Pesti Napló, 1937. január (88. évfolyam, 1–25. szám)

1937-01-03 / 2. szám

Vasárnap PESTI NAPLÓ 1037 .fannár 3 SPORTNAPLÓ Budapest. I9Z6 december 25—1937 január 2 Az olasz fenniszpályák Modena, jannár. Évekkel ezelőtt, mikor külföldön a vöiös­színű tenniszpalyuk divatba kezdtek jönni. Kele­men Aurél rábükkant az újpesti vízmüvek mel­lett egy halom kőszéusa akra, melynek belsejé­ben vörösre oxidálva talált rétegeket. Szükség­megoldásnak nagyszerűen megíelelt akkor eouól az anyagból épített pálya, — amikor az angol és francia mérnökök által ajánlott 2—3 ezer pen­gős pályaépítési aján-atokat nem tudták a ma­gyar klubok megfizetni. Ezen idő óta azonban alaposan bebizonyosodott, hogy tartósan jí pá­lyát ebből az anyagból építeni nem lehet, lía puha, akkor egyenetlen, ha keményre hengerük, rögtön cementesedik és életveszélyes. Még a leg­finomabbra is szitálva, mindig érdes felületű marad, — nem köt — a vizet nem tartja, porzik és mint éles reszelő teszi tőnkre a labdái, a cipőt, az ülőt. Azóta világosság derült az élelmes nyugati pályaépítők rejtélyes — vörös anyagára. Liszt­finomra őrölt léglupor az. Ez pedis található ós előállítható nálunk is cleg. Szép vörös kétszer ége­tett cseréptéglatöruiclék. kis villanymotorral haj­tott őrlőgépen lisztfinomra őrölve a lesolcsóbb és egyben a legideálisabb fodőanyag. Majd minden olasz klub maya állítja elő fii.érckért — hisz a tör­meléket ingyen adják — csak legyen aki elviszi. A fedőréteg alatt a pálya legfontosabb része a középanyag ugyancsak téglapor és sárga agyag­keverék 2—3 cm vastagságban. Ez a réteg engedi át a záporeső víztömegét, de tartja az öntözést. Euganyos, egyenletes alapot ad, ami nagyszerűen köt a legHlsó vízlevezető salak réteggel, do a legfelső vékony fedőréteggel is. Az ííy megépített pályán fehér o'ajfestékkel állandó vonal húzható, ami eső, vagy öntözés titán még fehérebben csillog. A pá­lya hengerlése csupán tavasszal, vagy hosszabb eső után szükséges, de amint a pálva a megfelelő keménységet megkapta, szükségtelen, sőt tilos. Egész kezelése öntözésből, filcszőnyeggel történő egyeugetésből és a vonalak lesepreséből áll. Míg nálunk a rengeteg hengerlés, a gipszvonalakkal való állandó pepecselés, de az elcementesedett kő­kemény pályák kéthavi újraásása és elkészítése rengeteg fnunkaerőLe, tehát pinzbe kerül, addig itt egy munkás tucatnyi pályát tud rendben tartani. Ha a pályát a téli kifagyástól megóvandó levél­takaróval látj 'sk cl, tavasszal párnapos kiszáradás után csupán hengerelni, új fedőanyagsral beszórni és vonalazni kell, hogy az idényben újra tökéletes legyen. De ha már a pálya ily tökéletes, gondolnak a másik legfontosabb követelményre, a jó világításra, a látási viszonyokra. A pályákat n kerítő hálón kí­vül körülültetik olajbckorral. Ez a bokor 3 év alatt 3 méter magasra megnőve, szépen meg­nyesve, örökzöld leveleivel, mint eleven zöld fal adja a legtökéletesebb hátteret, óv a sziltől, de elválaszt a folyton mozgó, beszélgető közönség­től is. Ki sem fejezhető, mennyivel jobban, nagyobb kedvvel, de — ami a legfontosabb — mennyivel olcsóbban lehet esry ilyen pályán játszani. 10—59 gém után a labdán még látható a cégjelzés, de a cipő, és főleg az ütő sokkal tovább tart, mert itt hiányoznak az éles salakszcmcsék, ami mindent tönkrereszel. Biztos vagyok, hogy élelmes pályacpítőink, de nagyobb klubjaink is, egy kis befektetés árán. ba meghonosítják a nyugati pályaépítési mód­szereket. ezúton végre lekerülünk arról a szo­morú első helyről — melyet tartunk abban a névsoiban, mely a pólyákat rosszaságuk szerint osztályozza Európában. Göncz Lajos Nemzetközi Dies, jannár. í. « A BING-CAFE FUTBALLRANOLISTAl. Mint minden eeztoniö végén, ezúttal U elkészített« a bécsi sportkávéház labdarúgóból estiből alakult »ri/ifl­listabizottság* az európai, illetőleg középeurópai fut­ballrangsorokat. Az értékelési táblázatokból kidorül, hogy a Ring-Cafe »listabizottságának« ízlése ellen nom emelhető komoly kifogás. De túlzott sovinizmus sem jnt kifejezésre a bécsi ranglistákban, amelyek a következő­képpen fee tűnek: A) VÁLOGATOTT CSAPATOK. KűlSnklasszis: Anglia, Ausztria. Csehszlovákia, Ma­gyarország, Németország, Skócia. Első klasszis: Belginm, Írország, Franciaország, Hol­landia, Jugoszlávia, Bománia, Spanyolország. B) KÖZÉPEURÓPAI VALOGATOTT CSAPATOK. 1. Olaszország. 2. Ausztria, S. Magyarország, 4. Cseh­szlovákia, 5. Svájc. Indokolás: Olaszország veretlen maradt 1936-ban. Megnyerte az Európa-kupát A Meisl-csapat éitékesebb eredményeket ért el, mint a magyar válogatott. Ausztria csapata Madridban 5:4-re verte a spanyol válogatottat Portéban S:2-re a portugál tizenegyet Rómában 2:2-re végzett az olaszok­kal és Bécsben 2:l-re győzte le az Arsenal sztárjaival felálló angol válogatottat A magyar csapat legértékesebb eredménye az osztrá­kok elleni 5:3-as — bécsi talajon — kivívott dia'al. A rangsort Igazolja az egyes országok amatörválo­gatoltjainak az olimpiai fntballtornán való szereplése is. Olaszország csapata megnyerte az olimpiai labda­rúgótornát. Ausztria együttese második l tt a futhall­olimpi ászon, a magyar csapat már az első fordulóban kiesett. o KÖZÉPEURÓPA! KLUBCSAPATOK Extraklasszis I.! Austria, Sparta, Ambro«! ana, Újpest. Extraklasszis Tl.: Admira, Vienna, Bnpid, Hungária, Ferencváros, Slavia, Bologna, Roma, Juventus. Indokolás: A KK lefolyása és a maiyar-osztrák klubközi ta'ólkozók a bécsi húsvéti és pünkösdi tornán és budapesti talajon. D) KÖZÉPEURÓPAI JÁTÉKOSOK: Extraklasszis: Kapusok: Planicka, Klenovee (csehszlovák), Platzer, Zöhrer, Baftl (osztrák). Hátvéd: k: Burger (csehszlovák), Seszta, Sehmans (osztrák), Allemandl, Gaspari, Monzegllo (olasz). Szélsőfedezett k: Kostynlek (csehszlovák), Adamek, Nansoh (osztrák), Lázár, Du-'ás (magyír). Középfed<-zelek: Boncok (csehszlovák). Mock (oszt­rák), Andrcolo (olasz), dr. Sárosi (magyar). Szélsőcsatárok: Sas, Titkos (magyar), Colaussl, Pasl­öati (olasz). • összekötőcsatárok: Bradács (csehszlovák), Stroh, Terusalem, Gschweidl, Hahnemann (osztrák), Vincze, Toldi (magyar), Ferrari. Demaria (olasz). Középcsatárok: Staueia*. Bioan, Stoiber (oeatxák), futballnaplő dr. Sárosi, Cseh II. Teleki (magyar), Meazza, Piola (olasz). E) KÖZÉPEURÓPAI VALOGATOTT CSAPATOK I. Planicka (csehszlovák) — Allemandi (olasz), Seszta (osztrák) — AJamek (osztrák), dr. Sáitsi (ma­gyar), Dudás (magyar) — Sas (magyar), Stnh (osztrák), Sindelar. (osztrák), Ferrari (olasz), Colaussi (olasz). B) Zöhrer (osztrák) — Bnrgor (csehszlovák), Mon­zegllo (olasz) — Kostyalek (csehszlovák), Andreulo (olasz), Natisch (osztrák) — Pasinati (olasz), Vincze (magyar), Meazza (olasz), Toldi (magyar), Titkos (ma­gyar). F) BIROK Vezető klasszis: Christ (csehszlovák), Frankenstein, Miess (osztrák), Boronl.uy, Iráncsics, . Uerzka, Klug (magyar), Barlassina, Mattea (olasz). KÖZÉPEUBÓPA POZÍCIÓJA A NEMZETKÖZI LA BD A R CG ÓSPORTBAN. Az elsmúlt esztendőben a középeurópai futballklasz­szis — néhány kisiklástól eltekintve — meg tudta őrizni a nemzetkőzi labdarúgásban elfoglalt előkelő pozíciójút Az olasz válogatott mellett, különösen a vezető magyar és osztrák klubcsapatoknak volt a legnagyobb vonzó­erejük a semleges külföld nézötümegeii e. Egyes orszá­gokban a magyar és az osztrák klubegyüttesek vendég­szereplése ma már az angol és skót lígaosapatok vendég­játékánál is nagyobb altrackciót jedent, mert a közép­enrópai élcsapatok játéka — általában — stílusosabb és tartalmasabb mint a brit együttesek sablonos tlV-for­mációs* produkciója. Minden jel arra mutat, hogy az új esztendőben a külföld érdeklődéso a, középeurópai élcsapatokkal szemben nem fog megcsappanni. A Hun­gária, Újpest, Ferencváros és az Admira túraeredményei péld.nl egészen kiválóak. Ezek a csapatok idegenben bizonyították be, hogy a »degencrált« középeurópai já­tékstílus nemcsak szemre szép, hanem eredményes is, — ha iól játsszák. Hol van az az angol vagy skót lígacsa­pat amoly hasontó (úraeredményekre és hasonló kriti­kákra hivatkozhatna! Közép-Európának a nemzetközi labdarúgásban elfoglalt előkelő pozícióját csak a mindj bban elmé­lyülő gazdasági krízis veszélyezteti, amely a profi­klubokat játékosaik mértéktelen kihaszná'ásnra kész­teti és az utánpótlás megfelelő módnn való kiképzését és a klasszisfejlesztés vitálisán fontos munkáját rgyre jobban megnehezíti. A középeurópai futball si'lyos vér­veszteségei is a klubok anyagi válságának a következ­ménye. A külföldön szereplő magyar, osztrák és cseh­szlovák klasszisjátékosok összevásárlásával bármely jslentéktelen labdarúgó ország egy csapásra futball­nagyhatalommá léphetne elő. A középeurópai labdarrgósportnak tehát eminens éHeke, hogy a hivatásos futballt idfsrerö reform' k útján átszervezze vagy pedig — mint cső-löt mondott kísérletet — likvidálja. Mai formíná^an a középeurópai professzionalizmus ga-dasági halálra van ítélve. H~gy sprrtértéke ilyen áldatlan viszonyok között sem deval­válódott, azt a középeurópai labt'arúsrás kizárőbg futballistái tehetségén k és patinás hagyományaiból fakadó játékkultúrájának köszönet!. (B. £J Az úszósport új esztendeje Amikor visszatekintünk az úszósport elmúlt esztendejére, sokaknak az lesz a véleménye, hogy a Magyar Üszó Szövetség elérte azt. amit józan számítás szerint el lehet érni és most mjír lear­feljcbb arról lehot szó, hogy nehéz munkával — mert hiszen a »ncblessc oblige« terhével a vállon minden munka nehéz — igyekszik tartani hely­zetét azonban valószínű, hogy ez nem fog sike­rülni. A vérbeli sportemberek azonban elvetik ezt a gondolkodásmódot mert nem tartják azt, hogy az olimpiai versenyek és azok eredményei képe­zik a sportszövetségek célját. Az olimpiász nem játszik más szerepet a sportok életében, mint az egyénekében a vizsga. Ha valaki éveken át szor­galmasan dolflozik, azért a vizsgái végződhetnek különféle eredményekkel. És ha kevésbé sikerül jól egy bizonyos vizsga, nem jelenti azt, hogy a7. illető nem dolgozott lelkiismeretesen és eredmé­nyesen s nem érheti cl életének végcélját A magyar úszósport egyelőre nem gondol arra, hogy a megszerzett nemzetközi helyzetét görcs ^en erőlködve megtartsa, hanem igyekszik magát a sportot fejlesztve nagyobb lehetőségét előkészíteni a jövő olimpiai és egyéb sikereinek. A MUSz s'kereinek oka kétségtelenül az volt hogy a vezetőségben minden régi harcos ott áll a csatasorban, még ha jönnek is friss fiatalok. Az új emberek hozzák a szövetség életébe a mozgalmat, a lelkesedést, a kirsiny célok érdeké­ben elvégzeit hctnlmas munkát, a régiek pedig a maguk jól bevált munkarendszerével dolgoznak a nagy célok érdekében. Már régóta követett elv az, hogy a MUSz a vizipó ósportot centralizálni, az úszósportot ellenben decentralizálni akarja. A budapesti víz.i­pólókulíúra, a Nemzeti Sportuszoda, a vízipóló­kapitány különleges, minden más sportszövetségi kapitányétól merőben elütő munkaköro tökélete­sen meg is valósította ezt a feladatot. Most csak egy új kapitány úi akaraterővel', de hosszú évek' tapasztalataival áll a régiók helyé.io, hogy az el­nökség által megteremtett és megteremtendő elő­nyök felhasz.n.'lásávnl fokozza az eddigi eredmé­nyciisrgct. Ezek az úi előnyök pedig a marg t­szi.ee,i nyito't uszodából, a középiskolai vízipóló­sport mcge,ő.ödé.sébül állana.'c. Az úszók táborában nehezebben lehot meg­valósítani a kitűzött célt. Bár a tömegsport tekin­tctélen a széttagoltság teljesen érvényesült, azon­ban a minősé'7 szempontjából igen nagy feladatok várnak megoldásra. Valahogyan únry formulázták meg ezelőtt jó pár évvel a MUSz oél'ait, hogy Budapest vízipólózzon, a vidék podig ússzon. Ha nem is lehet ezt az elvet száz százalékban keresz­tülvinni, meg kell állapítani, hogy az úszók nagy­része vidéki származású és csak versenyzői kar­rierjük esik a budapesti tartózkodásra. Ennek természetes oka az, hoay a vidéki táplálkozás abban a társadalmi osztályban, amelyből az úszók kikerülnek, felülmúlja a budapestit viszont a budapesti tréninglehetőségek lényegesen jobbak a vidékieknél. így azntán legkönnyebben úgy le­hetne mesterségesen kiváló úszókat kitenyészteni, ha az 5sszes középosztálybeli jól úszó gyerekeket Budapesten treníroznák. Ennek az utópiának van azonban egy másik változata, tudniillik az, hogy a budapesti tróningalkalmakat vidéken is meg kell teremteni. A MUSz eclja éppen ez. A szoros értelemben vett úszósport irányítói éppen azon fáradoznak, hogy elsősorban mennél több uszoda épiidjőn vi­déken, másodsorban mennél több szikember fog­lalkozzon a vidéki úszókkal, harma dsorban pedig legyen a vidéki városokban is feditt uszoda és megszervezett középiskolai úszóélet. Ezeknek a céloknak az érdekében indul meg az elkövetkező esztendő munkaprogramja- A vi­déki úszókapitányok sokkal nagyobb hatáskört kapnak ós jobban eltávolodnak az adminisztrá­ciótól. Budapesten podig több fiatal mzóvezető kapcsolódik bele az úszók irányításának munká­jába eppen azért, hogy az országos irányításra mennél több ideje maradjon az úszósport veze­tőinek. A szervezeti változásokon kívül egy döntő fontosságú eseményt is magában rejt az új esz­tendő, a nyitott versenyuszoda megvalósítását. A magyar úszósport otthona mindig a Császár­fürdő volt. Ha valaki vidékről feljött Budapestre ós úszókkal vagy úszóvezérekkel akart beszélni, lement a Császárba és biztosan ott talált minden­kit. A Nemzeti Sportuszoda és a Testnevelési Ház felépültével azonban három részre szakadt az úszók társadalma. Senkit sem lehetett mctnlílni, mert az ember »hol az olló komámasszony«-t játszott a Margitsziget, Alkotmány ucca és Császárlurdő között. Most a Margitsziget lesz az úszók felleg­vára. ahol egymás mellett található majd a nyi­tott és fedett uszoda és ahol az úszósport Mekkája lesz. Ez jó hatást gyakorol majd az eredmé­nyekre, mert erőtelesebbé teszi az i'tdnpAWst is. A sportszerű vezetés mellett üzemben tartandó uszodában nem ens-eddk az üzleti elveket a snort rovására érvényesülni, a bajnokok jobb tréning­alkalomhoz jutnak, a versenyeket sportszerűbben lehet megrendezni és a gyerekek úszásoktatása és továbbképzése is szívén fog feküdni az igazgató­ságnak. Ez podig igen sokat fog jelenteni. Amikor tehát boldog újévet kívánunk az úszó­sportnak. a konkrét kívánságokat így fektetjük le: margitszigeti nyitott uszodát, a vidéki minő­ségi úszósport erőteljesebb irányítását és a vízi­póló további fejlődését. Dr. Bárány István

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék