Pesti Napló, 1938. december (89. évfolyam, 251–275. szám)

1938-12-22 / 268. szám

10 Csütörtök PESTI NAPLÖ 1938 december 22 — A Protestáns Irodalmi Társaság közgyűlése. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság szerdán este tar­totta közgyűlését a dunamelléki református székházban. Kapi Béla evangélikus püspök Hegedűs Lóránttal elnö­költ a gyűlésen. Kapi püspök bevezető szavaiban azt fej­tegette, hogy a társaság egyaránt kívánja szolgálni a protestantizmust és a nemzetet. Éppen a protestantiz­mus sokat tehet, hogy a nemzeti öncélúság eszméje kel­lően fejlődjék, — nagy szüksége van ennek különösen ma. Kesztler László evangélikus egyetemes pénztáros anyagi, Szabolcsba László budahegyvidéki református lelkipásztor főtitkári jelentést adott elő. A »Protestáns Szemléc-hez Makkal László múzeumi tisztviselőt helyet­tes szerkesztőnek hívták meg. A közeljövőben sajtó­kongresszust rendeznek, később protestáns zeneszerzők közreműködésével hangversenyt, tavasszal pedig az egyik fölszabadult felvidéki városban díszközgyűlést. A lelkipásztorok között taggyüjtési mozgalom indul. Vita folyt a program felett, többen a protestáns egyházi sajtó megfelelő védelmét kívánták, majd a közgyűlés köszö­netet szavazott a társaság távozó titkárának, Vácz Ele­mérnek, aki Szabolcs vármegye főlevéltárosa lett. — Meg akarta lincselni a tömeg a gyermek­gyilkos argentínai banditákat. Buenos Airesből jelentik: Corrlobában, Cordoba tartomány főváro­sában, egyhónapi széleskörű nyomozás után oinkostársával együtt sikerült elfogni a kilenc­éves Stutz Martha elrablóját. A gyermekrabló bűntársa a gyermek holttestét feldarabolta és elégette. Cordoba lakossága megrohamozta a hét gonosztevőt szállító rendőrségi gépkocsit, később pedig a törvényszék épületét, hogy menlincselje a gyermekrablókat. A városban a rendőrség őr­járatainak kellett helyreállítania a rendet. — Hészeg ember beverte a kirakatot. Szerdán este a legforgalmasabb esti órákban egy részegen dülöngő em­ber ment végig a Rákóczi úton. Amikor a Metropole szálló étterme elé ért, hirtelen megállt, zsebéből követ vett elő és te'jes ereiével belevágta az egyik nagy üveg­táblába. Az üvegtábla nagy recsegéssel-ropogássai össze­tört. Négy csoportosulás támadt, rendőrt hívtak, aki a részeg embert előállították a VII. kerületi kapitányságra: Az éjszakai órákig még nem tért magához alkoholmámo­rából, nem tudták kihallgatni. — Tűz a sashalmi baraktelepen. Szerdán a kora hajnali órákban a sashalmi állami lakótelep egyik hatalmas, százméteres baraképülete ismeretlen okból kigyulladt. A helybeli önkéntes tűzoltóság, majd a kör­nyék valamennyi önkéntes tűzoltója megfeszített erővel dolgozott a tűz oltásán, azonban a faépületen egyre jobban elharapózó lángokkal nem bírtak. Segítségül hívták a budapesti tűzoltókat, akik már látták, hogy az épület menthetetlen — a rossz vízszolgáltatás külön is nehezítette az oltást — és így csak arra törekedtek, hogy a környékbeli épületeket megmentsék. Sikerült a tüzet lokalizálni, a hatalmas épület azonban porrá égett. Lakói nagy pánik közepette csekély holnj'jukból alig valamit mentettek meg; a hatóság gondoskodni fog új lakásról számukra. — A Magyar Női szemle decemberi számában Eglan­tyne Jebb-ről, a háborúutáni nemzetközi gyermekvédő akció elindítójáról, Vajkai Júlia Éva, a Save the Chil­dren Fund magyarországi munkaiskoláinak vezetője, írt cikket; Hoffmann Marianne javítóintézeti igazgató, a nők gyermekbírákként való alkalmazásáról értekezik; Prahács Margit, budapesti egyetemi magántanár, ismer­teti Czeke Marianne most kiadott munkáját, Brunswick Teréz grófnő naplóinak első kötetét; Urr Ida orvosnő­írónő a kassai bevonulásról számol be; Tölgyesi Felicia Pozsony Mária Terézia-korabeli barokk építöművészetét ismerteti; Surányi-Unger Tivadarné a családi munka­bér kérdésével foglalkozik; Mglatinszky Vilma, szemé­lyes tapasztalatai alapján, egy németországi női munka­tábor életéről ad képet; Hrabovszkyné Révész Margit Baranyai Erzsébet habilitációs munkáját ismerteti a pedagógiai lélektan köréből. A lapot Dedinszky Gizella színházi kritikái, Tápay Szabó Gabriella képzőművé­szeti kiállításokról szóló cikke és Marik Klára film­kritikája egészíti ki. A Szemle még híreket közöl a női nagyvilágból és beszámolókat az Egyetemet és Főisko­lát Végzett Nők Egyesületéből, a MONE orvosnői cso­portjáról és a Soroptimista Egyesületről. — BEKÜLDÖTT TIIREK. - CSÜTÖRTÖK. NAPIREND. — Múzeumok. — Történeti (történet, régészet): 9—'/i3. — Iparművészeti: 9—Vi2. — Néprajzi: 9—</i2. — Hopp: 9—>/:3. — Szépművészeti (régi és modern képtár; közép- és újabbkor! eredoti szoborgyüjtemóny; grafika): 10— 1'1,2. — Uj Magyar Képtár: 10—*/i2. — Levéltár: 9—Vi2. _ Mezőgazdasági: 10—1. — Akadémia (V ö r ö s in a r t y-s?oba): 10—12. — Erzsébet: 9—V»2. — Báth: 9—'— Királyi várpalota: 9—4. — Ország­háza: 9-4. — Növénykert: 8-12, 2-től alkonyatig. — Aquincumi: 0—12. 3—fi. — Várhegybarlang: egész nap. — BÖME: 9—12. — Könyvtárak. — Fővárosi: 9—7. — Akadúmiáé: 3—7. — Széchenyi: 9—2. — Statisztikai: 8—2, 3—6. — Technológiai: S—8. — Iparművészeti: 9—Vt2. — Mezőgazdasági: 10—V«2. — Kereskedelmi és Iparkamaráé: 9—12. — Vakoké: 8—12. 2—5. Egyetemi: 8—8. — Kiállítások. — Országgyűlési Múzeum (1Ü14—1924. tíz év politikai története): 9—V«2. — Szépművé­szeti Múzeum (Lord Rothermere gyűjteményének válo­gatott képeiből rendezett kiállítás): 9— 1/«2. — Műcsarnok (őszi tárlat; felvidéki kiállítás): 9—</i2. — Műterem (gyűjte­ményes kiállítás): 10—6. — Nemzeti Szalon (karácsonyi ki­állítás és vásár): 9—5. — Tamás-Galéria (karácsonyi kiállí­tás): 10—6. — Szentföldi Múzeum (képzőművészeti kiállítá­sok): 9—12. 3—5. — Ernst-Múzeum (Barosay Jenő, D é b 1­H u b e r István festőművészek és Székessy István szob­rászművész kiállítása): 9—4. Iparművészeti Tárlat: 10—7. — ELŐADASOK. — A magyar zsidó szabadegyetemen Balla Imre: »A fém- és vasipar új útjai és lehetőségei«, 6-kor; Nagy Tivadarnál »Női foglalkozások«, 7-bor (Wesselényi li. 7). - KÜLÖNFÉLÉK. — A Középponti Katolikus Kör Igazgatóvá! asztmány a (Molnár u. 11.) ma este 7-kor ülést tart. — A pesti izr. hitközség terézvárosi Ifj. csoportja (Wesselényi u. 7.) ma este '/i9-kor Chanuka-estet rendez. — A MIEFIIOE vasárnapi közgyűlésén a következő tisztikart Választották meg: elnök Reiebard György, társelnök Hajós Pál József és Schnábel László, alelnök Klein Imre és Silborfeld Andor, főtitkár Neumann Tibor, íőpénztáros Schwaroz Ervin, főellenőr Róth György, főjegyző Turi Pál, főkönyvtáros Lakatos L. Lajos, ház­nagy Wolf Marcell, bájglnök Gróf György, titkár feahwarcz Éva és Herschkovits László, pénztár«» Zala Júlia és Grósinger Sán J'>r, ellonőr Szmák Zol­tán és Palotás Endre, jegyző Bródy ßva és Fischer Krisztina, könyvtáros Krausz József. Élőket nézek Mécs László új verskötete Aránylag meglepően rövid idő lefolyása aJatt vívta ki Mécs László a legnépszerűbb magyar költő nevét és ha ennek a gyors, irodalmi és — mondjuk — erkölcsi beérkezésnek okait keressük, a magyarázatot nemcsak poétikai-formai, hanem tartalmi téren is megtalálhatjuk. Mécs László időszerű költő — tudja, hogy mi az, amit a széles rétegek hallani, olvasni akarnak; megérzi a leve­gőben lévő gondolatokat, eszméket — és nagy­szerű tehetséggel tudja azokat költői formába ön­teni. Ez a magasabb értelemben vett aktualitás az egyik fő jellemvonása Méos költészetének, a másik pedig az, hogy Mécs László kiemelkedően és hangsúlyozottan katolikus költő. A katoliciz­mus örök, nagy gondolatai űjra és újra visszatér­nek nála, de olymódon, hogy vállalja a katoliciz­mus minden korszerű követelményét és szociális kötelezettságét. így azután többnyire erőteljesen harcias hangot üt meg verseiben és ezt a harcias aláfestést az utóbbi időben aránylag ritkábban enyhíti a katolicizmus mindent átfogó szeretett­nek hangoztatása. Üj kötetének címe egyben programjelzés is. Jézus tanácsára hivatkozva (»A holtakat hagyd, hadd temessék a holtakat!«) elfordul a tegnaptól, a múlttól. Hogy a vidámság ritmusában törés ne essék, én most már csak élőket nézek — mondja — éa e/t a célkitűzést mindvégig állja is. Ott, ahol barátairól: az állatokról, a növényed­ről, a Napról és általában a természetről Ír mély­érzésű strófákat; de ott is, ahol szivét, ezt a »fur­csa szerzetet« ilyesformán jellemzi: Ha hallja bimbók pattanását, szirmok vagy csillagok hullásét, vagy ha keresztjén egy nagy nennet vérzik s a zengőn csurgó esöppek pirosra festik át a csöndet; dalol szivem, e furcsa sgerzet. önmagát jellemzik a Siratófal komor sorai is: Kortárs vagyok. Élek, mert ea o törvény: imádkozom, dolgozom, nevetek. Bár reng a föld itt mindent összetörvén, egy gyémántfal, az emberszeretet áll: minden kőnek Krisztus-arca van s hogy engem is ne nyelje^ el az örvény:, e falnál, gyónva, kisírom magam. Itt mintha már-már bizonyos ellágyulás is érezhető volna, ráeszmélés arra az egyenlőtlen harcra, amely öröktőlfogva dúl a világ és az em­ber között. De ez az ellágyulás csak látszólagos, vagy legalábbis gyorsan mulandó. Mert néhány perc múlva már feltűnő vádiratot ír a »tiszteletre érdemetlen kivételek«, a »langy-meleg« papok ellen, majd pedig maró gúnnyal végleg temetni akarja a polgárt és a polgári gondolatot, szinte szándékosan megfeledkezve arról, hogy egész osz­tálynak vagy társadalmi rendnek ritkán van álta­lános érvényű hibája és hogy az egyesek kisiklá­sait aligha vállalja a közösség... Viszont törté­nelmi távlatba állítva is megrendítő, amikor érez­hetően a szíve mélyéből buggyannak ki a szavak: Igaz, van álmunk a közös Akairól, de mindenféle fajta stréberek, akarnokok törtek fel a pokolból s szétverték mindég a jó emberek nyáját, ne tudjon soha összemenni. Az emberfaj nem akar boldog lenni! A jelen borús, a jelen sötét, de a költő jós­szeme a jövőt is látja: a szépség-mag el van vetve a földbe és eljön majd a kikelet napja: De egyszer majd a fehér őrületnek napként véget vet az Isten Szive; kérgén a viláalelkiismeretnek a hó elolvad. Boldogság-eretnek, lator lesz, nem hős, a/ci vért csapol. A Föld megújul: emberré születnek a történelmi téboly-tánc alatt lent álmodó szépség- s jóság-vetések. Talán sokat idézünk, de szükségesek ezek az idézetek, hiszen csaknem minden vers állásfogla­lás és ezekből az állásfoglalásokból alakul ki a költő világképe. Amely néha talán meghökkent egy-egy merész szókimondásával, mint a már em­lített Puhány című versben, vagy szokatlan ha­sonlatával, mint a Gyereksírás az éjszakában strófáiban, de mindenütt, kivétel nélkül, nagyon őszinte és nagyon emberi. És ez bs őszinte és em­beri hang a kötetnek talán legnagyobb értéke, A kötet legszebb tanítása pedig, amely egyben em­beri-költői hitvallás, ebben a pár sorban található meg: De szenteken túl. Krisztuson túl minden embersziv összekondul, ha jó, a Föld bármely helyén él, mert minden szív természeténél fogvást keresztény, akkor is, ha nem érte a szentségi krizsma. Szép és ritka hang ez ebben a keserves világ­ban. (k, i.) — Amerikába utazik és Roosevelt elnök vendége lesz a norvég trónörököspár. Washingtonból jelentik; Mint a külügyi hivatal közli, a norvég trónörököspár április végén kéthónapos utat tesz az Egyesült Államokban. A noryég trónörökös megnyitja a newyorki világkiállítás norvég pavillónját s azután tanulmányutat tesz Ameri­kában. Roosevelt elnök meghívására a trónörököspár Hj doparkban fog tatai. „ 3 NMGY REGEJMYS1KER! Hevesi Andrása Irén Egy különös szerelem története Tersánszky Jenői A vezérbika emlékiratai Végre egy'vidám könyv Kovács György i Erdélyi tél Erdély döbbenetes társadalmi rajza Cserépfalvy-kiadás Kapható Ai E»t könyvkereskedésében, Erz»ébet körút 18 - 20 — A főváros vásárlása az Iparművészeti Tárlaton. A főváros az Első Magyar Országos Iparművészeti Tárlat ton számos műtárgyat megvásárolt. Múzeuma részére a következő iparművészek által készített műtárgyakat vette meg: Ohmann Béla, Okrutzky Erzsébet, Méhely, Mária, K. Holéczy Etus, Hiesz Géza, Báthory Julia, Herendi Poroellángyár, Zsolnay Porcellángyár, Gorka Géza, B. Cser Jolán, Deleviczényi László, K°7ák József. Az Első Magyar Országos Iparművészeti Tárlat (V., Mária Valéria ucca 12. sz.) karácsony előestéjén, 24-én délután 5 óráig van nyitva, 25-én egész nap zárva van, 26-án 2 óráig, a következő hétköznapokon 10—7-ig, Újév papján 2 óráig van nyitva, — Véletlenül elsült a fegyver az Iskolai céllövésze­ten, megsebesítette az egyik diákot. Szerdán délelőtt a Wesselényi uccai fiókereskodelmi iskola felsőéves diákjai a tornateremben eéllövészeti gyakorlaton vettek részt. Az egyik diák, hogy céltábláját megigazítsa, eltávozott helyéről, fegyverét azonban otthagyta. Egy másik fiú felemelte a fegyvert, amely töltve volt és véletlenül elsült a kezében. A golyó az arra haladó Mészáros János húszéves diák lábába fúródott. A kihí­vott mentők megállapították, hogy a sérülés nem 6Úlyos, a golyó megakadt az izomzatban és nem ért csontot. A mentők Mészáros Jánost beszállították a Bókus­kórbázba. — A Felvidéki Egyesületek Szövetségéncklköszönete. Fekér­tok a következő soruk közlésére: A Felvidéki Egyesületek Szö­vetsége Hölgy bizottsága ez úton mond hálás köszönetet azoknajt ai iklozabkéstt felvidéki hölgyeknek, akik lelkesein gyiijtve a tiatry akcióban, még u Felvidéki Szövetség útján is küldöttek ajándékot az új határmen,ti felvidéki falvak és városok iskolás­gyermekeinek, hogy első magyar karácsonyuk boldog legyen, ötvenkét sgoretetláda indult Gatónta. Szene, Nagyvázsony. Ko­márom. Rimaszombat. Losonc, Lice-Gice. Ungvár és környéke, liozanyó. Munkács, Beregszász. Kassa községekbe é-s városokba. Külön kösziJnetet mondunk Kölc»ei-K<mde Mihályné, vitéz dr. Csatlió Béláné, Jeszenssky Ödönné. Tenyigey Manczur Lajosaié, Dohay Kirolyné, Haiden Elemérné. Tomcsányi Gézápé. Gerlóczy Béláné nemes közreműködéséért. Köszönetet mond a Szövetség a Sze irt Margit-gimnázium igazgatónőjének és a Kinder Tteiffera Óvoda vehetőjének. — Az a nemzet, ahol ily hazafias lelkese­déssel nyilatkozik meg az áldozatkészség, az a természetes fej­lődés útján halad és virágzás vár rá. Ertl Sándoraé és Gálne Kereken Ara. — Letartóztattak egy álorvost. Szerdán délelőtt a fő­kapitányságra előállították Wiederkehr Jenő 48 éves ál­orvost, a rendőrség régi ismerősét, aki legutóbbi bün­tetése óta, mintegy két es7.tendeje nem szerepelt a bűn­ügyi krónikában, de a napokban két feljelentés is érke­zett ellene. Kijárási szélhámosságért jelentette fel Haj­dán László vízvezetékszerelő. Egy találmányával p«dig Herr Lajos ügyvédnél járt, akitől 10(>0 pengő kölcsönt vett fel, majd nem jelentkezett. Wiederkehrt kihallga­tása után okirathamistíás és csalás büntette, valamint családi állás elleni vétség miatt letartóztatták. — Bajtárskeresés. Károly csapatkereszt megszerzési végett kérem azon bajtársamat vagy tiszt urat, aki az erdélyi román fronton Elektro Kompagni 2-nél szol­gált, tudassa címét, lehet telefonon is. Grünfeld Sándor villanyberendező, XIV., Nürnberg u. 22. Telefonj 49—99—50. — Elmarad a Nep fővárosi szervezetének esü­türtökl klubnapja. A Nemzeti Egység Pártja székes­fővárosi szervezete központjának december 22-i, csü­törtöki klubnapja — a karácsonyi ünnepekre való tekintettel — elmarad. A legközelebbi klubnapot a párt január első felében tartja meg, melyre külön meghívókat küldenek szét. — Halálozás. Szenté Arnold nyug. állami felső­kereskedelmi iskolai tanár 76 éves korában, kedden este meghalt. Temetése csütörtökön délután három órakor Veszprémben lesz. Szente László, Az Est-lapok munka­táras* aa elhunytban édesatyját gyászolja. Marosjárai Rozsnyay károly oki. kultúrmérnök és gazdász, ny. földművelésügyi min. tanácsos 76 éves korában december 20-án meghalt. Temetése december 22-6p, csütörtökön délután három órakor lesz a kis­pesti újtemető halottasházából. Csizmadia László szerkesztő temetése csütörtökön délután félnégy órakor lesz a farkasréti temetőten. Balogh István ny. h. postaigazgató, Arad város utolsó pályaudvari magyar postafőnöko december 18-án, életének 71, évében rövid szenvedés után elhúnyt. Te­metése szerdán délután volt a rákospalotai közteme­tőben. Rfichmann József hernádnémeti kereskedő -folyó hó 14-én, nyolcheti szenvedés után, 62 éves korában elhúnyt. Temetése nagy részvét mellett folyó hó 15-én volt. 3502/2 193S vh. aim Árverési hirdetmény Dr. Reln Antal budapesti ügyvéd által képviselt Spiegel Menyhért végre­hajtónak végrehajtást szenvedettek ellen az újpesti kir. járásbíróság 5536/1938/4 számú végrehajtást rendelő kiadmánya folytán foganatosított s az újpesti kir. járásbíróságnál Pk. 5940/1938 sz. alatt lajstromozott végrehajtási ügyében a végrehajtást, árverést az 1881 : LX. t.-e. 102. 8-a értelmében a végrehajtó kérel­mére 200 ar. P tőkekövetelés és jár., elrendelem. Az árverés megtartására az I, r. végrehajtást szenvedett lakásán és a 11. r. végrehajtást szenvedett bútor­üzemében Újpesten, Jókai-utca 26. szám alatt, határidőül 1938. évi december hó 22. napjának délután 2 óráját tfizóm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt 3103 P 50 f becsértékfl bútorokat, öltönyt, csillárokat, kocsit, gyalupadokat, munkában levő hálókat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek el fogom ádni. UlpMtM), 1938 november 22. CIwíMjü** aláírás, kir. bír. végrehajtó 1 i 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék