Petőfi-Muzeum, 1893 (6. évfolyam, 1-6. szám)

Petofi-Muzeum. Kiadói SZÓ: A „Petőfi-Muzeum“ kiadását az 189З. évben is (VI. évfolyam) magamra vállaltam. A folyóirat iránya és czélja ugyanaz marad: a Petőfi-biographia művelése, az életrajzi adatok lehetőleg teljes összegyűjtése, a Petőfi-irodalom följegyzése és ismertetése, a bibliographiai adatok tisztázása. A folyóirat, mint eddig, ezután is évenként 6 füzetben fog megjelenni két hóban egyszer 11/2—2 íven, a költő életére és mű­ködésére vonatkozó facsimilékkel, műmellékletekkel. Előfizetési ára egész évre 2 frt 50 kr. Egy fűzet ára 50 kr. Нот at s i 1c Jáno s, könyv- és zenemét kereskedj. Kéziratok a szerkesztőséghez küldendők. Kolozsvár. Szent- egyház-úteza 35. sz. Előfizetések, redamatiók Horatsik János czímén a kiadóhoz intézendők. (Kolozsvár. Főtér.) ••нез~ж-ез<~­A „Petőfi-muzeum“-ot a nm. vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr márcz. 23-án és máj. 14-én 8161—1892. sz. a. kelt rendeletével az orsz. közoktatási tanács bír. alapján a hazai összes középiskolák tanári s ifjúsági könyvtárainak megszer­zésre ajánlotta, valamint a hazai összes tanító- és tanítónóké- pezdék, polgári iskolák, felsőbb leányiskolák és kereskedelmi iskolák tanári és ifjúsági könyvtáraiba való beszerzésre is en­gedélyezte. A „Petőfi-muzeum“ I—IV. énfo:цата még néhány példány­ban a kiadónál kapható folyamonként 2 frt 50 krrál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék