Pesti Napló, 1939. január (90. évfolyam, 1–25. szám)

1939-01-10 / 7. szám

10 Kedd "PESTI NAPLÓ 1939 január 10 Károly román király és Pál jugoszláv kormányzóherceg tárgyalásai Bukarest, január 9. Károly király, aki szombaton Arad környé­kén vadászaton vett részt, vasárnap folyamán Bánlakra érkezett, ahol húgának, Erzsébet volt görög királynénak birtokán tartózkodik. Ugyan­ide érkezett Pál jugoszláv kormányzóherceg. Pál herceg és Károly király hétfő délben még Bán­lakon tartózkodott. Tárgyalásaik tartalmáról ez­ideig nem közöltek semmit a nyilvánossággal. Itt még nem tudják, vájjon Károly király és Pál kormányzóherceg találkozásának különleges poli­tikai jelentősége van-e. Minthogy a tervbe vett vadászaton a bukaresti diplomáciai testület több tagja is résztvesz, felteszik, hogy a két államfő szokásos külpolitikai eszmecseréjéről van szó. ( • ' . Románia és Jugoszlávia magatartása a totális államokkal szemben London, január 9. Károly román király és Pál jugoszláv kor­mányzóherceg találkozója bukaresti Reuter-táv­irat szerint nagyfontosságú eszmecserére adott alkalmat. Különösen érdekes kérdés, hogyan ala­kul ezeknek az országoknak magatartása a totá­lis államokkal szemben. A németországi menekült zsidók ügye a Nemzetközi Fizetések Bankjának igazgatósága előtt Bázel, január 9. (Havas.) A Nemzetközi Fizetések Bankjának igazgatósága hétfőn délelőtt ülést tartott, amelyen többek között a németországi zsidó menekültek ügyével is foglalkoztak. Arab memorandum Mussolinihoz és a pápához Palesztina ügyében Róma, január 9. (A Pesti Napló tudósítóiának telefón­jelentésfi.) (United Press.) Ishak Bandak, az arab nem­zeti tanács titkára, a Pesti Napló és az United Press munkatársával folytatott beszélgetese so­rán közölte, hogy a legfőbb arab nemzeti tanaos nevében és megbízásából memorandumot nyúj­tott át a Ducenek, akit arra kért fel, hogy Chamberlainnel folytatandó tanácskozásai során követelje tőlp azoknak a kegyetlenkedéseknek megszüntetését, amelyeket Palesztinában az an­gol csapatok követnek el az arab lakosságon. A memorandum rámutat arra, hogy az elokeszu­let alatt álló londoni kerekaszta konferencia már eleve sikertelenségre van karhoztatva, na azon nem a jeruzsálemi nagymufti lesz az arab küldöttség vezetője. Ebben az emlékiratban egyébként az arabok a következő négy követelésüket terjesztik Musso­lini elé, azzal a kéréssel, hogy tovabbitsa azokat a napokban Rómába érkező angol kormanyter­fiakhoz: 1. Az arab Palesztina függetlenségének élis­2. Äz angol mandátum alapjául szolgáló sta­tutum megváltoztatása és olyan szerzódessel való helyettesítése, amilyent Anglia Egyiptommal es Irakkal kötött. Ezzel kapcsolatban független arab kormány alakítása. ... 3. A palesztinai zsidó nemzeti allam letesite­sére irányuló terv végleges elejtése. # . 4. A zsidó bevándorlás megszüntetese es ingat­lanok zsidók részére való eladásának megtiltása. Végül közölte Bandak, hogy ezt az emlékira­tot eljuttatta a pápához is. Súlyos fegyházbüntetésre ítéltek három valutacsempészt (Saját tudósítónktól.) Deutsch Lipót és fivére, Deutsch Jenő tejkihordók pengőkiajanlas es va­lutaüzérkedés bűntettével vádolva kerültek a bun­tetőtörvényszék Lengyel-tanácsa ele. A vadirat szerint a fivérek, akik egy nemzetközi valuta­csempész társaság tagjai, nagyösszegu pengőt es valutát csempésztek ki az orszagbol. A bíróság előtt a vádlottak tagadták bűnös­ségüket. Arra hivatkoztak, hogy csak rokoni láto­gatásra utaztak külföldre, de valutát nem csem­pésztek. A bizonyítási eljárás lefolytatása után a tor­vényszék bűnösnek mondta ki mindkettőjüket a vádirat értelmében és ezért Deutsch Lipótot há­romévi, Deutsch Jenőt pedig kétévi és háromho­napi fegyházra, valamint kétszáz pengő pénzbün­tetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős. Rosenberg Izsák sátoraljaújhelyi kereskedő szintén valutaesempészéssel vádolva került a bün­tetőtörvényszék Lengyel-tanácsa elé. Ellene is az Volt a vád, hogy nagyösszegű pengőt és valutát juttatott egy zürichi bankhoz. Ö is tagadta bűnös­ségét. Hangoztatta, hogy cseh területen vette át tiz értékeket és onnan vitte Zürichbe. A bíróság ftzonban megállapította bűnösségét és kétévi fegy­házra, háromszáz pengő pénzbüntetésre ítélte, egy­ben kötelezte 300 pengő vagyoni elégtétel megfi­eetésére. Ez az ítélet sem jogerős. A vasárnap rendőri Krónikája Betörések tömege volt vasárnapról hétfőre virradóra a fővárosban. Hersch Mendel cipészmester Osengery ucca 23. számú házban levő lakásáról 2000 pengő értékű ékszert ós készpénzt, a pestszenterzsébeti Corvin mozibál egy 600 pengő értékő vetítőlencsét, Kubicsek Sándor gyógyárukeres kedő Nagymező ucca 52. számú házban levő lakásáról 800 pengőt, Vakul szűcsmester Kecskeméti ucca 11. számú házban levő üzlethelyiségének kirakatából egy 500 pengő értékű ezüstrókát, Breyer Gusztáv Kispest, Üllői út 135. számú házban levő lakásáról 4000 pengő értékű ruhaneműt és ékszert vittek el ismeretlen tet­tesek. Vasárnap éjjel a Kálvária tér 13. számú ház­ban Sumi Károly vendéglőjében az őrszemes rendőr tettenérte Roth József 23 éves napszámost, amint éppen egy vaskazettát igyekezett felnyitni. Rablótámadás történt vasárnap este a pestszentlőrinci Szemere-erdő­ben. Tóth Jánosné ócsai asszony Budapestről Pest­szentimrén kereszitül gyalogszerrel ment Ócsa felé. A Szemere-erdőben pénzt vagy életet kiáltással két férfi nekitámadt, a földre teperték ós elrabolták pénzét. A rendőrség keresi a támadókat. Öngyilkos lett vasárnap reggel a Podmaniczky uccai MÁV kórház egyik különszobájában Heimler Lajos MÁV műszaki tanácsos 59 éves felesége. Törülközővel felakasztotta magát az ablakkilincsre, mire rátaláltak, már halott volt. Gyógyíthatatlan beteg volt. — Pál Péterné 30 éves asszony Csepelen, Kossuth Lajos ucca 38. számú házban nagymennyiségű mérget vett be, hozzátartozói eszméletlenül találtak rá. Nyomora miatt akart meg­halni. — Rabszky Béla 44 éves gimnáziumi tanárt, aki a tavaszmezőuccai gimnáziumban tanított, néhány hó­napja idegbajjal kezelték. Karácsony óta súlyosabbra fordult állapota. Vasárnap éjszaka három órakor a tanár felesége férje dolgozószobájából revolverdörre­nést hallott. Odaszaladva, férjét íróasztala előtt ülve, kezében Browning-pisztollyal találta. Ebben a pilla­natban Rabszky az asszony szemeláttára mégegyszer magára lőtt, majd amikor az sikoltozva anyósáért ro­hant, harmadszor is mellbelőtte magát. A kihívott mentők az eszméletlen embert a Bókus-kórházba vitték. Állapota reménytelen. összeütközött két autó a Kerepesi út 19. számú ház előtt. Szintey Mária 18 éves kereskedelmiiskolai tanuló, aki az egyik kocsiban ült, kizuhant az úttestre ée megsebesült. A Horthy Miklós kórházba vitték. Körözést adtak ki egy volt bác9madarasi tanító, Vakula István ellen. A 39 éves volt tanító nyomorgóit és egy régi ismerőse, Nagy László pincér Visegrádi ucca 22. számú házban levő lakásán húzódott meg. Hétfőre virradóra a pincér hazamenet üresen találta a lakást, amiben holmijából semmi sem maradt. Körözést adtak ki Vakula ellen, akit a lakás kifosztásával gyanúsítanak. Katonatiszti egyenruhában szélhámoskodott két fiatalember, Mészáros János 29 éves munkanél­küli lakatossegéd és Várnagy Károly 26 éves munka­nélküli magántisztviselő. Kereskedőktől különböző áru­kat csaltak ki, — a befutott feljelentések szerint — amelynek ellenértékét nem fizették meg. Előállították őket a főkapitányságra, ahol beismerték, hogy a Teleki téren vásárolták a hadnagyi egyenruhát és katonatisztnek adták ki magukat a kereskedők előtt. Mindkettőjüket letartóztatták. Rudas JenSné született Lax Antonia és Hitesi Endréné született Rudas Biri fájdalomtól összetörten jelentik, hogy a legjobb fcrj és a legdrágább édesapa RUDAS JENŐ 52 éves korában, e hó 8-án hosszú szenvedés után itthagyott bennünket Gyászolják még test­vérei, veje, sógorai, sógornői és a nagyszámú rokonság. Temetése e hó 10-én 1 órakor a rákoske­resztúri izr. temetőben. Részvétlátogatások mellőzését kérjük! 7ő és olcsó is a Darmol hashajtó. Beváltja, amit igér. Nincs vele kényelmetlenseg, bajlódás, teafözés, keserüizü anyago k nyelése. Kitűnő izü hashajtó a ^ ^'VuVV^ Már 14 fillérért is minden gyógyszertárban kapható. A spanyol nemzetiek Salamanca, január 9. (Német Távirali Iroda.) Az aragóniai fronton Moscardo tábornok csa­patai vasárnap este a Lerida és Balaguer közti szakaszon 72 kilométer szélességben, mintegy 20 kilométert nyomultak előre. Az előnyomulás iránya a balaguer—tarregai útvonalat követi. Larcia tábornok csapatai az Almenarage hegység lábától dél felé nyomulnak előre. Vasárnap folya­man a következő helységeket foglalták el: Bell­munt, Penella, Castelsera, Doldu, Fuliola, Liniola, Poal, Bellvis és Pradell. A jobbszárnyon a lerida-borjas blancas-tarra­gonai útvonal irányában haladtak előre a nemze* tiek csapatai. Borjas Blancastól keletre a követ­kező községeket foglalták el: Torres. Omeilons, Floresta és Mas Biancas, továbbá megszállták a Villanti hegyet Fulladatól nyugatra. A nemzeti csapatok előnyomulása bekerítéssel fenyegeti a Leridától keletre álló köztársasági csapatokat. A balszárnyon a nagy köd akadályozta a hadműve­leteket, úgyhogy itt csak kisebb sikereket értek el. A Denavent és Lerida közti frontszakaszon az előnyomulás 10 kilométer szélességben történt. A 18 éveseket sorozza Burgos Burgos, január 9. (A Pesti Napló tudósítójának telefon­jelentése.) (United Press.) A nemzeti kormány rendele­tet adott ki, amelyben a zászlók alá hívja az 1941. évi korosztályt. A rendelet értelmében soro^ zás alá kerülnek a nemzeti Spanyolország terü­letén élő mindazok az ifjak, akik most töltik be életük 18. évet. Köztársasági támadís az estramadurai fronton Algeciras, január 9. (A Pesti Napló tudósítójának telefón­jelentése.) (United Press.) Ceuta kikötőjéből több sze­mélyszállító gőzös csapatokat tett itt partra; vo­naton Cordobába irányították őket. Ezekre a, nemzeti csapatokra az estramadurai front meg­erősítése végett van szükség, mert a barcelonai milícia a katalóniai frontszakasz tehermentesí­tése érdekében erőteljes offenzívát indított Franco estramadurai állásai ellen. Burgos követe Mussolininál Róma, január 9. (A Pesti Napló tudósítójának telef ón jelentése.) (United Press.) Mussolini miniszterelnök ki­hallgatáson fogadta Aurost, a nemzeti spanyol kormány itteni követét. Beck Adolfné Augenstein Matild szo­morúan tudatja, hogy szeretett férje a Beck Lipót És Fia cég 50 éven át volt főnöke, volt törvényhatósági bizottsági tag 52 évi boldog házasság után, 79 éves korában elhúnyt. E hó 10-én 1 órakor temetjük a farkasréti izr. temetőben. Beck Imre, Pál, Erzsi gyermekei, özv. Engel Lajosné szül. Beck Irén, Beck Ernő testvérei, Bedő József Tivadar veje, menyei, unokái, sógora, sógornői és a kiterjedt rokonság. Mélyen megrendülve tudatjuk rokonnal, jóbaráttal, ismerőssel, hogy a legjobb férj, apa és nagyapa DR. GRÚSZ ARMIN váci Ügyvéd űr e hónap 7-én rövid szenvedés után csendesen elhúnyt. A legtökéletesebb ember, a legjobb barát, a leg­melegebben Srző rokon távozott el közölünk, akit min­denki megsirat, aki ismerte. Emléke bennünk örSkké élni fog! A megboldogult hűlt tetemeit e hónap ' 10-én d. u. y 23 órakor helyezzük örök nyugalomra a budapesti rákoskeresztúri izr. temetőben. Özv. dr. Grósz Árminné sz. Hirsch Lenke felesége, dr. Führer Imrénö sz. is róu Anna .leánya,'öiv. Hirsch Henrlkné anyósa, dr. Führer Imre veje, Führer Daisy és Kató unokái, testvérei, sógorai, sógornői és a nagyszámú rokonság . »

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék