—320 (220—240) hazai trappista 160— 200 (110—180). hazai óvári 200— 240 (180—220) fillér. Szárazfőzelék: Bab. fehér apró­szemű 42—50 (40—42). nagysze­mü 56—90 ( 48—56). színes 52—60 (46—54). borsó, hántolt feles 40— 70 (36—58). hazai lencse 48—80 (36—74) fillér. Zöldségfélék: Gyökér I. 60— 70 (40— 60). II. (20—40). veeves zőldsée kilója 36—50 (30—40). csomó 8—14 (14—20). sárgarépa karotta. csomó 8—10 (4—7). sárgarépa I. 60— 70 (35—60). II. (20—35). zeller köteg 8—10 (5 —8). darabia 8—10 (3—6). cékla 16—20 (10—14). torma, vékony. tisztított 28—40 (20—80). póré­hagyma (5—10). vöröshagyma, érett, makói 14—16 (12—13), kö­zönséges 12—14 (11—12), piro« (10). fokhaeyma i. 65—100 (65— 85), IL (60—65) tillér. Káposztafélék: Fejeskáposzta 10—12 (6—8). U. 8—10 (4—6). kelkáposzta I. 20—24 (14—20). II. 14—20 (10—12). vöröskáposzta I 26-30 (20-24). II. (18-20). ea­vanyúkáposzta 34—40. feíessaláta I. 8—10 (3—4). II. 6—8 (2—2.5) fillér. Burgonya: Gülbaba 18 (14—15), nyári rózsa 14 (12.5—13). öszl rózsa 13—13.5 (10—11). Kríieer. étkezési 9 (6—6 3). kifli (14—16). Ella 12 (7.3—7.6). Woltmanil (6.1) fillér. Főzelékfélék: Főzeléktők 6-3 (4—7). sütőtök (10-12), tisztított Paraj 14—20 (10—14). sóska közönséges 16—24 (12—18), fe­keteretek (6—12). hónanosretek (3—5). zöldpaprika, apró lo—ll (4—6). nagy 10—28 (6—14), para­dicsompaprika 20—30 (8—24), paradicsom 7—12 (6—8. kivétele­sen 10—12). savanyitanivaló (6— 7). kifejtenivaló vajbab (20—45), zöldbab 30—40. vajbab. 32—50 (28 —40). zöldborsó 32—56 (22—38). zöld teugerícső 6—10 (5—6.5), champígnongomba 160-240 (120— 200). vargányagomba 200 (160), szegfügomba (80—100). uborka, savanyitanivaló 20—30 (12—18). kovászolni való 16—20 (8—12). salátának 8-16 (4—8) fillér. Gyümölcs: Alma. nemesfaj I. 80—120 (36—95). II. 50—80 (23— 35), közönséges, válogatott 18—50 (20—25). közönséges kevert (12— 17). körte, nemesfai I. 100—180 (50—100). II. 50—60 (35—50). kö­zönséges válogatott 38—60 (26— 30), amerikai mogyoró 120 (100— 101). birsalma 50—70 ( 25—45). aszaltszilva 112—180 (100—160). szilva, magvaváló I. 46—70 (40— 60). II. 38—40 (32—36). Bzilvaiz (120—136). őszibarack maera­váló 50—220 (30—150). áfonya 130 —160 (120—140). som (15—20), eyíimölcsíz (120—130), szőlő, cse­mege 30—80 (30—60). közönséges 28—50 (24—30), bornak való (18— 24). dió, nagy. papirhéjú 120—130 (86—90), apró. keményhéjú 80— 120 (70—90). dióbél, csemege 440— 460 (120—440). idei 400—460 (380— —420), mogyoróból 340—380 (320— 340), mandulabél 360-480 (340— 460) fillér. Délifrvümölcs: Gesztenye, kül­földi 60—80 (56—61). hazai 48—60 (30—40). citrom 1. 10—13 (6.5—8, kivételesen 9.5). II. 6—10 (5—6 ö), füge koszorús 160 (110—120). da­tolya kalifát 200 (160—180). ma­zsola 200—320. kókuszdió darálva 160. Jánoskenyér 72 fillér. Fűszer: Paprika édes. neme» 320—360 (220—300). félédes, gu­lyás 280—320 (170—210). I. rózsa 280 (150—190). kék máit 92—110 (88—92). pergetett méz 146—150 (140—116). bors 580—600 (500— 540). szegfűbors 560—380 (500— 540). fahéi 1240—1440 (1200—1350) erős 50—60 (20—35). nemesített köménymag 200— 280 (140—180)! hazat, édes 80—90 (40—70). kala­rábé 1 drb 4—10 (2—6). 1 kg 16—18 (10—ÍJ), kapor (6—10). karfiol html tevcllel (12—18). japán rizs 68—78 (64—74). burina rizs 66—70 (65—68). fényezett rús 66—78 (65—76). karolín riz» 92— 120 (80-92) fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék