Pesti Napló, 1938. április (89. évfolyam, 73–97. szám)

1938-04-17 / 87. szám

24 Vasárnap PESTI NAPLÓ J938 április 17 Színházjegyírodánk húsvéti és húsvét utáni kedvezményes legyet fetobázjegyirodánk (Erzsébet körút 18—20) búsvét titán való hétre is a legváltozatosabb műsort állította 6esze előfizetőinknek és olvasóinknak. Ad jegyet a színházi szezón egyik legnagyobb sikeréhez, Csathó Kálmán színmüvéhez, a Fűszer és csemegéhez a Víg­arfsbázba, a nagy hatással bemutatott Dinasztia című zsnée játékhoz a Magyar Színházba, az elragadó Fél­perces szerelemhez a Belvárosi Színházba, a mulatsá­gos ftcm leszek hálátlan című énekes játékhoz az And­rássy Színházba, a 75. előadása felé közeledő Hatodik *m«lethez a Pesti Színházba és a világhírű Jushny-téle vendégjátékhoz a Koyal Színházba. Kapható jegy még a nagyszerű Tavaszi műsorhoz 1 Pódium Kabaréba, a népszerű Luluhoz ós kísérő műsorához a Terézkörútiba és a rendkívül kacagtató Mandel-mulató című revühöz a Komédia Kabaréba. Kiilön ajánljuk előfizetőink és olvasóink figyelmébe a Villámfénynél című rendkívül érdekes darabot a Nemzeti Színház Kamaraszínházában. Színházjegyirodánk külön telefonszáma; U2—S88. (•) Felhívás a magyar társadalomhoz. A Déryné Játékszín mozgalmának intézőbizottsága a következő felhívást intézte a magyar társada­lomhoz: »A nemes tradíciókat őrző ősmagyar fő­város: Buda szívében, a Horváth-kertben a ma­gyar színjátszás hőskora nagy művésznőjének — Dérynének — köbevésett kedves emléke áll. Fő­városunk vezetősége ennek tőszomszédságában kívánja Buda állandó színházát felépíteni. A ma­gyar. de különösen a budai társadalom s'íve­váflryát elégíti ki e rendelkezés és a gondolat tetteválásának máris szépszámú^ apostola, lelkes szóvivője van. Ezrek és ezrek szíve dobbant meg arra a gondolatra, hogy Buda nemes társadalmá­nak régi álma végre megvalósul, állandó kő­színházat emel saját erejéből és így hajlékot épít a nemes nemzeti kultúnínak, oltárt a tiszta művészetnek. A Községi Takarékpénztár útján már megindult részvényjegyzés eddigi sikere is várakozáson felüli eredménnyel járt, a társa; dalom minden rétege kiveszi részét e történelmi munkából. Nem technikai propagandával dolgo­zunk. A szívek lelkesedése viszi el a hírt minden­hová, aihol a múlt minden szépségét kegyelettel őrzik és a jövőt aggódással, féltik. A Déryné Játékszín felépítésének nagyjelentőségű munká­jában mindeniki közreműködésére számítunk és ezért mindenkit kérünk, hogy részvényjegyzéssel minél többen és minél nagyobb hazafias lelkese­déssel járuljanak hozzá az ősmagyar fővárosban. Budán a magyar kultúra legszebb intézményének megteremtéséhez, hogy ilymódon a Magyar Fel­támadást is előmozdítsuk. A megértő szíves együttműködésért hálás köszönetet mond Buda­pest, 1938 húsvét ünnepén Herczeg Ferenc m. kir. titkos tanácsos, védnök. Balogh Elemér m. kir. titkos tanácsos, ügyvezető elnök.« (Egy darab részvény ára 100 pengő ós 3 pengő felár az alapí­tási költségek fedezetére. Fizetési feltetelek; Első részlet 13 pengő, a hátralékos összeg havi 5 pengős részletekben törleszthető. "Részvényjegy­zés és befizetés helye: a Községi Takarökpenztar főintézete és fiókiai. Szíves felvilágosítást nyújt a mozgalom irodája: I, Krisztina korút 16a. Telefón: 36-67—39.) (*) Nagy szerelem. A Metróban most mutatják be a Metró Ooldwyn egyik főslágerét, a Nagy sz, reimet, amely Molnár Fereno nagysikerű vígjátékából készült. Így szokták mondani: vígjátékából készült, de termé­szetesen a színház is más, a film is más. Ennél a nagy­szerű vígjátéknál a lehetőségig ragaszkodtak Molnár Fereno témavezetéséhez, aztán mikor már nem lehetett, el a meri kábították a szüzsét. A finomhangú szal^nvig­játékból a vége felé így lesz kacagtató burleszk, ame­rikai ízzel. Mindegy: a közönség így is hálásan és jól mulatott. A darabban sereg színész játszik, egyik jobb a másiknál, neveiket nem is jegyeztük fel, pedig meg­érdemelnék, hogy a beszámoló róluk is megemlékezzek. Viszont van kettő, akikről sokat kellene írni, elsősor­ban Myrna Loyról. Myrna Loyt, ezt a nagyon szép és nagyon tehetséges amerikai sztárt nem kell bemutatni a magyar publikumnak, hiszen sokaknak kedvence. Ebben a szerepében olyan aranyos és olyan szép, olyan tehetséges, hogy újra fel kellene fedezni. A másik re­mek szereplő William Powell. Mulatságos, férfias, ka­cagtató, szenvedélyes, elegáns és hódító, öröm nézni a mozivásznon. William Powell és Myrna Loy, ők ket­ten elegendők lennének a sikerhez, <le rajtuk kívül, mint mondottuk, még egy sereg elsőrangú színész osz­tozik benne. (B. B.) (•) Sangháj leánya. A téma egyáltalában nem új: a kínai embercsempészetről rengeteg filmet láttunk már, valóban jól megcsinált filmnek kell tehát lennie annak, amely a mai európai néző ezirányú figyelmét fel tudja még kelteni. Nincs is semmi baj. Anna May Wong művészete ezeken a kitaposott utakon is száz­százalékosan érvényesül, de kitűnő a partnere is, az embercsempészek leleplezésével megbízott kínai detek­tív. Maga a történet másodrendű fontosságú; termé­szetes, hogy a csempészeket eléri az igazságszolgál­tatás sújtó keze és az is, hogy végül szerelmi szem­pontból is megnyugtató happy-endet kapunk, a miliő aionban az, amelyről érdemes külön is írni. Exotikus kocsmák és mulatók, modernizált és motorizált csem­pészkülönítmények, San Francisco hírhedt kínai negyede éa a Csendes óceán egyik elhagyatott szigete adja a keretet a modern brigantik embervadászatának. Aki azonban azt hiszi, hogy a borzalmas jelenetek sorát kapja, nagyon is téved, mert minden izgalom ellenére emberi é# szórakoztató a film minden jeleneta, A kísérfl műsor egy oowboyfilmmel szolgál, amely őszinte és általános meglepetést keltett. Senki sem hitte, hogy 1936-ban még ilyen «lavult filmet ia lehet kfaiíteni. (K4 ZENEI NAPLÓ A Máté passió előadása A nagyhéten, húsvétkor nemcsak egyházi életűnk ünnepelhetné egyik legnagyobb ünnepét, hanem zene életünk is. Jézus kínszenvedése, halála és feltáma­dása, a benne rejlő hatalmas költői erőkkel a zeneköl­tészet lángelméit a remekművek páratlan sorozatának megalkotására ihlette. Milyen fejedelmi választékot kínál ez a nagyheti-húsvéti zeneirodalom olyan élénk, gazdag zeneélatnek, mint a mi budapesti zejeéletünkl Kórusaink, zenekaraink, élükön a filharmóniával, milyen nagyszerű koncertsorozatokkal ülhetnék mes ezeket az ünnepnapokat! Sajnos, zeneéletünk áldatlau szervezetlensége következtében azonban éppen ezek a húsvéti napok rendszerint holt pontot jelentenek a zenei évben ... Egyedül a mi kiváló Lichtenberg Emilünk és az ő lelkes együttese, a Budapesti Ének- és Zenekaregye­sület áll ilyenkor is szilárdan a posztján. Ennek kö­szönhetjük, hogy a mo6t aktuális zenei remekművek leghatalmasabbikát, Bach Máté-passio-ját ezidén is ko­moly, meggyőző előadásban élvezhette végig nagy­csütörtökön a Zeneakadémia termét zsúfolásig megtöltő közönség. A grandiózus alkotás ezúttal majdnem teljes terjedelmében került előadásra és valóban imponáló az a törhetetlen művészi energia, mellyel Lichtenberg együttese a roppant művészi feladattal megbirkózott. Igaz, csak kevés Máté-passio előadás dicsekedhetik olyan hangban, kultúrában és lélekben egyaránt ren­díthetetlenül biztos ^evangélistával«, aki annyira izzó költői átéléssel szövi az oratoriális cselekmény fonalát, mint llösler Endre. És van-e még egy Máté-passio el5­adás, melynek lirai csúcspontjára, az »Erbarme dich« ária magaslatára, egy Basílides Máriához fogható Bach­énekesnő vezeti fel közönségéit És a szopránszólók nagy művésznőjével, Báthy Annával élén, mennyi oda­adással, meggyőző művészi alázattal szolgálta Bach zenéjét a többi derék szólista, Tibor Zoltán, Kálmán Oszkár, Györy Pál, Breznoy Judit. Megkülönböztetett elismeréssel kell szótanunk az olőadás instrumentális szólistáiról is, mindenekelőtt Jeney Zoltán és Janthó Bertalan (fuvola). Pártos Ödön és Jankof Boris (hegedű) művészi játékáról és Venle Arnold egyik oboaszólójáról. Általában: a közremű­ködő Budapesti Hangverseny Zenekart ezúttal is fel­adata magaslatán üdvözölhettük. Hasonlóképpen a leg­őszintébb dicséret illeti dr. Dedinszky Gizella gyer­mekkórusát, a Skót leányiskola kis énekcselt, bár a bevezető kórus korálisa éroes /itíhangok tolmácsolásá­ban bizonyára diadalmasabban emelkedhetne ki a bachi polifónia roppant hullámaiból. A közönségnek a nagyheti szokáshoz híven le kellett ugyan mondania a hangos tetszésnyilvánításról, a lelkes tapsviharokról, lélekben azonban csak annál melegebb hálával adóz­tunk Lichtenberg Emilnek és a Budapesti Ének- és Zenekaregyesületnek nagy művészi munkájukért. Hermann Pál és Schwalb Miklós szonátaestje Két kiváló magyar művészt ünnepelt a Zeneaka­démia kistermének zeneértő közönsége: a Párizsban élő európai hírű nagyszerű csellistánkat, Hermann Pált és pompás pianlsztíkus kultúrájú zongorapartnerét, Schwalb Miklóst, aki legutóbb szintén Párizsban sze­repelt nagy sikerrel. Hermann Pál gordonkajátékában a rendikívüli zeneiséget, a tökéletes artisztikus csiszolt­ságot, az ízlés előkelőségét, a muzsikusértclem fölényét már számtalanszor méltattuk és hasonlóképpen felhív­tuk közönségünk figyelmét Schwalb Miklós természe­tes, kiforrott zongorastílusának erényeire is. tgy tehát nem 1 phetett meg bennünket a két művész összjátéká­nak tökéletessége, stiláris egysége sem. Hasonlóképpen csak természetesnek találtuk, hogy ilyen komoly törek­vésű művészek kivételesen komoly és értékes műsor k, retében hódítják meg közönségüket. Beethoven má­sodik szonátája az Opus 5-ből, Bach első szólógor­donkaszvitje, Schubert ritkán hallható, csellóra igen alkalmas a-moll Arpeggione-szonátája ée végül a mű­sort a művészi előadás szempontjából mintegy meg­koronázó Zfebussy-ezonáta: csupa legemelkcdetteb sz: 1­lemű muzsika, melynek népszerűségét (népszerűségét — méltó interpretálásban!) a müsorszi-mok ntán fel­hangzó lelkes tapeviharok igazolták. Romantikus zongoraest A zenei romantika szellemében szépen sikerült zon­goraestet rendezett két tehetséges fiatal zongora­művésznő: K. Bajkó Éva és V Paica Anny. Művészi alaptermészetükben egymástól különböző pianístaegyé­niségek találkoztak itt össze az egységesre hangolt mű­sor keretében. Paica Anny Brahms f-moll szonátájának előadásával formabiztos, tudatosan tervező, kiművelt technikájú talentum körvonalait mutatta, Bajcó Éva viszont Chopin- és Liszí-művek interpretációjával első­sorban a gazdag zenei kedély, a friss érzelmi világ ösz­tönös megnyilatkozásával hódította meg közönségét. Hogy azonban ilyen két ellentétes művésztemperamen­tum megfelelő zenei simulékonysággal és fejlett ízlés­50 75 eOőadás! HATODIK EMELET Alfred Gehri világhírű színdarabja PESTI SZÍNHÁZ Telefónasám: 115—43« sei harmonikus együttest alkothat, azt a műsort be­fejező Liszt-szám, a két zongorán megszólaltatott »Les Preludes« igazolta. a Á f>i/S APHILIS 17. Budapest 8.45: Hírek. ».«•— wAUIÜ 9.55-ig: Református istentisztelet a Kálvin téri templomból. Prédikál MurakSzy Gyula lelkipásztor. 10.*-« 11.25-lg; Egyházi ének ós szentbeszéd a belvárosi f (^plébánia­templomból. A szentbeszédet mise közben Gunda Jenő pápai kamarás, hittarár mondja. Énekel a templom ének- és zene­ka.ra Berg Ottó vezénylésével. Orgonál Kereszty Jemő. 11.38—. 12.25-Ig: Evangélikus istentisztelet a Bécsikapn téri temj)» lomból. Prédikál dr. Varsányi Mátyás budai lelkész. Énekel a Budai Evangélikus Egyházi Énekkar Mikus-Csák Istváü karnagy vezényletével. Orgonál Várkon yi Endre. 12.30: Köz­vetítés RómAból, a Vatikánból. Őszentsége XI. Pius pápa húsvéti rádiószózata, lí.Oü: Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. Vezényel Raj tor Lajos. 13.15: Őszentsége XI. Pina páipa húsvéti szózatának magyarnyelvű ismertetése. ll.OOj Hanglemezek. 15.00: 1. »Az alfiudi szarvasmai'hatenyésztés Iran Ja.« Piaosek András gazd. felügyelő előadása. 3. »Mikor van jó termőerőben a talaj?« Di Gleria János fővegyész éa Telegdy Kovács László vegyész párbeszéde. (A földművelés­ügyi minisztérium rádlóelőndássorozata.) 15.45: A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület »Homeros« énekkara. Vezényel Schnitzt Gusztáv. 16.3«: »A cseket remete-« (Kölcsey.) Bory István előadása. (Közművelődési előadássorozat: felolvasás.) 17.00: Lakatos Flórig és cigányzenekara. 17.40: A húsvéti labdarúgótorna keretében a Hungária—Slavia nemzetközi labdarúgómérkőzés II. félidejének közvetítése az MTK Hun­gária úti sporttelepéről. Beszélő Pluhár István. 18.10: »Hnavéti népszokások.« Szeudrey Akos előadása. 19.10: A rádió 6zaión­zenekara. Vezényel Bertha István. 20.00: »A piros bugyellá­ris.« Népszínmű három felvonásban, dalokkal. Irta Csecpreghy Fereno. Rádiószínpadra alkalmazta Bibó Lajos. A dalokat be­tanította Kubányi György. Kísér Rácz József és cigányzene­kara. Kendőző Gyarmatihy Sándor. Utána kb. 21.15: Hírek, sporteredmények. 21.45: Közvetítés a Spolarich-kávéházbúl. Kertész Miklós és jazzenekara játszik. 22.45: A Mária Terézia I. honvédgyalogczred zenekara. Vezényel Figedy Sándor. 24.05: Hírek kül.öldi magyarok számára. — Budapest II. U.1S —12.15-lg: Kadics Béla és cigányzenekara. 12.20: Időjelzés, időíárásjelentés. 12.35—12.35-lg: Az Operaház tagjaiból ala­kult »enekar. Vezényel Kajter Lajos. 15.00—15.40-ig: Hang­lemezek 16.30-16.50.lg: Lakatos Flórts és cigányzenekara. 18.1»— 18.55-ig: Bárányi János zongorázik. 19.00—l».25-lg: »A titokzatos mosolyú Madonnák művésze.« (Bernardo Luini.) Fark«« Zoltán előadása. J9.U0—J9.55-lg: »Technika és kultúra.« Bloskel Jenő műszaki főtanácsos előadása. 20.00—30.25-lg: Hí* rek, sport- és lóversenyeredraónyek. Í0.36—21.45-Ig: Hanglemez zok. — Telefónbirmondó. 8.45—15.00-lg: Budapest L műsora. 15.00—15.40-lg: Budapest II. műsora. Ut&na: Budapest L műi sora. — Közvetitőálloraások. Egész nap: Budapest I. műsora. — Rövidhullámon. 19.52 méteren. 15.00—16.00-ig: Az Euoharisz* tikos Kongresszus szenténekeiből. Énekel a Budai Szont Ce­cil ia Kórus, vezényel Bárdos Lajos (vtaszt'elvélel). Húsvéti harangszó az óhazából (viaszfelvétel). »Hitvallás.« (Magyar Hiszekegy.) Papp-Váry Elemérné verse. _ Szavalja nzomolán­kai Kowáoh Ernő (viasz-felvétel). Dohnányi: Pastorale. Elő* adja az Operaház tagjaiból alnkutl zenekar, vezényel Kajter Lajos (viaszíelvétel). Angoinyelvű hírszolgálat. »Magyar nó­ták.« Szepessyoé Gádor Mária énekel, kíséri Vidák József és cigányzenekara (viaszfölvétel). ..Mit Uzon a rádió?« Magyar Bis-zekegy. 32.88 méteren. 1.00—2.00-ig: Az április 17-én 15.00-« 16.00-ig: közvetítendő rövidhullámú műsor. BS ÁPRILIS 18» Budapest I. 9.45: Hírek. 10.00—11.10-lg: Egyházi ének ós szent­ebszéd a koronázó főtemplomból. A szentbeszédet mise köz* ben Puszta Sándor leányfalui lelkész mondja. Énekel a temp­lom énekkara Sngár Viktor vezetésével. Orgonál Várhelyi Antal. A magánszólaiuokat énekli Sennyei Szabó Ilona, Leu* bardt Aranka, Harangozó János, Horváth László. A hegedő* szólamot Holtmann lfezsö játssza. 11.15—12.15-lg: Görög ka« tolikus Istentüs-ztelet a Rózsik torén lévő gür. kat. plél áni»« templomból. A szontbesiédet mi«e közben 'dr. Krajnyák Gá­bor tb. kanonok mondja. Énekel a plébánia vogyesknra ifj. SwHnexszky János vezénylésével. 12.20: Időjelzés, Időjárás« jelentés. 12.30: Hanglemezek. 13.30: »Világhíiadó.« Dr. Mátlié Elek előadása. 13.15: Vidák József és cigányzenekara. 14.50: »Mese a Husvét-szlgetekről.« Matolay Tibor előadása. 15.15« A Józsof nádor 2. homvédgyalogozred zenekara. Vezényel Seregi Artúr. 16.25: »Respighi emlékezete.« Farkas Ferenc elő­adása (hanglemezekkel). 17.15: Szalónötös. 17.50: «.Hogyan ké­szül Budapest az eucharisztikus világkongresszusra?« Hely* sv.ini hangképok. összeállította Filótás Liil (lemezfelvétel). 18.40: Gyen«« Anna (Anna Iloselle) énekel, zongorán kínért Polgár Tibor. 19.10: -.Rúzsát vagy szagiftty. Dr. Tótih László clbüsz.élése. 18.40: »Rádlóegyv'olcg.« Összeállította és vezényli id. Stephanides Károly. Közreműködik a Budapesti Hang­verseny Zenekar, Dobay Lívia, Orosz Júlia, az Operaház tag« jai, Orosa Vilma, Galelta Ferenc, Sárdy János, az Operalma üigja, dr. Saedő Miklós és vegyeskar. 21.10: Hírek, sportered­mények. 21.30: Közvetítés a Pannónia-szállóból. Bura Sáudor és cigányzenekara muzsikál. 22.30: Közvetítés a Dunapalota­szállóból. Megyeri Gyula és jazzenekara játszik, Mílilóssy András énekei. 23.30: Hanglemezek. 24.05: Hírek külföldi ma* gyarok szamára. — Budapest II. 11.15—12.15-lg: Országos Fos­tászenekar. Vezényel Eövdösh János. 17.55—18.25-ig: Szalón. ötüs. 18.30—18.55-ig: »A Csendes óceán partvidéke.« Dr. Pécsi Albert előadása. 19.00-19.Jj-lg: Ketter Ernő és Csillén- Béla zoogora-hegodüszonáiákat ad elő." 19.40- 20.G5 .lg: »A legjobb magyar sakkcsapat.« G. Rélhy Pál előadása. 20.10—29.30-i^-j Hírek, sport- és lóversenyieredmények. — Teletóiiliírmoniló. EáóüZ nap: Budapest I. műsora. — Közvetltíállomisok. Egész nap: Budapest 1. mí^ora. EB ÁPRILIS 19. liudapost I. í.45j Torua. Utána: Hanglsmezek. Kb. 7.20; Étrend, közlemények. 10.00: Hírek. 10.20 Bem apó Erdélyben.« Irl« Molnár Endre (felolvasás). 10.45: Nyári külöttruhálc (felolvasás). 12.06: Ha­rangszó, időjárásjeleutés. 12.05: Haliák Árpád zongorázik, Varga Tibor hefrediil, zongorakísérettel. Közben kb. 12..V); Hírek. 13.20: Időjelzés, időjárásjelontés. 13.30: A rádió szalón­zenekara. 14X15: Hírek. 14.50 A rádió müsorauak ismertetése. 15.00: Élelmiszerárak. 16.10: Asszonyok tanácsadója (Arányi Mária előadása). 16.45: Idüjolzée, időjdrásjelentés, hírek. )7.00: »Magyar táj maüyar szemmel.» (Erdély a 19. században.) Dr. Tolnai Gábor előadása. 17.30: Mekényesi Dalárda. Vczényol Reldl Sebestyén. 18.00: »Hogyan ka.phatunk épiilotátalakít'ás­hoz és tatarozáshoz hitelt?« Ifj. lieischl Ágoston iparügyi min. építészmérnök előadása. 18.20: Gáti István brácsáik zongorakísérettel. 18.50: »A rádió halottai.« Lambrecht KáU* máu. Bevezetőt mond Haraszthy Lajos. Lambrecht iválmno Hermán Ottóról tartott rádioelőadásit felolvassa Kowácb Ernő. 19.30: Hanglemezek. 20.20: Szathmárv István verseitől ad elő. 20.40: Közvetítés a Vadásckürt-szállóból. l'ertis l'ali és oigányzeneksra muzsikál. 21.35: Hírek, időjárásjcleutés. 22.00: A »Dán négyes«. Tagjai: Lund Christiansen (zongo±a), Erling Bloch (hegedű). Torben Sve,ndsen (gordonka) és Gil­bert Jespersen (fuvola). 23.00: Közvetítés a Nmvyork-káié­házból. Mikulai Gusztáv és jazzenekara játszik. 21.05: Hírek külföldi magyarok számára. _ Budapest II. 18.00—18.15-ig: Strau.se Richárd: Burleszk, zongoraszólo (Elly Ney; hang­lemez). 18.20—18.45-lg: Francia nyelvoktatás (dr. Garzó Mik­lós). 18.50—19.25-lg: Hanglemezek. 19.30—19.55-Ig: A földműve­lésügyi minisztérium mezőgazdasági félórája. 20.011—20.2(l-lgj »Egy francia-amerikai író.« (Julien Green.) Dr. Benedek Mar­cell előadása. 20.25—20.45-ig: Hírek. — Telefonhírmondó. 6.45— II.20-lg: Budapest I. műsora. 11.20—11.5«-lg: A TeleMnhírmondó külön műsora (szórakoztató lemezek). Utána 15.25-lg: Buda­pest I. műsora. 15.25—15.5.vlg: A Telefonhírmondó külön mű­sora (művészlemezek). Utána: Budapest I. műsora. — Kőzve* titőállomások. 6.45—19.30-ig: Budapest I. műsora. 19.30—19.55-lgi Budapest II. műsora. Utána; Budapest I. műsora. 4 1 k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék