Pesti Napló, 1936. október (87. évfolyam, 224–250. szám)

1936-10-25 / 245. szám

44 Vasárnap PESTI NAPLÓ 1936 október 25 BRIDZS-ISKOLA A legszebb ellenjáték Az átmenet megakadályozására irá­nyuló ütésáldozat ma már nem lep meg senkit. Sokszor előfordult, hogy fel kell áldozni egy ütéet, ha ennek ellenében elvesszük az átmenetet. Az alábbi leosztás azonban egészen különös áldozatot tartalmaz. Kelet feláldozott egy ütést, hogy elvegye az átmenetet, de ezzel egy új átmenetet teremtett. Mégis remekül játszott! Osztó: Kelet Kelet-Nyugat bellben 4 A K <5> A D 0 7 6 4 3 4 DB 10 9 6 4 B 8 3 B 1 O D B 10 9 8 4 7 5 2 CS •C-d a Észak » z Dél 4 6 Y K 10 9 8 4 3 0 A 6 2 ?» A K 3 4 D 10 9 '/ & 4 2 S? 6 5 2 0 K 4 8 4 KELET 1 2 kontra kontra A DÉL passz 2 4 3 4 passz LICIT NYUGAT ÉSZAK 1 szan kontra passz 3 4> passz 4 4 passz passz A licithez csak annyit, hogy Dél akkor is »kivette« volna Északot a 3 treffből, ha Kelet nem kontráz. Ellenkező esetben jó játékosok közt nem nagyon szokásos a kontrázott színből kiugrani, ha két vagy több kártyájuk van belőle. A JÁTÉK Nyugat a káró dámával indult, Kelet iitötte és amikor Dél királya esett, tudta, hogy minden a következő hívástól függ. A legkézenfekvőbbnek az látszott, ha a kárát folytatja. De mert Kelet nem tarto­zott azok közé, akik csak gépiesen tudná­nak játszani, előbb szépen végiggondolta a várható fejleményeket. - Ha átadom az ütést, — így gondolko­zott Kelet — felvevő lehívja az adú ászt és királyt, kézbe megy a káróval és leadúzik, majd nekimegy a treffek magasításának. Ami a kört illeti, biztosan kényszerdobásba hoz, ha megpróbálom kiengedni az egyik treffet. De hopp, van itt egy megoldás, ha a pikk bubi Nyugatnál van. Végre is, kontrázott... 5s kihívta a kör 3 astl Bele a nagy vil­lába! Elvette a kőr ász átmenetet, de »ajándékba adta« a kőr dáma átmenetet. Dél mégis elbukott, még hozzá csak ezzel a hívással. Ha ugyanis közelebbről szemügyre vesz­szük a játszmát, azt látjuk, hogy most a treff már nem magasítható. Nyugat har­madik adújának elvétele előtt azért nem, mert hiszen Kelet hazaviheti két magas treffjét és a harmadikat Nyugat lopja. Viszont ha adúzás után igyekszik a fel­vevő treffjeit magasítani, közben Kelet a kőr dámát is »kiveszi« és Dél kénytelen harmadik kőrjét kiadni. Kelet remekül játszott. Még partnerének azt a könnyel­műségét is jóvá tudta tenni, hogy az nem indult körrel. E HETI FELADVÁNYUNK: 4 K B <9 A B O A E B 8 4 A 10 9 8 7 4 9 6 3 S7 10 9 7 6 5 0 7 6 5 2 4 B <0J] Észak £ Dél eö" Z Dél • 7 <9 K D 8 2 0 D 4 3 * KD 54 2 4AD 10 8542 V 4 3 0 10 9 4 6 3 Pikk az adú. Nyugat a káró 2-essel indul. Dél nagy szlemmet csinál. (Megfejtőink közt jutalmakat osztunk szét.) SAKK Sakkfeladvány Ellermann A. B. Ayres (Magyar Sakkvilág) i! mm m ül á n # • •P 8 iü WL §1 ü i §§ §§§ mm B Lm ifi •'/mt Wű m mx m wm YX77Z/!> W/P pl • (ft M ÄffH Matt két lépésben Megfejtőink közül ketten értékes könyv­jutalomban részesülnek. Beküldési határidő: csütörtök. Mult heti feladványunk megfejtése: Vb5—eö (mellékmegfejtés Bháf). A könyvjutalmakat nyerték: Telkes Imre, Budapest, Id. Ferenczy Géza, Miskolc. Nottingham 1936 Vezércsel Világos: Botwinnik Sötét: Dr. Vidmát 1. c4, e6. 2. Hf3, d5. 3. d4, Hf$. 4. Ho3 Fe7. 5. Fg5, 0-0. S. e3, HD«17. 7. Fd3, c5. 8. 0-0, eXd. 9. eXd, dXc. 10. FXc4, HbB. 11. FW5, Fd7. 12. Vd3!, Hbd5. 13. He5, Fc6. 14. Badl, Hb4. 15. Vh3, Fd5. 16. HXdő, HbXd5. 17. Í4! (a döntő támadás kezdete) Bc8 (várakozó lépés, mely azonban hibás nak bizonyul. Sötétnek mindenesetre igen nehéz játéka volt). 18. fá, eXf5. 19. BXf5, Vd61 (ez a lépés azonnal veszt, aránylag a legjobb volt Be7, amire világos Bdfl-gyel fokozza a nyomúst az »f« vonalra). 20. HXCT! !, BXf7 (KXf7-re 21. BXd5 stb. következik). 21. FXW, FXf6 (vagy HXf6­22. BXfO stb.). 22. BXdá, Ve6. 23. Bd6! (elkerüli a csapdát: 28. Bc5? t, Fd+! stb.), Ve8. 24. Bd7 sötét feladja. Ez a két játszma rámutat Botwinnik óriási játékerejére. S AKKHIREK A müncheni olimpiai győzelem hatalmas propagandát jelentett az egyetemes ma­gyar sakkozás részére. Ennek egyik ered­ménye, hogy a Német Sakkszövetség Ber­lin—Budapest közt távsakkmérkőzésre hívta ki a MS-t. A kihívást a szövetség elfo­gadta. Ugyancsak igen megtisztelő az az átirat, melyet az Argentínai Sakkszövet­ség küldött s amelyben az 1939. évi sakk­olimpiász megrendezése tárgyában kívánja a Magyar Sakkszövetség véleményét meg­hallgatni, különös súlyt helyezve Magyar­ország részvételére. Az olimpiász 1939 február-március hónapban kerülne lebo­nyolításra Buenos-Ayresben. A New-Castlei (Anglia) Sakkör távsakk­játszmát vált a Bákosszentmihályi Sak­körrel. A Magyar Sakkfeladványszerxők és Ba­rátok Országos Egyesülete október 10-én tartotta alakuló közgyűlését a Magyar Sakkszövetség helyiségében. A nagy szám­ban megjelent sakkfeladvány barátok egy­hangú lelkesedéssel a következő tisztikart választották meg: díszelnök: dr. Bláthy Ottó Titusz, elnök: dr. Kovács Norbert, ügyvezető elnök: Neukomm Gyula, alelnö­kök: Bokor Ernő, dr. Ebersz Kornél, Ha­vasi Artúr, Nagy Ödön. Schör László, Székely Jenő, főtitkár: Lindner László, titkárok: Boros Sándor, Fleok Ferenc, Szöghy József, pénztáros: Herpai Fereno ellenőrök: dr. László Csaba és Tafferner József, háznagy: Batek László, ügyész: dr. Simay-Molnár Aladár. A 30 tagú választ­mányban képviselethez jutottak a vidéki feladványbarátok is. összejövetelek min­den második szombat este a Magyar Sakk­szövetség helyiségében (VI., Nagymező ucca 22—24.). Az Abonyi-kupa véglegesen a Zuglói Sakkör birtokába került, amelyet ünnepé­lyes bankett keretében nyújtottak át a győztes csapatnak. A MSSz ügyvezető elnöke Abonyi István a csapatbajnokságpk immár, hagyományáé előfutamára új ser­leget ajánlott fel »Revíziós Serleg« elne­vezéssel. Harun Gizella és dr. Faragó Klára ba­rátságos páros mérkőzése +2 — 0 = 2 ered­ménnyel végződött előbbi javára. A BST és BSE tagjai közt házi verseny van folyamatban. A szépen díjazott 17 résztvevős versenyben dr. Négyesy, fViesel László, Csaba és Jeney vezetnek. KERESZTREJTVÉNY Megfejtésül beküldendő (csütörtökig!): vízszintes 16, 36, 52 és függőleges 1, 6, 23, 10. (Tíz könyvjutalom!) VÍZSZINTES: 55. Skóciai kikötőváros 56. Hullámtörő L Skót király, feleségével 57. Azonos betűk együtt híres Shake­speare-tragédia hőse; ő volt az utolsó király, kit Iona szigetén temet- ' tek el 16. Shakespeare tragé­diája 17. Görög betű 18. Mesebeli alakok 19. Színrehozatalok 20. Vissza: a sósav 21. Emanatio vegyjele 24. Van ilyen mezőgazda­sági gép is 25. Nem érdeklődik 26. Parányok 27. Barium vegyjele 31. Vissza; legendás breton város 33. Sír — népiesen 34. Egészséges 36. Megszólítás Kisfaludy Károly »Mohács« című költeményében 58. Tantal vegyjele 59. Főúri rang 60. Egyiptomi istennő 62. Vissza: igekötő 64. Pontatlanul érkezik 66. A hangjegyírás egyik ősalakja 67. Január elseje 69. Leánynév becézve 70. Gépkocsiszín 71. Ünnepi ruha 72. Tiltó szó 73. Kuházati cikk 74. Azonos betűk 75. Kérdőszó 76. Ból, bői — angolul 77. Csöndes részek a zene­műben 78. Velence melletti ten­geri fürdő 79. Betű fon. FÜGGŐLEGES: 18. Kisközség Esztergom megye esztergomi járá­sában 14. Görög betű 15. Értelmes 17. Férfiak kedvelt előtti időtöltése 19. Háziállat 21. Hozzájárulás a köz­dél- terhekhez 22. Lényeg 23. A körültekintés hiányá­37. Mutató névmás birtokos 1. Angol kancellár, akit esete kivégeztek, mert VIII. 51 38. Vágyakozó Henrik egyházi fő­51 39. A mozgásállapot meg­hatóságát nem akarta változásának oka elismerni. Főműve: 40. Becéző leánynév »Utopia« 41. Haladéktalanul 2. Tárgyak bevonása 42. Skandináv nemzet nemesfémmel 60 43. Az isteni törvények 3. Nagyságos 60 felelősséggel való meg­4. Vissza: teljes abc része szegése 5. Történet 66 45. Abe része 6. 1526 augusztus 29-én 66 47. Váj a magyar hadsereg 69 48. Ősszel a falevél vezére 69 49. Keresztülbukni 7. Hóka mássalhangzói 50. Kicsinyítő képző 8. Helium vegyjele 92 51. Könyv részei 9. Énekhang 92 52. Január, február, 10. Betű népies fon. 96 március 1L Svájci lelkész, író és 96 53. Keletkezés fiziognomus 54. Megment 12. Férfinév SZABADAIOM. A számozási rsndnuc stáziAM tttM, nak szomorú következ­ménye Irel Betegségi tünet mással­hangzói Táplálkozó Vissza: ő — németül Dunántúli folyóvíz A mérnök Csökkent Üdülő része Verssorok össze­csengései Vissza; írásjel Merevség Az egyén jövőjére vonatkozó jóslat a csil­lagok állása alapján. A babonák legtovább fennmaradt alakjainak egyike — az asztrológia — »tudományos« mázzal igyekezett ezt bevonni Szicíliai görög város Vissza: német névelő tárgy esete Megátalkodott Kikötőváros és tengeri fürdő Közép-Olasz­orszíígban, az Adria partján Indulatszó Transzkaukáziai kor­mányzóság Japán ruha Van ilyen asztal Is Vissza: megosztott Bőven Rovarok tapintószerve Napszak Buga magánhangzói Mezopotámiai arab királyság Papírkészítmény A tolvaj Betű fon. Juttat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék