Pesti Ujság, 1941 (3. évfolyam, 224-298. szám)

1941-10-01 / 224. szám

n i JO. ÉVFOLYAM, 224. SZÁM 1941. ÉVI OKTÓBER Hő 1. 1941. ÉVI OKTÓBER Hó 2-ÄN » N s p kél- 6 éra. 43 perckor, p y u k s r, i. k • U orP S3 perckor. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST. VII.. RAKÖCZI-ÜT 48/50. TELEFONSZAMUNK: *22-50-50. FŐSZERKESZTŐ: MARÓTHYKÁROLY a pesti újság előfizetési ara*. 1 HÓNAPRA 1.90 P. NEGYEDÉVRE 5.50 P. CSEKKSZAMLASZAMUNK 37.904. A felszabaduló óriási német erőktől már is fél London Alszik-e az angol kormány? — Négy milliárd a német télisegélyre — Laval merénylői a bíróság előtt — 500 bolgár marxistát letartóztattak Három bombatámadás Moszkva ellen Laval merénylőjének bűnpere ma kezdődik (PARIS) Laval és Déat merénylőjének, Colettenek bűnpere szer­dán kezdődik meg a párisi állami törvényszék előtt. A pert még aznap lefolytatják, még pedig zárt ajtók mögött. (NST) A védnökségi lapok az esemé­nyekkel kapcsolatban ismételten felhívást intéznek a lakossághoz, hogy őrizze meg higgadtságát. Egyúttal felvilágosította a lakos­ságot a német védnökségi hatósá­gok áltál eddig tett intézkedések teljes horderejéről. A prágai lapok szerint a cseh név nagyrésze teljesen tudatában van az idők komolyságának és el­(Vichy) Az új törvényhozás keretében kedden új törvényt hoztak nyilvánosságra a tisztvi­selőkről, amely a demokratikus és liberális rendszertől teljesen eltérő alapelveken épül: ’ 1. Az állam tekintélyének meg­erősítése. A vezető tisztviselőket ezentúl nem valamilyen bizottság vagy más parlamenti intézmény tanácsára és szavazása alapján nevezik ki. (Vichy) A francia' hivatalos lap kedd esti száma törvényren­deletet közöl a különleges telj­hatalommal felruházott biztosok kinevezésére. ...............­A különleges teljhatalommal: felruházott biztosok; kinevezésé-; nek belpolitikai jelentősége rend­kívül nagy. Pétain marsall aug. 12-i beszédében jelezte ilyen biz­utasítja magától azokat az eleme­ket, amelyek él akarják téríteni az egyedüli helyes úttól, amelyet Hacha dr. elnök mutatott. Politikai körökben arra számí­tanak, hogy Hacha államelnök a helyettes védnökkel egyetértés­ben a legrövidebb időn belül ki­nevezi a letartóztatott Éliás mi­niszterelnök utódját. (Búd. Tud). 2. A tisztviselők felelősségé­nek megszigorítása. A hozott dön­tésekért azok tartoznak szám­adással, akik ezeket szabadon meghozták. > 1 A tisztviselőnek igénye van az állam oltalmára és az új hivatal­noki törvény alapján olyan fize­tést kap, amely rangjának és hi­vatalnoki fokozatának megfelel. (MTI) tosok kinevezését, Feladatukat pedig a következőképpen hatá­rozta meg: — Ezeket a magasrangú tiszt­viselőket azzal bízzuk meg, hogy ellenőrizzék, milyen szellemben hajtják végre a központi hatalom törvényrendeleteit és intézkedé­seit- Feladatuk lesz annak meg- állapítása, hol történik visszaélés a közigazgatásban és hol működ­nek titkos társaságok a nemzeti újjáépítés műve ellen. (NST) SZÁZNAPOS a német-szovjet háború Az angol hazugsághadjárat jel­lemzésére a Völkischer Beobachter közli az angol sajtó megjegyzéseit, melyeket a száznapos háborúhoz ffiz. Szinte már több, mint nevetséges az az igyekezet, mellyel az angol pa- pirháború résztvevői a Szovjet ka­tasztrófáját le akarják tagadni, s „helyi sikerként" akarják elköny­velni a világtörténelem egyik legra­gyogóbb hadműveletét. Ehhez még hozzáfűzik, hogy a jelenlegi harc­mozdulatokról mindinkább nyilván­valóvá válik, hogy lassú, felmorzsoló háborúról van * szó, s így döntés nem is várható a tél beállta előtt. Még szép, hogy a meg­jegyzések homályba burkolják, hogy ki a felmorzsoló s kit morzsolnak fel. De talán még az angoloknál is akad térkép, melyre elég egy ptUan- tást vetni, hogy a mindkét részről elért „helyi sikerekről" meggyőződ­jenek. Minszk, Bialystok, Szmo- lenszk, Nikolajev, a balti államok felszabadítása, Révai, a Donec-ipar- vidék, végül Kiev. A németek fölöttébb meg van­nak elégedve ezekkel a „helyi sikerekkel".' A német hadsereg a keleti háború száz napja alatt Nagy-Németország- nái nagyobb területet hagyott maga mögött. S ha ilyen „helyi sikereket" érnek el továbbra is a szövetséges csapatok, úgy nagyon valószínű, I hogy mégis csak döntésre kerül a sor hamarosan. Laval volt helyettes miniszter- elnök kedden Páriából jövet gép. kocsin Vichytől 20 kilométerre délre fekvő chateldeni birtokára érkezett, hogy itt végleg meggyó­gyuljon sebesüléséből, amelyet az augusztus 27-i merénylet al­kalmából szenvedett. (MTI) A félsziget kikötőit elpusztították a német stukák (HELSINKI) A moszkvai rádió keddi adásában teljes mértékben beismerte a Krim elleni német előretörés súlyosságát. Hozzátette a rádió, hogy különösen a Krim elleni szakadatlan német légi­támadások hevessége fokozódik, s egyre nagyobb követelményeket támaszt a lakosság és a katona­ság idegei és erkölcsi ellcntállása iránt. A rádió beszélője szerint a szovjet katonai köreiben szá­molnak azzal, hogy a németek a legközelebbi napok­ban mindent elkövetnek a félsziget meghódítására. Közölte továbbá a moszkvai rádió, hogy a krimi félsziget keleti csúcsán fekvő Keres, fontos kikötő­várost, borzalmas légitámadások érik. Ezek során erősen megrongálódott a kikötő berendezése. — (NST) 58 kommunistát és végeztek ki Csehországban A esett-morva védnökség területén tegnap ufabb 58 kommunistát és szaboEalót végeztek ki. Német válasz a moszkvai ér'ekezle>re: PUSZTÍTÓ légirohamok a szovjet főváros ellen (HELSINKI) A moszkvai rádió közlése szerint német repülők az éjszaka három ízben megtámadták a szovjet fővárost. Mindhárom légi­riadó meglehetősen sokáig tartott. A rádió szerint „a támadások célja az volt, hogy zavarják a moszkvai értekezletet". (NST) CHURCHILL: Hitler továbbra Is kezében tartja a kezdeményezést! „Súlyos áldozatokat kell hoznunk, hogy a Szovjetér t > fennmaradjon“ (LONDON) Az alsóház keddi ülésén Churchill beszámolt az ál­talános hadihelyzetről. ítéletét ab­ban foglalta össze, hogy Hitler továbbra is ke­zében tartja a kezde­ményezést. A moszkvai értekezletről szólva, hangoztatta, bogy az angol és az amerikai kiküldöttek világos képet szereztek arról, hogy Anglia ha­vonta mennyi segítséget juttathat a Szovjetuniónak. Angliának és az U S A- nak nemcsak tanko­kat, hanem repülőgé­peket is kell szállí­tania, ha azt akarja, hogy Moszkva kitart­son. Äz angol népnek a legkomolyabb természetű áldozatot kell hoznia, hogy a Szovjetunió, mint hadviselő hatalom, továbbra is fennmarad­jon. Churchill ezután óvta az angol népet attól, hogy a téltől a német nyomás enyhülését várja. A következő tavasz­szál — mondotta, — olyan súlyos harcok várha­tók, amilyeneket ed­dig nem ismertek. Beszéde végén Churchill védeke­zett az ellen a kifogás ellen, hogy a brit kormány gyenge, félénk, a legtöbbször alszik, éber óráiban pedig túlzottan aggodalmaskodó. Churchill beszéde után nagy kül­politikai vita volt, amelynek során több képviselő azt az óhajtását fejezte ki, hogy küldjenek ki brit e x- pediciós hadsereget a Szovjetunióba. (NST., MTI) Ötszáz kommur istát tartóztattak le Bulgáriában (SZÓFIA) A várnai rendőrség kedden folytatta tisztogató mun­káját és széleskörű nyomozást in­dított a kommunisták felkutatá­sára. A rendőrség több mint 500 em­bert letartóztatott. (MTI) Tekintélyura'mi rendszert épít ki Franciaország Teljhatalmú biztosok ellenőrzik az átalakulást ZSIDÓ-HIRDETEST NI NEM FOGADUNK ELI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék