Petőfi-Muzeum, 1888 (1. évfolyam, 1-4. szám)

PETŐFI-MUZEUM. 1888. 1. szám. I. ÉVFOLYAM. KÉZIRATOK ÉS ELŐFIZETÉSI PÉNZEK A KIADÓHIVATALNAK CZIMZENDŐK. KOLOZSVÁR BELTORDADTCZA 11, SZ. kiadják : Dr- Csernátoni Gyula, Dr- Ferenczi Zoltán, Korbuly József. TARTALOM: i Petőfi-muzeum. — 2. Várady Károlyné. Egy költemény tör­ténete. •—• 3. Ferenczi Zoltán. Jegyzetek Váradyné czikkéhez. — 4. Egy új adat Petőfi Sándor haláláról (Vájná Sándor följegyzése Petőfi haláláról), Sándor Jó­zef levelével és Dr. Csernátoni Gyula megjegyzéseivel. — 5. H. F. Amiéi. Petőfi fran- cziául. Fordítások: Les amis, Le printemps, Inquiétude, Jamais il ne fut.— 6. Dr. Fe­renczi Zoltán. Petőfi-reliquiák. — 7. Dr. Csernátoni Gyula. Petőfi könyvtárához. — 8. Dr. Ferenczi Zoltán. Adatok Petőfi müveinek megjelenéséhez. — 9. Dr. Ferenczi Zoltán. Petőfi panegyristái. Petőfi külföldön. — 10. Korbuly József. Petőfi Kolozsvárt. — II. Dr. Ferenczi Zoltán. Önálló művek Petőfiről.— 12. Dr. Csernátoni Gyula. Kri­tikai jegyzetek Petőfi költeményeihez. — 13. Dr. Ferenczi Zoltán. Petőfi művei a Honi irodalmi hirdetőben. — 14. Apró hirek Petőfiről. — 15. Hírek és tudnivalók. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT ORMÓS FERENCNÉL AZ EV. REF. KOLLEGIUM BETŰIVEL. 1888. MEGJELENIK MINDEN NEGYEDÉVBEN. / ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egy évre 2 Jrt^^o kr^^- Egy-egy fűzet 70 kr. / Jf -'-'ft к/ / / \A Márcziusi főzet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék